Hvorfor Moderat Indvandringsmodstand ALTID Taber

Som racebevidste nationalister, uden mindste trang til at gå på kompromis med folke-mordersystemet, uden behov for at tage forbehold eller komme med undskyldninger for vore bevæggrunde, må vi med afgrundsdyb undren iagttage hvordan såkaldte ‘ekstreme højrefløjs-politikere’, optrædende regelmæssigt i statsmedierne, atter og atter drager på krybende tilbagetog og foretager det ene ydmygende krumspring efter det andet for at tilpasse deres ytringer og holdninger … fjendens diskurs.

–For at blive accepteret? –For at ingen nogensinde skal kunne tænke slemme tanker om dem? –For ikke at vække anstød?

Hvoraf mon dette mærkværdige og foruroligende fænomen? Hvorfra kommer dog … de falske nationalister? Hvorfor præsenteres de som nationalsindede når samtlige af deres holdninger afspejler et verdenssyn i klar modstrid med ægte nationalisme på alle afgørende punkter?

skema5a

Om demokrati: folkestyre bliver til pøbelvælde når ENHVER tildeles stemmeret. Under en fornuftig styreform må stemmeretten nødvendigvis begrænses til borgere der med rimelighed må forventes at kunne forvalte ansvaret. Dømte kriminelle (over en vis bagatelgrænse), racefremmede (herunder jøder), alkoholikere, stofmisbrugere, bistandsklienter og teenagere kan som hovedregel ikke tillades indflydelse på nationalstatens dispositioner.

På disse livsvigtige kerneområder må vi altså indse, at grupperinger der, både i system-pressen og i den almindelige befolknings ‘bevidsthed’, tilsyneladende betragtes som ‘yderligtgående nationalister’, o.l. (hahaha) … i virkeligheden som oftest står på den forkerte side. –På globalisternes og på folkefjendernes side.

Hvorfor tror de monstro selv at de er nationalister, når deres hele verdensanskuelse rettelig bør betragtes som social-marxistisk? Med andre ord: hvordan er det gået til at det politiske og holdningsmæssige spektrum er rykket langt mod venstre, at borgerlige og liberale; pøbeldemokrater; ja sågar kristne … i offentligheden anses for ‘højreorienterede’?

Lad os undersøge sagen.

Hvordan man kan tro at man uden konsekvenser kan ignorere forskellene mellem kønnene, lade hånt om elementær racehygiejne, se bort fra almindelig sædelighed og negligere respekten; omsorgen for de umælende, forsvarsløse dyr … er mig en gåde.

Der findes nogle helt grundlæggende vilkår der gælder for alle folkeslag på denne jord.
Nemlig: uforanderligheden i Naturens Love og vigtigheden af at iagttage og efterleve disse love efter bedste evne.

Det har forudsigelige, virkelige konsekvenser for et folks sjælelige, såvel som for dets legemlige modstandsdygtighed hvis man årti efter årti, århundrede efter århundrede, ganske ser bort fra helt almindelige, selvindlysende og grundlæggende hensyn såsom eksempelvis racehygiejne og respekt for kønnenes forskellighed.
En sådan forbryderisk glemsel udmunder, over tid, i folkets gennemsnitlige svækkelse og demoralisering, og dets deraf følgende lettere accept af, og større tolerance for, bl.a. masse-indvandring. Straffen for at ignorere Naturens Love er derfor selvforskyldt.
Naturen er i og for sig neutral.

Men hun betaler altid dyd tilbage med sundhed, styrke og magt. Misdåd og usædelighed … med sygdom, svækkelse og død.

Et folk bestående af homoer, drukkenbolte og fejge krøblinge fortjener ikke at overleve.
Jeg siger ikke, at det er kommet dertil endnu med alle danskere, men det forekommer ganske selvindlysende, at forbrydelser imod Naturens Love før eller siden straffes, ikke per guddommeligt diktat fra en skinssyg allah eller jahve, men igennem de observerbare, virkelige resultater som vi ophober gennem vores adfærd.
Alle trufne valg har følgevirkninger. Både for den enkelte, men også for grupper og hele samfund. Ja endda for folkeslag, kulturer og civilisationer.

Lad os antage at læseren helt ignorerede sin egen sjælelige og kropslige sundhedstilstand, lad os sige: over et år, f.eks. … Ville en sådan utugt da ikke også snart føre til en række ganske forudsigelige skadevirkninger og generelt ugunstige følger for læseren personligt?

–Samme regel gælder også for grupper og nationer … her tager det blot lidt længere tid for den samlede, kollektive gennemsnitsadfærd at give udslag.

Der findes jo sikkert stadig mange danskere som i deres privatliv praktiserer en sund og fornuftig ærbødighed for Naturens Love … men hvis folkelegemet som helhed skal kunne modstå de mangeartede og livstruende politiske og demografiske pres der med tiltagende styrke, ubønhørligt ruller nordpå, i retning af vore kyster, så kræver det altså, hvor hårdt det end kan lyde, at nationen i mere eller mindre samdrægtighed, iagttager og efterlever en grundlæggende sund og respektfuld vandel indenfor de ovennævnte områder. –Herunder selvfølgelig først og fremmest almindelig racehygiejne.

På sin vis kan man sige, at tilstedeværelsen af de racefremmede kolonisatorer er en straf … men det er os selv der indirekte har påført os denne straf, ved ikke at have erkendt vigtigheden af at leve i overensstemmelse med Naturens eviggyldige Love.

Styrken til modstand kræver disciplin, dyd og vandel. Man kan ikke ringe til politiet eller beklage sig over politikerne for evigt.

Uden skånselsløs selvransagelse og selvforbedring overlever Danmark (eller Vesten som helhed) simpelthen ikke. Tegnene på selvfornedrelsens samfundsmæssige følger synes   åbenbare for … den som åbner øjnene.

Porno; drikfældighed; løsagtighed; misbrug af Naturen for profit; homoseksualitet; manglende racehygiejne.

Hvis ikke vi retter op på disse ting inden længe er det slut med Danmark som danskernes hjem. Navnet vil måske bestå. Men indbyggerne her til lands vil i så fald om hundrede år være efterkommere af folkeslag der har iagttaget og efterlevet Naturens Love med større ærbødighed end os. Beklager. Det er ikke mig der har udformet Naturens uforanderlige Love. Jeg informerer blot om den sandsynlige udgang på fortsættelsen af den nuværende kurs.

Kursen må nødvendigvis lægges om når man er på vej mod afgrunden. Alt andet er vanvid og dumstædigt selvbedrag.

Er det gået godt de seneste 50 år? –med den nuværende ‘frisindede’ kurs?
Fri porno? –Har det været gavnligt for moralen, folkesundheden og selvværdet?

Har familien det godt i Danmark? –Ægteskabet?

Hvad med de unge? Europarekord i druk og hor … tak for kaffe.

Vi må genfinde vor egen dyd og værdighed inden det endegyldigt er for sent.

