IDENTITET

Mysselhoj_da_070407

DANMARK ER GERMANSK KERNEOMRÅDE — VORES FORFÆDRE HAR LEVET, JAGET OG HERSKET HER   SIDEN ISTIDERNE — kristendom, islam og jødedom ER ALLE FREMMEDELEMENTER I FÆDRELANDET

Det kan ofte være fornuftigt at tage udgangspunkt i etymologien (studie af ordenes oprindelse, udvikling og slægtskab) når et vigtigt forhold skal belyses.

Ordet identitet kommer af det latinske idem der betyder noget i retning af “det samme”.

Den moderne forståelse af ordet kan i dansk brug opdeles i tre hovedbetydninger.

Nemlig 1) den samfundsmæssige, statslige, tildeling af “eksistens-markører” såsom navn, personnummer, pas, o.l. til de enkelte individer der tilsammen udgør befolkningen.              –Et serienummer til statsborgeren, så at sige. Dernæst 2) det enkelte individs bevidsthed om egen eksistens og særlige karakter; altså dets selvopfattelse.
Endelig benyttes 3) en mere neutral, objektiv betydning af ordet, som ikke henviser til menneskelig eksistens alene, men blot indikerer lighed mellem to fænomener, eksempelvis “de to sværd er identiske”, eller “deres verdensopfattelser er næsten identiske”.

Den identitets-forståelse jeg vil beskæftige mig med i denne artikel kan betragtes som en udvidelse af område 2. –Altså af den indre, åndelige selvopfattelse hos mennesker.

Kan man tale om fælles identitet? Igen: lad os tage udgangspunkt i ordets oprindelse. Fra det latinske idem “det samme”. Uden at sproget mister forklaringskraft vil jeg sige, ja: man kan fint arbejde med en forståelse of ordet “identitet” som peger på en fælles forståelse af “samhørighed” eller “sammenlignelighed”. Andre betydninger i samme retning kunne være: “vi som bebor det samme område”; “vi som er af samme etnicitet”; “vi som deler samme historie”; “vi som har samme kultur”, eller: “vi som er af samme race”.

Etymologien begrænser således ikke forståelsen af ordets betydning til forhold der nødvendigvis kun vedrører enkeltpersoner.
Det er muligt, at den nutidige brug af ordet ofte vil kredse om individet som et afgrænset selv. Altså enten i betydningen af samfundets tildeling af eksistensmarkører, såsom identitetspapirer, o.l., til det enkelte individ, eller i betydningen af individets selvforståelse og indre bevidsthed om personlig særegenhed.
Disse betydninger er jo for så vidt ganske brugbare og gyldige. Synsvinklen er dog i begge tilfælde begrænset til enten fra staten/samfundet og pegende ind den enkelte borger, eller indskrænket til den enkelte borgers indre selvforståelse. Der mangler vel en afgørende synsvinkel til fuldstændiggørelse af begrebet identitet. Nemlig den der går indefra og ud.

Tanken om en fælles identitet er således en udvidelse; måske en genopdagelse, af ordets forklaringsmæssige rum. Den fælles identitet opleves og godkendes som sådan af selvet, men begrænser sig selvsagt ikke til personens indre erkendelses-rum … Fælles identitet tager udgangspunkt i en særlig form for selvforståelse; nemlig den selvforståelse der er koblet til og spejler sig i den oplevede samhørighed med det der genkendes og værdsættes i omgivelserne; i forholdet til slægten; i forholdet til landsmænd; i forholdet til landskabet; i forholdet til nationen; i forholdet til racen.

Når man har sagt A, må man også sige B og C.

Hvis noget (A) er identisk; samhørigt med noget andet (B), så må der nødvendigvis også være noget tredie (C) der ikke er identisk; ikke hører sammen med (A) og (B).

Med andre ord: alt kan ikke være identisk. I så fald ville begrebet være aldeles overflødigt. På samme måde som når begrebet kærlighed mister sin mening; sin værdi, i samme øjeblik man forsøger at elske alt og alle lige meget. Kun ved at vælge (diskriminere) imellem det vi elsker og det vi ikke elsker, giver et ord som kærlighed mening.

Her kommer så vi til en helt afgørende og livsvigtig erkendelse, både for individer, for nationer og for kulturer. En erkendelse det tilsyneladende kan være uoverstigeligt svært at nå frem til for mange blandt de kulturelt forvirrede og fremmedgjorte vesterlændinge.

På det personlige plan er de fleste så nogenlunde i stand til at skelne imellem dem selv og andre individer. Grænsen kan ganske vist flimre lidt for nogle, men som hovedregel er selv vesterlændinge anno 2015 stadig bevidste om, at der findes en eller anden form for af- grænsning imellem dem selv og andre individer (måske jeg er for optimistisk her).
På det kulturelle, nationale og racemæssige niveau derimod, er det så at identitets-forståelsen kuldsejler helt her i det postkulturelle Vesten.

Erkendelsen om selv at skulle være i besiddelse af en national identitet, som ikke er åben for enhver tobenet skabning der ytrer ønske om deltagelse, er en tanke der for mange vesterlændinge tilsyneladende er så fremmed og skræmmende, at de foretrækker deres fædrelandes sikre undergang fremfor risikoen for at nogen blot måtte mistænke dem for hadske, nationalist-tankeforbrydelser.

Imidlertid er netop erkendelsen om afgrænsning nationerne, kulturerne og racerne imellem, af største vigtighed for opretholdelsen af disse fællesskabers levedygtighed.        En nation som alle kan blive en del af … er en forrykt selvmodsigelse. En sådan nation findes ikke i virkeligheden. Denne helt selvindlysende erkendelse trives blandt alle folkeslag på denne planet. –Undtagen, tilsyneladende, blandt de vestlige.

