TRÆLLETRO OG TOTALTOLERANCE (de psykohistoriske årsager til danskernes kulturløshed) DET MAN TOLERERER … DET FORTJENER MAN

Det påstås stadig i visse kredse at kristendommen angiveligt skulle være “danskernes religion”. Syng med; istem fromt og frelst gospel-negrenes fatalisme-lovsang til jødsus, “jødernes konge”, hvis du tror på dén løgn.

 

I det jødisk-kristne nye testamente finder man følgende besynderlige råd:

I har hørt, at der er sagt: Øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. (Matth. 5:38-39)

Og videre:

Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. (Matth. 5:44)

Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer. (Lukas 6:27-28)

Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. (Lukas 6:37)

For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. (Matth. 6:14-15)

Til sine disciple sagde han: »Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for livet, hvordan I får noget at spise, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. […] Tænk ikke på, hvordan I får noget at spise og drikke, og vær ikke ængstelige. (Lukas 12:22, 29)

 

Nu siges det jo, at danskerne ikke er blandt de mest udpræget kristne folkeslag i verden. Det er muligt … og man må jo så håbe det er sandt. Ikke desto mindre er bibelvers som de ovenstående, i løbet af århundrederne op gennem middelalderen, med både regelmæssig tvang og påtvungen regelmæssighed blevet indprentet masserne, fra vugge til grav, gene- ration, efter generation, efter generation.

Når man iagttager nutidsdanskernes foruroligende kollektive lammelse og tilsyneladende grænseløse langmodighed overfor de racefremmede kolonisatorers fjendtligt anmasende og åbenlyst voldelige fremfærd, kan man således ikke undgå på et tidspunkt også at måtte inddrage jøde-kristendommens kulturelle langtidspåvirkning i sine undersøgelser. De mange århundreder under kirkens åg; den kvælende sindelagskontrol og de ugentlige, febrilske bibel-afliringer, lært udenad slægtsled efter slægtsled have gjort sin indvirk- ning på massernes verdensanskuelse. —Hvilken indvirkning?

Historien om “guddommen” der uden at sætte sig til modværge lader sig torturere og sømme op på et kors for langsomt at bløde ihjel:

Sammen med ham blev der korsfæstet to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde: »Du, som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset!« Også ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde: »Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud, lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt: Jeg er Guds søn.« Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. (Matth. 27: 38-44)

Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Elí, Elí! lemá sabaktáni?« – det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: »Han kalder på Elias.« Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde: »Lad os se, om Elias kommer og frelser ham.« Men Jesus råbte atter med høj røst og opgav ånden. (Matth. 27: 45-50)

–Hvilken kulturel selvopfattelse planter en sådan “forbilledlig” overlevering monstro i menighedernes underbevidsthed? Idealet synes at være passivitet; det at overgive sig til sine fjender uden modstand eller blot egenvilje. Kan man virkelig fuldt og helt indoptage en sådan verdensanskuelse og stadig fungere? Kan man tænke som jødsus prædiker i det nye testamente … og beholde sin fornuft?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

I de foregående artikler har vi undersøgt hollywood, homo-propagandaens og pornoens forskellige skadevirkninger og demoraliserende indflydelse på folkelegemet siden omtrent 1945. For nogle vil kristendommen måske fremstå som et moralsk bolværk imod en sådan udvikling. Hvis det var tilfældet, må det jo siges at være et ganske råddent, skrøbeligt og aldeles udueligt bolværk, taget den aktuelle samfundsudvikling og gennemsnitspræsternes politiske ageren i betragtning:

 

 

Mit ærinde i nærværende artikel er at påvise hvordan kristendommen, også blandt de mange der ikke formelt bekender sig til trælletroen; de såkaldte “kulturkristne”, har forgiftet, undermineret og stadig forkrøbler hovedparten af det danske folks evne til naturlig, etnokulturel selvhævdelse.

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

For at understrege det særegent masochistiske i kristendommens perverse slavemoral kan man eksempelvis sammenligne de ovenstående vers, alle taget fra det nye testamente, med et par udvalgte passager fra jødernes tora (det såkaldt gamle testamente):

[…] Jøderne fik magten over deres modstandere. I alle kong Ahasverus’ provinser samledes jøderne i deres byer for at lægge hånd på dem, der ville dem noget ondt. Og ingen kunne holde stand mod jøderne, for alle folkene var grebet af rædsel for dem. (Est. 9:1-2)

Jøderne slog alle deres fjender med sværd og drab og tilintetgørelse, og de behandlede deres modstandere efter forgodtbefindende. I borgen i Susa dræbte og tilintetgjorde jøderne fem hundrede mand. (Est. 9:5-6)

Den trettende dag i måneden adar samledes de øvrige jøder i kongens provinser og forsvarede deres liv; de fik fred for deres fjender, og de dræbte 75.000 af deres modstandere; men de lagde ikke hånd på byttet. Den fjortende dag i måneden hvilede de ud og gjorde den til en dag med fest og glæde. […] Blandt jøderne på landet, dem der bor i landsbyerne, er det derfor den fjortende dag i måneden adar, som de fejrer med glæde, gilde og fest og med at sende hinanden madvarer.
(Est. 9:16-17, 19)

Og videre:

»Bryd nu op og gå over Arnonfloden! Se, jeg giver amoritten Sihon, kongen i Heshbon, og hans land i din magt. Begynd erobringen, og gå til angreb på ham! Fra i dag vil jeg lægge rædsel og frygt for dig over alle folkeslag under himlen, så de skælver og bæver for dig, når de hører rygtet om dig.« (Femte Mos. 2:24-25)

Da sagde Herren til mig: »Se, nu overgiver jeg Sihon og hans land til dig; gå nu i gang med at erobre hans land.« Da Sihon med hele sin hær rykkede ud til kamp mod os ved Jasa, overgav Herren vor Gud ham til os, og vi slog ham og hans sønner og hele hans hær. Dengang indtog vi alle hans byer, og i hver eneste by lagde vi band på mænd, kvinder og børn; der var ingen, der overlevede. Kun dyrene tog vi med som krigsbytte sammen med det, vi røvede i de byer, vi havde indtaget. (Femte Mos. 2:31-35)

Mere af samme slags:

 Når Herren din Gud fører dig til det land, du skal ind og erobre, og han driver store folkeslag væk foran dig, hittitterne, girgashitterne, amoritterne, kana’anæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne, syv folk, der er større og mægtigere end du, og Herren din Gud overgiver dem til dig, og du besejrer dem, da skal du lægge band på dem. Du må ikke slutte pagt med dem og ikke vise dem barmhjertighed.                    (Femte Mos. 7:1-2)

Nej, sådan skal I gøre med dem: Deres altre skal I rive ned, deres stenstøtter skal I knuse, deres Ashera-pæle skal I hugge om, deres gudebilleder skal I brænde. For du er et helligt folk for Herren din Gud; dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. (Femte Mos. 7:5-6)

Man fornemmer en grundstemning af en mildest talt mere ublu selvhævdende slags.       Ikke så megen sødsuppe-pjatteri om tilgivelse og venden den anden kind til her. National-chauvinistisk aggression, etnocentrisk selvforherligelse og rutinemæssig opfordring til folkemord er der til gengæld så rigeligt af. –Hvoraf denne bemærkelsesværdige forskel?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Det gamle testamente er først og fremmest et etnocentrisk nationalskrift forfattet af jøder, omhandlende jødernes sagnfortællinger, og adresseret til et jødisk publikum. Hvor groteske, primitive og utiltalende mange af ørkenrøver-historierne deri end kan forekomme, må man alligevel indrømme, at der i toraen (det gamle testamente), i det mindste findes en umisforståelig og udtalt etnokulturel sammenhæng; en indbyrdes national forståelse, afsender og modtager imellem.

Det nye testamentes afsender/modtager-forhold, derimod, fremstår noget mere uklart. Godt nok er det også forfattet af jøder, og tager, akkurat som det gamle testamente, også sit fortællemæssige udgangspunkt i jødiske ørkensagn. Så afsenderen er kulturelt set den samme. Forskellen er den afgørende, at modtageren af det nye testamente ikke som det gamle, i udgangspunktet begrænses til et intra-etnisk publikum med særligt veldefinerede og afgrænsede nationale interesser, men tværtimod skal findes blandt internationale, multietniske skarer. Et sammenrend af alverdens forskellige nationaliteter som forventes at fralægge sig, ja at afsværge deres egne respektive identiteter i den betingelsesløse og universalistiske tro på jødsus:

 

Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus.  (Gal. 3:28)

[F]or at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. (Joh. 3:15-17)

 

I grel modsætning til dette udtalt utopiske, fredsommeligt race-tolerante og etnisk inklu-derende ideal finder vi i toraen (det gamle testamente) talrige passager af et ganske ander- ledes og konsekvent etnisk diskriminerende og udpræget race-ekskluderende tonefald:

 

Du må ikke bringe dig i familie med dem; du må ikke give dine døtre til deres sønner, og du må ikke lade dine sønner gifte sig med deres døtre, for det vil få dine sønner til at vige fra mig og dyrke andre guder. Da vil Herrens vrede flamme op imod jer, og han vil hurtigt udrydde dig. (Femte Mos. 7:3-4)

Herren vil tage enhver sygdom bort fra dig, og ingen af Egyptens svære sygdomme, som du nu kender, skal han påføre dig; men han skal lade alle dine fjender få dem. Du skal fortære alle de folk, Herren din Gud giver dig; vis dem ingen barmhjertighed, og dyrk ikke deres guder, det er en snare for dig. (Femte Mos. 7:15-16)

Husk på, hvad Herren din Gud gjorde ved Farao og hele Egypten, husk de store prøvelser, du selv så, tegnene og underne, husk den stærke hånd og den løftede arm, som Herren din Gud førte dig ud med; sådan vil Herren din Gud også gøre ved alle de folk, du nu er bange for. Herren din Gud vil sende modløsheden i dem, til selv de, som er tilbage og har skjult sig for dig, er udryddet. Du skal ikke nære rædsel for dem, for Herren din Gud er hos dig, en stor og frygtindgydende Gud, og Herren din Gud vil drive disse folk væk foran dig lidt efter lidt. Du skal ikke tilintetgøre dem hurtigt, for så bliver de vilde dyr dig for talrige. Herren din Gud vil overgive dem til dig og bringe en stor forvirring over dem, til de er udryddet. Han vil give deres konger i din magt, og du skal udrydde deres navn under himlen. Ingen skal kunne holde stand imod dig; du skal få dem alle udryddet. (Femte Mos. 7:18-24)

 

Fra et racebevidst, etnocentrisk synspunkt virker mange af de gammeltestamentlige råd jo egentlig i princippet ganske fornuftige … og på sin vis forfriskende ærlige. Her er det er så bare vigtigt hele tiden at holde sig for øje hvem rådene angår. –Vi må aldrig glemme, at de er formuleret af jøder, til jøder.

Vi kan som Nordeuropæere måske nok med fordel studere det gamle testamente og nok anerkende hvordan jøderne igennem deres særprægede mytologi og sagnoverlevering har formået at understøtte og opretholde deres egen etnokulturelle sammenhængskraft og et race-troskab som, selv efter årtusinder, tilsyneladende stadig virker efter hensigten.           Straks mere tvivlsomt bliver det desværre når europæere, af mangel på kulturel selvindsigt og utilstrækkelig historisk selvforståelse, føler sig foranledigede til, så at sige, at iklæde sig et fremmed folks etno-kulturelle klædedragt; i kulturel afmagt at ville overtage et andet folks hele identitet, ja sågar dette folks særlige former for åndelighed og gudsforståelse.