En helt afgørende årsag til nationens krise skal altså findes i den demoralisering og anti- racistiske sindelagskontrol der har fundet sted, primært ved de jødisk-amerikanske mainstream mediers mellemkomst, siden omtrent midten af det 20. århundrede. Beslægtet hermed er frigivelsen af pornoen i 1960’erne, LSD og narko-‘kulturen’ op gennem slut-1960’erne og 1970’erne med den logisk følgende, gradvise og stedse mere omsiggribende selvfornedrelse og usædelighed blandt store dele af folket.

Folkets stolthed, dets selvopfattelse, selvtillid, moralske vandel og dyd vil altid være tungtvejende betingelser for dets modstandsdygtighed overfor udfordringer og kriser generelt, såvel som overfor egentlige fjendtlige angreb såsom eksempelvis racefremmed masseindvandring.

–Men også modstandsdygtighed overfor andre former for overgreb, såsom statstyranni (kommunisme, international socialisme) fordrer en retskaffen vandel i almindelighed og opretholdelse af en vis sædelig strenghed; af et mindstemål af tilbageholdenhed og dyd indenfor kønslig adfærd i særdeleshed.
Hvis først et folks naturlige familiestruktur smadres … ja, så er der altså bare så meget desto lettere adgang for statsmagten til at manipulere med de splintrede rester; til at præge, forme og holdningsbearbejde det atomiserede, løsrevne individ. Hvis sådanne rodløse og dermed forsvarsløse individer, uden støtte og forankring i slægten, racen og kulturen, desuden kan narres til at forveksle eksempelvis pornomisbrug eller andre former for kortsigtet hedonisme … med frihed(!), så kan diktatoriske globaltyranner trygt læne sig tilbage og svælge ubekymret i deres magtfuldkommenhed. En sådan type undersåt vil aldrig kunne sætte sig til modværge. Hans (eller hendes) lænker er af ikke støbt i jern, fastspændte om anklen eller håndleddet … men udgøres af slavens egen forkrøblede sjæl.

Historien om tvangskollektiviseringsprogrammerne i Mao’s Kina og Sovjetunionen vidner om dette. Altså om den historiske præcedens i disse staters overlagt systematiske ødelæggelse af familien som politisk instrument til opnåelse af forøget social kontrol og … til almindelig effektivisering af udnyttelsen og undertrykkelsen af egne befolkninger.

 

 

Min hovedanke mod counterjihad-miljøet og andre falskmøntner-patrioter er, at de tilsyneladende helt mangler disse grundlæggende anskuelser i deres verdensbillede og i stedet læsser totalansvaret for alle onder over på den letkøbte, altid iøjnefaldende og skabelonagtige ydre enkeltårsag: ISLAM. Og derfra kommer de aldrig rigtig videre.     Den overfladiske fokusering på Islam som universal-bussemand giver fup-patrioterne en belejlig mulighed for at krybe udenom den forbudte, slemme racisme (uha!).                     De korrupte massemedier og uddannelsesinstitutioner, begge i globalisternes sold, for- byder som bekendt Hvide mennesker at drage konklusioner der kommer blot i nærheden af logisk racetænkning. Hvad er pseudo-nationalisternes reaktion på det således udstukne regelsæt fra netop de korrupte medier og netop de globalistiske indoktrineringsanstalter der arbejder i døgndrift på at udskifte befolkningen med racefremmede ‘nydanskere’? Hvorledes forholder mon de moderate indvandringsmodstandere sig til deres formodede fjenders instrukser om hvad og hvordan de må tænke? Det er rigtigt …

… de adlyder og gør pænt som der bliver sagt.

Ikke blot undlader de med den største omhyggelighed at komme med slemme racistiske bemærkninger der kunne vække anstød (blandt folkefjenderne). Ofte ser man tillige det yderst pinagtige psykologiske fænomen udspille sig hvormed den tillærte antiracistiske diskurs er blevet indoptaget så grundigt og så dybt i de falske patrioters programmerede ‘bevidsthed’, at de i ren afmagt vil søge at tillægge det multietniske Islam frit opdigtede racistiske motiver for således indirekte at retfærdiggøre deres egen harmløse position og indynde sig hos medierne. “Islam er de sande racister”, “Islam er intolerant” eller “Islam er antisemitisk”, osv., osv.

Fremfor frit og uforbeholdent at erklære deres troskab til det danske folk og den Hvide race, føler falskmøntner-patrioterne altså åbenbart behov for at demonstrere en evig udstrakt villighed til tilpasning, for at proklamere omstændelige retfærdiggørelser for deres position og for at søge godkendelse og accept af deres holdninger (hos deres modstandere!). Alt sammen tilsyneladende med det ene formål … at folkets fjender ikke måtte finde den mindste anledning til at blive fornærmede eller sure på dem. Omsonst vil en sådan hensigt imidlertid altid forblive … idet ethvert, nok så lunkent, nok så forlegent og forbeholdent kritik-pip af masseindvandringen jo alligevel altid vil blive angrebet som den rene og skære racisme ligegyldigt hvor mange og ihærdige anstrengelser der gøres for at fremstå ulasteligt anti-racistisk fra indvandrerkritikerens side. –I sandhed et ynkværdigt og beskæmmende skuespil at overvære.

Beslægtet hermed er den besynderlige trang blandt falskmøntner-patrioterne til altid at skulle tage parti i fremmede folkeslags uvedkommende konflikter i Langbortistan. Ofte er det jo som bekendt Israel disse forlorne patrioter kaster deres tvivlsomme kærlighed på, men også grandiose luftkasteller om hypotetiske fordele ved utidig indblanden i afghanske bjergbønders og andre vildt fremmede folks statsopbygning og sågar i deres kønsrolle- mønstre finder af og til vej ind i pseudonationalisternes forvirrede verdensbillede. Troskab til Danmark, det danske folk og hensynet til den Hvide races overlevelse er åbenbart ikke tilstrækkelig tungtvejende som bevæggrunde.

De ‘ved’ (føler) fra deres årelange indoktrinering gennem TV’ets og radioens dagligt kvær- nende propaganda og hollywoods uendelige strøm af følelsesmanipulerende, historiefor-falskende spillefilm … at “nazisme og racisme er slemt”. Således formes (programmeres) altså deres verdenssyn og politiske ‘holdninger’. –Efter hollywoodmanuskripter! Aldrig har de tilsyneladende formået at gøre op med den programmering der igennem et helt liv (a) har forbudt dem at tænke slemme racistiske og/eller ‘nazistiske’ tanker, men (b) til gengæld lært dem altid at tænke velopdragne, tolerante, ‘farveblinde’ tanker.

En tragikomisk variant over temaet er counterjihad-miljøets demonstrative forkærlighed for Ayaan Hirsi Ali og andre sådanne symbolnegre. Til moralsk legitimering føres disse jævnligt frem ved konferencer, o.l. så alverden kan bevidne, at der skam ikke foregår nogen tankeforbrydelser i racistisk retning … her holdes de præventivt ud i strakte arme som menneskelige skjolde til afskærmning mod de frygtelige og forfærdelige potentielle anklager om racisme. Disse stedfortrædernegre benyttes altså som en slags levende talismaner til bortdrivelse af det fup-patrioterne frygter mere end noget andet; ja, mere end selv den sikre udslettelse af deres egen biologiske egenart: at nogen, nogetsteds, måske kunne tænkes at beskylde, eller blot mistænke dem for … racisme.