To fremmedord er her nødvendige til yderligere belysning af dette forhold. PARTIKULARISME (det undtagelsesvis; det særligt gyldige) og UNIVERSALISME (det til enhver tid; det alment gyldige).

Et typisk eksempel på partikularistisk selvforståelse finder vi blandt jøderne.                  For jøder er den nationale identitet selvfølgeligt ekskluderende. Man er jøde hvis man fødes som jøde af en jødisk mor. Det at skelne biologisk imellem jøder og ikke-jøder (goyim) betragtes således som den mest naturlige ting i verden (hvilket det jo retteligt også er). For jødernes vedkommende gælder desuden det helt særlige, at deres religiøse og nationale partikularisme er smeltet sammen til ét uadskilleligt hele.

Partikularistisk selvforståelse generelt, hvad enten vi har at gøre med national eller religiøs partikularisme, er altid kendetegnet ved at man arbejder med to sæt regler på samme tid. Ét sæt regler gælder for gruppens egne, godkendte medlemmer og et andet sæt … for alle andre.

Et eksempel på universalistisk selvforståelse, derimod, er den amerikanske efter 1965. Indtil da havde man (siden 1924 ved lov) søgt at bevare en vis balance i indvandringen, således at den i forvejen gældende etniske sammensætning i befolkningen ikke ville blive forrykket. Særligt ved jødiske politikeres og lobbyisters mellemkomst gjorde man i midt-1960’erne indvandringen ganske fri af sådanne fornuftige begrænsninger og tillod herefter masse-indvandring fra etno-kulturelt og racemæssigt totalfremmede lande.

Universalistisk selvforståelse generelt, hvad enten vi har at gøre med national eller religiøs universalisme, er altid kendetegnet ved at man arbejder med ét sæt regler. Ét sæt regler gælder for gruppens egne medlemmer … såvel som for alle andre. Man mangler altså helt den naturlige skelnen og diskriminering imellem “ind-gruppen” og “ud-gruppen” (os og dem) som med største selvfølgelighed foretages i alle partikularistiske, levedygtige, national-solidariske samfund.
Kendetegnende for universalistiske samfund er desuden, at kolonier (diasporaer) af partikularistiske nationer tillades at snylte på dem, til umådelig skade for den eller de nationer der udgør de universalistiske samfunds oprindelige befolkningsgrundlag.

Et eksempel på universalistisk religiøs selvforståelse er den kristne.
Kristendommen skelner ikke blandt dens tilhængere. Hverken racemæssigt, kulturelt, personligt, eller på nogen anden måde.

Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus (Gal. 3:28)

Hvis man trækker vejret eller har puls er der adgang til at blive “frelst” og optaget i den verdensomspændende sekt. Omvendelse sågar på selve dødslejet er en yndet og hyppigt anvendt fremgangsmåde som kristne præster ikke viger tilbage for i deres iver for, som sjæle-vampyrer, til stadighed at indlemme nye får (og tilrane sig ny rigdom) til kirken.

Det helt særligt bemærkelsesværdige ved kristendommen er, at mens de kristne pålægger sig selv alle de forskellige ulemper og begrænsninger der er forbundet med ubetinget universalisme, så indeholder store dele af deres dogmatiske skrifter passager der undtager et særligt andet folk, nemlig jøderne, fra universalismens åg. Ikke blot undtages jøderne fra de ulemper som de kristne selv må tåle som fromme universalister, men ifølge de kristnes egen sygeligt-masochistiske verdensopfattelse ophæves det jødiske folk ligefrem til et herrefolk. En sådan afsindig selvmorderisk religionsform findes vel næppe andre steder end netop hos slavereligionen over dem alle. Dette forhold må formodes at have sin logiske forklaring i dén historiske kendsgerning, at bibelen, for langt størstepartens ved- kommende, er forfattet af netop jøder.

Et eksempel på en blandingsform er islam. Her er religionen universalistisk i den forstand at alle racer tillades at konvertere til islam. Det religiøse tilhørsforhold, den religiøse identitet, så at sige, der antages af konvertitten er imidlertid stærkt partikularistisk i den forstand, at den giver adgang til helt særlige privilegier og rettigheder som ikke tildeles til- hængere af andre religioner. Det gælder desuden for mange af de folkeslag som traditionelt, og stadig, forbindes med islam, at deres nationale, respektive selvforståelser ofte er stærkt partikularistiske. Her kan nævnes araberne og tyrkerne.

Et eksempel på en selvforståelse der er universalistisk, både i national og religiøs forstand, finder udbredelse i de vestlige, postkulturelle lande, heriblandt desværre også Danmark.

Den opmærksomme læser vil sandsynligvis allerede have indset farerne ved universalistisk selvforståelse for længe siden. At hovedparten af den danske befolkning imidlertid lever i en slags komatøs drømmetilstand, uden tanke for kedelige trivial-bekymringer som f.eks. national overlevelse, universalisme eller partikularisme, kan man bevidne ved at åbne øjnene næste gang man befinder sig i en by med indbyggertal på, lad os sige, over 10.000.

Den universalistiske nation er en umulighed.                                                                       Idéen om et folk der frivilligt undlader at opstille krav om og betingelser for hvem der kan, og vigtigere, hvem der ikke kan indgå som folkefælle, er en selvmodsigelse ligeså afsindig og sygelig som moderen der tror hun kan elske alle børn lige så højt som hendes egne.

Det er moderne og COOL -- Hvornår skal DU købe dit første negerbarn?

Det er moderne og COOL — Hvornår skal DU købe dit første negerbarn?

Særligt kendetegnende for den tvivlsomme livsduelighed ved de gennem-universalistiske pseudo-nationer i Vesten er, at netop sådanne forkvaklede, psykotiske forældretyper findes her … og kun her. Disse beskidte forbrydere mod selve Naturens Love kaldes adoptivforældre. –Mere om dem senere.