En sådan grundlæggende afsværgelse af egen racemæssig identitet; en sådan fornægtelse af egen etnokulturel særegenhed er efter min mening ikke bare kollektivt ydmygende og demoraliserende; aldeles psykopatisk og kulturmasochistisk, men på lang sigt også dødbringende for ethvert folk der indlader sig herpå.

Vi kan konstatere, at jøderne altså har deres religion. En religion der integrerer mytologi, nationalsagn og særligt ekskluderende adfærdsregler vedrørende slægtens videreførelse og “renhed”. Altsammen elementer der bekræfter, understøtter og stemmer fint overens med deres egen særlige etnokulturelle identitet. –Vi kan finde den afskyelig, primitiv, chauvinistisk, brutal, barbarisk, osv., osv. Men hvordan man end vender og drejer sagen, så har jøderne dog i det mindste bibeholdt deres egen religion.

–De kristne har …………. også jødernes religion? Vent nu lidt. Hvordan kan det mon gå til?

Lad os undersøge sagen nærmere.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I over et årtusinde har de europæiske folkeslag levet i og med et gigantisk selvbedrag.   Man har overtaget og indoptaget en uvedkommende og fremmedgørende pseudo-kultur med en psykopatisk og forloren selvforståelse til følge, ganske uden naturlig forankring i eget ophav. –Spørgsmålet melder sig: hvorfor

Julesalmer der priser et andet, fremmed folks; nemlig jødernes sagnkonger og patriarker; dåbs- og begravelsesritualer der hævdholder jødiske skikke og overtro; helligdage der iagttager jødisk historie og jødiske nationalmyter. Resultaterne af dette kollektive selvbedrag ser vi i dag: fremmedgørelse; selvhad; nihilisme; selvmords-epidemier; spiseforstyrrelser; eskapisme; trang til hyper-individualisering (tatoveringer, massive plastikkirurgiske indgreb, piercinger, osv.); erstatnings-identiteter (premier league fodboldklubben og/eller computerspillet som pseudo-identitet); følgagtighed overfor reklamer og modetrends; etnisk selvopgivelse; homo-tolerance; alkoholisme; feminisme; accept af racefremmed masseindvandring; fjernadoption; thai-koner; total kulturforvirring. –Ligegyldigt hvor fromt man anstiller sig, ligegyldigt hvor mange fortolkningsmæssige teologi-krumspring man foretager: Man vil aldrig kunne bygge en levedygtig kultur på et fremmed folks myter.

Lad os anskue sagen fra en dagligdags, almenmenneskelig synsvinkel: er det åndeligt og eksistentielt holdbart, for det enkelte individ, at overtage en fremmed persons anskuelser, vaner, affekter og hele livsmåde? Er det åndeligt og eksistentielt hensigtsmæssigt; sundt, at kopiere sin personlige selvforståelse; sin hele identitet fra reklamer, hollywood, MTV eller andre uvedkommende, vulgær-kulturelle kilder? Hvis man kan forstå og anerkende vigtigheden af den personlige identitets oprigtighed og ægthed … så meget desto lettere burde man vel også kunne indse og forstå vigtigheden af en ægte, organisk velfunderet, kulturel identitet.

I dag noterer opmærksomme iagttagere sig hvordan anmasende jødisk, vulgær-kulturel indflydelse gør flere og flere vesterlændinge fremmede for egen etnisk identitet.

 

 

Mit hovedargument er, at den jødiske kristendoms tusindårige sjælelige forgiftning af de europæiske folkeslag (og dermed også det danske folk) så at sige har beredt vejen for dén forbløffende tilbøjelighed til, ja den ligefremme begejstring ved, kulturel selvudslettelse og krybende xenomani vi ser blandt hovedparten af vesterlændinge i dag.                      Ligefrem at ønske; at stræbe efter at overtage fremmede, uvedkommende, eller sågar fjendtlige folks skikke, begrebsverden, sprog og hele identitet; at formelig svælge i den etnokulturelle selvopgivelse … en sådan besynderlig selvmords-adfærd kan kun finde sted blandt folkeslag hvis kulturelle identitet i forvejen er blevet undergravet eller udskiftet.

 

Den xenomane kulturkristne slave i videoen viser i mikroformat hvordan primær-identitetstabet ved kristendommens indførelse for 1000 år siden åndeligt betinger og derved muliggør alle efterfølgende etnokulturelle selvafsværgelser. Man må ikke undervurdere folkekirkens indoktrinering … Også blandt selvbeskrevne ateister, agnostikere o.l. kan jødsusismens giftige slavemoral, i al ubemærkethed nedsive i underbevidsthedens dybeste lag. Den mode-adlydende zombie, blottet for egenvilje: et sjælløst produkt af hollywoodismens og reklameindustriens manipulationer. Latterlig, sølle, karaktersvag, medynkvækkende og aldeles forudsigelig i dens pavlovianske MTV-medløberi er den desuden et “levende” bevis på at statskirken, via barnedåbsritualer, kristendomskundskab og konfirmationsforberedelse, stadig formår at forkvakle og åndskastrere mangen en svag sjæl. Uden jøde- kristendommens åndelige HIV ville dén kulturelle AIDS i udbrud som “dansk reggae” repræsenterer aldrig kunne forekomme. Ni århundreders uafbrudt slavemoral slipper ikke taget i masserne på blot tre eller fire generationers lunken ateisme. Residualgiften, bedre kendt som “kulturkristendom”, øver stadig sin dødbringende indflydelse over flertallet af lemmingerne. Den kommer til udtryk i ubegrænset tolerance overfor det der burde afvises, kærlighed til det der burde hades, accept af det der burde fordømmes og i den allestedsnærværende dogmatiske raceblindhed. De ved det sandsynligvis ikke selv, men typer som fjolset i videoen ovenfor kunne, hvis de ejede fornøden nysgerrighed og evne til selvstændig, kritisk tænkning, spore deres hele moralske verdensanskuelse lukt tilbage til det nye testamentes afsindige udgydelser tilskrevet sagnfiguren af tvivlsom historisk proviniens,              jesus kristus, “jødernes konge”.

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Jøde-kristendommens indflydelse på vestlig kultur og Vestens forsvarsreaktioner herpå: den langsomme tilpasning til, modpåvirkningen af og den gradvise afstødelse af den fremmede lære har stået på i over et årtusinde. For nogle landes vedkommende endda længere. De psykohistoriske forviklinger forbundet med denne uregelmæssigt bølgende udvikling; den grundlæggende kulturkamp, er både mangeartede og sammensatte.

I perioder har kristendommens politiske ledelse fundet det mest hensigtsmæssigt med hensynsløshed, rå vold, svig, diverse sadistiske torturmetoder og systematisk vandalisme at undertrykke og forsøge helt at udrydde de dele af den oprindelige europæiske kultur som man mente stod i vejen for kirkens overherredømme.                                                           I andre perioder har præsteskabet fundet det politisk nødvendigt, på bedragerisk vis, at indoptage og omskrive dé førkristne skikke og kulturtræk som man ikke kunne udslette, for med tiden, som kulturelle falskmøntnere at forsøge at genfortælle og fremstille disse ur-europæiske sæder i kristen forklædning. Det ældgamle germanske, Natur-cykliske Sommersolhverv blev således til det forlorne “sankt hans”. Forårs-fejringen Ostara blev forsøgt gjort til en klam jødisk “påske” og Julen, den vigtigste blandt de gamle germanske højtider; ihukommelsen af Solens genkomst efter vinterens lange mørke, blev i mange lande løgnagtigt forfladiget til en kristmesse; den såkaldte “christmas” med kvalmende, påtrængende salmer om david, jødsus, betlehem og andre uvedkommende mellemøstlige jødesagn. I Danmark har vi i det mindste bibeholdt den astronomiske højtids oprindeligt nordisk-germanske navn, JUL. –Men slavesalmerne med jødemyterne er akkurat ligeså forlorne og etnokulturelt uvedkommende her, som i alle andre kristusbefængte vestlande.

Man må altså forstå, at den kristne kulturgift ikke uden modstand er blevet forsøgt hældt i halsen på de oprindelige europæiske folk. De kirkekriminelle bestræbelser på at ødelægge og/eller undertrykke de oprindelige germanske sæder, i tilstrækkelig grad til at kunne ind- føre en så unaturlig og fremmedartet trælletro som den jøde-kristne her i Norden, har på- gået i århundreder og atter århundreder. De perverse, naturfjendtlige præster med deres velkendte homoseksuelle og pædofile tilbøjeligheder har benyttet de mest afskyvækkende og skændigste af metoder, såsom systematiseret tortur, massehenrettelser af adelen, samt vandalisme og fysisk ødelæggelse af de førkristne kulturskatte.

 

 

På et tidspunkt i løbet af middelalderen fik de jøde-kristne sadomasochister simpelthen slået så mange af mest genstridigt Asatroende Ariere og andre fritænkere ihjel, at det for et par århundreder lykkedes dem at påtvinge de resterende, mindre oprørske og mindst frittænkende blandt nordboerne den fremmede trælletro. Med en således midlertidigt underkuet befolkning kunne præsteskabet nu uhindret udplyndre og brandbeskatte næsten efter forgodtbefindende. Uhæderlige, griske og i fremmede magters sold, fremstod præsterne for en stund som sejrherrer. Kirkens magt, bygget som den var på flere århundreders svig, massemord, løgn, forbrydelser mod Naturens love og grotesk sadisme-tortur, bar dog i sig kimen til egen undergang. Selve Naturen vånder sig ved de blodfattige præsters opgylpede løgne og forkrøblede legemer.

Den afgørende historiske kendsgerning er heldigvis den, at jøde-kirken, hvor ihærdigt den end forsøgte, aldrig endegyldigt fik kvalt den urgermanske Naturlovstro. I dag ulmer og gløder det hedenske oprør overalt i Norden mens kirkerne står tomme og ubenyttede hen som de makabre mausolæer over dødens, sygdommens og svaghedens religion de er. Præsterne er oftest gamle, forvirrede feminister eller åndeligt behagesyge svæklinge uden tilknytning til hverken Naturen eller de folkeslag som de frækt påstår at repræsentere. Symptomatisk og i logisk overensstemmelse med bibelens universalistiske lære, er mange præster desuden at finde blandt de ivrigste multikulturalister og racefornægtere:

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

I krigstider og konflikter med tredjepartskulturer, såsom i forbindelse med mongolers og muslimers talrige angreb på Aftenlandet, har europæere i historiens løb imidlertid nogle gange måttet identificere sig med kristendommen, fordi deres egen oprindelige kultur lå begravet (nogle gange i bogstaveligste forstand) under kristendommens kirker. Et sådant fænomen lader sig forklare ved almen krisepsykologi og betyder ikke at kristendommens dogmer blev mindre afsindige eller mindre eksistentielt fremmedgørende for de indfødte europæere af den grund. De racefremmede mongoler og muslimer hærgede og truede med regulær erobring. En politisk fælles-identitet at samles under til forsvar af Europas geogra- fiske og racemæssige kerneland var livsnødvendig og presserende. Om den var ægte var i nødssituatonen under mongolernes, maurernes og tyrkernes hærgen af mindre vigtighed.