De beskriver de mange velkendte og umiddelbart synlige problemer forbundet med muhammedansk indvandring stolpe op og stolpe ned. De kritiserer, altid kun ganske overfladisk, medierne og måske uddannelsessystemet for løsrevne og enkeltstående tilfælde af bedrag og manipulation. For det meste klynker de bare usammenhængende over de rådende, såkaldt ‘meningsløse’ forhold, trøster sig skadefro ved Sveriges endnu hastigere opløsning, men betragter øjensynlig ethvert tiltag udover fredelig, servil-forudsigelig deltagelse i netop dét parlamentaristiske, social-marxistiske system som har bragt os i den nuværende knibe … som utænkelig terrorisme, fanatisme, ‘nazisme’, e.l.

Aldrig nærmer de sig spørgsmålet om hvem der er ansvarlige for mediernes systematiske løgnagtighed og konsekvent folkefjendtlige propaganda eller hvilke andre dybereliggende årsager der måtte ligge bag folkets foruroligende eftergivenhed. Ethvert tankesæt der ikke passer nøjagtigt ind i tegneserieskabelonen om de ejegode, evigt forfulgte og uskyldsrene jøder og de lige så evigt slemme, onde, sadistiske og irrationelle nazimuslimer … affejes rutinemæssigt efter massemediernes anvisning og forbillede … som konspirationsteorier, altså som kætterske; forbudte idéer. Altid rettes opmærksomheden mod symptomerne … aldrig mod årsagerne.

 

  Topmålet af  falsk opposition: jøder med slet skjulte egne dagsordner og  særdeles tvivlsomme troskabsforhold til de nordisk-germanske folk gives  adgang til at tale på vegne af  ‘dansk’  fup-patriotisme. Et uværdigt optrin.

 

Sagen bør angribes fra den helt modsatte vinkel. Nemlig med målet om indre styrkelse af folkelegemet via oplysning om og fjernelse af de giftkilder der undergraver dets selvværd. En sygdomstilstand hos den fornuftige enkeltperson afhjælpes eller helbredes ikke ved endeløse beskrivelser af sygdommens egenskaber eller ved nok så hidsige fordømmelser af/mishagsytringer om de bacciller der måtte have ført til sygdomstilstanden. Bakterier og vira er blandt de mest udbredte og mangfoldige livsformer på jorden. At udrydde dem er håbløst. Den fornuftige vej til et godt helbred er derimod … at opbygge og styrke legemets eget immunforsvar, forbedre dets egen overordnede sundhedstilstand og stedse forøge dets indre livskraft.

Metaforen er ikke perfekt, men sammenligningen kan hjælpe til en bedre anskueliggørelse af hvordan også samfund; nationalstater bør indrette sig i krisetider, såsom under den nuværende, forårsaget af en folkevandringsbølge af hidtil uset historisk omfang … især for en nation hvis racemæssige og kulturelle egenart udgør et forsvindende mindretal blandt jordens mangfoldige og brogede folkeslag.

Der vil altid være migrationsstrømme. Det afgørende er ikke hvorvidt man finder disse myldrende menneskemassers forskelligartede kulturtræk sympatiske eller ej. Altafgørende er derimod, at ens eget samfund til stadighed holdes tilstrækkelig livsdueligt og modstandsdygtigt.

Et samfund bestående af hedonistiske homoer, letpåvirkelige libido-slaver, demoraliserede drukkenbolte, hypnotiserede TV-narkomaner, hysteriske feminister og skamløse skøger er at regne som … et legeme uden immunforsvar.

Hollywoods antiracistiske holdningsbearbejdning og homo-propaganda samt pornoens udbredelse er to af de værste patogener i denne sammenhæng. Skadelig indflydelse fra disse to sygdomskilder har stået på i ca. 75 år. Deres nedbrydende indvirken på folke-legemet er, for at blive i den lægelige begrebsverden, som HIV på den raske organisme. De nedbryder modstandsdygtigheden overfor andre infektioner og sygdomme.

Desuden er kristendommen et yderst skadeligt fremmedelement. En uvedkommende, mellemøstlig slavetro som over århundrederne har fremmedgjort de nordisk-germanske danskere fra vor egen oprindelige kultur og dermed bidraget til den ovenfor nævnte, skæbnesvangre demoralisering.

Her er det så, at den muslimske masseindvandring træder ind på den historiske scene.   Min tese går således i hovedtræk ud på, at hvis den danske (og vesterlandske) befolkning ikke allerede var blevet demoraliseret og fremmedgjort fra egen naturlig race- og kultur-bevidsthed via de ovennævnte indflydelser … ja, så havde hverken den muslimske eller anden racefremmed indvandring nær så let kunnet antage en eksistentiel trussel imod vore nationer.

Et stolt og naturligt selvberoende folk, fortroligt med egen etnisk baserede mytologi og efterlevende en sund, ægte konservativ, ikke-promiskuøs, familie-orienteret kønsmoral, ville være mindre tilbøjeligt til at lade sig diktere og drive rundt i manegen, eksempelvis af tvivlsomme politisk korrekte dogmer og den i gennem medierne tillærte frygt for at blive kaldt racist eller intolerant.
Et sådant folk, i naturlig samhørighed med egen kulturarv og med de flergenerationelle kæder mellem familieledene intakt, ville lettere kunne sige fra overfor overgreb; ville med større selvfølgelighed søge at bestemme egne interesser uden diverse pseudo-moralske, religiøse kvababbelser og ville i naturlig, dyb tillid til den fælles etnokulturelle, historiske identitet og folkesolidaritet, kunne byde tvangsglobaliseringen trods og utvetydigt lade gæster i landet forstå hvem der er herre i eget hus.

I denne sammenhæng er det særdeles problematisk, at der i mange moderate anti- indvandringskredse tilsyneladende er blevet konstrueret en gennemgående, overfladisk og endimensionel kobling mellem ‘dansk identitet’ … og så netop den ovenfor beskrevne, stærkt patologiske, allerseneste, postmoderne afvikling af nationen. Man forstår i de fup- patriotiske kredse tilsyneladende ikke, at Danmark er meget mere end kun lige de sidste hundrede års historiske udvikling. –At det egentlige; det ægte Danmark, vel snarere er det modsatte af disse sidste hundrede års tiltagende kulturelle og racemæssige forrådnelse. Identifikationen med denne seneste udvikling … og det deraf opståede postmoderne (postkulturelt afviklede) Danmark er ikke blot historisk tyndbenet, selvbedragerisk og åndeligt forarmende … men politisk uansvarlig og livsfarlig.

