TROSKAB EFTER FORTJENESTE & NATURENS EVIGE LOVE

 

Som nationalister og racebevidste europæere har vi vist alle stået i situationen: Det forgæves forsøg på at vække endnu en savlende zombie fra selvmorder-søvngangen.

Oplevelsen kan være forstemmende og demoraliserende, især hvis man naïvt og håbefuldt har indladt sig på det racialistiske missionsarbejde med forkerte forudsætninger.               På et tidspunkt må man simpelthen bare nøgternt indse, at det store bevidstløse flertal er uigenkaldeligt fortabt. Massernes medfødte lemming-natur bevirker, at de aldrig vil kunne erkende Naturens uforanderlige Love.

Med sjæle korrumperede af århundreders jøde-kristen slavemoral og legemer forgiftede af generationers arvelige sygdomme, alkoholisme og medicinering vil de søge mod perversion og selvødelæggelse med samme forudsigelighed som møllet søger flammen.               Ethvert sekund, enhver åndelig eller legemlig anstrengelse ofret på flertallets allerede beseglede skæbne er spildt; ødslet bort; formålsløst og omsonst.

Hvis et menneske ikke har været vågen i 30, 40 eller 50 år … så sover vedkommende ikke. —Så er vedkommende DØD.

 

TV med Netflix®: virkelighedens “face-hugger”

 

Hvem kan det stadig betale sig at række ud efter? … hvem kan stadig “omvendes”?

Som hovedregel må man forstå, at al fornøden oplysning om folkemordet på den Ariske race i dag er frit tilgængeligt på internettet. Uvidenhed kan altså ikke længere bruges som undskyldning for uansvarlighed. Desuden er racefremmed kolonisering i dag så langt fremskreden overalt i Vesten, at geografisk afstand til befolknings-udskiftningen ej heller kan undskylde folkefjendtlig, forræderisk adfærd. Vi må tage ved lære af Naturens Love og begrænse vor troskab til de få der fortjener den.

Folkefæller der ikke af egen drift søger at vriste sig fri af hollywood-hypnosen, medicin- og porno-afhængigheden, madforgiftningen, den moderigtige promiskuitet og den letsindige omgang med racefremmede … er ikke indsatsen værd. Både åndeligt og legemligt er lemmingerne så svækkede, ofte over mange generationsleds forgiftning, at langsigtet national, racebevidst modstand nødvendigvis må rette blikket og den begrænsede tid vi har til rådighed; den kostbare energi vi stadig kan disponere over, efter andre, mere lovende; mere selvbærende emner.

Fastlagte, endelige skabeloner for nøjagtig hvilke grupper og individer det kan betale sig at investere tid og indstats på vil jeg her undlade at opstille. Man må som i alle livets forhold iagttage almindelig sund fornuft. En god tommelfinger-regel kunne imidlertid være, at hvis man igen og igen skal bruge tid og energi på at overtale en voksen folkefælle, lad os sige: på over 30 år, til at komme til en blot elementær forståelse af tidernes forpligtende politisk-demografiske alvor og en grundlæggende værdsættelse af Naturlove og race- tilhørsforhold … ja, så er vedkommende sandsynligvis hinsides ethvert rimeligt håb om omvendelse.

En anden grundregel er, at jo ældre en zombie er … desto mere håbløs vil dens helbredelse og opvågnen som udgangspunkt altid være. Dette fordi man jo må formode, at en ældre person, alt andet lige, bør have haft flere erfaringer; flere chancer så at sige, til at drage de relevante politiske og racemæssige slutninger ud fra virkelighedens tildragelser, end en uerfaren yngling. Ynglingen vil desuden være delvist undskyldt af, for mere eller mindre nyligt, at have været udsat for skolevæsenets højintense multikulti- og demoraliserings-propaganda … man bør derfor som hovedregel udvise større forståelse og tålmod med ungdommen end med de ældre generationer der har haft utallige lejligheder til at lægge to og to sammen. Tålmodighed bør altså udvises efter omtrent omvendt proportionalitet med en given folkefælles alder.                                                                                                         –Men også med ungdommen gælder det overordnede princip:

Der skal være egendrift.

Nysgerrighed, trodsighed og kritisk tænkeevne må selvstændigt udspringe af sjælen. Efter en rimelig indledende anvisning og overordnet vejledning bør folkefællen på eget initiativ kunne gøre sig redelige, fornuftige og selvstændigt beroende overvejelser. Hvis det igen og igen er nødvendigt med påmindelser om helt grundlæggende racemæssige og naturlovs-mæssige erkendelser … ja, så vil videre missionsarbejde sandsynligvis være ganske omsonst. Bevidstheds-forgiftningen kan være så massiv, at man skånselsløst må tvinge sig selv til at frasortere de værst ramte tilfælde. Deres sjæle er tabte og står ikke til at redde om man så havde årtusinder til rådighed.

Vesterlændinge modarbejder direkte egne interesser. En sådan adfærd kendes fra Naturen når værtsdyrs HJERNER overtages af snyltere.

Det er indlysende, at jødernes og folkeforrædernes konstante anti-europæiske propaganda fra hollywood, MTV, fjernsyn, radio, “nyheder” og den allestedsnærværende mulat-muzak øver en stedse mere perverterende og skadelig indflydelse på nationens fællesbevidsthed.

Fremfor kun at betragte den fjendtlige propagandas indflydelse på folkelegemet som noget entydigt negativt kan man imidlertid med fordel anskue den som et gavnligt evolutionært selektionspres. –Forstået på den måde, at kun blandt de mest intelligente; de mest naturligt mistroiske og selvstændigt kritisk tænkende; de mest trodsigt egenrådige og mest instinktivt racebevidste danskere og vesterlændinge vil en egentlig varig opvågnen og tilstrækkelig dybt erkendt etno-kulturel selvbesindelse overhovedet være mulig.

Naturlig, medfødt modstandsdygtighed over for giftstoffer er under alle omstændigheder et tegn på robusthed og styrke. Dette må dog ikke forveksles med tolerans overfor gift, som opnås ved gradvis tilvænning (i hvert eneste øjeblik må man instinktivt vide, uden gran af tvivl, hvilket valg der er i overensstemmelse med Naturens Love og hviket valg der strider imod dem. Denne evne kan ikke tillæres, men vækkes til live, og kun såfremt den findes iboende hos folkefællen allerede. Det uendelige Kosmos manifesterer således sin lovmæssighed igennem den individuelle, vakte sjæl. Hensigten må altid være en stræben efter at fuldbyrde Naturens ufejlbarlighed ved så vidt som muligt at tilnærme sin vandel Alfader Odin’s vilje (Naturens Lov)).

Giften fra de globalistiske folkefjender er både af åndelig og legemlig art. Den sjæle-fordærvende jøde-kristendoms overtro, hollywood’s fordummende lalle-underholdning og den demoraliserende, dødeligt afhængighedsskabende jøde-porno vil alene kunne hypnotisere og indfange det svage flertal fra den genotypiske pulje. Jøde-medicin, junkfood, mobilstråling, racefremmed “vilkårlig” vold (de svageste udvælges) og trendy race-skænding udrydder herefter, mere eller mindre gradvist, de svageste af de svage.   Dette være sig enten på individuelt fænotypisk niveau, ved de forskellige følgevirkninger: livsstilssygdomme, kønssygdomme og enkeltvise selvmord, eller på kollektivt genotypisk niveau, ved genetisk opblanding (masse-selvmord) over flere generationsled.

Umiddelbart kan de enkelte skæbner forbundet med en sådan udvikling selvfølgelig være både sørgelige og tragiske, men dilemmaet er vel sammenligneligt med det tvivlsomt tilrådelige i forsøget på at tale en selvmordskandidat fra at tage sit eget liv.                             –Vedkommende må jo, hvor medynkvækkende hans skæbne end kan forekomme, bedst selv vide hvorvidt han er værdig til at opretholde sin jordiske tilværelse.

I samme ånd bør man anskue Vestens generelle forfald: De mange svage bukker under … de få stærke overlever. Åndeligt. —Og genetisk.                                                                               I evolutionær forstand vil en sådan udvikling, hvis den udnyttes til fulde, kunne virke racehygiejnisk aldeles gunstigt på de europæiske folkeslag.