Indenfor de sidste par århundreder (omtrent siden 1789) har vi desuden set en uheldig udvikling hvor kristendommen, netop som den efterhånden var på vej til at blive endeligt afstødt og kasseret af Europa i takt med, først renæssancens og derefter oplysningstidens gradvise genbesindelse på fornuft og videnskab … blev overhalet indenom i perversitet og kriminalitet af et beslægtet slavemoralsk oprør, dog af en formelt ateistisk slags: den fransk/jødiske frimurer-revolution.                                                                                                De heraf følgende psykohistoriske tilpasninger kristendommen og de hårdt prøvede europæere imellem kan måske bedst anskueliggøres ved en særlig variant af det såkaldte Stockholm-syndrom: europæerne, der i så mange århundreder havde levet i kulturel og åndelig fremmedgørelse under jøde-kirkens åg, blev nu igen af omstændighedernes pres, tvunget til at søge efter fællesskab og samhørighed; identifikation, med selve det fremmed-element der havde berøvet dem deres oprindelige kultur.

Guillotine-terroristerne der førte sig frem med en blodtørst målrettet mod adelen (den eneste potentielle kilde til reel modstand), og som på mange stræk, i fremgangsmåde og strategi, kan sammenlignes med det kristne præsteskabs tidligere fremfærd, fremstod utvivlsomt i mange europæeres øjne, i årene omkring og umiddelbart efter 1790, som en større trussel mod lov og orden end den kristendom man netop efterhånden havde frigjort sig fra. Under terroren fra frimurer-revolutionen søgte mange europæere nu igen, som under mongolernes, maurernes og tyrkernes tidligere anslag, refleksivt tilbage til det først tilgængelige fælles-lag i den psykohistoriske identitets-aflejring: kristendommen. Selvom enkelte måske nok vidste og tænkte ved sig selv, at krist-kirken jo unægtelig udspringer af mellemøstens jødedom … så var kristendommen for de brede, trægt tænkende masser ganske enkelt den eneste samlende fællesidentitet man kendte til.

 

 

Overfor de blodbesudlede jakobinere forekom den, stadig grundlæggende perverse og fremmedartede kristendom, nu pludselig relativt mindre pervers og fremmedartet.             I krisetider har mennesker jo naturligt nok en tendens til at søge efter det velkendte; at tænke i dualismer; simple modsætninger der ikke kræver for megen eftertænksomhed eller indgående historiske studier. Oplysningstidens idealer blev som bekendt misbrugt af revolutionens terrorister. Resultatet blev desværre, at der siden 1789 er opstået en mere eller mindre fastfrosset, falsk modsætning mellem rationalitet, ateisme og  internationa- lisme på den ene side og konservatisme, nationalisme og kristendom på den anden side.     Et nærmere, kritisk blik på kristendommens globale, altovervejende ikke-europæiske til- hængerskare og dens bibelske dogmer om at være “én i kristus jesus” og “frelse verden” uanset etnisk oprindelse, bør snart kunne overbevise enhver kritisk tænkende vester-lænding om, at det  i virkeligheden snarere er begrebsparret internationalisme og kristendom der retteligt hører sammen. Sund nationalisme og ægte, Naturlovstro racebevidsthed, derimod, kan kun opnås ved en fuldstændig afvisning af den fremmede kristendoms slavemoral.

Fænomenet med, på fejlagtigt grundlag, at identificere sig med sine fjender, kan desuden sammenlignes med nutidige vesterlændinges besynderlige accept af, nogle gange ligefrem fejring af, jødernes snylteri på Europas folke-legemer. En accept og tålsomhed der kun kan opretholdes i lemmingernes kontrollerede bevidsthed 1) pga. jødernes kontrol med masse- medierne, men også 2) fordi masseindvandringen fra den tredje verden udgør en umiddel- bart mere iøjnefaldende trussel af relativt større fremmedartethed og således bevirker at det jødiske fremmedelement forekommer som værende af relativt mindre størrelse og vigtighed i de forvirrede lemmingers øjne.

–Lad os til illustration forestille os at et barn er angrebet af lus og indvoldsorm, begge snyltere der kan være dødbringende på sigt, men som for barnet ikke føles livstruende.   Lad os nu endvidere forestille os, at barnet en dag angribes af en sværm af aggressivt stikkende stor gedehams. Efter at have undsluppet sværmen af de stikkende Vespa Crabri med adskillige sviende stik, men med livet i behold, vil tilstanden med lus og indvoldsorm, hvor farlig den i virkeligheden end er, dog for barnet nu forekomme som ganske normal og til sammenligning med gedehamsenes aggressive summen og stikkeri fremstå som relativt behagelig og endda ønskværdig.

Fra en overfladisk betragtning kan det måske virke logisk at kristendommen således igennem de seneste par århundreder, for mange reaktionære europæere, der blot ønskede en nogenlunde forudsigelig hverdag uden terror-halshugninger, voldtægter, drab, pøbel- optøjer, og skyderi i gaderne, kom til at virke som et tilflugtssted fra revolutionens følger; en fremmedartet redningskrans af mangel på bedre, i et blodigt hav af nihilisme, volds-orgier og plebejer-optøjer. Et mere indgående studie af Historien viser imidlertid, at jøde- kristendommen i virkeligheden er slaveoprørets grundforudsætning og netop ikke dets modsætning.                                                                                                                                Set fra evighedens synsvinkel er de ovenfor nævnte periodevise tilbagefald til kristen-dommens slavedogmer dog heldigvis mere at regne for en utidssvarende religions sidste krampetrækninger end for tegn på dens levedygtighed. Som Historiens andre tvivlsomme  frelserreligoner fra mellemøsten (mithraismen, zoroastrianismen) vil forhåbentlig også jødedommen og dens to verdensforpestende bastard-afkom, kristendommen og islam, senest om nogle få årtusinder være reduceret til blot utiltalende og afskyvækkende museumsgenstande; påmindelser om menneskehedens kriminelle pøbelnatur, åndelige svaghed og overtroiskhed.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lad os her afslutningsvis hypotetisk antage at bibelen udelukkende indeholdt visdomsord og fornuftige leveråd. Som racebevidst, nordisk dansker; som germaner og som europæer, ville det i så fald stadig være uhensigtsmæssigt, unødvendigt og åndeligt selvfornedrende at overtage og indsætte et mellemøstligt skrift som hovedkilde til sin verdensanskuelse.

Nu ved vi jo, at dette lang fra er tilfældet og at særligt det nye testamente, rent faktisk indeholder megen pervers slavemoral og det ene afsindige, mere selvmorderiske råd efter det andet. Hele bogen lugter desuden langt væk af jødedom og overtro, hvilket jo kunne være fint, hvis altså man var jøde.                                                                                                 For en nordisk-germansk læser vil det, alene på grund af bogens fremmede oprindelse, principielt være uredeligt at iagttage bibelens bud, selv hvis de var fornuftige.

 

 

Jødsus får det sidste ord:

Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. (Matth. 10; 35-37)

UDMELDINGSBLANKET TIL FOLKEKIRKEN

Dette indlæg blev udgivet i Kultur. Bogmærk permalinket.

23 svar til TRÆLLETRO OG TOTALTOLERANCE (de psykohistoriske årsager til danskernes kulturløshed) DET MAN TOLERERER … DET FORTJENER MAN

 1. Tommy Rasmussen siger:

  Din “UDMELDINGSBLANKET TIL FOLKEKIRKEN” er helt i orden, men hvorfor glemmer du udmeldingsblanketter til alle andre såkaldte både “kristne” og “hedenske” religioner, (din egen tro inklusive), som også prædiker “TRÆLLETRO”, for hvis du bare tror et eller andet uden at kunne vide noget som helst konkret, (og det kan ikke være historier om noget, som andre har oplevet for dig), så sidder du i samme fadæse som de fleste andre uden selv at kunne komme uden om dine vise ord: “DET MAN TOLERERER … DET FORTJENER MAN”.

  “TOTALTOLERANCE” er IKKE “de psykohistoriske årsager til danskernes kulturløshed”, for ingen mennesker udviser “TOTALTOLERANCE”, når først det begynder, at gøre ondt på dem selv.

  FEJHED og EGOISME er “de psykohistoriske årsager til danskernes kulturløshed”!!!

  Uden NÆSTEKÆRLIGHED kan ingen nyde godt af eneste sande “religion” her på jorden, som vi alle sammen sågar også bliver født med:

  SAMVITTIGHED!

  Men det er jo så nemt og fejt kun at rakke ned på alle andre, som f.eks. tror på Jesus, uden selv at skulle indgå en risiko for noget som helst.

  Derfor her noget mere tids-relevant, som MÅSKE kunne få nogen til at indse, hvad der for os alle sammen lige nu er vigtigere end racehad og en “UDMELDINGSBLANKET TIL FOLKEKIRKEN”:

  “DET MAN TOLERERER … DET FORTJENER MAN”: ATOMBOMBER!!!

  Ind til nu har jeg på grund af alt for mange træer (løgne) ikke set den allerstørste skov (løgn), og selv om jeg allerede 2012 har læst og forstået, hvad det drejer sig om, er det først nu gået op for mig, at det netop må være DEN store skov (løgn), som i dag er den vigtigste ramme for alle andre løgne, som skal forlede menneskeheden til en tredie verdenskrig.

  Alle normale mennesker vil kun leve i fred. Derfor skal der altid opfindes trusler imod freden, som folk skal tro på. Det skal være så stor en trussel, at normale mennesker sågar vil gå i krig, for at beskytte familie, velfærd og fædreland, men hvorfor er det så vigtigt for pengemafiaen, at netop Iran ikke må fremstille atombomber?

  Regeringen i Iran tror også på Gud, og derfor er de ikke bange for at skrive eller sige noget, som de selv tror på. Tilfældigvis er deres “centralbank” også en rigtig nationalbank og ingen privat Rothschild-centralbank. Pengemafiaen har altså ingen direkte indflydelse på, hvad regeringen i Iran siger eller skriver, bortset fra deres egne massemediers løgne, og netop DERFOR må Iran ikke blive i stand til at afsløre løgnen over alle løgne, som holder hele menneskeheden i så stor en angst, at man sågar vil og skal gå i krig for at eliminere denne trussel, og fordi sågar hele menneskeheden kunne blive udryddet af denne ufattelig store trussel, som imidlertid ingen nogensinde selv har set, bortset fra en meget lille kreds af mennesker, som vi SKAL tro på.

  Derfor er det så vigtigt for pengemafiaen, at Iran ikke bliver i stand til at fremstille atombomber selv. Rusland leverer derfor uranstave med nok af U235 prozenter til at producere varme i de iraniske atomanlæg, og det var årsagen til Stuxnet og de nuværende fredsforhandlinger, som kun skal afholde Iran fra selv at bruge deres centrifuger til at udskille U235 fra U237, for hvis de selv ville kunne gøre det og komme op på en U235 prozent, som skulle kunne bruges i atombomber, ville de både opdage og afsløre pengemafiaens største løgn: ATOMBOMBER!!!