Man glemmer øjensynlig at Dansk kultur fra før, lad os sige 1920, var båret af mange af de samme, helt elementære træk og normer, som eksempelvis mange muslimer i dag har bibeholdt. Heriblandt så helt selvindlysende fornuftige værdier som erkendelsen af og respekten for kønnenes forskellighed.
Man stirrer sig således blind på et ganske bestemt, mediedefineret, fastfrosset billede af hvad man ‘tror’ (hvad man er blevet stopfodret med) det vil sige at være dansk; man fortolker herefter dette overfladiske og indskrænkede vrangbillede som ‘frisind’, eller ‘ligestilling’ (i virkeligheden det ovenfor beskrevne forfald der har fundet sted i løbet af det sidste århundrede), og insisterer på at alt hvad der ikke involverer allestedsnærværende pornografi; swingerklubber; siliconepatter; kræftfremkaldende tatoveringer; aggressiv homoperversion; dagligt indtag af p-piller, ekstrem løsagtighed, luder-æstetik og ugentlige alkoholudpumpninger af 16-årige piger; dødeligt giftig fastfood og kværnende latrinær-vulgær, jødisk produceret junk-underholdning 24 timer i døgnet … er ‘middelalderligt’, ‘håbløst gammeldags’ eller måske ‘oldnordisk’ og udgør en trussel mod ‘dansk’ ‘tolerance-kultur’ (i virkeligheden eftergivenhed og kulturel afmagt).
Nuvel, jeg karikerer måske en anelse her, men overdrivelse fremmer forståelsen. Pointen er, at man i counterjihadmiljøet, og blandt andre moderate indvandringsmodstandere, tilsyneladende ganske kritikløst har indoptaget og identificerer sig med netop de værdier som ved jødernes mellemkomst og indenfor kun den seneste brøkdel af Danmarks samlede kulturhistoriske udvikling, har svækket nationen og efterladt den midlertidigt forsvarsløs overfor masseindvandringen. Dette gælder såvel for kristendommen som for postkulturalismen. Begge fremmedelementer har jødisk oprindelse. Og begge er, med knap et årtusinde til forskel … nytilkomne.

Hvorom alting er: dansk kultur er selvfølgelig så uendeligt meget mere end de sørgelige, hedonistiske rester der nu fremstår som samfundsmæssig ruin efter mere end 50 års massiv og målrettet demoraliserings-propaganda fra jødehollywood.

Muslimsk indvandring ville ikke udgøre noget eksistentielt problem hvis den nationale identitet stod tilfredsstillende stærkt og såfremt alle vidste hvem der var herrer i eget hus.
Det er svækkelsen af folkelegemet, gennem de ovennævnte kulturelle infektioner, der gør indvandringen så farlig.
Med andre ord, indvandrerne siger til sig selv:

“hmmm, danskerne mangler tilsyneladende en egen, selvstændig kultur … de ser jødisk-amerikansk TV og hollywoodfilm, de spiser amerikansk og kinesisk junkfood, gifter sig med thai-koner, be- taler ågerrenter til de jødiske, internationale banker og fornedrer deres børn med pornoficering og accept af døtrenes løsagtighed og hedonisme … Så er det sørme godt at vi har en kultur der står stærkt overfor amerikanernes og jødernes globalistiske junk- kultur. Det er vist bedst at vi overtager her og lærer de stakkels forvirrede danskere lidt om kultur”

Beklager, men det er altså der vi står.

Det kræver nogle smertelige erkendelser at indse … men det er jo sandheden.

Løsningen er at genfinde og genbesinde os på … vores egen kultur og værdighed. En kultur som ikke blot er ældre, rigere og ædlere end alle de monoteistiske ørkenreligioner tilsammen, den udmærker sig samtidig ved det helt særlige kendetegn … at den er vor egen! Så selv hvis den ikke havde været så uendeligt rig, ædel og uudgrundelig som den tilfældigvis er … så ville det stadig være bedre at bygge sin identitet på den, fremfor på det fremmede; på det uvedkommende.

Blot fordi muslimerne holder fast i deres idealer om seksuel ærbarhed og dyd, stærke familiebånd og andre ‘gammeldags’ normer og traditioner, så betyder det jo ikke at vi derfor, demonstrativt behøver gå helt over i den anden grøft, blot for kontrært og sym- bolsk at lægge afstand til dem.
Det er en forståelig psykologisk mekanisme … men den er ikke desto mindre forfejlet.

Som salig Glistrup udtrykte det (efter hukommelsen):

“Hvis djævelen har bukser på eller spiser med kniv og gaffel … jamen så har jeg stadigvæk også bukser på og spiser med kniv og gaffel”

–Forstået på den måde, at blot fordi ens fjender benytter sig af en række fornuftige og virkningsfulde fremgangsmåder (etnokulturelle basis-strategier), ja så bør man jo selvklart ikke af den grund forkaste disse, helt elementære; måske livsvigtige principper … men tværtimod bestræbe sig på, selv, i endnu højere grad end sine fjender, at leve op til de almengyldigt efterstræbelsesværdige idealer om eksempelvis sundhed, dyd og ærbarhed. Både fordi det etisk, filosofisk, sjæleligt og legemligt ofte vil være det bedste valg for den enkelte, men i særdeleshed også fordi en iagttagelse og efterlevelse af disse værdier vil styrke enhver nation; enhver kultur der formår at indoptage og virkeliggøre dem, slægtled efter slægtled.

Jødemedierne søger beviseligt at fremme skadelig hedonisme og seksuel forvirring; promiskuitet og homo-perversion i Vesten (flere beviser her og her). Dette skal imidlertid ikke forstås som at jøderne selv praktiserer hvad de prædiker til deres hovedsageligt intet-anende værtsbefolkninger. Både i jødernes hjemland, Israel, og i jødediasporaens mange enklaver rundt om i verden, lægges der tværtimod, med den største selvfølgelighed og talmudiske iver, vægt på gammeldags, etnocentrisk definerede, traditionelle dyder såsom ægteskabeligt troskab og helt almindelige, heteronormale kønsroller.

Alle nævneværdige racer; nationer og kulturer på denne jord bygger deres racemæssige eksistens og kultur på de selvsamme grundlæggende principper om familieloyalitet, seksuel tilbageholdenhed, udgrænsning af seksuelle afvigere og kønnenes forskellighed som jøderne insisterer på at praktisere … i deres egne samfund. Og som de nidkært sørger for at videregive … til deres egen ungdom. Det er særdeles vigtigt at forstå, at disse principper ikke er jødernes ejendom, ej heller særligt kendetegnende for mellemøstlige samfund, men ældgamle, naturligt selvindlysende, biologisk givne grundhensyn som alle kulturer med respekt for sig selv har iagttaget og benyttet, årtusinder før hverken jødedom, kristendom eller islam fandtes på denne jord.

Det er således velkendt, at også muslimerne, ganske vist på deres egen, noget karikerede og for os utiltalende måde, har formået at bibeholde nogle af disse helt livsnødvendige grundtræk for etnokulturel overlevelse. –I deres fortolkning; med deres særpræg og i deres etnokulturelle klædedragt, så at sige.
Men igen: det er jo heller ikke Islam der har opfundet disse helt grundlæggende værdier og normer … den islamiske kultur har blot undgået at blive korrumperet af den giftige hollywood-propaganda og pornoficering som vi her i Vesten har lidt under siden 1945.
Deri ligger forskellen. Derfor får muslimerne mange børn. Derfor er det dem der erobrer vores lande og ikke omvendt.