Jøde-kristendom, lægevidenskab, socialhjælp. –I århundreder har sådanne unaturlige fænomener på hver deres område svækket hovedparten af danskere (og vesteuropæere generelt) ved, ét efter ét, at udjævne Naturens racehygiejniske selektionspres. I dag ser vi de uhyggelige resultater. Mange er endt som sindssyge, skyldsplagede, autoritetstro slaver; menneskelige får, der hellere vil ringe efter “myndighederne”, selv hvis deres hjem invaderes af fremmede voldsmænd eller hvis deres døtre voldtages, end på egen hånd forsøge at forsvare sig og sine. I den forstand, altså set fra en racehygiejnisk, Naturlovs-mæssig synsvinkel, er det kun på høje tid at få skilt fårene fra bukkene.

Moder Natur anerkender hverken “rettigheder” eller papirlove.                                      Masse-indvandring kan i sidste ende komme til at virke som netop den racehygiejne vi selv har svigtet at udøve. Ja, udskillelsen og den deraf følgende renselse pågår vel allerede. Eugenik per stedfortræder … er stadig eugenik.

De cirka tre millioner, mere eller mindre levedygtige danskere, der i dag bebor vort ældgamle fædreland må aldrig tage for givet, at landet vil forblive i vor ejendom, eller at vi “har ret” til et sådant ejerskab. Naturens hellige orden er evig kamp; evig udvælgelse.         Uden Naturens gunst kan intet menneske “gøre krav” på noget som helst under Solen.         Kun overvindelse af fjender kan sikre hendes gunst. Midlerne er underordnede.                   I krig og kærlighed gælder alle kneb.

Krigen er for længst erklæret af vore semitiske ydre og folkeforræderiske indre fjender. Kærligheden til det racerene, nordisk-germanske kvindeideal er drivkraften der forener respekt for Naturens ubrydelige love med flammende troskab til nationen.

For årtusinder siden udsprang alle germanske og angelsaksiske grene af den nu glor- værdigt verdensomspændende og for altid hæderkronede Ariske folkestamme fra den Danske rod, her i Syd-skandinavien.

Hvis de af ur-Teutonernes og Kimbrernes efterkommere, der i dag stadig bebor det germanske kerneland Danmark, vil gøre sig forhåbninger om at kunne bidrage menings- fuldt til den allerede igangværende racekrig om selve den Ariske races overlevelse … så kræves der som altid KVALITET før KVANTITET.   

Dette indlæg blev udgivet i Kultur, Politik. Bogmærk permalinket.

39 svar til TROSKAB EFTER FORTJENESTE & NATURENS EVIGE LOVE

 1. Tommy Rasmussen siger:

  “Hvem kan det stadig betale sig at række ud efter? … hvem kan stadig “omvendes”?”

  Alle mennesker kan “omvendes”, for alle mennesker har en samvittighed, som egentlig altid kun vil det “gode”

  “Hvis et menneske ikke har været vågen i 30, 40 eller 50 år … så sover vedkommende ikke. –Så er vedkommende DØD.”

  Det er bare løgn. Jeg er godt 63 år gammel og blev først “vågen”, da jeg købte min første computer med “Windows Millinium” for snart 15 år siden.

  “Hensigten må altid være en stræben efter at fuldbyrde Naturens ufejlbarlighed ved så vidt som muligt at tilnærme sin vandel Alfader Odin’s vilje (Naturens Lov))… Kærligheden til det racerene, nordisk-germanske kvindeideal er drivkraften der forener respekt for Naturens ubrydelige love med flammende troskab til nationen … For årtusinder siden udsprang alle germanske og angelsaksiske grene af den nu glor- værdigt verdensomspændende og for altid hæderkronede Ariske folkestamme fra den Danske rod, her i Syd-skandinavien”

  MED DEN SLAGS ÆVL KAN DER DESVÆRRE IKKE “OMVENDES” RET MANGE!!!

  “Naturens hellige orden er evig kamp; evig udvælgelse… I krig og kærlighed gælder alle kneb”

  Netop! Det drejer sig kun om næstekærlighed. John Lennon: “All you need is love” – Make Love – Not War”.

  “Krigen er for længst erklæret af vore semitiske ydre og folkeforræderiske indre fjender”

  Nej, krigen har de allerede vundet, for hvis staten Danmark ville trykke danske pengesedler SELV, i stedet for at overlade det til en PRIVAT såkaldt “dansk” “National”-bank, som styres af en PRIVAT højfinanzbank BIZ i Basel, så skulle vi hverken betale afgifter, renter, skat eller moms. Pengene ville tilmed få en stigning af købekraften på ca. 50%, fordi alting i dag kun er så dyrt på grund af renterne, og derfor ville ingen fornuftige mennesker sørge over den tid, hvor man fik renter af sparepengene i banken. Den samme idé havde både Kennedy, som satte NATIONALE “US-Notes” i omløb og Lincoln med hans “GREENBACKS”, som var grønne paa bagsiden.
  http://lupocattivoblog.wordpress.com/2010/03/25/die-privatisierung-des-weltgeldsystems/

  https://hammersmeden.wordpress.com/boganmeldelser/gode-penge-om-pengesystemets-fejl/

  “Hvis de af ur-Teutonernes og Kimbrernes efterkommere, der i dag stadig bebor det germanske kerneland Danmark, vil gøre sig forhåbninger om at kunne bidrage menings- fuldt til den allerede igangværende racekrig om selve den Ariske races overlevelse … ”

  så kræves der i dag på grund af massemedierne KVANTITET før KVALITET.

  1: Send først rundskrivelser til alle, som De kender om dette her.
  2: Led også efter mailadresser i internettet.
  3: Prøv evt. at “google” efter “freeware” og “mailfinder”!
  .
  Med venlig hilsen,
  Tommy Rasmussen
  tommyrasmussen@arcor.de

  Se Kommentar her:
  https://hammersmeden.wordpress.com/2015/02/17/identitet/

  • Hilmar Sejr siger:

   Det glæder mig at du finder min artikel anstødelig.
   Hvis alle og enhver forstod den, ville jeg først blive bekymret.
   Fortsæt du bare dine John Lennon hippie-drømmerier.
   “All you need is love” er et lidt besynderligt råd i en krigssituation, men det undrer mig såmænd ikke at der stadig findes millioner af vesterlændinge der endnu ikke har gennemskuet sindelagskontrollen bag 68-“oprøret”. Pacificering er kodeordet.
   CIA var involveret hele vejen igennem. LSD-tripsene som hippierne troede “frigjorde” dem, var i virkeligheden bevidstheds-forkrøblende nervegift der blev produceret i hærens laboratorier og delt gratis ud til masserne under Woodstock og andre arrangerede masseoptrin. Et gigantisk social-biologisk eksperiment. En form for Det Hvide Snit, i virkeligheden, foretaget en masse via nihilisme-propaganda og tilskyndet (selv)medicinering af de forvirrede, troskyldige unge mennesker fra efterkrigsgenerationerne.
   “Alt” du behøver er “kærlighed” … Hahaha. –Også når kommunist-staten kommer for at ekspropriere din ejendom og deres importerede tredjeverdenshorder voldtager din kone og dine børn? –“All you need is love”?
   Held og lykke med dén slavefilosofi.
   Jeg foretrækker at hade når det er berettiget og elske når det er berettiget. Hver ting til sin tid. Begge sider af følelseslivet er efter min mening påkrævet for at aktivere hele det sjælelige spektrum.
   At overtale sine ofre til kun at elske, aldrig at måtte tænke eller føle slemme, “forbudte” tanker såsom had eller aggression må være det ultimative indenfor ultra-effektivt tanke-tyranni. Tricket er at få ofret til at ønske; at foretrække sin egen slavebinding. Hippierne var i virkeligheden en tabt generation; aldeles harmløse set fra magthavernes side. Sålænge en hel generation, eller tre, tåger udisciplineret rundt med hjernen ristet på LSD og andre “bevidsthedsudvidende” (læs: bevidstheds-forkrøblende) stoffer … ja, så har magthaverne jo frit spil til at gøre præcis hvad der passer dem. –Ingen grund til at frygte et reelt væbnet oprør fra de usoigneret lallende, “drugged-up” pacifister i bare tæer i hvert fald.