  Læs her selv:

  “Die bei der Spaltung freigegebenen Neutronen sind zu schnell und können kein anderes Atom spalten. Ein freies Neutron kann in einem friedlichen Kernkraftwerk ein anderes Atom nur spalten nachdem es moderiert wurde, d. h. verlangsamt wurde. In einer Atombombe kann man freie Neutronen nicht moderieren oder verlangsamen … Glücklicherweise funktioniert die Kernspaltung nur in friedlichen Kernkraftwerken und in zivilen Labors aufgrund moderierter/verlangsamter freier Neutronen.”
  http://www.gandhi-auftrag.de/Atombomben_gibt_es_nicht!.pdf

  INHALT
  Atombomben gibt es nicht und die nukleare Abrüstung ist abgeschlossen! …………………………… 1
  Ein weiterer Hollywood-Mythos fällt: auch den nuklearen Holocaust gibt es nicht ………………….. 1
  Links ………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
  Die Iran-Farce ……………………………………………………………………………………………………………… 5
  Die Bombe schlechthin ………………………………………………………………………………………………….. 6
  Lügen-Propaganda, um Angst zu schüren ……………………………………………………………………….. 9
  Die Druckwelle mit positiver und negativer Phase …………………………………………………………….. 9
  Albert Einstein und die Atombombe ……………………………………………………………………………….. 12
  Im Juni 1942 begann die Arbeit …………………………………………………………………………………….. 13
  Der angebliche Abwurf der Atombomben am 6. August 1945 ……………………………………………. 17
  Die Napalm-Flächenbombardierung von Hiroshima und Nagasaki ………………………………….. 20
  Der Physiker Klaus Fuchs …………………………………………………………………………………………. 23
  Die sowjetische Atombombe und die Zerstörung Dresdens ……………………………………………. 24
  Die erste falsche Wasserstoffbombe ……………………………………………………………………………. 26
  Der Mythos der Neutronenbombe und anderes Gemüse ………………………………………………… 27
  Die radioaktive Strahlung der Atombombe …………………………………………………………………….. 28
  Die französische Atombombe ……………………………………………………………………………………… 28
  Das Prinzip der nicht funktionierenden Atombombe ……………………………………………………… 29
  Man presse metallisches Uran-235 zusammen und plötzlich explodiert es …………………….. 32
  Uran-235 explodiert angeblich wenn es eine kritische Masse hat …………………………………… 34
  Wie die Kernspaltung im Reaktor funktioniert ……………………………………………………………….. 35
  Die Atombombe in der Theorie ……………………………………………………………………………………. 37
  Das Kernspaltungs-Fiasko ………………………………………………………………………………………….. 38
  Metall in mechanischem Kontakt mit Metall explodiert nicht…………………………………………… 39
  Geschichtsfälschung auch in Japan ……………………………………………………………………………… 40
  Atombombenversuche ………………………………………………………………………………………………. 40
  Wie man zu einer Atombombe kommt …………………………………………………………………………. 41
  Der GAU im Kernkraftwerk …………………………………………………………………………………………. 43
  Warum die Atombombenlüge? ……………………………………………………………………………………. 44
  Die Große Lüge ………………………………………………………………………………………………………. 44
  Weitere Punkte zum Nachdenken für Skeptiker und Kenner
  Ist China ein potemkinsches Dorf?
  Das Christentum definiert.
  Schluss
  Liebe Juden
  Anhang ……………………………………………………………………………………………………………… 45

  Faktisk har atomfysik og rumfart interesseret mig allerede fra min skoletid, (jeg er årgang 1951), og da jeg hentede masser af bøger om netop disse to themaer på bibliotheket, vidste jeg allerede som 10 årig knægt, hvordan en atombombe åbenbart skulle kunne virke. Det var jeg selvfølgelig også meget stolt af at kunne blære mig med over for alle andre, især skolekammerater og hos vores senere fysiklærer, hvor jeg i mit dydsmønster-hovmod ikke engang gad at række hånden op i fysiktimerne, fordi fysiklæreren alligevel altid kun spurgte mig om noget, når alle andre ikke vidste besked.

  Det er så også noget af en meget stor overraskelse for mig selv nu, at det meste af rumfarten ligeledes kun er store løgne, som bare har vokset sig så store, at de er blevet usynlige, men disse løgne er ikke så vigtige som løgnen om atombomber, som simpelthen anses for at være menneskehedens største trussel. Hvis vi kunne afsløre denne trussel, vil hele pengemafiaens imperium stå som kejseren uden klæder, og ingen vil føle sig truet til at gå i krig for sådan en idiot.

  Her udover pdf-bogen diverse forklaringer og links – engelsk og tysk kan forhåbentlig ikke være noget problem for mennesker med en relevant videnskabelig interesse:

  22.12.2014 – Russland fürchtet atomare False-Flag – NATO-Transport von radioaktiver Fracht nach Estland, aber es war keinesfalls Müll, den man loswerden wollte. Es ist gerade so, als ob der radioaktive Müll als Tarnung für etwas im Hintergrund verwendet wird.
  http://www.epochtimes.de/Regierungsberater-packt-aus-Russland-fuerchtet-atomare-False-Flag-der-NATO-USA-in-Ukraine-a1209297.html
  .
  21.12.2014 – Die radioaktivsten Orte der Erde – Ein US-amerikanischer Reporter hat sich an die radioaktivsten Orte der Erde, wie Fukushima und Tschernobyl begeben und erstaunliche Ergebnisse hervorgebracht: In Arbeitsräumen von Einstein konnte erhöhte Nachstrahlung gemessen werden. In Hiroshima hingegen, wo eine Atombombe detonierte, konnte keine signifikant höhere Strahlung mehr nachgewiesen werden.
  http://www.ShortNews.de/id/1135868/verstrahlt-das-sind-die-radioaktivsten-orte-der-erde
  .
  Hier kann man ganz Gut sehen, dass auch eine ganz konventionelle Explosion, einen zum verwechseln Ähnlichen A-Pilz erzeugen kann!: Huge explosion rips through ammo store in Syria – Truthloader [2014] Massive Explosion in North Mississippi at New Albany Biodiesel Plant
  https://archive.org/details/OpenSourceBigExplosion
  .
  GBU-43/B Massiv Ordnance Air Blast ( MOAB )
  http://de.wikipedia.org/?title=GBU-43/B_Massive_Ordnance_Air_Blast


  .
  24.08.2012 – “Unsere radioaktive Welt – Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus.”
  http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/unsere-radioaktive-welt/
  http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2012/08/24/unsere-radioaktive-welt/
  .
  22.09.14 – Chinesische Raumsonde findet keinen Beweis für die amerikanische Mondlandung – 200 Hochrangige Beamte der chinesischen Weltraum Behörde haben eine Petition unterzeichnet, die Erklärungen von der amerikanischen Regierung und die Veröffentlichung geheimer NASA Akten, bezüglich der amerikanischen Mondlandung, verlangt. Diese sollen beweisen das es keine Inszenierung war.

  Die Beamten gehen von einer kunstvoll inszenierten Schwindel aus, da die Analyse von Bildern aus dem chinesischen Mondrover angeblich keine Spuren der amerikanischen Mondlandungen auf dem Mond aufzeigen. Auch dutzende russische Ingenieure und Ex-KGB Agenten haben diese Petition unterzeichnet.

  Dieses jüngste Erkenntnis könnte Verschwörungstheoretikern Glaubwürdigkeit schenken, die ebenfalls seit Jahrzehnten behaupten das die Landung auf dem der Amerikaner nur ein Schwindel war. Der Grund: Um Russland in dem Weltraumrennen zu schlagen.
  http://www.shortnews.de/id/1111086/chinesische-raumsonde-findet-keinen-beweis-fuer-die-amerikanische-mondlandung
  .
  Lemminge auf dem Mars? – Am spannendsten sind die Original-NASA-Aufnahmen der beiden Rover Curiosity und Opportunity. Da wäre zum Beispiel Curiosity Rover Image PIA16204, aufgenommen im sogenannten »Felsennest« am 28. September 2012 − laut NASA ein »Flecken aus Flugsand und Staub am Abhang einer Ansammlung aus dunklen Felsen«. Wenn man genau hinsieht, gibt es dort Dinge, die es eigentlich gar nicht geben dürfte.
  http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.de/2015/02/lugen-im-weltraum-landeten-die-sonden.html
  http://info.kopp-verlag.de//hintergruende/enthuellungen/gerhard-wisnewski/luegen-im-weltraum-landeten-die-sonden-curiosity-und-opportunity-nie-auf-dem-mars-.html;jsessionid=959399158283E833F5110533B472108B
  .
  !!!!!!!!!!!: Hvis I ikke kan downloade “Curiosity Rover Image PIA16204” (hos mig går det ikke mere), så skriv til tommyrasmussen@arcor.de og jeg sender billedet som jpg.
  .
  Raumzeit ist so real wie Sommerzeit:
  .
  Einsteins wilde Spekulation, dass nichts schneller als das Licht sein kann, ist eine Schimäre, sind doch Allgemeinaussagen zur Geschwindigkeit ohne Nennung ihres Bezuges völlig sinnlos! Durch Misserfolge nicht klüger geworden, sucht man nach Beweisen für die Raumzeit bis heute, deren Ausbleiben wiederum zu immer weiteren Ausreden führt, da man nicht glauben will, dass die Natur nicht so ist, wie man sie sich wünscht und vorstellt. Schon die “erste Bestätigung” der Allgemeinen Relativitätstheorie 1919 durch Eddington war eine Manipulation und damit eine Lüge, die gleichwohl Einsteins Ruhm begründete. Es geht in der ganzen relativistischen “Forschung” gar nicht um Physik, auch nicht um Einstein, sondern um die Zementierung einer Ideologie. Man hat durch ad hoc erfundene Gleichungen Daten auf das Wunschergebnis hin relativiert – das ist alles, was es an der Relativitätstheorie zu verstehen gilt!
  .
  Hat der Steuerzahler denn kein Anrecht darauf, für sein Geld statt Ausreden die Wahrheit zu erfahren, nämlich dass es nun nicht mehr auf die ungeschminkte Wahrheit sondern auf geschickte Ausreden ankommt, damit in ihren etablierten Lehrstühlen niemand mehr um- und weiterdenken muss?
  .
  Ein Wort zur wahren Relativität – Zum Scheitern von Gravity Probe B
  .
  Vor allem wegen der erforderlichen Messgenauigkeit – es ging um die unvorstellbar kleine Drehung von 39 Millibogensekunden pro Jahr! – wurde 40 (!) Jahre lang an dem Projekt hingearbeitet und es wurden 760 Millionen US-Dollar investiert! Trotzdem konnte jetzt im Orbit in 3 Jahren mit den 4 Kreiseln kein Effekt nachgewiesen werden.
  .
  Wegen elektrostatischer Aufladungen der Kreiselgehäuse wären die Messungen (angeblich) 100-mal ungenauer als geplant gewesen. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei aber um eine Ausrede, denn wer so dreist lügt, ist auch um Ausreden nicht verlegen, solange man ihnen Geld für ihre nur noch “ironisch” zu nennende Wissenschaft, wobei die Berufung auf den hochgejubelten Einstein bei den gutgläubigen Geldgebern natürlich besonders förderlich ist.
  .
  Gravitationswellen – Fehlanzeige
  .
  Einsteins Raum ist eine aus dem Nichts herbei-philosophierte Entität (= Ding aus sich). Im “Physik Journal” der DPG vom Oktober 2009 wird unter dem Titel “Wellen aus dem Rauschen fischen” über “zukünftige Teleskope für die Gravitationswellenastronomie” berichtet, nachdem “es bis heute nicht gelungen ist die Gravitationswellen direkt zu beobachten.” Das ganze Gerede von der “Raumkrümmung” durch Gravitationswellen und von der “Zeitdehnung” durch Bewegung soll ja nur dazu dienen “zu beweisen”, dass es Raum und Zeit als Sache tatsächlich gibt.
  .
  Ganz abgesehen davon, dass es keine Sache “Raum” gibt, auf die man wie einen Pudding einschlagen kann, damit er eine Winzigkeit wackelt.
  .
  Das Higgs-Boson – das nächste Desaster
  .
  Mit Hilfe des LHC im Forschungszentrum CERN bei Genf soll die reale Existenz der Messgröße “Masse” bewiesen werden, für die es angeblich ein eigenes Teilchen geben würde, nämlich das Higgs-Boson, auf dessen Entdeckung die ganze Physikergemeinde wartet. Um aber diese Metaphysik nun wie Wissenschaft aussehen zu lassen, ist als Alibi kein Aufwand zu groß, weshalb man im CERN die Weltmaschine gebaut hat, die den Urknall nachstellen soll, mit dem vorrangigen Ziel, das Higgs-Boson zu finden.
  .
  Wenn das LHC einst tatsächlich voll laufen sollte und man findet im haushohen Detektor das “Gottesteilchen” trotzdem nicht, dann wird man das Publikum sicher weiter mit der Zukunft vertrösten, hat man doch zur Nachrüstung der Anlage schon konkrete Pläne.
  .
  Einsteins wilde Spekulation, dass nichts schneller als das Licht sein kann, ist sowieso eine Schimäre, sind doch Allgemeinaussagen zur Geschwindigkeit ohne Nennung ihres Bezuges völlig sinnlos!
  .
  Ohne von einem Beobachter gesehene oder gesetzte Bezugsorte gibt es nicht einmal das, was man die “Bewegung”, also den Ortswechsel einer Sache und deren Geschwindigkeit nennen könnte! Ohne Orte kein Ortswechsel, kein Bezugssystem, keine “Bewegung” und keine Geschwindigkeit!
  .
  So blöd war die Menschheit noch nie! Man kann über soviel Unwissen und Ignoranz der Fachleien in der Physik nur staunen.
  http://www.helmut-hille.de/ausreden.html
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/05/20/umweltbundesamt-diffamiert-klima-skeptiker/comment-page-2/#comments
  .
  Im Zentrum eines schwarzen Lochs wird die Relativitätstheorie ungültig : M = Masse des schwarzen Lochs, r = die Entfernung vom Schwarzen Loch. Wenn r = 0 (also die Entfernung zum Zentrum des Schwarzen Lochs gleich Null ist), dann folgt:
  .
  m : 0 = 1 : 0 = Unendlichkeit
  .
  Das bedeutet, dass im Zentrum eines Schwarzen Lochs die Zeit endet. Deshalb hat die Relativitätstheorie einen grundlegenden Makel.
  http://www.politaia.org/allgemein/thesen-zur-manipulation/
  .
  GPS als Beweiss ? Beide Realtivitätstheorien Einsteins haben bei dem GPS-System Anwendung gefunden.