–Vi må genfinde vores egen værdighed og kulturelle styrke. Vor egen identitet. Respekt for kønnenes forskellighed; troskab; dyd; ærbarhed; udgrænsning af perverse afvigere, racehygiejne, osv. Disse træk var helt selvfølgelige og naturlige værdier for vore forfædre … selv indtil for blot hundrede år siden.
Selvbesindelsen på vor egen, enestående kulturelle styrke og identitet. Det er den eneste vej (1) til en holdbar, bæredygtig håndtering af masseindvandringens udfordringer og (2) til nationens; til det danske folks langsigtede racemæssige overlevelse.
Den overfladiske pseudo-identificering med de sidste halvtreds års påtvungne kultur-afvikling er dødbringende.
–Bogstaveligt talt.

Mediejøderne vil have os til at tro … at det er vores natur at være sygelige og perverse. De ved udmærket at der ligger styrke og magt i dyd og ærbarhed. Det er derfor, at de selv praktiserer og videregiver helt traditionelle kønsrollemønstre til deres egne børn mens de målrettet søger at korrumpere deres værtsnationer (heriblandt Danmark) med homo- propaganda og teenage-/børne-promiskuitet i døgndrift.

 

 

Manglende impulskontrol, løsagtighed, lav eller ikke-eksisterende seksualmoral, udbredt skørlevned/hedonisme og uansvarlighed i et samfund vil, efter al sandsynlighed, medføre andet og mere end blot evigt uforpligtende sansetilfredsstillelse og grænseløst orgasmisk lykke-nirvana for alle. Tværtimod vil det, efter hvad al historisk erfaring påviser, føre til folkelegemets svækkelse, demoralisering og dermed dets aftagende modstandsdygtighed overfor [a] somatiske og psykiske sygdomme, [b] holdningbearbejdning, propaganda og indoktrinering via mediemanipulation og [c] alskens former for politisk/økonomisk/demo-grafisk/seksuel udnyttelse fra folkeslag tynget af færre skrupler og med en bevidsthed om, en selvforståelse og en gennemsnitlig vandel … i bedre overensstemmelse med Naturens Love.

Så nådesløs og så … retfærdig er Naturen altså.

Lad os til illustration forsøge nøgternt at betragte de samfundsmæssige følgevirkninger af pornografiens frigivelse siden 1969, og den med 68’ernes nært forbundne, alment ud- bredte ‘seksuelle revoulution’ i Danmark. Vi har altså at gøre med en historisk ganske nyligt indtruffen, og derfor relativt let observerbar periode på godt og vel fire årtier med fuld skrue på promiskuiteten; helt oppe i den mest ekstreme ende på det globale indeks for seksuel ‘frigjorthed’. –Den såkaldte permissivitet.
–Hvad kan vi komme frem til af konklusioner? Hvad har det ført til at smide århundreders almindelige sædelighedsnormer ud af vinduet og i stedet lade porno og P-piller flyde frit?

Fra Ekstra Bladet tidligere på måneden:

billede2

M-men, seksuel frigørelse er jo … “frigørende”. –Ikke sandt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekstrabladet.dk/112/14-aarig-frygtede-noegen-video-paa-youtube-afpresset-og-voldtaget-igen-og-igen/5781305

For et par år siden hørte jeg med en vis morbid interesse et overordentligt afslørende program på radio 24Syv som jeg finder ganske tankevækkende og relevant i denne anledning. Det drejede sig om et interview med to ‘døtre af Christiania’. Deres barndom havde åbenbart ikke været helt så lykkelig og frejdigt sorgløs som deres hashomtågede og drikfældigt ‘frigjorte’, udsvævende og ‘frisindede’ forældre nok havde forestillet sig.
De to, nu voksne damer, havde nemlig siden taget deres opvækst (måske snarere misvækst) i det ‘frisindede’ Christiania op til kritisk genovervejelse … og det havde tilsyneladende langt fra været nogen entydig behagelig, endsige lykkelig barndom.
De kunne fortælle særdeles interessante historier om en besynderlig udbredt og alment accepteret ansvarsfralæggelse blandt de ‘voksne’ i miljøet.
En ansvarsfralæggelse der ifølge de to tvangsindlagte christianitter eksempelvis førte så vidt som til accept af en koloni af pæderaster(!) på fristaden. Man skulle jo ikke dømme hinanden med gammeldags seksualmoral (uha!). Desuden kunne pigerne sjældent regne med at det var den samme mand der lå i mors seng to nætter i træk. Ofte glemte ‘forældrene’ åbenbart også lige i farten noget så banalt og småborgerligt-kedeligt som aftensmad til deres egne børn. Nogle gange blev pigerne simpelthen rent fysisk glemt; efterladt forskellige steder på ‘staden’ eller i København og måtte så selv finde tilbage til deres ‘forældre’.
Alt i alt en traumatiserende og gennemgående utryg barndom. –En vinkel på 68-‘oprøret’ man yderst sjældent hører om i mainstream medierne (se artiklen ‘HAD og KÆRLIGHED = Hinandens Forudsætninger’ her på bloggen for yderligere betragtninger vedrørende det topstyrede sociale eksperiment vi kender som ’68-oprøret’).
Det skal også nævnes at de to damer optrådte anonymt i radioprogrammet, af frygt for repressalier fra ‘fristaden’.

Historien fra Christiania er blot ét blandt utallige vidnesbyrd der advarende minder os om vigtigheden af til stadighed at opretholde folkets sundhed og dyd. –Åndeligt såvel som legemligt.

Vi lever i dag i et besynderligt ‘samfund’ hvor ledende politikere hvert år marcherer med i groteske psykopat-optog af homoseksuelle ekshibitionister der åbenbart finder det magt- påliggende livsnødvendigt at delagtiggøre alverden i deres perverse, narcissist-udskejelser. For hundrede år siden ville hovedparten af deltagerne i sådanne afskyvækkende optrin have været indlagt på dertil indrettede sindssygehospitaler. Til deres eget, og især til omgivelsernes bedste.
Selv ambassadøren fra USA er en af de højtråbende og aggressivt missionerende bøsser. Vækker det til eftertanke? … bare en smule? Den traditionelle slægtsbaserede familie med hele kæden af far, mor og børn og bedsteforældre med samme grundlæggende værdier er vel nærmest blevet så sjælden at man skal på frilandsmuseum for at finde den.

Jeg kunne blive ved med at fremdrage det ene mere sørgelige og vederstyggelige eksempel efter det andet til anskueliggørelse af vigtigheden af at opretholde et vist minimum af seksualmoral og dyd i et værdigt, sundt og bæredygtig samfund. Jeg vil skåne læseren for en sådan yderligere uappetitlig tærsken langhalm på emnet.

Langt ind i såkaldt patriotiske kredse findes der imidlertid stadig fortalere for seksuel ‘frigørelse’ som beskrevet ovenfor. Som på de andre, i skemaet øverst i artiklen anførte områder, er en sådan ‘frigørelse’ i virkeligheden blandt vore folkefjenders mest virksomme midler; blandt deres mest dødbringende våben til at underkue, slavebinde og kontrollere den danske (og hele den vesterlandske) befolkning.