 2. Tommy Rasmussen siger:

  Hilmar Sejr: “Det glæder mig at du finder min artikel anstødelig. Hvis alle og enhver forstod den, ville jeg først blive bekymret”

  Kære Hilmar Sejr,

  jeg synes ikke, at din artikkel er anstødelig, fordi jeg også kender neonazis her fra Tyskland. De tror på, at “Reichdeutsche” allerede før slutningen af 2. verdenskrig har oprettet en militær-base på Sydpolen, hvor de har udviklet ufoer. At Hitler sammen med en stor del af de vigtigste nazis kunne undslippe til Argentinien er faktisk en historisk kendsgerning. Der er selvfølgelig skrevet masser af bøger og artikler om themaet og en profeti mangler heller ikke:

  Når den 3. verdenskrig indledes, hvor Tyskland bliver forvandlet i én stor slagmark, vil der komme en af disse “reichdeutsche” ufoer, som vil sejre over alle Tysklands fjender. Herefter bliver Tyskland verdens åndelige centrum, og “Das Reich” bliver genoprettet til de gamle grænser plus Østrig og Schweiz.

  Det er altså desværre nøjagtig det samme som:

  “… pengemafiaens egen opfindelse: zionister, som tror på et jødisk himmelrige her på jorden, hvor deres Messias senest i maj måned 2017 skal komme på en sky i himlen for at indføre deres jordiske paradis, men desværre kan deres Messias kun komme efter et forudgående Harmageddon, som derfor med vold og magt skal indledes i form af en 3. verdenskrig.

  I USA kalder de sig Neo-Cons (neo-konservative), og egentlig har de fleste doppelt statsborgerskab – altså de har både pas fra USA og Israel. De neokonservative er også den republikanske fløj, som har flertal i Kongressen. Egentlig er de neokonservative kristne mennesker, men de tror også på, at Jesus kommer igen for at oprette det jødiske paradis her på jorden, og på samme måde som zionisterne i Israel tror, kan Jesus desværre kun komme efter Harmageddon, fordi det bogstavelig talt står sådan i Bibelen. Dette Harmageddon vil de så med fælles hjælp indlede.

  Det er kun dem, som bekender sig til den radikale Islam, som alle skal hentes til det nye Kalifat ISIS, som også er pengemafiaens opfindelse. ISIS blev oprettet af pengemafiaens soldater: i første omgang CIA og den Israelske Mossad, men næsten alle efterretningstjenester på hele jorden styres faktisk af de samme 13 familier, som jeg kalder for “pengemafia”.

  Kalifatet skal være færdigt inden 2016, hvorefter de “rettroende” kalifat-islamister skal indlede DERES Harmageddon, for at DERES Messias, som de kalder “Mahdi”, skal kunne være i stand til at komme på en sky og indføre de “rettroendes” Paradis på jorden.” Kommentar:
  https://hammersmeden.wordpress.com/2015/02/17/identitet/

  Typisk for alle disse “religioner” er, at de som æsler foran deres forskellige gulerødder glæder sig til deres forskellige nye verdensordninger, og at de derfor ikke vil røre en finger, for at undgå “deres” Harmagedon, som også her i den nye artikkel: “TROSKAB EFTER FORTJENESTE & NATURENS EVIGE LOVE” kommer til udtryk:

  “… forgæves forsøg på at vække endnu en savlende zombie fra selvmorder-søvngangen… Hvem kan det stadig betale sig at række ud efter? … hvem kan stadig “omvendes”? … Hvis et menneske ikke har været vågen i 30, 40 eller 50 år … så sover vedkommende ikke. –Så er vedkommende DØD… På et tidspunkt må man simpelthen bare nøgternt indse, at det store bevidstløse flertal er uigenkaldeligt fortabt …”

  Derfor ville det glæde mig meget, hvis du kunne sætte min kommentar her ind som svar på dette religiøse vanvid.

  Mange hilsener,
  Tommy Rasmussen
  tommyrasmussen@arcor.de

  PS: “All you need is Love” og “Make Love – Not War” er selvfølgelig kun en omskrivning af Jesu ord om at elske sin næste som sig selv. Det var DENGANG en rigtig god start, som hurtigt blev undermineret og ødelagt af de forskellige efterretningstjenester. John Lennon og Kennedy blev myrdet af CIA/Mossad.

 3. Viking siger:

  Hej Hilmar Sejr
  Du kan godt virke lidt hård og uforsonlig 🙂
  Jeg oplever også, at familien danmark er alt for zombie-agtig.
  Jeg oplever, at en af årsagerne er en blanding af 37+ timers arbejdsuge, børn og familieliv og en form for virkelighedsflugt. Da de ikke ønsker den negative påvirkning, de for af at skulle acceptere tingenes tilstand (plus, tidsforbrug på nettet og med boglæsning). Hvilket nok også forklare manges stemme på DF (det giver jo lidt fred i sindet).
  Derudover skal man jo tjene en hel del penge, for at kunne købe sig til et dansk nabolag (det tager fokus væk fra andre ting).
  Mange indvandrere kritiske mennesker bor i ghetto områder og/eller mærker de økonomiske konsekvenser af indvandrerbyrden.
  Jeg vil give Tommy Rasmussen ret i, at folk kan åbne øjnene i alle aldre. For eksempel nå de for lidt mere tid og mindre hverdags stress.
  Mange bliver nok også mere “konservative” med alderen.
  Der kan være mange kompliceret årsager og få enkle svar.

  • Hilmar Sejr siger:

   Hej Viking. Tak for Vikernes linket. Han er i sandhed en beundringsværdig mand.

   Ang. min uforsonlighed: jeg mener at indbyrdes kritik (og selvransagelse) blandt nationalsindede er hårdt tiltrængt og påkrævet.
   Når den toneangivende nationaldemokratiske forfatter PNB, uden at nogen tilsyneladende finder det kritisabelt, kan proklamere at pæderasten Alfred Kinsey er “en af hans intellektuelle helte” er der grund til alvorlig bekymring.
   Indtil videre er jeg den eneste der har reageret eksplicit på udsagnet hvilket foruroliger mig noget.

   Skillelinjen mellem traditionel, naturlovsbaseret nationalisme på den ene side og den besynderlige counterjihad pseudo-patriotisme på den anden side bør efter min mening nu og for al fremtid trækkes endnu skarpere op så enhver kan se de dybe, principielle forskelle.

   • Viking siger:

    Det var ment som en lidt humoristisk observation, og ikke nogen konkret kritik.

    “indbyrdes kritik (og selvransagelse) blandt nationalsindede er hårdt tiltrængt og påkrævet.”

    Enig, her oplever jeg Danskernes Parti som en genopfindelse af demokratisk nationalismen. Her har folk en unik chance til, at få en ufordærvet “frisk start”.

    “en af hans intellektuelle helte” er et rigtig dårligt ordvalg! Jeg tro ikke, at det på nogen måde betyder sympati med pædofile (jeg kender ham dog ikke og har aldrig mødt ham).
    Man kan vel også “beundre” Thomas Edisons arbejde, uden at have sympati for dyremishandling.

    “Skillelinjen mellem traditionel, naturlovsbaseret nationalisme på den ene side og den besynderlige counterjihad pseudo-patriotisme på den anden side bør efter min mening nu og for al fremtid trækkes endnu skarpere op så enhver kan se de dybe, principielle forskelle.”

    Enig! Det arbejder ” den besynderlige counterjihad pseudo-patriotisme” også selv på, ved at tage afstand til nationalismen. De trækker generelt racisme og nazi kortet i samme omfang som venstrefløjen og har enormt travlt med at være politisk korrekt, i alt andet end kritik af muslimer. Deres argumentationsformer er ofte den samme (som venstrefløjen), når de bliver anstød af nationale synspunkter.
    Udover, at de gør mere skade end gavn. Så er noget af det værste ved dem, at de for lov til at tiltrække og forføre indvandrere kritiske mennesker under falskflag.
    Dansk Folkeparti, Morten Uhrskov og Dansk Samling, Lars Hedegaard og Trykkefrihedsselskabet, Kim Møller og Uriasposten, Steen Raaschou og Snaphanen, Hodjanernes Blog, 180Grader, Den Korte Avis osv, osv. har intet med patriotisme og nationalisme at gøre! Uanset hvad de selv gerne vil påstå.
    Derudover er det temmelig skummelt at deres kritik af muslimer og islam er i direkte proportional med deres støtte og sympati med jøder og zionisme. Hvilket ofte/generelt trumfer danske interesser.
    Personligt mener jeg, at den nationale fløj ikke skal spilde sin tid på dem.
    De er bare en lille del af det generelle (dansk fjendske) problem.

    • Hilmar Sejr siger:

     Hejsa Viking.
     –Ja, ja og atter ja.