  .
  ABER:
  .
  “Obvious, but GPS is a relativistic system … and the weak link, the weak link in this whole chain of reasoning is the GPS system, and the GPS system itself is a relativistic system. So in some sense they’re using relativity to defeat relativity, and I think there is something circular about that.” Ab Min. 4:48 : Michio Kaku: What If Einstein Is Wrong?:

  .
  Michio Kaku: Why Einstein Gets the Last Laugh

  .
  Raumzeit ist also genau so real wie Sommerzeit. Und woher kommt dieses? Es kommt daher, weil die Menschen die Welt so konstruieren möchten, wie es ihren Ideen anpassend wäre, und weil sie nicht annehmen wollen, daß es anders ist, und auch anders sein muß, wenn sie bestehen soll. Man hat durch ad hoc erfundene Gleichungen Daten auf das Wunschergebnis hin relativiert – das ist alles, was es an der Relativitätstheorie und ATOMBOMBEN zu verstehen gilt!
  .
  Med venlig hilsen,
  Tommy Rasmussen
  tommyrasmussen@arcor.de

 2. Hilmar Sejr siger:

  Hej Tommy.
  Jeg skal lige indledningsvis huske at sige, at jeg faktisk sætter pris på at du i det mindste er bevidst om jøderne/israel som globalpolitisk aktør med selvstændige etniske interesser (og med atomvåben) … en sådan grundlæggende vigtig erkendelse bør måske være selvindlysende, men det er altså stadig mere end mange såkaldte “patrioter” formår at nå frem til.

  Angående din kommentar her, så kunne noget desværre tyde på, at du har sendt den af sted uden helt at få gennemlæst min artikel.
  Jeg ved godt at det er en relativt lang en af slagsen, men det er jo altså også et ganske tungt emne som du ved (og dine egen kommentarer er jo heller ikke altid ligefrem fyndige).
  –Jeg vil gerne debattere med dig, men kom lige ind i kampen og få læst bare nogle af mine argumenter igennem inden du sender bunker af urelateret materiale som “svar”, ok?

  • Has C. siger:

   Tak for denne spændende tekst.
   Jeg har svært ved at finde et hul i din tankegang, men dette skyldes nok, at den er også min.

   Dit hovedargument er at “den jødiske kristendoms tusindårige sjælelige forgiftning … har beredt vejen for dén forbløffende tilbøjelighed til … kulturel selvudslettelse”. Og du har vist, hvorfor og hvordan kristendommen forgifter. Ja, kristendommen har forkrøblet vores folks mentalitet og verdensbillede. Men hvordan var det overhovedet muligt at “omvende” hele kontinent af hvide mennesker med en sådan lethed? Og så permanent? Var vi ikke “defekte” til at starte med så? Er vi overhovedet levedygtige som ethnos? Det kunne se ud til, at i kampen mod Syden er vi ved at tabe, hvis ikke har tabt allerede. Eller?

   • Hilmar Sejr siger:

    Hej Has C.
    Din tolkning her er lige defaitistisk nok efter min mening. Som jeg også er inde på i min artikel så var det jo, for det første, ikke uden modstand at kristendommen blev indført, og dernæst ser vi jo i dag hvordan kirkerne står mere og mere tomme her i Norden. Uden middelalderens tvang gider frittænkende nordboer ikke den fremmedgørende og uvedkommende religion mere … og de bliver simpelthen bare væk fra jødekirkerne.
    –Det sidste ser jeg som et sundhedstegn.

    Vel er der mange negative ting at forholde sig til. Men bevidsthed om samfundets forskellige udviklingstræk bør jo ikke føre til et altopgivende sortsyn. –Tværtimod. Vi må glæde os over vores evne til at analysere nøgternt, og at ikke alle sover.

    Det historisk afgørende må jo være, at Asatroen netop ikke er død. Asatro er respekt for selve Naturens orden. Den er således ældre end Jorden.

    Desuden er der også stærke antikristlige sundhedstegn indenfor musikverdenen:

    Op med humøret, kammerat!

    • Has C. siger:

     Hold op Hilm, jeg foretrækker Mozart’s “Requiem”! By far! Selvfølgeligt, vil du sige, at her er bare et eksempel på germansk geni, på trods af den jødisk-kristne forgifning. Amon Amarth frastøder mig i den grad! Jeg har intet kendskab til dem men jeg har fået nok efter 1 minut. j
     Så kom jeg i tanker om en bog som jeg har fornyligt læst, Hans Franks “Im Angesichts des Galgens”. En meget interessant bog af en meget spændende mand, Frank vendte sig efter katastrofen i maj 1945 til religionen of Gud (han var katolik) og fandt der fred og støtte.
     Men du undveg lidt mit spørgsmål som, kan jeg forestille mig, plager også dig: hvordan kan det være, at vi er i en så præker situation som nation og race? Er dette ikke Spørgsmålet? Hvordan kan det være, at USA eksempelvis fremstår som viljeløs Golem?

    • Viking siger:

     Jeg var til koncert med Amon Amarth i Store Vega, tilbage i 2013.
     Det er dejligt musik 🙂

     • Hilmar Sejr siger:

      Hej Viking.
      Hvad synes du så om Haggard?
      –Efter min mening er de om muligt endnu bedre end AA.

      • Viking siger:

       Hej Hilmar Sejr
       Jeg kendte ikke Haggard, men har hørt dit link (tak) og hører Haggard – Tales Of Ithiria imens jeg loggede ind her på siden og skriver (sjovt sammentræf). Det er rigtig godt lavet, men stilen er noget helt andet end AA og kan ikke rigtig sammenlignes ved mindre du mente sværhedsgraden i musikken.
       Det ville være som at sammenligne Metallica og Iron Maiden, den ene dag er jeg mest til det ene og den næste det andet 🙂
       Vi kan virkelig favne bredt her på Hammersmeden!

   • Bent Larsen siger:

    Has C spørger: Hvordan var det overhovedet muligt at “omvende” et helt kontinent af hvide mennesker med en sådan lethed?
    Mit forslag er at Bibel og apostle er flagrende og modsigelsesfuldt – nøjagtigt som en tryllekunstner. Tryllekunstneren gør alt for at distrahere publikum med uvedkommende og uventede detaljer. Til slut ser man ikke hvordan hønseægget pludseligt blev til en due.
    Hør engang selv fra Romerbrevet, vers 8: “…det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet men i lydighed mod ånden.” Øhhh ? Hvad siger Paulus egentlig ? Men det lyder da flot og den person som kan sige noget så indviklet må sikkert være meget klog. Ham følger vi !

    Demagogi i en nøddeskal.

    • Hilmar Sejr siger:

     Øhhh ? Hvad siger Paulus egentlig ?

     Haha. –Helt rigtigt spørgsmål at stille. Og den slags spørgsmål bør vel i princippet stilles til alle “autoritative” tekster. Vers for vers, linje for linje. Hvad bliver der egentlig sagt. Ikke hvad man formoder eller forventer der bliver “ment”.
     Altid glædeligt at se kritisk tænkning hos en landsmand.

     Men udover David Copperfield metoden, som jeg er enig med dig i bestemt spillede (og stadig spiller) en rolle i kristen missionering, kan vi vel heller ikke helt ignorere sværdets magt. Bålafbrændingerne. Torturkamrene. Lejesoldaterne. Kirkens historie er som bekendt blodig og grusom. Måske blodigere og grusommere end vi kan forestille os i dag.

     En vurdering som jeg finder mere og mere sandsynlig er, at kristendommen (udover den voldelige fremfærd) var middelalderens svar på nutidens multikulti-propaganda. I dag bruger jøderne og deres globalist-lakajer de mest effektive tilgængelige medier til deres antiracistiske hjernevask af masserne. –Det samme gjorde de i middelalderen.
     Den gang bestod de mest avancerede “massemedier” af forkyndelser fra kirkerne og Gutenberg’s bogtrykkerkunst. I dag er det elektroniske medier man benytter sig af. –Biograffilm, reklamer, TV-serier, musikvideoer, pop-hits i radioen, sociale medier, osv., osv., osv.

    • Has C. siger:

     Ja, ja, naturligvis. Mit spørgsmål var delvist bevidst provokerende, delvist et genuint ønske om at få at vide. Jeg ser Jøder som “masters of discourse” som er “mindworkers” i stedet for “handworkers”. Ordet er deres redskab og vi er deres råstof. Paulus var, i mine øjne, endnu en dygtig snakke-jøde som havde stor succes med sine ideer. Historien er, i mine øjne, en uophørlig storm af disse “masters of discourse” på os. They have us by the balls nu. De har stort set erobret det hele og der er ingen nævneværdig modstand eller bevidsthed af problemet på vores side. Det eneste håb er, at de kommer at sejre ad helvede til og selvdestruere.