En stat kan måske midlertidigt overleve at eksperimentere med universalisme i dens forskellige afskygninger, såsom Frankrig, USA og Jugoslavien eksempelvis har gjort det. Men også her viser ulemperne sig inden længe. Race-uroligheder; mistillid; ghetto-dannelser, interne interessekonflikter mellem de forskellige diasporaer, osv., osv., er alle den universalistiske stats uheldsvangre kendemærker.

Tilbage til Danmark. Vi har alle hørt de letkøbte floskler til kvalmegrænsen:

“Han er lisså dansk som dig og mig”, “de er jo født i Danmark, såeh …”                –og selvfølgelig klassikeren: “det ku’ jo lisså godt ha’ været en dansker”.

Sådanne bundløst uansvarlige tåbeudsagn siger allermest om dem der lallende savler dem ud af mundvigene.
En person der tager sådanne løgnagtige fraser i sin mund vil enten 1) være aldeles uvidende om egen kultur, 2) af svag, letpåvirkelig, behagesyg karakter, eller 3) netop under indflydelse af den ovenfor beskrevne universalistiske selvforståelse.

Nu kan det vel ret beset ikke forventes af mennesker med tænkeevne under middel, at de af egen drift vil kunne overskue ophobningen af de sidste mange århundreders forskellige former for sindelagskontrol der i dag modellerer deres tanker og styrer deres handlinger.  …Men af landsmænd med fatte-evne omkring, eller over gennemsnittet, må det dog med en vis rimelighed kunne forventes, at man, bare fra tid tid anden, gør sig den ulejlighed at overveje i hvilken grad de floskler der strømmer fra radioen og fra fjernsynet, ind gennem ørerne, hhv. øjnene, aldeles upåvirket fortsættende deres rejse igennem hjerne-massen, for til sidst igen, som lindt strømmende ord-savl, at sive ud igennem munden … stemmer overens med den iagttagne virkelighed.

–Danskerne har jo imidlertid travlt, må man forstå.
Der skal først og fremmest arbejdes og betales skat så politikerne kan dele deres fine gaver ud til højre og venstre og ydmygt selvopofrende hæve deres tarvelige vederlag og rene sultepensioner.                                                                                                                                   Der skal dernæst ses fjernsyn (de genudsendte serier fra jøde-hollywood, alle “reality”-programmerne og premier league-kampene ser jo ikke sig selv). Alt under 5 timer om dagen er utilstrækkeligt hvis man ikke vil risikere at være “un-cool” eller gammeldags.
Der skal selvfølgelig spilles de nyeste spændende, epilepsi-fremkaldende, total-opslugende computerspil og online eskapist-poker med afhængighedskabende intensitet som crack-kokain (man er vel en drengerøv) til langt ud på morgenen, nat efter nat.
Der skal altid eksperimenteres med det nyeste sex-legetøj og seneste sadomasochistiske trends (vi er vel ikke snerpede).                                                                                                      Der skal selvsagt løbende investeres i nye livsvigtige tatoveringer, evt. i mundhulen, på øjeæblerne eller på kønsorganerne (pladsen på resten af kroppen er jo efterhånden optaget).                                                                                                                                                Der skal rutinemæssigt fyldes nyt silicone i patterne og nyt botox i kinderne.                        Der skal helst arrangeres kurser i både afrikansk trommedans, zumba og/eller twerking-seminarer for teenagedøtrene.                                                                                                          Og “fadderskabs-børnene” i Nigeria skal jo også også passes. –På behørig afstand, vel at mærke.                                                                                                                                        Desuden er der jo spy-phonen der skal opgraderes kontinuerligt med de nyeste apps for at kunne indrapportere alle bevægelser i og udenfor hjemmet, puls og hjerterytme til NSA, samt sikre den imod hacker-angreb fra især Nordkorea.                                                   Endelig skal der selvfølgelig indbetales regelmæssigt til diverse kontorpersonales og studieværters aflønninger i “Danmarksindsamlinger”, flygtningehjælp, røde kors, læger uden grænser, Amnesty International, osv., osv., osv.

For øvrigt: hvornår har du egentlig sidst “talt med en fremmed“? Er det egentlig ikke på tide at du åbner dit hjem for en flygtninge-familie? –For at vise din medmenneskelighed.
De danske hjemløse klarer sig nok. Vi har jo så meget.

…Med så mange vigtige gøremål og samvittighedskvaler på dagsordenen er det jo kun rimeligt og fuldt forståeligt, at gammeldags, hadske overvejelser om noget så ligegyldigt som dansk identitet kommer aller- aller- aller-bagerst i køen.

Når man hører propaganda-plathederne fyge om ørerne som hidsige maskingevær-salver af løgn, kommer man uværgeligt til at tænke på de førnævnte … adoptivforældre.

giphy

Moderen eller faderen der fromt fortæller sit biologiske, uforstående barn, der måske bare er blevet truet en smule, eller måske bare harmløst terroriseret lidt af det nyindkøbte, charmerende aggressive, racefremmede adoptivbarn:

“Han er lige så meget mit barn som du er … det må du forstå. Vi er alle ens”

Kærlighed til uvedkommende fremmede er forræderisk had mod eget folk.

Adoptivbørnene selv, forøvrigt, begynder nu også at sige fra overfor de narcissistiske pseudo-forældre. Disse skinhellige sinker der, for egen forfængeligheds skyld, køber børn som var de varer og, fuld af from selvtilfredshed, river dem op ved deres etno-kulturelle rødder for at omplante dem i fremmed jord på den anden side af kloden. Formålet er øjensynligt at marchere demonstrativt rundt i landskabet med købe-børnene for at til- fredsstille deres egne sygelige behov for politisk korrekt ekshibitionisme.                               Se her for særdeles afslørende udtalelser fra både de psykotiske zombie-“forældre” og de skadede adoptivbørn (advarsel: hav brækposen klar).