     Det er fysisk alvor og der gives ingen fribilletter.
     At erklære sig som værende for “danske værdier”, “ytringsfrihed”, “frisind” eller lignende luftige idealer trækker de voldsberedte kolonisatorer selvfølgelig kun på skuldrene af.
     “Hjemsendelser” (læs: udstedelse af fine papirer og vedtagelser af tomme paragraffer) er tilsyneladende det mest ekstreme de sikkert velmenende counterjihad-pacifister kan forestille sig til bekæmpelse af de racefremmede besættelsestropper. Eller “at sætte militæret ind”. Altid forudsætningen om at andre, “myndigheder”; elitetropper, osv, skal gøre det beskidte arbejde.

     Counter-jihad folkene spiller vel deres rolle.
     Man må jo på sin vis respektere, at de dog er politisk aktive og efter bedste evne handler i overensstemmelse med deres overbevisninger.
     Deres primære politiske misforståelse ligger efter min mening i den typisk demokratiske, typisk moderne vestlige og vidt udbredte “spejl”-fejlslutning. Altså dét at tro på sine egne værdiers universalitet.
     Forestillingen om at man gennem afstemninger, debat og på sigt parlamentariske papir-love kan rokke ved, endsige tilbagerulle etno-kulturelt betingede, massivt demografisk vægtige erobringstogter og koloniseringsforsøg, er kun grads-minimalt mindre naïvt end integrationisternes selvbedrag.

     Men det værste er næsten deres aldeles manglende kulturelle selvkritik.
     Counter-jihad typerne lever øjensynligt i illusionen om at de sidste godt og vel 100 års udviklingshistorie (læs: afviklingshistorie) repræsenterer en civilisatorisk styrke hos Vesten. Det modsatte er jo snarere tilfældet. Deres snævre identifikation med den dekadente liberalisme, det unaturlige “lighedsideal”, anti-racismen, borgerligheden, “kvindefrigørelsen”, den sygelige homoseksualitet, den udartende provo-“kunst”, osv, osv, bør kun overbevise enhver ægte Naturlovsbaseret nationalist om at den diametralt modsatte kurs til enhver tid bør udstikkes.

     Mange af dem er åbenbart desuden gamle hippier som kun opportunistisk angriber islam fordi de pludselig har indset at dens fremfærd truer deres egen dekadente og promiskuøse livsstil (jeg har tidligere debatteret indgående med dem i årevis).

     De “danske værdier” som de i deres studentikost overophedede og alkoholiserede hjerner tror skal redde fædrelandet (i deres forestilling blot en ideologisk konstruktion med plads til alt og alle, blot undtagen lige muslimer) er jo paradoksalt nok præcis de selvsamme universalistiske kultur-patologier der igennem rundt regnet det sidste århundrede har ødelagt Vesten og muliggjort den brede folkelige accept og tolerance af det multietniske, og dermed det multikulturelle samfund.

     • Viking siger:

      Hej Hilmar Sejr

      Ja, enig!
      “Hjemsendelser” og “Eller “at sætte militæret ind”. Altid forudsætningen om at andre, “myndigheder”; elitetropper, osv, skal gøre det beskidte arbejde.”
      Er lige i øjet, der skal gøres noget og der vil være en konsekvens.
      Ligesom Wall Street jøderne erklærede Tyskland krig i 1933, så skal vi nok også regne med at Israel og de andre arabiske og afrikanske landes negative reaktion. EU og USA vil måske i værste fald begynde at bombe os, ligesom Jugoslavien.
      De fremmedet vil jo heller ikke tage hjem frivilligt.

      Ja, derudover vil det med befolkningsudskiftningen kun blive sværere at løse problemer demokratisk. Ud fra deres holdninger skulle man tro, at de bare vil vinde tid så den næste generation kan stå med alle problemerne.

      “Man må jo på sin vis respektere, at de dog er politisk aktive og efter bedste evne handler i overensstemmelse med deres overbevisninger.”

      Enig! Og anderkende, at de er meget mere organiseret og etableret end den nationaldemokratiske scene (noget de også kan takke medierne for).

      Jeg har også læst flere eksempler på, at de ofte kommer fra venstrefløjen og er temmelig hippieagtig. Lars Hedegaard har en fortid som venstrefløjs ekstremist.
      Jeg tror, at de er temmelig tilfreds med tingenes tilstand, hvis man ser bort fra muslimerne og enhver form for kritik af deres jødiske “herrefolk”.

 4. Tommy Rasmussen siger:

  For at holde liv i neonazisternes ufo-Messias drømme, som jeg skrev om før, skal der selvfølgelig holdes liv i ufo-troen med yderst professionelle “optagelser”, og lige netop Argentien, hvor Hitler trak sig tilbage på hans gamle dage, er altid interessant:

  01.03.2015 – Argentinske TV-nyheder med UFO

  De samme argentinske TV-nyheder UDEN UFO
  http://tn.com.ar/tecno/f5/viralisimo-el-mundo-habla-de-un-ovni-que-aparecio-al-aire-en-tn_575204
  http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2015/03/argentinischer-tv-sender-bezeichnet-ufo.html

  Jeg tror selv på ufoer, men det er et helt andet kapitel.

  • Viking siger:

   Hej Tommy Rasmussen

   Var det en 1. april spøg?

  • Hilmar Sejr siger:

   Hej Tommy.
   Hvis du vil lande UFO’en og komme lidt ned på jorden igen, så vil jeg gerne medgive at en penge-mafia som du nævner jo er et ganske relevant sted at starte en magtpolitisk undersøgelse.

   Det er min grundtese, at en sådan globalistisk penge-mafias mest effektive kontrol-instrument er magt over medierne. –Altså sindelagskontrol i alle dens forskellige udformninger og afskygninger. Et sådant kontrol-instrument er overordentlig virkningsfuldt netop fordi det, hvis det administreres “korrekt”; efter ejernes hensigt, så at sige gør slaverne til deres egne fangevogtere.

   Med andre ord: adgang til massernes underbevidsthed gennem effektiv kontrol med global audiovisuel kommunikation gør tvangsforanstaltninger i traditionel forstand mere eller mindre overflødige.

   Her skal det understreges, at sindelagskontrol via medierne jo i virkeligheden også er en form for tvang, blot af en mere udspekuleret slags. Det er tvang forklædt som frihed, ikke sandt?
   En afgørende erkendelse er altså her, at den mest ønskværdige slave (fra slaveejerens synspunkt) er den som ikke engang kunne drømme om at gøre oprør, fordi han elsker sin egen underkastelse og/eller er ganske uvidende om sin status som slave.

   Religion, pornografi, alkoholisme, stofafhængighed, promiskuitet, kønsforvirring (demoralisering), underholdning (TV, radio, muzak), ludomani og medicinsk (farmakologisk) forgiftning kan alle indgå som delelementer i denne overordnede mediebaserede sindelagskontrol.

   Globalisternes politiske hovedmål synes ganske åbenlyst at være gradvis folkemorderisk opblanding af den Hvide race via masseindvandring fra den tredje verden. Dette må snart være hævet over enhver tvivl for den opmærksomme iagttager.

   Er du enig heri?

   Vigtige elementer til modstand er:
   1. Stærk etnisk, racemæssig identitet.
   2. Traditionelle, biologisk bestemte kønsroller.
   3. Åndelig såvel som legemlig sundhed.
   4. Respekt for Naturen.
   5. Grundlæggende racehygiejne.