     • Hilmar Sejr siger:

      Det er en dansksproget hjemmeside, Hasso.
      Gør dig venligst den ulejlighed at finde danske ord og formuleringer istedet for de trættende amerikanismer (jeg kan tælle fem styks bare på dine seneste to kommentarer).
      Jeg er ikke enig med dig i at “det eneste håb er, at de kommer til at sejre ad helvede til og selvdestruere”.
      Jeg er heller ikke enig med dig i at der ingen nævneværdig bevidsthed eller modstand findes.
      Det er fint at være realist, og somme tider også ligefrem sardonisk pessimist, men defaitismen kan du godt holde for dig selv, tak …

 3. Tommy Rasmussen siger:

  Kære Hilmar Sejr,
  desværre forstod du ikke min første kommentar – eller måske havde du ikke tid til at læse den, for du skriver:

  “… jøderne/israel som globalpolitisk aktør med selvstændige etniske interesser (og med atomvåben)”

  Det med atombomber er heldigvis løgn, men så længe folk udøver “TROSKAB” imod “NATURENS EVIGE LOVE”, som udelukker atombomber, får de selvfølgelig kun “EFTER FORTJENESTE” en 3. verdenskrig, som også uden atombomber kan være slem nok. Prøv f.eks. at google “HAARP”!

  Jeg HAR ellers læst hele din artikkel, men da jeg egentlig ind til nu syntes at have gjort nok rede for min mening om alle såkaldte religioner, gik jeg ikke nærmere ind på dine tanker om Jesus, som desværre kun viser, at du ligesom næsten alle “religiøse” mennesker ikke har forstået, hvad det egentlig drejer sig om. Jesu ord om at vi skal “elske Gud overalt og vores næste som os selv” er nemlig den eneste funktionerende (og geniale) opskrift på et funktionerende samfund midt i alle andre ligeledes funktionerende samfund eller folkeslag på hele jorden, ja i hele universet, for du er sikkert ikke så beskrænket, at du kun kan forestille dig intelligent liv her på jorden?

  Det som støder dig, er selvfølgelig at Gud FØRST skal elskes overalt, men hvis du gider at tænke dig om, så vil det uden først at elske Gud overalt være umuligt, at kunne elske vores næste (altså mennesker, som vi slet ikke kender personligt). Hvis du kun definerer din “næste” meget snævert som de personer, du er i familie med eller har som venner, så dur Jesu opskrift på et funktionerende samfund ikke. Derfor skal man først begynde helt nedefra, som I selv gør med jeres “respekt for selve Naturens orden”:

  Hilmar Sejr: “Asatro er respekt for selve Naturens orden. Den er således ældre end Jorden”

  Og det er jo rigtigt: Naturens orden må være ældre end jorden, for det kan vi sågar selv overbevise os om ved bare at konstantere ligheden i universets opbygning overalt, ligesom der her på jorden er lighed mellem alt forskelligt liv og lighed også i selve materiens opbygning, som udelukker enhver tanke om en tilfældig orden.

  Altså først når vi forstår og selv kan indse, at hele universet må være opbygget efter de samme naturlove overalt, og at der derfor kun kan være tale om ét ophavs-sted for disse naturlove, og at dette “sted” har kraft til at udøve og gennemføre de samme naturlove i hele universet, så kan der være tale om en tro på og elske noget eller rettere sagt nogen, som vi kalder “Gud” eller noget andet, for intelligente naturlove kan kun komme fra en levende intelligens. Når vi herefter sætter os ind i, hvordan det hele kun kan danne én samlet helhed, som vi nødvendigvis alle er en del af, først SÅ er det muligt at “elske sin næste som sig selv”, og det bliver forklaret meget godt her:

  [GEJ.06_087,05] Du hast doch schon sicher oftmals die Schöpfung betrachtet in ihrem Sein und Wirken, und es kann dir nicht entgangen sein, daß darin eine gewisse Ordnung besteht, und daß die Formen eine Beständigkeit in sich nach allen Richtungen hin haben, aus der du stets leicht erkennen kannst, was dies oder jenes für ein Ding ist. Also erkennst du auch, welche Wirkung eines und das andere hervorbringt, und wozu es nach der erkannten Wirkung gut und also zu gebrauchen ist.

  [GEJ.06_087,06] Wenn aber die ganze Schöpfung nach eurer neuen Weltweisheit nur ein Werk des blinden Zufalls wäre, würden da die Dinge in der Natur auch die gegenwärtige Seinsbeständigkeit nach allen Richtungen hin beibehalten? O mitnichten! Sieh, der Wind ist so eine mehr blinde Macht, obwohl nur zum Teile! Hast du schon je wann gesehen, daß er irgendeine bestimmte Form, die eine Beständigkeit hätte, allwo hervorgebracht hat? Er wühlt wohl den Staub auf und trägt ihn in losen Wolkenformen durch die Luft, wo sich die Formen in jedem Augenblicke verändern und nimmer als ganz dieselben je wieder zum Vorscheine kommen. Kannst du dir die Gestalt einer Wolke derart merken, daß du etwa nach ein paar Tagen sagen könntest: ,Siehe, das ist ebendieselbe Wolke, die ich schon vor ein paar Tagen gesehen habe!‘?! Oder kannst du am Meer irgend von einer Woge ein gleiches behaupten?!

  [GEJ.06_087,07] Aus dem aber kannst du nun ganz leicht ersehen, daß eine blinde Kraft nie auch nur ein Moospflänzchen, das in derselben und ganz gleichen Form stets viele Jahrtausende hindurch wiederkehrt, hervorgebracht hat.

  [GEJ.06_087,08] Wenn aber also, leuchtet da einem besseren Menschenverstande nicht von selbst ein, daß alles Werden, Sein und Bestehen, worin erstens eine bestimmte, unwandelbare Form, Beschaffenheit, Eigenschaft, Nutzwirkung und Endzweck gar absonderlich wohl und bestimmt zu erkennen sind, von einer solchen Kraft hervorgebracht werden muß, die eine unbegrenzte und unwandelbare, wennschon allumfassende Einsicht und Weisheit besitzt, ohne die du nie einen bestimmt geformten Gegenstand, sei es ein Stein, ein Metall, eine Pflanze oder ein Tier, je zu Gesichte bekämest?! Solch eine Kraft muß sicher eine einheitliche und ihrer selbst gar sehr wohlbewußte sein, weil ohne sie nichts eine bestimmte und in sich einheitliche Form annehmen könnte.

  [GEJ.06_087,09] Und nun zweitens: Da du eine solche Kraft notwendig annehmen mußt, die als Ursein in sich allem Sein zugrunde liegt, so muß denn diese Grundurkraft ja doch auch einen entsprechenden Namen haben, durch den sie sich anfänglich in der Erinnerung und im Gedächtnisse der Menschen, die dazu da sind, diese Kraft zu erkennen, erhalten kann. Wer wird aber je nach der näheren Erkenntnis einer Sache fragen, von der er nicht einmal den Namen jemals gehört hat?! Wir wollen diese Urkraft allgemein einmal ,Gott‘ nennen. Haben wir aber nun einmal einen Gott, so werden wir weiter fragen und sagen: ,Wo ist denn dieser Gott, und wie sieht Er aus? Wie erschafft Er die Dinge, wie bringt Er als ein purster Geist die grobe Materie aus Sich zum Vorscheine?‘

  [GEJ.06_087,10] Und sieh, wenn ein Mensch einmal also zu fragen beginnt, dann ist er schon auf einem besseren Wege! Er wird allen Geschöpfen eine höhere Aufmerksamkeit widmen und in ihnen forschen, wieviel von der göttlichen Urweisheit sich darin vorfinden möchte. Und je länger er also prüfen wird, desto mehr der göttlichen Weisheit und Ordnung wird er auch leicht und bald darin finden.

  [GEJ.06_087,11] Hat er die gefunden, so wird er in seinem Herzen auch bald eine Anregung von Liebe zu Gott wahrnehmen und aus solcher Liebe stets mehr und mehr innewerden, daß Gott in Sich Selbst von der mächtigsten Liebe erfüllt sein muß, damit Er eine so große Lust und Freude hat, so wunderbar weise zu erschaffen eine unzählige Menge von Dingen und Wesen, die nicht nur Zeugen von Seinem Dasein, sondern vielmehr noch Zeugen von Seiner Weisheit, Macht und Liebe sind.

  [GEJ.06_087,12] Wenn der Mensch in solchen Betrachtungen und Innewerdungen wächst und zunimmt, da nimmt er offenbar auch in der Liebe zu Gott zu und nähert sich Demselben mehr und mehr; je größer und gediegener aber solche Annäherungen eines Menschen zu Gott hin werden, desto mehr des Geistes Gottes sammelt sich auch in seinem Herzen, in welchem dadurch der eigene Geist genährt und stets mehr und mehr erweckt wird zur wahren Erkenntnis des eigenen inneren Lebens und seiner Kraft, im Vereine mit der Kraft des göttlichen Geistes in ihm.

  [GEJ.06_087,13] Hat ein Mensch es einmal dahin gebracht, so ist er schon in der Lebensmeisterschaft, und es geht ihm da nur noch die völlige Einung mit dem göttlichen Liebe- und Willensgeiste ab. Bewerkstelligt er auch das, dann ist er ein ganz vollkommener Lebensmeister und kann alles das bewirken, was Ich nun bewirke und auch Größeres noch.”
  http://www.j-lorber.de/
  _____________

  Her er i alt ca. 50.000 A4 sider (gratis) til alle, som gider at forstå, hvad jeg skriver om:
  http://www.holofeeling.de/
  http://www.j-lorber.de/
  http://www.orah.ch/HP2009/20Swedenborg/Buecher.html
  http://www.wlb-stuttgart.de/referate/theologie/swedvotx.html

  Venlig hilsen,
  Tommy Rasmussen
  tommyrasmussen@arcor.de

  • Hilmar Sejr siger:

   Hej Tommy.
   Du siger at du har læst hele artiklen.

   Men du forholder dig jo stadig ikke til min hovedpointe, nemlig den at det, både for et individ, for en nation og for en kultur, er åndeligt og eksistentielt uhensigtsmæssigt, ligefrem skadeligt, at overtage en fremmed, uvedkommende verdensanskuelse. –Med andre ord: at man både som individuelt menneske, men også som samfund, nødvendigvis må bygge sin verdensanskuelse på egne erfaringer. Man kan ikke bare kopiere andre menneskers, ej heller andre kulturers leveregler og religioner. –Ikke uden det fører til åndelig forarmelse og fremmedgørelse i hvert fald. Det er min hovedtese. –Forhold dig venligst til den, hvis du vil kommentere på artiklen.

   1. Jeg kan forstå at du åbenbart er kristen. Det vil jeg selvfølgelig altid stærkt fraråde, med det må du jo selv vurdere. Hvordan vil du som kristen forsvare de uddrag fra det nye testamente som jeg refererer til i artiklen? Jeg går ud fra at du som kristen betragter hele bibelen som “sandheden” eller “guds ord”.

   2. Anerkender du at det var hovedsageligt jøder der affattede både det gamle og det nye testamente? Og at bibelens hele fortællemæssige “kulisse” er semitisk?

   3. Mener du i ramme alvor at raceforskellene er ligegyldige? –Hvis racernes forskelle var ligegyldige, hvorfor har Gud eller Naturen så skabt dem?

   4. Jeg kan forstå at du mener atomvåben er imaginære. –Hvad med radioaktiv stråling? –Også imaginær?

 4. Tommy Rasmussen siger:

  Kære Hilmar Sejr,

  jeg forholder mig i min sidste kommentar egentlig kun og alt andet udelukkende til din “hovedpointe”: “at man både som individuelt menneske, men også som samfund, nødvendigvis må bygge sin verdensanskuelse på egne erfaringer”:

  “Altså først når vi forstår og selv kan indse, at hele universet må være opbygget efter de samme naturlove overalt, og at der derfor kun kan være tale om ét ophavs-sted for disse naturlove, og at dette “sted” har kraft til at udøve og gennemføre de samme naturlove i hele universet, så kan der være tale om en tro på og elske noget eller rettere sagt nogen, som vi kalder “Gud” eller noget andet, for intelligente naturlove kan kun komme fra en levende intelligens. Når vi herefter sætter os ind i, hvordan det hele kun kan danne én samlet helhed, som vi nødvendigvis alle er en del af, først SÅ er det muligt at “elske sin næste som sig selv”………” – osv. osv.:

  “Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus” (Gal. 3:28)

  Forhold dig derfor venligst til min kommentar, hvis du vil kommentere på den.