130411105024-madonna-malawi-story-top

Dansk pas gør ingen dansker.

Ophold på dansk landområde gør ingen dansker.

Dansk sprog gør ingen dansker.

Giftermål med dansk partner gør ingen dansker.

Ønsker om at blive dansk gør ingen dansker.

Overholdelse af danske papirlove gør ingen dansker.

Dansk uddannelse gør ingen dansker.

Dansk arbejde gør ingen dansker.

Dansk landsholds-dragt gør ingen dansker.

Dansk mentalitet gør ingen dansker.

Dansk humor gør ingen dansker.

 

En neger kan aldrig blive dansk.

En araber kan aldrig blive dansk.

En jøde kan aldrig blive dansk.

En kinamand kan aldrig blive dansk.

En sigøjner kan aldrig blive dansk.

En mulat kan aldrig blive dansk.

En indianer kan aldrig blive dansk.

En tyrker kan aldrig blive dansk.

En inder kan aldrig blive dansk.

En pakistaner kan aldrig blive dansk.

En eskimo kan aldrig blive dansk.

Kun samhørighed med det danske FOLK gør dansk.                                                      Kun samhørighed med den danske NATION gør dansk.                                              Kun samhørighed med den danske HISTORIE gør dansk.                                      Kun samhørighed med den danske KULTUR gør dansk.                                       Kun samhørighed med den germanske RACE gør dansk.                                        Kun samhørighed med dansk SLÆGT gør dansk. 

–Kun dansk IDENTITET gør dansk.

Måske samfundet i vid udstrækning er korrumperet i universalistisk retning.               Måske alle statens institutioner bemandes med snyltende forrædere, fjendtligt indstillede overfor landets indfødte, oprindelige befolkning. –Det er muligt.
Men endnu er ikke alle danskere universalister. Hvis vi var … ville Danmark ophøre med at eksistere.

Screen shot 2015-02-16 at 1.30.56 PM

Video | Dette indlæg blev udgivet i Kultur, Politik. Bogmærk permalinket.

15 svar til IDENTITET

 1. Balder siger:

  Jeg ved ikke hvad der er mere klamt; menneskehandlersken med det sorte legetøj/statussymbol eller denne afskyelige bræk animation.

 2. Balder siger:

  Glimrende artikel som skal læses en gang mere.

  • Hilmar Sejr siger:

   Tak Balder.
   Jeg skal efter bedste evne forsøge at leve op til Hammersmeden’s høje standard.

 3. Viking siger:

  God og velskrevet artikel.
  Her er en artikel der også handler lidt om identitet.
  https://murderbymedia2.wordpress.com/2015/02/23/the-lord-of-the-rings-trilogy/

  • Hilmar Sejr siger:

   Tak Viking. –Sætter pris på tilkendegivelsen.
   Jeg skal lige ha’ bestemt mig for emnet til næste artikel.
   Der er jo stort set frit valg på alle hylder mht. relevans i det her gennemkontrollerede cirkus-samfund.
   Måske jeg burde ta’ bind for øjnene og kaste en dartpil mod en opslået formiddagsavis … ligegyldig hvor den rammer vil den jo pege på historier der på den ene eller anden måde vinkler en tragikomisk fortælling om det fremskredne folke(selv)mord.

 4. Viking siger:

  Prøv at lyt ved 1:34:20 kan det passe, at han snakker om Rothschild?

 5. Tommy Rasmussen siger:

  “Kun samhørighed … gør dansk … Kun dansk IDENTITET gør dansk”
  .
  Det vi GØR eller IKKE gør, er vores danske Identitet, som er ved at bliver forfærdelig sløv, ligegyldig og fej. Jeg kender mange fra udlandet, som har mere “dansk” mentalitet, end de fleste “normale” danskere, som aldrig kunne finde på at røre en finger for andre, hvis det ikke lige gør ondt for dem selv også. Jeg skammer mig over at have samme efternavn som Fogh Rasmussen, og hvor mange gad at røre bare én finger dengang DONG skulle overtages af fremmede? Eller nu efter attentatet i København?:
  .

  ——– Forwarded Message ——–
  Subject: SV: “Den 3. verdenskrig skal styres sådan, at Islam og den politiske zionismus (Israel) udrydder sig selv GENSIDIGT”
  Date: Mon, 23 Feb 2015 13:09:48 +0000
  From: Pia Kjærsgaards sekretærer
  To: Tommy Rasmussen

  Kære Tommy Rasmussen

  Mange tak for din mail, som jeg vil videregive til orientering for Pia Kjærsgaard.

  Med venlige hilsener

  Birgit Rasmussen
  Sekretær for

  Pia Kjærsgaard

  Christiansborg
  DK-1240 København K.
  Tlf. +45 33 37 55 00
  Dir. +45 33 37 51 33
  http://www.ft.dk
  Følg Pia Kjærsgaard på
  facebook.png