 5. Tommy Rasmussen siger:

  Hilmar Sejr: “3. Åndelig såvel som legemlig sundhed. 4. Respekt for Naturen”
  .
  Det ene betinger det andet.
  .
  Hilmar Sejr: “2. Traditionelle, biologisk bestemte kønsroller”
  .
  Nej – ingen skal tvinges til noget. Kun muligheden for at realisere frie tanker kan frembringe frie mennesker, som måske efter dårlige praktiske erfaringer SÅ måske selv kan indse fordelen ved “traditionelle, biologisk bestemte kønsroller”.
  .
  Hilmar Sejr: “1. Stærk etnisk, racemæssig identitet. 5. Grundlæggende racehygiejne”
  .
  Det er bedøvende ligegyldigt, hvad for en abe, vi stammer fra. Jeg er ikke stolt over, at jeg har haft blondt hår (som nu er hvidt), og stadigvæk blå øjne og hvide halvmåner på roden af fingerneglene, hvad en hvid indbildsk sydafrikaner fortalte mig skulle være meget vigtigt dengang under apartheitpolitikken. Det som tæller er kun, hvad vi gør eller ikke gør – f.eks.:
  .
  —– Original Message —–
  From: Tommy Rasmussen
  To: raju.sharma@bundestag.de ; alexander.suessmair@bundestag.de ; frank.tempel@bundestag.de ; axel.troost@bundestag.de ; alexander.ulrich@bundestag.de ; harald.weinberg@bundestag.de ; joern.wunderlich@bundestag.de ; ingrid.arndt-brauer@bundestag.de ; doris.barnett@bundestag.de ; baerbel.bas@bundestag.de ; sabine.baetzing@bundestag.de ; edelgard.bulmahn@bundestag.de ; ulla.burchardt@bundestag.de ; petra.crone@bundestag.de ; elvira.drobinski-weiss@bundestag.de ; petra.ernstberger@bundestag.de ; karin.evers-meyer@bundestag.de ; elke.ferner@bundestag.de
  Sent: Friday, August 29, 2014 7:44 PM
  Subject: Anfrage

  An alle Mitglieder des 18. Deutschen Bundestages

  Betreff: Anfrage

  Sehr geehrte Damen und Herren des Deutschen Bundestages,

  jetzt wo es offensichtlich so viele unwiderlegbare “Beweise” gegen Russland gibt, wäre es sicher angebracht endlich den lang ersehnten dritten Weltkrieg mit Milliarden von toten überflüssigen Menschen anzufangen, damit die (wenigen?) Überlebenden weiterhin abhängig von neuen FIAT- (=Computernullen) Krediten bleiben oder werden können.

  Oder ist es doch nicht das, was SIE wollen sehr verehrte Mitglieder des 18. Deutschen Bundestages??? Zusammen mit JENE (“Hochfinanz”), die sich anmaßen, im Hintergrund das Geschick der Menschheit zu lenken!

  Mit freundlichen Grüssen,
  Tommy Rasmussen
  tommyrasmussen@arcor.de

  .
  PS – Kopie in Dänisch an Anders Fogh Rasmussen bitte wenn möglich an relevante Adresse weiterleiten, da er auf seiner Facebook-Seite nicht antwortet:
  .
  NU – hvor der ENDELIG er så mange “beviser” imod Rusland, må det vel være på tide, at få startet den 3. verdenskrig med milliarder af døde overflødige mennesker. Fin forretning for alle koncernernes ejere, når alle altid er – eller bliver – afhængige af “højfinansens” FIAT-kreditter (=Computernuller). Eller er det ikke det, som De vil Herr Anders Fogh Rasmussen???
  https://www.facebook.com/andersfoghrasmussen?fref=ts
  .
  .
  .
  Diverse Infos:
  ______________________
  (osv.osv.)
  ______________________
  .
  Hilmar Sejr: Globalisternes politiske hovedmål synes ganske åbenlyst at være gradvis folkemorderisk opblanding af den Hvide race via masseindvandring fra den tredje verden … Er du enig heri?
  .
  Nej, “gradvis folkemorderisk opblanding af den Hvide race via masseindvandring fra den tredje verden” er kun en del af zionisternes gulerod. “Globalisternes politiske hovedmål” er desværre at indføre en ny verdensorden med kun én regering: nemlig dem selv, og de forventer helt bestemt ikke nogen “Messias”. Deres (= Rotschild, Rockefeller & Co.) planer går ud på at afmagte de militære stormagter USA, Rusland og Kina, for at FN (som styres og ejes af “højfinanzen”) herefter kan være den eneste militærmagt tilbage på jorden. Først skal der være borgerkrig i USA, som udløses af det kommende finanzcrash, og USA bliver så efterhånden nød til at trække deres militær hjem fra deres baser overalt i verden. Herefter skal Rusland invadere Europa for at besejre eller “hjælpe” de sidste Nato-lande, hvor der også er borgerkrig og kaos på grund af finanzcrash og hungersnød. Kina skal derefter komme Europa til “hjælp”, og det skal så ende med at Ruslands og Kinas militær ødelægger sig selv gensidigt i Europa, efter at Kina også har invaderet USA, hvor de “neutraliserer” sig selv med resterne af USA militæret. Man har planlagt at ca. 500 millioner skal overleve, men 3. verdenkrig skal efter deres sataniske tidsplan – som ikke engang er hemmelig – først starte om efteråret 2016, HVIS der ikke er nok, som gider at protestere og gøre noget konkret imod pengesystemet inden da. Og da verden i dag bliver styret af computernuller, som de kalder for penge, skal der også laves en ny global verdensvaluta – selvfølgelig digital, så det hele kan komme under 100% kontrol. De allefleste håber selvfølgelig bare på, at det hele bare er løgn og svindel !!!
  .
  Derfor:
  .
  1: Send først rundskrivelser til alle, som De kender om dette her.
  2: Led også efter mailadresser i internettet.
  3: Prøv evt. at “google” efter “freeware” og “mailfinder”!
  .
  Med venlig hilsen,
  Tommy Rasmussen
  tommyrasmussen@arcor.de

 6. Has C. siger:

  Kære Hilmar,
  Et meget indholdsrigt og tankevækkende indlæg, og tak for det! Bloggens oprindelige skaber skrev godt og rigtigt, men du går efter bolden mere aggressivt og direkte. Det er svært at være uenig i konklusionerne. Også din (ikke nødvendigvis paradoksal) optimisme er mere end velkommen, fordi jeg opfatter mig selv, som du sikkert også gør, som race-realist, og derfor en af dem, som er ophævet over zombierne, og derfor havende en vis overlevelseschance. I det mindste – en lille en.
  Så lad os håbe, at et flok meget smarte Germaner kommer ud af den kommende katastrofe og etablerer et nyt Folk som vil være i stand til at hævde sig, reproducere og kickstarte civilisationen forfra. Det eneste, jeg ikke ved er, om der er noget, som vi, de bevidste, kan gøre nu for at gøre ovenstående mere sandsynligt.
  p.s. Tak til Rommy og Viking for spændende kommentarer!

  • Hilmar Sejr siger:

   Hej Has C.
   Tak for tilkendegivelsen. Den er værdsat.

   Det vigtigste er efter min mening at gå en stor bue uden om TV, alle mainstream-medier (også online), alle former for porno, big-pharma medicin, biografer og de hormonforstyrrende stoffer i konventionelle fødevarer og konventionelle personlig hygiejne produkter. Desuden: tal så lidt som muligt i mobiltelefon. Sammenhængen mellem hyppig mobil-brug og hjernecancer er nu veldokumenteret. Brug evt. opsparede midler på fornuftige langsigtede investeringer der kan sikre dig og din families overlevelse frem for sundhedsskadelige mode-tatoveringer, nyt tøj o.l.
   Naturen har alle svarene. Se, lyt og lær.

   Had og hævn er kærlighedens og troskabets forudsætniger.
   Har man først tabt evnen til at hade … så har man også tabt evnen til at elske.

   • Has C. siger:

    Tak for de gode råd, Hilmar. Jeg går det, for det meste, allerede. Det vigtigste, synes jeg selv er, at min livsledsager, en god skånsk pige, deler mine åsikter. Det gør livet meget nemmere.
    Jeg ser frem til flere stærke indlæg fra dig!

    • Viking siger:

     Jeg vil tilføje, styrketræning, selvforsvar og sund kost.

     “Brug evt. opsparede midler på fornuftige langsigtede investeringer der kan sikre dig og din families overlevelse”

     Det er et rigtig godt råd.

     • Hilmar Sejr siger:

      Styrketræning, kamptræning (husk interval/kondi) og sund øko-kost.
      Helt enig.
      –Og så husk at få en masse SOL her til sommer. Noget kunne tyde på at det er de kemiske solcremer der giver folk hudkræft … ikke solens stråler.
      Selvfølgelig ska’ man ikke stege i timevis ude i middagssolen, det er tilladt at tænke, men som hovedregel vil jeg mene at moderat solbadning er super sundt.

 7. Tommy Rasmussen siger:

  Hilmar Sejr: Had og hævn er kærlighedens og troskabets forudsætniger. Har man først tabt evnen til at hade … så har man også tabt evnen til at elske.

  Man kan altid kun høste, hvad man sår: Had og hævn ELLER kærlighed og troskab. Man mister evnen til at elske i samme grad som man dyrker evnen til at hade – og omvendt. En 100% 666-djævel, elsker sig selv 600 dele i forhold til 60 dele “næste-kærlighed, og Gud får så 6 dele ud af de 666. Omvendt er man en Engel. Den gyldne middelvej (at elske sin næste som sig selv) er i vores materielle verden det eneste rigtige svar på den polarisation, som massemedierne forkynder.