  Dine spørgsmål kan jeg gerne besvare. Bibelen er et sammelsurium af forskellige bøger, som først blev sat sammen på et kirkemøde år 420 efter vor tidsregning – altså efter Jesu fødsel. Prøv lige selv at “google” i f.eks. Wikipedia på engelsk eller tysk. Allerede dengang var Jesu lære blevet tværet ud til nul og nix, og lidt senere kom den katolske kirke sågar med deres: “Når pengene i kassen klinger, straks sjælen ud af Skærsilden (Helvede) springer”. Det eneste Evangelium som er 100% autentisk er Johannes Evangeliet. Det gamle testamente (f.eks.: Est. 9:1-2 – Est. 9:5-6 – Est. 9:16-17, 19 – Femte Mos. 2:24-25 – Femte Mos. 2:31-35 – Femte Mos. 7:1-2 – Femte Mos. 7:5-6 – Femte Mos. 7:3-4 – Femte Mos. 7:15-24) har kun værdi, hvis man ligesom Jesus tyder alle mystiske fortællinger, udsagn og “profetier” som lignelser, som ikke gælder bogstaveligt.

  Hilmar Sejr: “1. …Hvordan vil du som kristen forsvare de uddrag fra det nye testamente som jeg refererer til i artiklen?…”

  På samme måde som Jesus, altså som lignelser:

  “I har hørt, at der er sagt: Øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til” (Matth. 5:38-39)

  DET ER JO DET SAMME, SOM JEG GØR HER, NÅR JEG GIDER AT BESVARE DINE ANGREB PÅ MINE KOMMENTARER, SOM DU ÅBENBART IKKE ENGANG LÆSER! – Altså:

  Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. (Matth. 5:44) – Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer. (Lukas 6:27-28) – Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. (Lukas 6:37) – For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. (Matth. 6:14-15)

  Jesus talte for det meste i lignelser, fordi man kun på den måde kan forklare verden overfor mennesker med en polar opfatning af alting. Zionisterne med jord i hovedet tror derfor på et jordisk himmelrige kun for jøder, men denne vantro er (ligesom Kalifatet IS(IS) med deres “Mahdi”-Messias, der ligesom “Ben David” kun kan komme efter et Harmageddon, som de selv skal indlede), også opfundet af pengemafiaen, som ikke tror på nogen anden Gud end deres egen: MAMMON – derfor:

  “… »Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for livet, hvordan I får noget at spise, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. […] Tænk ikke på, hvordan I får noget at spise og drikke, og vær ikke ængstelige” (Lukas 12:22, 29)

  Hilmar Sejr: “Historien om “guddommen” der uden at sætte sig til modværge lader sig torturere og sømme op på et kors for langsomt at bløde ihjel… (Matth. 27: 38-50) … Hvilken kulturel selvopfattelse planter en sådan “forbilledlig” overlevering monstro i menighedernes underbevidsthed?

  “En sådan “forbilledlig” overlevering” kan “normale” mennesker slet ikke selv forstå, fordi det gør så ondt at tænke selv, og derfor nøjes de med at tænke det, som andre vil, at de tænker, for at førnævnte pengemafia (som startede allerede i Hanoch FØR Noahs tid) kan leve fedt på at gøre eller holde mennesker dumme og fattige med krig, skatter, afgifter, sygdomme, osv.osv.

  Hilmar Sejr: “Idealet synes at være passivitet; det at overgive sig til sine fjender uden modstand eller blot egenvilje”

  Lige netop! Det eneste som det “onde” behøver for at kunne polarisere sig er passive mennesker.

  Hilmar Sejr: “Kan man tænke som … (JESUS) prædiker i det nye testamente … og beholde sin fornuft?”

  Ja, og kun når man virkelig er i stand til at tænke som Jesus, BLIVER man fornuftig:

  “For at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham” (Joh. 3:15-17)

  ELLER VIL DU HELLERE LADE ANDRE MED JORD I HOVEDET TÆNKE FOR DIG?:

  Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. (Matth. 10; 35-37)

  Hilmar Sejr: “2. Anerkender du … at bibelens hele fortællemæssige “kulisse” er semitisk?”

  Nej, før Noahs tre sønner Sem, Kam og Jafet blev født, var der ingen “Semiter”, men da du Hilmar Sejr sågar nedsætter dig til at opfinde og offentligøre et skældsnavn, som skal betone, at Jesus var jøde

  1: på trods af din viden om at Jesus var Semit af afstamning, altså at han IKKE var Khazar som 95% af nutidens “jøder” er, og

  2: på trods af at jøderne selv opfattede ham så meget som en trussel imod deres egen “religion” om et jødisk himmelrige kun for jøder her på jorden, at de selv sørgede for at få ham henrettet,

  må jeg antage, at du ikke læser mine kommentarer. Ellers viser dit ondskabsfulde øgenavn desværre kun alt for tydeligt noget helt andet.

  Hilmar Sejr: “3. Mener du i ramme alvor at raceforskellene er ligegyldige?…

  “Raceforskelle” findes kun imellem forskellige racer, f.eks. fugle, fisk, dyr og mennesker.

  Hilmar Sejr: “3. … Hvis racernes forskelle var ligegyldige, hvorfor har Gud eller Naturen så skabt dem?

  Fordi det ville være åndsvagt, hvis f.eks. en fisk kunne parre sig med en fugl. Ok, jeg ved, at der findes flyvende fisk, men det er en overgangsløsning, som findes imellem alle racer. For menneskers vedkommende det såkaldte “missing link”, som man leder efter endnu.

  Forskellen på hvordan de forskellige folkeslag (IKKE RACER) ser ud, er ikke så vigtig, for da det altid er hjernen som styrer kroppens udvikling – (og aldrig omvent – vores krop kan kun re-agere og vores hjerne agere) – er det heldigvis nemt at kende forskel på intelligente og dumme mennesker, så snart de er kommet lidt op i årene.

  Hilmar Sejr: “4. Jeg kan forstå at du mener atomvåben er imaginære. –Hvad med radioaktiv stråling? –Også imaginær?”

  Det har jeg jo allerede svaret på i min første kommentar her: 24.08.2012 – “Unsere radioaktive Welt – Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus.”
  http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/unsere-radioaktive-welt/
  http://derhonigmannsagt.wordpress.com/2012/08/24/unsere-radioaktive-welt/

  Forhold dig derfor fremover venligst til mine kommentarer, hvis du vil kommentere på dem.

  • Hilmar Sejr siger:

   hehe, tak for svarene Tommy. Du har vist et gospelkor der venter på din deltagelse …

 5. Balder siger:

  Tommy, min tillid til dine evner til at tolke og forklare videnskabelige emner bliver sat hårdt på prøve, når du ikke en gang ser ud til at kende forskellen mellem racer og arter.

  Du skriver: “Raceforskelle” findes kun imellem forskellige racer, f.eks. fugle, fisk, dyr og mennesker.”

  Unsinn. Der findes fugle fiske og pattedyrsarter, derunder mennesket.
  Arterne er så underfordelt i racer. Hunderacer, katteracer, hønseracer og menneskeracer. Det her er ikke mine påstande, men alment accepterede videnskabelige og sproglige fakta.

  Definitionen på en art er at dens medlemmer kan formere sig ved at parre sig med hinanden og få levedygtigt afkom. En chihuawa og en schæfter kan godt få hvalpe sammen, som er frugtbare. Og hvide mand kan formentlig gøre hottentotkvinder gravide. Men der er formentlig mere forskel på en Hottentot og en hvid Europæer end der er mellem en chihuaha og en schæferhund. Chihuahuaen og schæferen snakker i det mindste det samme sprog, og kan uden problemer gøre sig forståelige over for hinanden.

  I øvrigt, hvis du medgiver at det meste af Bibelen blot er et samsurium af upålidelige fortællinger, hvorpå bygger du så din “tro”?

  For mig er “tro” noget man griber til, når man ikke helt kender kendsgerningerne. Jeg kan f.eks.vælge at “tro” på at 9/11 var en false flag operation.

  • Tommy Rasmussen siger:

   Kære Balder,

   tusind tak og selvfølgelig har du helt ret i, at forskellen mellem arter og racer er alment accepterede videnskabelige og sproglige fakta, men da racer og arter jo kun udgør en lille del af tankekæden mellem godt og ondt, har jeg muligvis derfor begået denne fejl, og jeg vil meget gerne, men ikke kun derfor – frabede mig din tillid til mine “evner til at tolke og forklare videnskabelige emner”.

   Hvis ingen gider at tænke selv over fælles vigtige emner, og bare springer over tankegange, som man ikke forstår med det samme – eller endnu værre: hvis igen gider at beskæftige sig med andet og andre end dem selv, så står man som frit tænkende menneske i en meget ensom position uden mulighed for ekstern hjælp, når man begår en tankefejl, men er vi ikke alle tibøjelige til at glemme ting, som vi synes er uvigtige?

   Jeg betragter materie som forskellige svingninger (også lys har en “masse”), som igen forårsages og styres af “naturlove”, som kun kan komme fra en universel intelligent og uendelig kraft (Gud):

   Max Planck 1973: “Es gibt keine Materie an sich! Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft…”
   http://www.revolution-2012.com/blog/2010/10/der-spirit-von-2012/

   21.02.2013 – Die Neue Physik von Nassim Haramein – Im Wesentlichen beschreibt Nassim Harameins Theorie ein Einheitsfeld aus reiner Energie … durch welches alle Dinge im Universum verbunden sind, und aus dem alles entsteht.
   http://hiup.org/wp-content/uploads/2013/01/1367405491-Haramein342013PRRI3363.pdf

   Da alle arter og racer udadtil består af materie, er der kun forskel imellem arter og racer, hvis man tager udviklingen af deres intelligens i betragtning. Desværre kan jeg ikke erkende nogen stor forskel i på “intelligensen” imellem de menneskelige racer. Det er kun en forsvindende lille del af den hvide race, som har præsenteret store opfindelser og kompositioner indenfor musik og kunst, og når resten af “de hvide” ikke kan finde ud af at bruge disse opfindelser til fælles gavn for alle på jorden, eller i det mindste for sig selv, kan de ikke være særlig intelligente, hvad igen f.eks. afspegler deres manglende sans for god musik og kunst. “En Hottentot og en hvid Europæer” er hvad intelligens angår for mig altså kun udadtil forskellig, men det er ind til nu kun min egen beskedne mening, som bygger på egne tanker og erfaringer, som du gerne kan sætte velbegrundede spørgsmålstegn bagved.

   Jeg har “medgivet” at “Bibelen er et sammelsurium af forskellige bøger, som først blev sat sammen på et kirkemøde år 420 efter vor tidsregning – altså efter Jesu fødsel”, og at “Det eneste Evangelium som er 100% autentisk er Johannes Evangeliet”, fordi de andre tre evangelier først blev skrevet meget senere, og disse såkaldte “evangelister” derfor ikke kan have været sammen med Jesus.