Pointen er den enkle, at moderate indvandringsmodstandere i deres evige iver for at tilpasse sig mediernes og kulturparnassets folkefjendske diskurs kommer til at ende i den paradoksale situation … at de fremstår som konkurrerende med venstrefløjen om hvem der er mest kulturmarxistisk. Altså om hvem der er mest antiracistisk; mest feministisk; mest tolerant; mest nonchalant ligeglad med pornoficeringen af det offentlige rum, størst tilhænger af teenage-promiskuitet; størst tilhænger af mellemøstlige religioner (jødedom, kristendom); størst tilhænger af ligebehandling; ligestilling, osv., osv.

Tiden er ikke inde til eftergivenhed og moderation. Man må tværtimod åbent og utvetydigt erklære og vedkende sig sin trofasthed overfor det danske folk. Man må være indstillet på, som det mest naturlige i verden, at forskelsbehandle og at diskriminere for at tilgodese sin egen nation. Hvis danske politikere eller meningsdannere vægrer sig ved at tilslutte sig en så selvindlysende grundindstilling til det at give forrang til egne folkefæller, mens nationens dødsfjender står i landet … så bør de, uagtet politisk spilfægteri i medierne … betragtes med den allerstørste mistænksomhed.

Danske kvinder og unge piger voldtages på åben gade. Sværme af racefremmede hærger efter forgodtbefindende i alle større byer. Det har stået på alt, alt, alt for længe.

Moderation under sådanne tilstande … sender de helt forkerte signaler.

 

DET MAN TOLERERER … DET FORTJENER MAN!

 

 

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

52 svar til Hvorfor Moderat Indvandringsmodstand ALTID Taber

 1. Futhark siger:

  Hvad mener du om Danskernes Parti? Hjemsendelser er jo ganske ekstremt sammenlignet med andre partier, men kalotten bag gardinet nævnes ikke (dog sælges david duke bøger i deres webshop, hvilket måske er et kip med hatten til “rødpillede” partimedlemmer).
  Jeg synes de traditionelle dyder ser ud til at få en renæssance med den opblomstrende nationalisme. Sådan ser det i hvert tilfælde ud på stormer, renegade og nordfront. Her i DK er der langt mellem snapsene. Du synes at være en ensom stemme, der råber i mørket. Jeg er næsten ærgerlig over, at vi i DK ikke er ofre for den helt samme invasion som Tyskland og Sverige, hvilket betyder at masseopvågningen, hvis altså sådan en er mulig vil komme senere. Jeg synes der er tegn på, at ting og sager er ved at ske i Sverige. Mænd er ved at genfinde deres nosser, og der bliver slået tilbage. Selv den mystiske sag med Lord Vader, som pressen med vold og magt prøver at gøre til national socialist, tror jeg ikke kommer til at skade vores sag.

  • Viking siger:

   Futhark
   Jeg tror, at Danskernes Parti bevist prøver at føre få mærkesager og undgå alt for mange “tabersager” i medierne.

   • Futhark siger:

    Det er rigtigt, og jeg forstår godt strategien. Men faren er, at de gode tidspunkt til at oplyse danskerne aldrig rigtigt kommer.

  • Hilmar Sejr siger:

   Hej Futhark. Tak for støtten.
   Ang. DP: Carlsen gør det jo rigtig godt i de interviews jeg har hørt med ham.
   Deres program med fokus på hjemsendelser, miljø og folkesolidaritet er vel noget af det bedste vi har i landet indtil videre.
   De satser tilsyneladende på den parlamentariske vej og jeg ønsker dem alt mulig held og lykke. Jeg er imidlertid ikke klar over hvor stor tilslutning de har eller kan få.
   Stort potentiale … skal vi ikke sige det sådan?
   Det virker desværre lidt som om at deres tilhængere i i nogen grad overlapper med counterjihad-typerne. Men de er vel også stadig i den tidlige fase i partiopbygningen.

 2. Viking siger:

  Godt skrevet!
  Beta kvinde-mændene i counterjihad-miljøet er til at brække sig over.
  Her er et link, til Kim Møller (uriasposten) og Steen Raaschou (snaphønen) opdragelsesrejse (bemærk Hodja i kommentarsporet).
  http://www.uriasposten.net/archives/49365

  • Hilmar Sejr siger:

   Hejsa Viking. Godt at høre fra dig.
   Snuphønsene er så jødiske som gefilte fisch. De har intet med dansk nationalisme at gøre.
   Lokummet brænder under dem p.g.a. tilstrømningen af for mange jødebevidste muslimer. Havde det ikke været for deres lille semitiske blodfejde med fætrene i islam, så ville ledelsen af counterjihad fordufte tilbage til bankerne og nyhedsredaktionerne hurtigere end en rabbiner kan sige “oy vey” … og ‘bevægelsen’ ville da bestå af en hjælpeløs restgruppe af forvirrede, alkoholiserede, afdankede 68’ere og et par afsindige kristne feminister.

  • Futhark siger:

   Arrgh! Der skulle have stået “Swindler Factory”!!!

   • Hilmar Sejr siger:

    Skal jeg rette eller slette en kommentar for dig, Futhark?
    Er lidt i tvivl om hvad du mener her.

  • dan.c siger:

   Personlig er jeg også ved at brække mig over Uriasposten,og der går også uger imellem at jeg besøger den.Men jeg besøgte den idag,hvor overskriften ramte mig i øjnene:Lars Hedegaard :” jeg tror, at Marx ville være for klog til at indse,at Islam er problemet”

   Det er altså det plan man er kommet ned på hos islamkrigerne.Jøden Karl Marx,er nu en forbundsfælle i kampen mod Islam.Og altid bruges det engelske ‘muslim’,og aldrig det danske muhamedaner.
   Derefter følger kommentarer som nærmest er en parodi på det blogholderen beskriver.Såsom: islam er er et frontalt opgør med vores samfund;demokrati,kvinders rettigheder,børns rettigheder,homoseksuelles rettigheder mv.

   Men der var et link,som jeg synes var uhyre interessant,og,det er derfor jeg kommenterer.En avisartikel skrevet af Jøden Marx til en amerikansk avis d.28 marts,1854.Her fremstår Marx som en ivrig fortaler for Vestlig imperialisme og krig.Og tilmed jamrer sig over jødernes kummerlige tilværelse i Jerusalem,på grund af …de grumme muslimer.Det tyder på at Marx også var det vi idag kalder Zionist.Som en, der i et stykke tid har opfattet Marxisme og Zionisme som del af nøjagtigt den samme jødiske magtstruktur,der bare arbejder fra to forskellige sider,er artiklen meget vigtig.

   https://www.marxists.org/archive/marx/1854/03/28.htm.

   • Viking siger:

    Hej Dan. C
    Dit link virker ikke (for mig), så jeg prøver lige.
    https://www.marxists.org/archive/marx/works/1854/03/28.htm

    • dan.c siger:

     Hej Viking:
     Tak for det korrekte link.Det ser ud til at ordet ‘works’ var smuttet.Men en yderst informativ artikel,er det,fra selveste Marx/Mordechai.