  Has C.: Så lad os håbe, at et flok meget smarte Germaner kommer ud af den kommende katastrofe … jeg … er ophævet over zombierne, og derfor havende en vis overlevelseschance …

  Tænk lige først på det gamle ordsprog: “Hovmod står for fald”

  Has C.: Det eneste, jeg ikke ved er, om der er noget, som vi, de bevidste, kan gøre nu for at gøre ovenstående mere sandsynligt.

  Det har jeg egentlig allerede skrevet nok om:

  1: Send først rundskrivelser til alle, som De kender om dette her.
  2: Led også efter mailadresser i internettet.
  3: Prøv evt. at “google” efter “freeware” og “mailfinder”!
  .
  Med venlig hilsen,
  Tommy Rasmussen
  tommyrasmussen@arcor.de

  • Hasso C. siger:

   Haha, Tommy, jeg ved godt, det lød lidt for smart, det med “mig+en flok smarte germaner”. Jeg har ikke store forhåbninger om min egen eller min linies overlevelse. Det var “tongue in cheek”, ikke alvorligt ment.

   Din ide om at skrive rundt og appellere til alle mulige er ikke uforenelig med Hilmar’s opfordring til at opgive zombierne men man skal ikke regne med at opnå noget. Sagen er, at langt de fleste værdifulde, intelligente, energiske Germaner har soldt sig selv og fungerer i bedste velgående indenfor Systemet samtidigt med, at de tænker sit og er meget forsigtige med at åbne munden i sager, som de VED, er tabu. disse mennesker tror ofte, at de er alene om sine iagttagelser og slutninger. Får man dem på enmands hold, helt afslappet, så viser det sig, at de kan se, hvad der foregår. Men de har for meget at miste ved at engagere sig for sin race. Når Systemet begynder at bryde sammen, vil de være de første til at positionere sig på den rigtige side.

   Mht. had ELLER kærlighed: Det ene, efter min mening, udelukker ikke det andet. For at være effektiv og vedholdende i bekæmpelse af en farlig fjende skader det ikke at hade ham, tværtimod!

   Venlig hilsen,
   Has C.

 8. Tommy Rasmussen siger:

  Hasso C.: “For at være effektiv og vedholdende i bekæmpelse af en farlig fjende skader det ikke at hade ham, tværtimod!”

  Man skal aldrig hade sin fjende. Han skal “omvendes” for selv at kunne indse det åndsvage i had, for hvad nytter det at hade hinanden, når det kun kan ende med, at vi alle dør af had og atombomber? Uden at jeg vil fornærme nogen her: “Had går hånd i hånd med dumhed”. Det er ikke kun et gammelt ordsprog, men desværre også meget aktuelt lige nu, for den følgende afkortede aktuelle artikkel betegner i høj grad det, som Netanjahu står for, (men ikke siger offentligt):

  11.03.2015 – Israel National News opfordrer til nuklear ødelæggelse af Iran og Tyskland – I artiklen, som blev offentliggjort tirsdag, hævder forfatteren, at kun nuklear tilintetgørelse af Iran og Tyskland, med 20 eller 30 atombomber hver, kan israelerne forhindre statens ødelæggelse. »Hvis Israel ikke følger Guds Bibel,” skrev forfatteren Chen Ben-Eliyahu på hebraisk, ” vil Israel lide næsten fuldstændig ødelæggelse og undergang, og kun nogle få vil blive frelst.” En af Israels missioner er at huske Amaleks forbrydelser, en stamme som repræsenterer ren ondskab i Bibelen, og som jøder har fået befaling på at udslette. Han opfordrede også Israel til at huske dens ødelæggelse i hænderne på nazisterne og hævn over Tyskland. Når Messias kommer, skrev Ben-Eliyahu, vil Israel anvende den endelige løsning: “Tyve, tredive atombomber på Berlin, München, Hamburg, Nürnberg, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Dresden, Dortmund osv. for at sikre at jobbet bliver gjort. Og jorden vil være stille i tusind år.”

  March 11, 2015 – Israel National News calls for the nuclear destruction of Iran and Germany – In the article published Tuesday, the author claims that only through nuclear annihilation of Iran and Germany, with 20 or 30 nuclear bombs each, can Israelis prevent the state’s destruction. “If Israel does not walk in the ways of God’s Bible,” author Chen Ben-Eliyahu wrote in Hebrew, “it will receive a heavy punishment of near complete destruction and doom and only a few will be saved.” One of Israel’s missions is to remember the crimes of Amalek, a tribe representative of pure evil in the Bible. He also called on Israel to remember its near destruction at the hands of the Nazis and exact revenge on Germany. When the Messiah comes, Ben-Eliyahu wrote, Israel will reverse the Final Solution: “Twenty, thirty atomic bombs on Berlin, Munich, Hamburg, Nuremberg, Cologne, Frankfurt, Stuttgart, Dresden, Dortmund and so on to assure the job gets done. And the land will be quiet for a thousand years.”
  http://www.timesofisrael.com/op-ed-calls-on-israel-to-nuke-germany-iran/

  “Og jorden vil være stille i tusind år,” fordi der så ikke er flere mennesker på jorden til at hade hinanden? Men lad os først lige se, om Netanjahu vinder valget igen næste uge. Over 50.000 har demonstreret i Jerusalem imod hans politik.

  Som tidligere nævnt vil pengemafiaen starte 3. verdenskrig om efteråret 2016, og zionisterne forventer så, at deres Messias “Ben David” kommer om foråret 2017. Ligeledes forventer de fundamentale christne i USA at Jesus kommer “på en sky”, og islamisterne forventer også efter DERES Harmagedon at deres Messias, som de kalder “Mahdi” skal komme for at gøre dem salige med et jordisk himmelrige. Ethvert æsel har altså sin egen gulerod.

  Hasso C.: “Sagen er, at langt de fleste værdifulde, intelligente, energiske Germaner har soldt sig selv og fungerer i bedste velgående indenfor Systemet samtidigt med, at de tænker sit og er meget forsigtige med at åbne munden i sager, som de VED, er tabu”

  Mennesker som er meget forsigtige med at åbne munden i sager, som de VED er tabu, er kun feje landsforræddere og IKKE “værdifulde, intelligente, energiske Germaner”.

  Min “ide om at skrive rundt og appellere til alle mulige” er kun uforenelig med at være fej.

  • Hilmar Sejr siger:

   “They never will love where they ought to love, who do not hate where they ought to hate.”
   ― Edmund Burke

  • Has C. siger:

   Hele pointen med Hilmars indlæg er, at de “oplyste” Hvide skal desværre opgive at omvende de ikke-oplyste. Uden at kende Hilmar, kan jeg forestille mig, han har igennem årene forsøgt på alle mulige måder at påvirke folk uden, at noget er sket. Jeg er i lignende situation, hvorfor indlægget, trods dets triste konklusioner, overbeviste mig med det samme. Jeg var måske ikke klar til at tage dette mentale skridt selv, men efter læsning, er jeg på Hilmars side på dette punkt. Og dette, på en måde, føles befriende.

   Mht. had: Du Tommy tænker og føler som en kristen og jeg respekterer det. Jeg har også været der. Men også på dette punkt må jeg give Hilmar ret. Kristendom, opfatter jeg som en fælde for vores folk. Judaisme, som kristendommen stammer fra, virker så godt for jøderne netop fordi den indeholder sunde realistiske principper vedr. relationer til andre folkeslag (om end måske i overdreven grad) uden hvilke kan det, og desværre, vil det ende galt for Germaner. Jeg ved ikke, i hvor stor grad skyldes vores folks blåøjethed kristendommen, men princippet “elsk din fjende” hjælper os ikke just nu.

   Jeg opfatter sund had som en force-multiplier i kampen for vores folk. Men helt bortset fra dette, så kan jeg ikke gøre noget ved, at jeg hader dem, som dræber mit folk. Så for mig er det ikke bare en teoretisk overvejelse “Er det rigtigt eller forkert at hade”, fordi jeg rent faktisk gør.

   Mht. vores folk inden for Systemet: Jeg vil ikke afskrive dem. De holder mund nu, men når borgerkrigen starter, glemmer de alt om multi-kulti, og hurtigt!