  Fra: Tommy Rasmussen [mailto:tommyrasmussen@arcor.de]
  Sendt: 19. februar 2015 17:28
  Til: Pia Kjærsgaards sekretærer; Karen Johanne Klint; Jeppe Kofod; Simon Kollerup
  Emne: “Den 3. verdenskrig skal styres sådan, at Islam og den politiske zionismus (Israel) udrydder sig selv GENSIDIGT”

  dfpksekr@ft.dk
  karen.klint@ft.dk
  jeppe.kofod@ft.dk
  simon.kollerup@ft.dk

  Kære alle danske folketingsmedlemmer, danske medborgere – og især alle jøder og islamister i Danmark,

  attentatet i København skulle være af interesse for os alle. Selvfølgelig har vi alle lige megen ret til at være på jorden, og der er masser af plads: hvis alle godt 7 milliarder mennesker – alle – fra spædbørn til gamle mennesker – altså enhver af dem ville have et grundstykke på 1000 m2, så ville de sågar stadigvæk have plads nok kun i Europa!
  .
  15.02.2015 – Efter attentatet i København har politiet skudt den formodede terrorist. Det minder om “Charlie Hebdo” i Paris.
  http://www.welt.de/politik/ausland/article137469460/Polizei-erschiesst-Attentaeter-von-Kopenhagen.html
  .
  Det er altid meget praktisk, når man faktisk aldrig kan spørge de “formodede terrorister” om noget som helst!
  .
  15.02.2015 – Efter attentatet i Danmark (og Paris – anm. T.R.): Netanjahu opfordrer alle jøder i Europa til at bosætte sig i Israel.
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/02/15/nach-daenemark-netanjahu-fordert-europaeische-juden-zu-auswanderung-auf/
  .
  11.01 .2015 – Det hører til israelsk statsræson, at alle jøder i hele verden skal føres tilbage til Israel.
  http://www.sueddeutsche.de/politik/appell-von-netanjahu-lieber-die-unsicherheit-in-nahost-1.2299273
  .
  “Statsræson” FORDI:
  .
  “Den 3. verdenskrig skal styres sådan, at Islam og den politiske zionismus (Israel) udrydder sig selv GENSIDIGT”
  “Den 2. verdenskrig skal styres sådan, at nazismen bliver elimineret, for at der kan opstå en souveræn stat Israel i Palæstina”
  Albert Pike, 1809 – 1891
  http://www.endzeitbotschaft.de/2011/02/was-sagte-albert-pike.html

  http://matolosani.files.wordpress.com/2010/08/albert-pikes-wk-vorhersage.pdf
  http://www.luebeck-kunterbunt.de/TOP100/Pike.htm
  http://www.threeworldwars.com/overview.htm
  .
  Denne ene sætning:
  .
  “Den 2. verdenskrig skal styres sådan, at nazismen bliver elimineret, for at der kan opstå en souveræn stat Israel i Palæstina”
  .
  afslører uden at nævne ordet “holocaust” hvordan alle jøder skulle skræmmes til at bosætte sig i Israel, for senere at kunne føre krig imod islam, hvor formålet er, at alle zionister og fanatiske islamister (Kalifatet ISIS) skal dræbe hinanden, hvad kun er en lille del af pengemafiaens plan om at reducere jordens befolkning til 500 millioner i en 3. verdenskrig, men dem der er i vejen for pengemafiaens planer om en ny “globaliseret” verden, som regeres af den eneste tilbageblivende militærmagt: De Forenede Nationer (FN), er i første omgang USA og herefter Israel. Begge lande regeres af pengemafiaens egen opfindelse: zionister, som tror på et jødisk himmelrige her på jorden. Det er vigtigt, at alle implicerede ved, hvad det drejer sig om:
  .
  12.08.2005 – Syv faser til KALIFATET – I den fjerde fase mellem 2010 og 2013, skal de forhadte arabiske regeringer styrtes. I den femte fase mellem 2013 og 2016 skal det lykkedes at udråbe en islamsk stat – et KALIFAT. Den sjete fase, som begynder 2016 skal indlede den totale konfrontation og efter en total sejr kommer den “nye verdensorden”.
  http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,369328,00.html
  .
  Fremtiden er imidlertid ALTID variabel. Det kommer kun an på os selv, om vi GØR noget, så vi måske kan undgå den 3. verdenskrig. Derfor:
  .
  1: Send først rundskrivelser til alle, som De kender om dette her.
  2: Led også efter mailadresser i internettet.
  3: Prøv evt. at “google” efter “freeware” og “mailfinder”!
  .
  Med venlig hilsen,
  Tommy Rasmussen
  tommyrasmussen@arcor.de
  http://lupocattivoblog.wordpress.com/2010/03/25/die-privatisierung-des-weltgeldsystems/

  PS:
  42 regeringer inrømmede blodige terroranslag – Posted on February 18, 2015
  http://new.euro-med.dk/20150218-42-admitted-bloody-nwo-false-flag-operations-many-obvious-analogs.php#respond

  Attentatet i København – Forløbet minder om Charlie Hebdo:

  1. (Forkludret) overfald på nogle, som har fornærmet profeten med drab af tilfældig forbipasserende
  2. Så drab på en jøde foran en synagoge. I alt 5 politifolk såres.
  3. ”Drabsmanden” dræbes, så ingen bagmænd kan afsløres.

  Formål: At styrke kampen mod ISIS/Al Qaida, der er skabt, financieret, trænet og udstyret af NATO, USA, Israel og Saudi-Arabien samt at fremme kontrol af hele samfundet.

  Selvfølgelig har vi alle lige megen ret til at være på jorden, og der er masser af plads: hvis alle godt 7 milliarder mennesker – alle – fra spædbørn til gamle mennesker – altså enhver af dem ville have et grundstykke på 1000 m2, så ville de sågar stadigvæk have plads nok kun i Europa!

  Løgnen om at verden skulle være overbefolket, drejer sig kun om at pengemafiaen ikke kan kontrollere og holde styr på mere end godt 500 Millioner, og resten skal derfor udrydde sig selv i en 3. verdenskrig. Fremtiden er imidlertid altid variabel, så det drejer kun om at sprede oplysninger til så mange som muligt for at krydse deres sataniske planer.