   • Hilmar Sejr siger:

    Hejsa Dan.
    Med mindre det er for at redde nogle forvirrede racefæller ud af kløerne på zionisterne, evt. ved målrettet at bibringe dem saglig oplysning om jødernes hovedandel i Danmarks ødelæggelse … så kan jeg ikke se hvorfor man skulle spilde sin tid på slaphøner og andre krypto-hebræere.
    Jeg har selv prøvet at deltage i debatten ovre i hønsegården. Min erfaring er, at sandheden ikke bare er ilde hørt dér, men at den bortcensureres ved først givne lejlighed.
    Hvad vi har brug for er uafhængig, jødebevidst, racetro, odinistisk internetradio, o.l. medietiltag (youtube, vimeo, osv.) på letforståeligt dansk og i nogenlunde høj kvalitet.
    Debatindlæg på jødernes fup-fora fører selvsagt ingen steder.

    • dan.c siger:

     Hej Hilmar.
     Slaphønen har jeg ikke besøgt i mere end et år.Uriasposten,som sagt kun et par gange om måneden.Jeg ikke klar over om man er bekendt med 180grader?.Der kommer i stigende grad fornuftige indlæg og kommentarer,inklusive nogle enkelte der omhandler jøder.Og så behøver man jo ikke bruge ordet ‘jøde’ i et indlæg.Men udtryk som;globalisterne;det transnationale oligarki;løgnemedierne istedet for jødemedierne,for bare at tage et par enkelte eksempler.Det vigtigste er at man styrer i den rigtige retning.

     • Viking siger:

      “Det vigtigste er at man styrer i den rigtige retning.”

      Helt enig! Sandheden er vores bedste våben.
      De anti-hvide arbejder dag og nat, for at skade os og gavne dem selv!

      • dan.c siger:

       Hej Viking:
       tak for videoen.Håber at man vil se og høre den med afdøde Eustace Mullins,der bærer titlen “Zionist Antichrist will rule the NWO”.Det er en længere sag på over en halvanden time.Men den er værd at lytte til.

    • Viking siger:

     Jeg fandt Balders Blog og Hammersmeden gennem Juriasposten.
     Som Dan. C er inde på, så skal der generelt baby-skridt til at oplyse familien DK.
     Så hvis man har tid og lyst, så kan man jo jævnligt skrive et godt kommentar (hit and run – guerilla style) som folk kan tænke lidt over. Kim Møller er for eksempel rimelig fair hvad censur angår.
     Internetradio (som for eksempel, Radio Holger, David Duke Radio og Chimpout Radio) er en rigtig god ide.
     Det er let lige, at smide et link.
     http://coradio.podomatic.com/

     • Hilmar Sejr siger:

      Det lyder bestemt som en fornuftig fremgangsmåde … det er nok bare mig der har haft en uheldig vane med at spilde tiden på at debattere unødigt indgående med fup-patrioterne.

      • Viking siger:

       Jeg har gjort det samme!
       Man skal også huske, at prøve at finde en balance mellem aktivisme og alt det andet. Derfor er jeg ikke så meget på nettet for tiden, som for et par år siden.

 3. Futhark siger:

  Der skrives artikler et par gange om måneden til siden, og den er vist en af de eneste danske sider der behandler Merchant problematikken. Og den gør det godt synes jeg.

  • Hilmar Sejr siger:

   Bestemt gør den det godt. Altid opmuntrende at høre fra frie folkefæller.
   Vi burde samarbejde med Hr. Ravn.

 4. Futhark siger:

  http://o-d-i-n.org/danskernes-demokrati-er-beslaglagt-af-joderne/
  Her er Hugo Ravns inspirerende vision for et fremtidigt Danmark.
  Og pænt goddag til dig Viking.

  • Viking siger:

   Hej Futhark og pænt goddag.
   Det ser fornuftigt ud.
   Jeg vil indrømme, at jeg ikke tænker så meget længere end hjemsendelse af de fremmede og at straffe landsforræderne. Men det er godt at have en plan efter det.

 5. Futhark siger:

  hhttp://o-d-i-n.org/overtagelsen-en-krig-i-slowmotion/
  Og her kan hans e-bog downloades.

  • Hilmar Sejr siger:

   Jeg har kigget lidt på o-d-i-n og jeg må sige det ser særdeles fornuftigt ud.
   Hvorvidt deres kritik også strækker sig til jøde-kristendommen er jeg imidlertid stadigvæk lidt i tvivl om.
   –Et altafgørende vigtigt emne til endegyldig befrielse fra fremmed tankegods, efter min mening.
   Men mediekritikken, den saglige tilgang og den gennemgående yderst høje kvalitet i artiklerne er tillidsvækkende.

 6. Futhark siger:

  Den mindste vi kan gøre er, at melde os ind, tænker jeg. Kan næppe tro, at medlemslisten bugner.

 7. Futhark siger:

  http://www.dailystormer.com/leaked-immigrant-rape-class-final-exam/
  Verden har lagt mærke til, at vi sender vore kulturberigere i voldtægtsskole. Et godt morgengrin fra Anglin.

  • Hilmar Sejr siger:

   anglin er en upålidelig, useriøs type. det er muligt han er en øvet satiriker, men hans baggrund (erklæret anti-racist indtil for et par år siden) gør ham utroværdig.
   desuden promoverer han den afsindige og fremmede jødekristendom og har flere gange udtalt sig nedladende om nordisk-germansk førkristen kultur, hvilket er utilgiveligt.

   • Futhark siger:

    Vi har alle lov til at blive klogere. Jeg har for få år siden glødende forsvaret homoer og deres rettigheder over for en ven af familien, der udtalte sig kritisk om bæskubberi.
    Mange af os har stadig beskidt hjernevasketøj, og vi giver slip på det i forskelligt tempo.
    Anglin har måske haft et strejf af gul feber, og det er muligt, at han har taget gas på vikingerne, når man nu ser på deres stolte efterkommere i norden, ligger det lige til højrebenet. Alt i alt gør han mere godt, end skidt for sagen. Efter min mening er vi stadig for få, til også at bruge tid på en religionskrig.

    • Hilmar Sejr siger:

     Vi har alle lov til at blive klogere […] Mange af os har stadig beskidt hjernevasketøj, og vi giver slip på det i forskelligt tempo

     Det giver selvfølgelig god mening.
     Holdningsbearbejdningen har stået på siden den tidligste barndom, så du har ret i at åndelig befrielse herfra, for den enkelte folkefælle, vil indfinde sig med uensartet hastighed og fuldbyrdelse.
     Jo ældre en racefælle er … jo mindre må tålmodigheden med hans/hendes manglende forståelse for folkemordet og med hans/hendes manglende troskab overfor fædrelandet og den Hvide race tilsvarende udstrækkes.

     Ang. Anglin: jeg er mistænksom af natur og af politisk nødvendighed.
     Hvis du får noget opbyggeligt ud af hans pjatteri, så må det være din beslutning.

     Ang. religion: når man påtænker skadevirkningens dybde, omfang og indgriben ved underkastelsen for den giftige, fremmede, jødiske slavetro … så vil jeg betragte afstødelsen af den kristne syge som blandt de vigtigste betingelser for vellykket nordisk-germansk modstand.