   Bedste hilsener,

 9. Tommy Rasmussen siger:

  Hilmar Sejr: “They never will love where they ought to love, who do not hate where they ought to hate.” ― Edmund Burke
  .
  Kære Hilmar,

  Som du selv skriver: “Det er indlysende, at jødernes og folkeforrædernes konstante … propaganda … øver en stedse mere perverterende og skadelig indflydelse …”, og derfor er det ret morsomt, at du netop selv her kommer med et zitat fra en jødisk frimurer, som var medlem af Jerusalem Logen i London, og hvor den indoktrinerede idiot med skyklapper sågar fortæller, at folk ikke kan elske, når de hader, men manden har jo ret!

  Burke arbeitete von 1765 bis 1766 als Privatsekretär von Lord Rockingham, dem ersten Schatzhalter. Im Laufe seiner politischen Karriere wurde Burke in London ein Mitglied im Bund der Freimaurer. Seine Loge war die Jerusalem Lodge Nr. 44.[3] Seit 1765 war Burke für verschiedene Wahlkreise Abgeordneter des britischen Unterhauses.
  http://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke

  Kære Has C.,

  du skriver: “for mig er det ikke bare en teoretisk overvejelse “Er det rigtigt eller forkert at hade”, fordi jeg rent faktisk gør”

  Glem alle såkaldte religioner. De er kun pengemafiaens middel til at holde folk dumme og fattige. Følg din egen samvittighed, som er den eneste sande “religion”, og lad dig ikke forvirre af den had-polarisation, som prædikes overalt – sågar her. Had og dumhed er pengemafiaens eneste middel, som de har for at kunne udføre deres planer om “Harmagedon” i form af en 3. verdenskrig. Derfor må det bedste middel imod deres planer være det stik modsatte: oplysning og kærlighed.

  Bedste hilsener,
  Tommy Rasmussen
  tommyrasmussen@arcor.de

  • Hilmar Sejr siger:

   Burke var Irsk, ikke jødisk. Det er da muligt at han arbejdede for en frimurer-loge i en periode. Og hvad så? Mit argument står ikke og falder med Burke’s hele livsførelse.
   Forhold dig venligst til citatets indhold, dine ad hominem pseudo-argumenter er efterhånden ret trættende.

   Vi debatterer om had og kærlighed er hinandens forudsætninger eller hinandens gensidigt ophævende modsætninger.

   Godt. Mit argument er (glem Burke hvis du foretrækker), at man for, så at sige, at kunne aktivere sit hele følelses-spektrum, ikke bør afskære sig fra én bestemt følelse som Naturen jo har givet en i fødselsgave.

   Der kan altså efter min mening, grundlæggende godt tænkes situationer hvor oprigtigt had er berettiget.

   Hvis du er uenig og vil fastholde, at sådanne situationer aldrig vil kunne forekomme i dit eget liv, jamen så står det dig frit for og vi er jo så altså bare uenige på det punkt.

   Det er ikke min hensigt at opfordre til at folk bør gå rundt i et evigt skummende had til alt og alle. Tværtimod. For at opnå en afbalanceret sjæletilstand er det min klare overbevisning, at man ikke bør undertrykke nogle af sine reelle følelser. Det er endvidere min formodning, at mennesker der fornægter deres eget had, selv i situationer hvor det vitterligt ville være helt berettiget at hade, ja sådanne personer vil risikere at ophobe en masse uforløst had til deres egen ugunst og skade.
   De risikerer desuden at “eksplodere” pludseligt på tidspunkter hvor omverdenen ikke kan forudse det, fordi dråben der fik bægeret til at flyde over kunne være en, set fra omverdenen, ren og skær bagatel.

   Man kan også udtrykke det lidt mere motto-agtigt: vi hader det der truer det som vi elsker.

   Jeg synes da egentlig det er lidt synd for dig, at du i en så relativt høj alder som du selv har givet udtryk for, stadig lader dit følelsesliv begrænse og styre af overtroiske dogmer fra mellemøsten, men det er du jo selv ansvarlig for.

   Min personlige oplevelse er, at et fornuftigt niveau af had ganske fint kan gå i spænd med dybfølt kærlighed, f.eks til Naturen og til sin familie.

   • Has C. siger:

    Du har sagt det godt Hilmar: man må ikke undertrykke sine følelser. Men heller ikke bør man, vil jeg tilføje, tvinge sig selv til at føle noget. Det nytter heller ikke. Hvis man ikke elsker, så er det en kendsgerning. At overbevise sig selv, at man skal elske sin næste, uanset hvad han gør for eller imod en, er at snyde sig selv, inderst inde. Jeg elsker nogle og hader andre, og sådan er det bare. Som du siger, disse følelser har vi fået som fødselsgaver og der er sikkert en god evolutionær grund til, at vi har dem!

    • Hilmar Sejr siger:

     Præcist, Has C. –God pointe med den påtagede, selvpåtvungne “kærlighed”. Det kan vist være så som så med oprigtigheden når man husker på hvad de kristne bliver stillet i udsigt som hhv. belønning og straf for at tænke og føle “rigtigt” eller “forkert”.
     Det er jo i virkeligheden ret sørgeligt når de kristne vælger at underordne deres egen personlige dømmekraft nogle groteske mytologiske overleveringer af semitisk oprindelse og en række tilfældige irrationelle forbud i en cirka 1700 år gammel jødisk bog.
     –Men igen må vi jo spørge os selv: kan det virkelig nytte at spilde tid og indsats på mennesker af en sådan overtroiskhed og godtroenhed? –den aktuelle krises alvor taget i betragtning?

     Jeg tror det er på tide vi begynder at diskrimenere meget mere konsekvent og, i stedet for at skyde med propaganda-spredehagl, rette oplysningsindsatsen mod mennesker der i forvejen har vist vilje og evne til kritisk, selvstændig tænkning.
     –Måske også i højere grad fokusere på blot at stille den relevante oplysning til rådighed, for så at lade de tilpas kritisk tænkende selv opsøge den, fremfor som Tommy her, at vold-spamme folk med overvældende bjerge af uønsket information.
     Bare en smule kendskab til almindelig psykologi vil jo nok kunne fortælle hvilken metode der vil vække til mest instinktiv modvilje hos modtageren.

     Der findes ganske vist et lille mindretal af kristne racialister, men deres racetroskab kan med god grund betvivles, idet deres første, altoverskyggende loyalitet alligevel ofte vil ligge hos deres imaginære jøde-legender jehova eller jesus.
     Langt størstedelen af kristne på verdensplan er jo desuden af ikke-hvid race, og selv når de så er hvide, vil flertallet af dem alligevel bekende sig til udpræget tossegode, universalistiske dogmer om at “alle er lige for gud”, etc., etc.

     En strengt diskriminerende tilgang til politik begrænser jo selvfølgelig puljen indenfor hvilken man med rimelighed kan forvente resultater drastisk, men så meget desto mere målrettet kan man til gengæld også skride til værks.

     For mit eget vedkommende er det i hvert fald endegyldigt slut med at hengive mit liv til mennesker der aktivt medhjælper til mit folks udryddelse.
     Loyaliteten bør rettelig tilfalde dem som fortjener den. Racebevidste, Naturlovstro, ansvarsbevidste folkefæller.
     –Resten er, som os alle, ansvarlige for egne valg.

 10. Has C. siger:

  Aber dabei, vil jeg gerne opfordre Jer alle til at kigge i et fint website som jeg havde opdaget. Det er det bedste, efter min mening, sted for stof om Ukraine og Rusland. Det er skabt af en gruppe amerikanske og europæiske forretningsmænd, og hedder Russia Insider: http://russia-insider.com/en
  Hilsen,

 11. dan.c siger:

  Russia-insider er et udmærket site.Men når det drejer sig om Ukraine mangler der noget.Jeg ved ikke om folk er klar over hvilket folkefærd der sidder på toppen og styrer Ukraine.Det er derfor det blodbesudlede styre bliver entusiastisk støttet i de vestlige medier.

  Kodeord:ZOG

 12. dan.c siger:

  Nordmanden Bjørn Brataas driver et glimrende site,der har mange glimrende indlæg,om bla.Ukraine.Iøvrigt en stor tak for nogle supergode artikler her på Hammersmeden.

  http://www.vitnet.no

 13. Tommy Rasmussen siger:

  Kære Hilmar,

  jeg ved ikke, hvorfor du føler dig trådt over tæerne, når du betegner mine indlæg som “ad hominem pseudo-argumenter”. Ca. 95% af alle jøder er nemlig af race-afstamning khazarer og resten semitter og andre folkeslag – sågar også maximal-pigmenterede. De fleste arabiske folkeslag, bortset fra perserne (Iran) er semitter. Prøv at “google”, hvis det interesserer dig. Frimurerne “fungerer” sådan, at jøder kan blive optaget i alle frimurer-loger, men jødiske frimurer-loger som Jerusalem-logen i London optager KUN jøder. Disse jøder tror så, at de kontrollerer hele verden, hvad de IKKE gør, for de bliver igen styret af en lille kreds, som har de højeste grader indenfor logerne, og som IKKE tror på nogen anden Gud end deres egen: Mammon.