  Dem der er i vejen for pengemafiaens planer er i første omgang USA og Israel. Begge lande regeres af pengemafiaens egen opfindelse: zionister, som tror på et jødisk himmelrige her på jorden, hvor deres Messias senest i maj måned 2017 skal komme på en sky i himlen for at indføre deres jordiske paradis, men desværre kan deres Messias kun komme efter et forudgående Harmageddon, som derfor med vold og magt skal indledes i form af en 3. verdenskrig.

  I USA kalder de sig Neo-Cons (neo-konservative), og egentlig har de fleste doppelt statsborgerskab – altså de har både pas fra USA og Israel. De neokonservative er også den republikanske fløj, som har flertal i Kongressen. Egentlig er de neokonservative kristne mennesker, men de tror også på, at Jesus kommer igen for at oprette det jødiske paradis her på jorden, og på samme måde som zionisterne i Israel tror, kan Jesus desværre kun komme efter Harmageddon, fordi det bogstavelig talt står sådan i Bibelen. Dette Harmageddon vil de så med fælles hjælp indlede.

  Det er kun dem, som bekender sig til den radikale Islam, som alle skal hentes til det nye Kalifat ISIS, som også er pengemafiaens opfindelse. ISIS blev oprettet af pengemafiaens soldater: i første omgang CIA og den Israelske Mossad, men næsten alle efterretningstjenester på hele jorden styres faktisk af de samme 13 familier, som jeg kalder for “pengemafia”.

  Kalifatet skal være færdigt inden 2016, hvorefter de “rettroende” kalifat-islamister skal indlede DERES Harmageddon, for at DERES Messias, som de kalder “Mahdi”, skal kunne være i stand til at komme på en sky og indføre de “rettroendes” Paradis på jorden.

  USA skal inden den 3. verdenskrig opleve en borgerkrig på grund af dollar-finanzcrash, hvorefter USA bliver nød til at trække deres militærstyrker over hele jorden tilbage, fordi de ikke kan betale dem. Først herefter skal der indledes krig mellem Israel og Kalifatet ISIS. Jeg formoder af gode grunde om efteråret 2016, HVIS vi ikke kan få sat en kæp i hjulet for de kun ca. 5000 penge-familiemedlemmer, som med deres fiat-penge (=computernuller) styrer hele jorden igennem deres mange organisationer som ledes under betegnelsen FN eller De Forenede Nationer.

  Når USA har trukket deres militær hjem, skal Rusland invadere Europa for at gøre orden i det kaos, som opstår efter et dollar-crash og samtidig gøre kål på resterne af Nato. Herfter skal der indledes krig mellem Rusland og Kina, så den eneste overlevende militær-instans for hele jorden herefter kan blive FN.

  Alt det her kan jeg dokumentere, men de fleste mennesker har vel desværre hverken tid eller lyst til at læse artikler og bøger på engelsk eller tysk.

  Jeg håber bare, hele historien er løgn – eller rettere sagt: der er heldigvis mange mennesker, som med information igennem internettet gør deres bedste for at det skal BLIVE til løgn.

  Først når alle forstår, hvad det egentlig drejer sig om, er der en lille chance for at ændre systemet. Det hele drejer sig kun om magt og penge, og dem som styrer pengene styrer verden:

  Finanskriser kommer, fordi der altid kun bliver produceret nye “luftpenge” (= ca. 95% computernuller) til kreditter (lån), men ingen til renter, som så kun kan betales med nye lån. Selvfølgelig kan dygtige og sparsommelige mennesker måske betale deres renter uden en ny kredit paa “friværdien” i et hus f.eks., men disse penge mangler altså alligevel bagefter i den samlede pengemængde, og det betyder så, at enten staten eller andre private skatteydere bliver nød til at overtage de kreditter, som dygtige medborgere selv har kunnet betale. Når så højfinanzen BIZ i Basel befaler, at der skal lukkes for det varme vand (kreditterne), går private folk, firmaer og stater automatisk konkurs for at højfinanzen kan bytte deres hjemmelavede værdiløse papiersedler og computernuller med rigtige værdier som immobilier, firmaer og infrastruktur, guld, råstoffer osv. Når det drejer sig om private folk og firmaer kalder man det “konkurs”. Når det drejer sig om stater som f.eks. nu i Grækenland, kalder man det “privatisering”.

  Det eneste som er nationalt ved den danske “National”- bank, er at danske skatteydere må betale for drift og lønninger af instutitionen, som styres af BIZ i Basel, som har status af et helt selvständigt område i Schweiz paa samme måde, som også Vatikanet har og “City of London”.

  Hvis staten Danmark ville trykke danske pengesedler SELV, i stedet for at overlade det til en PRIVAT såkaldt “dansk” “National”-bank, som styres af en PRIVAT højfinanzbank BIZ i Basel, så skulle vi hverken betale afgifter, renter, skat eller moms. Pengene ville tilmed få en stigning af købekraften på ca. 50%, fordi alting i dag kun er så dyrt på grund af renterne, og derfor ville ingen fornuftige mennesker sørge over den tid, hvor man fik renter af sparepengene i banken. Den samme idé havde både Kennedy, som satte NATIONALE “US-Notes” i omløb og Lincoln med hans “GREENBACKS”, som var grønne paa bagsiden.
  http://lupocattivoblog.wordpress.com/2010/03/25/die-privatisierung-des-weltgeldsystems/

  https://hammersmeden.wordpress.com/boganmeldelser/gode-penge-om-pengesystemets-fejl/