     Her på en liste med andre kernehensyn og opgaver (ikke nødvendigvis i rangorden. Den nøjagtige rækkefølge må bero på den enkelte folkefælles livsomstændigheder):

     1. Bortkastelse af uvedkommende slavetro.

     2. Iagttagelse og efterleven af Naturens evige Love.

     3. At sætte sunde Ariske børn i verden.

     4. Propaganda.

     5. Bekæmpelse af folkeforrædere og folkefjender.

     6. Træning og selvtugt (åndeligt og legemligt).

 8. Bent siger:

  Hammersmeden holder et spejl op foran os. Det vi ser, er ikke rart. Det kunne ligne den gamle vittighed om spøgefuglen, som på husets spejl klistrer en tekststrimmel: “Vi beklager den forringede billedkvalitet !” Desværre er der dog ikke tale om en morsomhed, men om dødelig alvor.

  • Hilmar Sejr siger:

   Hej Bent.
   Jo, jeg mener det er yderst vigtigt, uden omsvøb eller andre naïvt håbefulde trøstesut-bortforklaringer, at erkende problemernes sande omfang og alvor … før man kan begynde at gøre noget seriøst ved dem.
   Indrømmet er jeg måske nok ovre i den udpenslende pessimistiske afdeling i nogle af mine fortolkninger og beskrivelser, men jeg fornemmer at du forstår denne pessimisme rigtigt.
   Nemlig (1) som sardonisk provokation med hensigten om at vække til erkendelse af situationens alvor og (2) som nøgtern, forhåbentlig konstruktiv, spengleriansk pessimisme.

   Det irriterer mig grænseløst når de forlorne sødsuppe-patrioter omkring DF, snaphanen, o.a. tvivlsomme grupper kommer med deres vanvittigt uholdbare vurderinger af Islam som “taber-religion”, “tilbagestående”, osv.

   Så længe det er muslimerne der erobrer vores lande og deres befolkninger der vokser eksplosivt samtidig med at vores demografipyramider vender på hovedet … så finder jeg det altså ret besynderligt at forsøge at opret-holde en eller anden glansbillede-illusion om at vi, under den nuværende kurs, på nogen som helst måde skulle kunne betragte os som ‘vindere’ i forhold til de folk der er i færd med at erobre os(!). Hvornår er vi tabere? … når vi koloniserer deres lande og vores ungdom bugner med millioner af erobringslystne unge mænd?
   Det er jo en absurd og livsfarlig form for ønsketænkende virkeligheds-fornægtelse.
   –Påfaldende nok, så er der som regel stringent personsammenfald mellem de der jævnligt udgyder sådanne uansvarligt vildledende trøstesut-drømmerier og så kryptozionistiske agenter og/eller medløbere.

   Vores ungdom ved knap nok snart hvilket køn de tilhører(!); folk sprøjter frivilligt store mængder kræftfremkaldende blæk og silikoner ind i deres kroppe; vi tvangsopkræves ågerrenter i milliardklassen årligt af jødernes internationale bankmafia; vi tillader racefremmede ustraffet at voldtage vore unge kvinder og piger på åben gade … og alligevel mener Camre, Hedegaard og andre, at vi skal lulle os i søvn med selvbedrager-forestillingen om, at Vesten skulle være “overlegen” i forhold til Islam!

   Før 1945 ville jeg uden problemer kunne erklære mig enig i påstanden.
   Siden dengang, da Vesten i sandhed var alle andre kulturer overlegen, er det imidlertid kun gået i én retning med Vesten: ned ad bakke.
   Dén kulturelle implosion vore lande har undergået i det, knap trekvarte århundrede siden “befrielsen”, vælger jubeloptimisterne i zionist-kredsene så underligt nok bare at tolke som “fremskridt” … henimod “dynamiske”, “højtudviklede”, “åbne” og “tolerante” samfund.
   Vrangforestillinger er sjældent virkelighedsfjerne, med mindre der er tale om egentlig klinisk sindssyge. Derfor er det altid på sin plads at mistænke indehavere af sådanne mærkværdigt selektive verdenssyn og historieopfattelser … for skjulte dagsordner.

   Tiden er for længst moden til et opgør med de falske zionist-patrioter.
   Man kunne jo starte med at spørge dem om hvorfor de egentlig overhovedet befinder sig her i landet og frækt foregiver at være dansksindede når deres primære loyalitet tydeligvis centrerer sig om helt andre, mere levantinske himmelstrøg.

 9. Viking siger:

  Breaking The Spell – Holocaust Handbook #31 – Dr Nicholas Kollerstrom
  https://archive.org/details/BreakingTheSpell_48

 10. dan.c siger:

  Hej Viking:
  Læste om “Breaking The Spell” af Dr.Nicolas Kollerstrom for et par par dage siden.Min første reaktion var;den vil jeg gerne læse.Det har jeg nu mulighed for at gøre.Så en meget stor tak til dig for at ligge linket.

 11. Viking siger:

  Hej Dan. C
  Det glæder mig, at kunne bidrage!

  Elderly German Lady Sentenced to 10 Months in Prison for Doubting Auschwitz Extermination Claims

  Hamburg District Court, Nov. 11, 2015 — 87-year-old Ursula Haverbeck (pictured) has been sentenced to imprisonment in Germany for doubting that people were “exterminated” by “gassing” in the Nazi concentration camp in Auschwitz.

  The defendant, in good spirits, reiterated her doubts in the courtroom. She arrived without a lawyer, and defended herself. Some fifty of her supporters crowded the courtroom and the hall outside.

  She was accused of giving an interview to the German magazine Panorama in which she stated that Auschwitz was not an extermination camp but a labor camp. The mass murder of Jews had not taken place, she said.

  Haverbeck, former chairwoman of the now-banned freethought association, “Collegium Humanum,” told the judge,”Here, I stand.”

  Turning to the prosecutor she asked, “How do you as a lawyer prove the accusation that Auschwitz was an extermination camp?” Her request for a revisionist historian to give evidence that at Auschwitz no one had been gassed, was rejected by Judge Jönsson who stated: “It is futile to argue with people who do not accept the facts.”

  The German government prosecutor maintained that the defendant’s “fanatical delusion” had not abated and that, despite her advanced age, Ursula Haverbeck must be sentenced to 10 months in prison without parole. The judge agreed and the sentence was imposed.

  In 2009, Haverbeck was fined thousands of dollars in the District Court of Bad Oeynhausen, for having given offense to Charlotte Knobloch, president of the Central Council of Jews.

  Renegade Tribune.

 12. Futhark siger:

  Hej Hilmar, tak for det fine tilbud. Vil du ikke sende mig en mail, hvor du lige skitserer dine tanker, så kan vi forventningsafstemme under lidt mere private former.
  Futhark.

  • Hilmar Sejr siger:

   Hej Futhark.
   Jeg sender dig meget gerne en sådan mail.
   Hvilken adresse skal den tilstilles?

 13. Viking siger:

  Sacramento Police Officer Gets Life In Prison For Raping 75 Year-Old Stroke Victim
  http://www.mintpressnews.com/211605-2/211605/

 14. dan.c siger:

  Hvis man skulle være interesseret i at læse en hel række undertrykte bøger og skrifter,kan det kraftigt anbefales at besøge:

  http://www.jrbooksonline.com/pdf_books_top_list.htm.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.