  Det med at være jøde, er bare en trosbekendelse, ligesom folk kan kalde sig katolikker, protestanter, islamister, osv., MEN: jøder og islamister lader deres børn “omskære” (av-av!). Da jøderne allerede lader deres børn omskære som spædbørn, formoder jeg, at det kan være grunden til de mange fanatiske psykopater netop inden for denne religion, for når børn ikke får den nødvendige opmærksomhed i form af kærlighed inden for de første tre leveår, bliver det område i hjernen, som styrer vores sociale adfærd, ikke udviklet nok, og egomane psykopater er resultatet. Det samme gælder desværre også for mange “normale” børn, som bliver passet i vuggestuer, når de f.eks. bliver sat udenfor i en barnevogn, så de kan blive “afhærdet” og bare skal græde så længe, til de af udmattelse falder i søvn, mens vuggestuens personale sidder indenfor i varmen og hygger sig med kaffepause. Det har jeg selv haft helt tæt inde på livet i lang tid i Odense, hvor vi havde en vuggestue som nabo. Men du mener altså, at det vigtigste thema for os alle er:

  “Vi debatterer om had og kærlighed er hinandens forudsætninger eller hinandens gensidigt ophævende modsætninger”

  Had er en underordnet polaritet af kærlighed, og kan derfor aldrig være kærlighedens forudsætning. Uden varme kan man ikke definere kulde. Uden lys ingen skygge. Uden viden ingen dumhed, osv.. Vores hjerner kan desværre kun arbejde med polare billeder. Derfor er dit ovenstående “debat-diktat” forkert. Du glemmer sågar det vigtigste for dig selv: dit eget liv. Som jeg har nævnt før: man skal aldrig hade sin fjende. Han skal “omvendes” for selv at kunne indse det åndsvage i had, for hvad nytter det at hade hinanden, når det kun kan ende med, at vi alle dør af had og atombomber? Pengemafiaen styrer os med Hegels polare opskrift: en these ophæver en antithese og bliver til en synthese, og synthesen er deres nye verdensordning. Den irske jøde Edmund Burke har måske her forklaret, hvad det drejer sig om:

  „The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing“
  http://de.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke

  Hvis du altså virkelig mener det, som du selv skriver: “vi hader det der truer det som vi elsker” og “for mit eget vedkommende er det i hvert fald endegyldigt slut med at hengive mit liv til mennesker der aktivt medhjælper til mit folks udryddelse”, så GØR noget konkret og virksomt imod “det der truer det som vi elsker”.

  “Jeg tror det er på tide vi begynder at diskrimenere meget mere konsekvent” skriver du. Jeg gentager mig selv her igen, fordi du måske ikke kunne forstå, hvad jeg mente før:

  Had og dumhed er pengemafiaens eneste middel, som de har for at kunne udføre deres planer om “Harmagedon” i form af en 3. verdenskrig. Derfor må det bedste middel imod deres planer være det stik modsatte: oplysning og kærlighed. “En strengt diskriminerende tilgang til politik begrænser jo selvfølgelig puljen indenfor hvilken man med rimelighed kan forvente resultater drastisk, men så meget desto mere målrettet kan man til gengæld også skride til værks”.

  “… at vold-spamme folk med overvældende bjerge af uønsket information” er kun pengemafiaens egen meget effektive metode, som bliver udført af massemedierne. Internettet giver os stadigvæk den enestående mulighed, at slå tilbage med samme mønt. Hvis I alle her åbenbart er så “værdifulde, intelligente og energiske Germaner”, må I også være modige nok til at GØRE noget andet og mere intelligent effektivt end bare “at diskrimenere meget mere konsekvent” over for mennesker, som også kun er pengemafiaens ofre.

  Min “ide om at skrive rundt og appellere til alle mulige”, som du nu kalder “at vold-spamme folk med overvældende bjerge af uønsket informationer” er kun uforenelig med at være fej:

  I alle de riger og lande,
  hvorhen jeg i verden fo’r,
  jeg fægted med åben pande
  for, hvad jeg for alvor tror.

  En ørn var mit hjelmemærke,
  på brynjen stod korsets tegn,
  på skjold bar jeg løverne stærke
  i hjerternes milde hegn.

  Når mænd jeg kasted min handske,
  opslog jeg min ridderhjelm,
  de så, jeg var Holger Danske
  og ingen formummet skælm.

  Vil dansken i verden fægte,
  men dølger åsyn og navn,
  jeg ved, hans ånd er ej ægte,
  jeg tager ham ej i favn.

  Bedste hilsener,
  Tommy Rasmussen
  tommyrasmussen@arcor.de

 14. Viking siger:

  Med hensyn til den sidste video fra Blegdamsvej.

  Søren Kam (født 2. november 1921 i København, Danmark – 23. marts 2015 i Kempten, Tyskland) var en højt dekoreret tidligere SS-officer eftersøgt af danske myndigheder for mordet på B.T.s redaktør Carl Henrik Clemmensen i 1943. Han blev efter krigen tysk statsborger og boede i Tyskland frem til sin død.

  http://smartcms.dk/user/haaest/vis.php?side=2011_sider2/udyr16-Ridderkorset.htm&v=sider/venstre0.htm

 15. Viking siger:

  Spain to Offer Citizenship to More Than Two Million Jews Whose Ancestors were Expelled in 1492
  http://www.dailystormer.com/spain-to-offer-citizenship-to-more-than-two-million-jews-whose-ancestors-were-expelled-in-1492/

 16. Tommy Rasmussen siger:

  !!!:
  http://www.controversyofzion.info/Controversy-Book-Danish/index.htm
  .
  [Er.01_074,010] Ihm ist, geistig genommen, jede Kost recht; er ist dem Christen Christ, mit dem Türken Türke, mit dem Heiden Heide, mit dem Chinesen ein Chinese, und den Fetischdienern ein Fetisch, um nur sich aller derer Gold, Silber und Edelsteine verschaffen zu können.

  [Er.01_074,011] Ein Schwein kann ebenfalls jede Kost genießen; selbst der barste Kot ist ihm nicht unwillkommen, wenn er nur warm ist. – Das ist auch beim Juden der Fall; wo er nur irgend eine Wärme oder Neigung für sein Interesse findet, das frißt er, denn das sind eben die Menschen, die um‘s Geld für alles zu haben sind, und unter ihnen selbst gibt es sehr wenige Ausnahmen….

  [Er.01_074,012] Sie warten noch immer auf einen Messias, der sie einmal wieder in ihr altes gelobtes Land zurückführen möchte, und aus ihnen machen ein großes wundermächtiges Volk; aber dieser Messias wird nimmer kommen, und sie werden bleiben bis an‘s Ende der Zeiten, was sie sind; daher sie auch, was leicht zu begreifen ist, im Geisterreiche eine überaus niedrige und keiner Beachtung werte Rolle spielen.

  [Er.01_074,013] Sie sind dort, was sie hier sind, Schacherer nämlich, nur mit dem Unterschiede, daß sie hier in menschlicher Form unter den Menschen wandeln, jenseits aber meistens in der ihnen aller verhaßtesten Gestalt der Schweine zum Vorscheine kommen; freilich nicht für jedermann ersichtlich, auch unter ihnen nicht, sondern nur vom reinen Lichte der Wahrheit aus betrachtet. (D.h. aus der Sphäre des Herrn.)

  (Der Pharisäer):

  [GEJ.05_151,05] … Ich kann ein oder tausend Male allerhellst überzeugt sein, daß es sich mit dem Nazaräer gerade so verhält, wie dein hoher Mund es mir ehedem bekannt gemacht hat; was nützt mir das dann? Solange ich ein geschworenes Mitglied der Kaste bin, bleibt mir doch sicher nichts übrig, als mit ihr aus vollem Halse zu heulen: ,Nieder mit ihm! Denn er ist ein Gefährder unseres Institutes und beschränkt dessen notwendige Einkünfte!
  http://www.j-lorber.de/

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.