   Jeg har IKKE “medgivet” eller påstået, at noget heraf skulle være “upålideligt”, bortset fra min åbenbart misforståede henvisning til Jesu måde at forklare og tyde gamle jødiske skrifter – (“Det Gamle Testamente” var ikke opfundet endnu dengang).

   Du spørger så alligevel: “… hvorpå bygger du så din “tro”?”

   Jeg bygger min “tro” på et analogt enheds-verdenbillede, som jeg også nævnede noget om i min sidste kommentar:

   Hilmar Sejr: “1. …Hvordan vil du som kristen forsvare de uddrag fra det nye testamente som jeg refererer til i artiklen?…” – “På samme måde som Jesus, altså som lignelser”.

   Det bliver bare forklaret rigtig godt her:

   “Für unser Problem ergiebig ist die alttestamentarische Darstellung des Sündenfalls. Wir erinnern uns, dass uns im zweiten Schöpfungsbericht erzählt wird, wie der erste – androgyne – Mensch Adam in den Garten Eden gesetzt wird, in dem er neben dem Naturreich vor allem zwei besondere Bäume vorfindet: den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Für das weitere Verständnis dieser
   mythologischen Geschichte ist es wichtig, zu sehen, dass Adam nicht Mann ist, sondern ein Androgyn. Er ist der ganzheitliche Mensch, der noch nicht der Polarität unterliegt, noch nicht in ein Gegensatzpaar aufgespalten ist. Er ist noch eins mit allem – dieser kosmische Bewusstseinszustand wird mit dem Bild des Paradieses umschrieben. Obwohl also der Mensch Adam noch in der Einheit des Bewusstseins lebt, ist das Thema der Polarität durch die beiden Bäume bereits angelegt. Das Thema der Spaltung schwingt von Anbeginn in der Schöpfungsgeschichte mit, denn Schöpfen geschieht ja durch Abspalten und Entzweien. So berichtet schon der erste Schöpfungsbericht nur von Polarisierungen: Licht -Finsternis, Wasser – Land, Sonne – Mond usw. Allein vom Menschen erfahren wir, dass er »als Mann und Weib« geschaffen wurde. Doch im Laufe der Erzählung verdichtet sich das Thema Polarität immer mehr. So kommt es, dass Adam den Wunsch entwickelt, einen Teil seines Wesens nach außen zu stellen und formal eigenständig werden zu lassen. Ein solcher Schritt bedeutet zwangsläufig bereits einen Verlust an Bewusstheit, was unsere Geschichte mit dem Hinweis umschreibt, dass er in einen Schlaf fällt. Gott nimmt von dem ganzen und heilen Menschen Adam eine Seite und macht daraus etwas Selbständiges.

   Jenes Wort, das Luther mit »Rippe« übersetzte, heißt im hebräischen Originaltext tselah = Seite. Es ist verwandt mit dem Wort tsel = der Schatten. Der ganze, heile Mensch wird zerlegt und gespalten in zwei formal unterscheidbare Aspekte, die Mann und Frau genannt werden. Doch diese Spaltung reicht noch nicht ganz bis in das Bewusstsein des Menschen, denn sie erkennen ihren Unterschied noch nicht, sondern sind immer noch in der Ganzheit des Paradieses. Aber die formale Spaltung ist Voraussetzung für die Einflüsterung der Schlange, die dem Weib, dem empfänglichen Teil des Menschen, verspricht, dass der Genuss vom Baum der Erkenntnis ihm die Fähigkeit der Unterscheidung zwischen Gut und Böse, also Erkenntnisfähigkeit bescheren würde.

   Die Schlange hält ihr Versprechen. Die Menschen werden sehend für die Polarität und können Gut und Böse, Mann und Weib unterscheiden. Mit diesem Schritt verlieren sie die Einheit (kosmisches Bewusstsein) und bekommen die Polarität (Erkenntnisfähigkeit). So müssen sie zwangsläufig das Paradies, den Garten der Einheit, verlassen und stürzen in die polare Welt der materiellen Formen. Dies ist die Geschichte des Sündenfalls. In diesem »Fall« stürzt der Mensch aus der Einheit in die Polarität.

   Die Mythologien aller Völker und aller Zeiten wissen um dieses zentralste Thema des Menschseins und kleiden es in ähnliche Bilder. Die Sünde des Menschen besteht in der Absonderung von der Einheit.”
   http://ebookee.org/Krankheit-als-Weg-Deutung-und-Be-Deutung-der-Krankheitsbilder-R-diger-Dahlke_280337.html

   Thomas-Evangelium, Log. 22: Jesus sagte zu ihnen: “Wenn ihr die zwei zu eins macht, und wenn ihr das Innere wie das Äußerer macht, und das Äuserer wie das Innere und das Obere wie das Unterer, … dann werdet ihr ins Reich eingehen”.

   Men selvfølgelig er det nemmere bare at “vælge” en tro uden at tænke, når man ikke kan vide noget.

   Det er skruen uden ende, for jo mere man ved, desto mere ved man, at man IKKE ved. Man bliver ydmyg og realiserer, at man ingenting ved.

 6. Asger Nord siger:

  Pontius Pilatus gjorde sit bedste for at redde Jesus. Tre gange foreslog han folket at Jesus skulle slippe, men jøderne råbte nej. Til slut blev Jesus derfor korsfæstet, men ved hjælp af forskellige tricks (stukket med lanse i HØJRE side, hurtig nedtagelse p.g.a. Påsken, ingen brækkede knogler som man ellers gjorde, ‘sovende’ vagt ved graven) overlevede han alligevel. Hvorfor indviklede Pontius Pilatus sig i disse manipulationer ?
  Jo, tror jeg, fordi Kristi ideer ville pacificere folk og gøre det meget nemmere for de styrende at opretholde ro og orden. Omvendt, så var og er jøderne meget sværere at bide skeer med. Deres vrøvl og ballade sluttede med massakren i Masala.
  Man kan udmærket, selv om man ikke bryder sig om jøder, bruge deres idéer om et folks overlevelse til fordel for sit eget folk. Lige som krudt og kugler har været brugt som værktøj af ALLE der vil overleve. Uanset folkefællesskab eller ej.

  • Hilmar Sejr siger:

   Hej Asger.
   Det er jo rigtigt at man udmærket kan lade sig inspirere af sine fjender. Og som jeg er lidt inde på i artiklen, så bør der her skelnes ret skarpt mellem det gamle og det nye testamente. Det gamle er jo, som du sikkert ved, i sin kerne partikularistisk, mens det nye er universalistisk.
   For mig at se er principperne bag de mange etnocentriske passager i DGT lidt ligesom at spise med kniv og gaffel, eller at gå med bukser, i kulturel forstand altså … hvis du forstår. Der er altså tale om at helt elementære hensyn om racemæssigt troskab, etnisk eksklusion/inklusion, udgruppe-/indgruppe-bevidsthed og respekt for blodets bånd igen og igen fremhæves i toraen. Med andre ord: grundlæggende, selvindlysende hensyn som ethvert folk nødvendigvis må iagttage hvis det vil gøre sig nogen som helst realistiske forhåbninger om langtidsoverlevelse i konkurrence med andre folk om denne planets begrænsede ressourcer og landområder.
   Hensyn og principper som vi jo i virkeligheden nok burde kunne indse vigtigheden af, også uden at skulle skele til andre folkeslags, i dette tilfælde altså jødernes, folkesagn og nationale myter.

   Nu vil jeg nok ikke tillægge det nye testamente (eller det gamle for den sags skyld) helt den samme historiske sandhedsværdi som du tilsyneladende gør. Men den teori du henviser til, om romernes politiske og militære interesse i at sprede jesus’ fredelige idealer som pacifisme-propaganda til at svække (og erstatte) de samtidige, ægte jødisk-messianske og nationalistiske bevægelsers langt mere krigeriske guerilla-modstand mod Roms skatteinddrivelse og militære besættelse af judaea er ikke desto mindre velkendt, og bestemt ikke uden berettigelse.

   Joseph Atwill’s arbejde er i den forbindelse ganske interessant:

   Ikke blot hævder Atwill at kunne dokumentere hvordan Flavius-dynastiet (med den jødiske overløber josephus’ medvirken) opfandt den fiktive pacifist-figur “jesus” som propaganda-værktøj til at svække jødernes nationalistiske modstand mod romernes fremfærd i provinsen Judaea, i Roms periferi, men også at den senere udvikling af kristendommen som Roms centralistisk styrede statsreligion fra 4. århundrede tjente omtrent samme politiske formål: nemlig at pacificere og svække de egentlige romerske borgeres oprørstrang og selvstændighedsfølelse. Altså, at gøre dem til gode, føjelige, medgørelige, fatalistiske og fromme undersåtter.

   Når man ser hvorledes kristendommen pacificerer og fordummer millioner og atter millioner, selv i vore dage, giver det unægtelig anledning til eftertanke.

   Lad mig understrege så det ikke kan misforstås: bibelen er et uvedkommende jødeskrift, på enhver måde uegnet som kilde til kulturel identifikation for nordisk-germanske folkeslag.

   Men af de to halvdele der nu engang udgør bibelen repræsenterer de almengyldige principper der ligger bag det gamle testamentes fabler; altså principperne om race-troskab og etnokulturel partikularisme, ikke desto mindre nogle overordentligt vigtige, naturgivne sandheder der til enhver tid har gyldighed.
   Denne erkendelse bør kunne iagttages aldeles uafhængigt af om man så ellers identificerer sig med jødernes historiske skæbne eller ej … og aldeles uafhængigt af hvorvidt man anerkender de historiske detaljer i bibelen eller ej. Selv som flammende antisemit bør man, på det helt overordnede, principielle niveau, kunne indse, at ejerskab og hævdholdelse af et centralt nationalepos, udsprunget naturligt i folkets biologiske, kulturelle, såvel som geografiske hjem, og som igen og igen minder dette folk om vigtigheden af racemæssig loyalitet, til enhver tid, og for ethvert folkeslag, vil være til uendelig meget større nytte og af uendelig megen større eksistentiel værdi og relevans end det at overtage og forsøge at tilpasse folkets værdier og vaner; ja folkets hele karaktér og sågar dets love til et fremmed, så at sige, “lånt” nationalepos, annammet fra andre, racemæssigt fremmede og uvedkommende kulturkredse.

 7. Balder siger:

  @Hilmar Sejr

  Genlæste din artikel, og jeg må sige at jeg er vældig imponeret. Godt formuleret og godt tænkt klar logik. Ikke fordi jeg ikke kan have kritik eller kommentar på nogle antagelser eller konklusioner hist og pist, men som helhed et rigtigt flot stykke arbejde. Med små ændringer af sprogbruget kunne det eller dele af det have været bragt i en af systemets aviser.

  Jeg ville elske at se en diskussion live eller skrevet mellem dig og et par Krarupper og andre bekendende “nationaltsindede” Kristne. Eller med folk som Støvring, Morten Uhrskov Jensen eller andre bannerførere for de førende kredse af indvandringsmodstandere. Men der er nok flere som på nuværende hellere stiltiende vil være enige med dig end åbent at tilkendegive det.

  • Hilmar Sejr siger:

   Hej Balder.
   Beklager at jeg overså din kommentar.
   Tak for de fine ord. Artiklen er måske nok lige rigelig langtrukken efter min egen mening.
   Ville du evt. være interesseret i at lave noget internetradio?

   • S-I-F siger:

    Findes der en dansk anti-jødisk internetradio, Hilmar?

    Forresten var der en der forleden fortalte mig, at der nu er kommet en jøderadio i Kbh.

    Vil du oversætte artiklen til Renegade Tribune?

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.