  ____________________________

  12.08.2005 – Syv faser til KALIFATET – I den fjerde fase mellem 2010 og 2013, skal de forhadte arabiske regeringer styrtes. I den femte fase mellem 2013 og 2016 skal det lykkedes at udråbe en islamsk stat – et KALIFAT. Den sjete fase, som begynder 2016 skal indlede den totale konfrontation og efter en total sejr kommer den “nye verdensorden”.
  http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,369328,00.html
  .
  28.08.2014 – US-Senator John McCain holdt møde med ISIS-anføreren Al Baghdadi i Syrien.
  http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2014/08/isis-ist-zu-100-eine-cia-operation.html
  .
  17.07.2014 – Beslutningen om at oprette ISIS blev truffet i Washington.
  http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2014/07/17/der-irakische-isis-und-was-sich-in-wahrheit-dahinter-verbirgt/
  .
  03.08.2014 – ISIS – føreren Al Baghdadi blev skolet af Mossad. Efterretningstjenesterne i USA, Storbritanien og Israel har stiftet terrorgruppen ISIS, for at mobilisere alle islamiske ekstremister fra hele verden.
  http://www.algerien-heute.com/politik/1634-snowden-qder-kopf-von-isis-al-baghdadi-wurde-vom-mossad-ausgebildetq-.html
  .
  09.05.2014 – BOKO HARAM ER (også – anm. T.R.) EN HEMMELIG CIA-OPERATION
  http://einarschlereth.blogspot.de/2014/05/boko-haram-ist-eine-cia-geheimoperation.html
  .
  De fleste terroroperationer bliver organiseret af efterretningstjenester.
  http://homment.com/flagfalse
  .
  06.07.2014 – Den samlede ›Global War on Terrorism‹ følger en bestemt satanisk logik: begge sider – terroristerne og de regeringer som angribes af terroristerne – bliver understøttet militærisk enten af regeringerne eller efterretningstjenesterne i USA og NATO.
  http://politonline.ch/index.cfm?content=news&newsid=2296
  .
  07.07.2014 – False Flag angreb i Israel? Mossad-chefen forudsagde det en uge før.
  http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/gerhard-wisnewski/false-flag-in-israel-mossad-chef-sagte-entfuehrung-der-jugendlichen-voraus.html
  .
  “Ich werde Ihnen also das große Geheimnis sagen, das man immer dem Freimaurer zu enthüllen verspricht ‑ aber das man ihm weder im 25ten, noch im 33ten, noch im 93ten noch im höchsten Grade irgend eines der Riten enthüllt…. Lassen Sie sich nicht entgehen die Geste von Erschrecken und Blödheit zu betrachten, die auf dem Gesicht eines Freimaurers erscheint, wenn er kapiert, daß er sterben soll. Wie er kreischt und sich auf seine Verdienste um die Revolution berufen will! Das wird ein Schauspiel, um auch zu sterben ‑ aber vor Lachen!”
  http://www.luebeck-kunterbunt.de/Geschi/Rakowski-Protokoll.htm
  .
  09.02.2014 – Ruslands Nationalbank ejes af det amerikanske Federal Reserve Board (!!!)

  .
  (Også) Putin og Obama er frimurer.
  http://new.euro-med.dk/20140101-putin-charismatische-antichristliche-antithese-volks-verfuhrer-des-westens.php
  http://www.kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/13blutlinien.html
  http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2014/07/05/knechte-des-satan-die-freimaurer/#comment-455652
  .
  25.07.2014 – Israel – Chabad-bevægelsen øver med 2.600 institutter fordelt over hele verden megen indflydelse i alle vigtige regeringer, men mest i Washington og Jerusalem. Deres mål er at bringe verdenshistorien i overensstemmelse med deres egen opfattelse af Bibelens “Harmageddon”-profetier. Fanatiske evangeliske kristne i USA har lignende målsætninger.
  http://new.euro-med.dk/20140725-pharisaische-lubawitscher-chabad-judische-herrscher-der-herrscher-was-haben-sie-im-sinn.php#comments
  .
  Det jødiske himmelrige på jorden (zionisme) er opfundet af pengemafiaen for at sprede had og krig.
  http://www.scribd.com/doc/23755142/Die-Geld-Macher
  http://moltaweto.files.wordpress.com/2011/05/eggert-wolfgang-manhatten-berlin.pdf
  http://de.scribd.com/doc/31437523/Eggert-Wolfgang-Israels-Geheimvatikan-als-Vollstrecker-biblischer-Prophetie-Im-Namen-Gottes-1
  http://de.scribd.com/doc/31437769/Eggert-Wolfgang-Israels-Geheimvatikan-als-Vollstrecker-biblischer-Prophetie-Im-Namen-Gottes-2
  http://de.scribd.com/doc/31437844/Eggert-Wolfgang-Israels-Geheimvatikan-als-Vollstrecker-biblischer-Prophetie-Im-Namen-Gottes-3
  .
  ÅR 2000 !!! :
  .
  29.09.2000 – Steward Swerdlow: “Vi ved nu hvordan de islamiske fundamentalister skal væk. Så er der kun USA som problem tilbage for den globale verdensregering, og en løsning har de allerede … et finanzcrash. USA bliver herefter opdelt i distrikter. New York City – FNs hjemsted – bliver en intarnational zone.” (Vortrag Steward Swerdlow am 29.Sep. 2000 im Kongreßhaus Zürich, Verein Kristallschlüssel, 8053 Zürich)
  .
  Det bekræftes her:


  http://online.wsj.com/news/articles/SB123051100709638419
  .
  Når den kinesiske valuta kommer med i SDR (Special Drawing Rights) styrter Dollaren ned i Penny-området
  http://www.alt-market.com/articles/2126-false-eastwest-paradigm-hides-the-rise-of-global-currency
  .
  12 Aug 2014 – The SDR will next be reviewed in 2015, and RMB inclusion is sure to be high on the agenda.
  http://www.centralbanking.com/category/central-banks/financial-market-infrastructure
  .
  Alle nationer skal altid ved hjælp af krig, terror, inflation, skat og valuta-crash osv. osv. holdes eller gøres fattige, fordi der ellers ikke ville være brug for den PRIVATE pengemafias kreditter, som de selv kan trylle frem ud af den blå luft og computernuller og selv bestemme renten af.

  http://lupocattivoblog.wordpress.com/2010/03/25/die-privatisierung-des-weltgeldsystems/
  .
  DIRK MÜLLER – (kun 7 Min.):

  .
  Det hele drejer sig ALTID kun om magt og penge. Dem som styrer pengene styrer verden, men denne lille pengeelite vil desværre lave en ny “global” verdensorden med kun én regering: nemlig dem selv – og da verden bliver styret af penge, skal der også laves en ny global verdensvaluta – selvfølgelig digital, så det hele kan komme under 100% kontrol.
  .
  Deres (= Rotschild, Rockefeller & Co.) planer går ud på at afmagte de militære stormagter USA, Rusland og Kina, for at FN (som styres og ejes af “højfinanzen”) herefter kan være den eneste militærmagt tilbage på jorden. Først skal der være borgerkrig i USA, som udløses af det kommende finanzcrash, og USA bliver så efterhånden nød til at trække deres militær hjem fra deres baser overalt i verden. Herefter invaderer Rusland Europa for at besejre eller “hjælpe” de sidste Nato-lande, hvor der også er borgerkrig og kaos på grund af finanzcrash og hungersnød. Kina skal derefter komme Europa til “hjælp”, og det skal så ende med at Ruslands og Kinas militær ødelægger sig selv gensidigt i Europa, efter at Kina også har invaderet USA, hvor de “neutraliserer” sig selv med resterne af USA militæret. Man har planlagt at ca. 500 millioner skal overleve, men 3. verdenkrig skal efter deres sataniske tidsplan – som ikke engang er hemmelig – først starte om efteråret 2016, HVIS der ikke er nok, som gider at protestere og gøre noget konkret imod pengesystemet inden da.

  De allefleste håber selvfølgelig bare på, at det hele bare er løgn og svindel !!!
  .
  Derfor:
  .
  1: Send først rundskrivelser til alle, som De kender om dette her.
  2: Led også efter mailadresser i internettet.
  3: Prøv evt. at “google” efter “freeware” og “mailfinder”!
  .
  Med venlig hilsen,
  Tommy Rasmussen
  tommyrasmussen@arcor.de

 6. Balder siger:

  Kære Tommy, jeg er bange for at det du skriver er alt for avanceret til Pia K og andre gennemsnitsborgere. En henvendelse til sådanne personer, som havde handlet om et enkelt eller to af de mange emner og historier du berører. F.eks. en det med ejerskabet af den danske nationalbank, eller et andet afgrænset emne. De mange punkter du berører og som de fleste af os har brugt årevis på at lære at kende sammen med andre parallelle / lignende forklaringer gør det umuligt for folk at danne sig et overblik. Og så er der det der med at sætte gamle afdøde halvmystiske berømtheders spådomme som den centrale ramme omkring din forklaring.

  Det det drejer sig om er at finde en strategi for hvordan man kommunikerer sine ideer på en effektiv måde. At overvælde folk med en masse information som ligger langt fra deres dagligdags opfattelser og den boble de lever i (det gør vi alle i øvrigt) duer simpelthen ikke. Folk formår ikke en gang at analysere “klimadebatten”, og al social forskning som tager udgangspunkt i biologien er på trods af dens indlysende påstande stadigvæk “yt” til fordel for marxistisk pseudovidenskabeligt vrøvl og politisk agitation.

  Jeg kunne endda finde mange flere emner som er knap so politisk / ideologisk inficerede hvor pseudovidenskab eller den måde den bruges på af magthaverne alligevel er den førende. Dogmatik og vanetænkning sejrer over hele linjen.

  Det er det forstands-klima vi lever i, og det kan ikke nytte noget at udsætte folkeskoleelever for den højere matematik. Derfor kan det da være interessant nok at udvikle og sprede sine teorier og ideer, men mest for en kreds af indviede interesserede.

  • Tommy Rasmussen siger:

   Balder: “… gamle afdøde halvmystiske berømtheders spådomme som den centrale ramme omkring din forklaring”
   .
   Albert Pikes “spådomme” havde desværre intet med mystik at gøre. Han fortalte om, hvordan og hvorfor tre verdenskrige skulle indledes, for at en lille pengemafia efterhånden skulle være i stand til at overtage den totale magt på jorden. Hans “spådomme” har ind til nu opfyldt sig 100%, hvad angår de første to verdenskrige. Hvis den tredie skal forhindres, er det på allerhøjeste tid, at “udsætte folkeskoleelever for den højere matematik”, så de har bare en lille mulighed for at bestå den næste “eksamen”, som zionisterne kalder “Harmageddon”, ellers vil “dogmatik og vanetænkning sejre over hele linjen” på den måde, at de allerfleste af os er døde om kun to år.

   Balder: “Det det drejer sig om er at finde en strategi for hvordan man kommunikerer sine ideer på en effektiv måde”

   Jeg ser ikke nogen anden mulighed end at “omvende” de implicerede, især jøder og islamister, som for det meste ikke aner, hvad der egentlig foregår. Jeg har sendt tusindvis af mails til alle politikere og jødiske og islamiske organisationer i Tyskland, Østrig, Schweiz og Danmark, plus diverse “tyske” aviser i Israel.

   Det med kun at “sprede sine teorier og ideer, men mest for en kreds af indviede interesserede” har vi simpelthen ikke tid til at nøjes med. Den viden som vi har, skal ud blandt normale mennesker, som også har en ret til at overleve. Derfor:

   1: Send først rundskrivelser til alle, som De kender om dette her.
   2: Led også efter mailadresser i internettet.
   3: Prøv evt. at “google” efter “freeware” og “mailfinder”!

   Med venlig hilsen,
   Tommy Rasmussen
   tommyrasmussen@arcor.de

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.