KULTURTERRORISMENS HISTORISKE BAGGRUND OG VEJEN TIL GRUNDFÆSTET MODSTAND

Jøderne i USA og deres sovjetkommunistiske allierede vandt, som den velinformerede læser vil vide, Anden Verdenskrig i foråret 1945. Syv årtier senere er Vesteuropa stadig under besættelse. At dele af samfundet er endt som giftigt stinkende betændelse er ingen tilfældighed. Udfaldet i 1945 gjorde det nemlig muligt for de europæiske folkeslags evige ærkefjender, de internationale jøder, ikke bare at omskrive og forvanske historien så de selv, i massernes overfladiske ‘bevidsthed’, i dag fremstår som krigens forsvarsløse og uskyldsrene ofre, men tillige at tvangsindføre nøjagtigt de samfundssystemer og vulgær- kulturelle modefænomener som de mente på lang sigt bedst ville tjene deres mål om at underkue, pacificere og udbytte civilbefolkningen i det besejrede, ødelagte Europa.

Anden Verdenskrig var som mange vil vide historiens hidtil største og mest blodige krig. Hvis man tror at udfaldet af en sådan kataklysmisk begivenhed ikke vil medføre drastiske samfundsændringer eller vil komme til at præge den almindelige kulturelle udvikling i de undertvungne lande … så er det nok bedst at man stopper læsningen her, tænder for sit ‘smartTV’, tager sine lykkepiller og blander sig langt, langt udenom politiske emner.

Hitlertyskland havde egenhændigt gjort sig fri af de internationale bankers ågerkvælertag op gennem midt-1930’erne. På få år gik kulturnationen i Europas hjerte fra armod, sult, kulturel fornedrelse og fremmed besættelse til en stilling som ledende verdensmagt, agtet og respekteret på alle kontinenter. Nationer overalt på jorden så med stigende forundring og beundring på det selvberoende, folkesolidariske Tysklands bedrifter. En erkendelse hos frit tænkende folk i hele verden bredte sig støt: “hvis Tyskland kan … så kan vi måske også klare os … uden at skulle optage dyre, ågerforrentede lån hos de internationale banker”. Hvis flere lande fulgte Tysklands strålende eksempel og løsrev sig fra ågertyranniet ville det betyde enden for de internationale svindlerspekulanter. Noget måtte gøres. Tyskland skulle for enhver pris bankes tilbage til armoden og gældsslaveriet fra mellemkrigstiden. Kun sådan ville det forbryderiske finanssnyltersystem kunne opretholdes.

 

 

Det skortede ikke på idéer hos de internationale jøder og deres lakajer om metoder til at hævne sig på det opsætsige Tyskland. Massesterilisationer, raceopblanding, konfiskering   af industrimateriel, ubetalelige ‘erstatningskrav’ og territoriel opsplittelse var blot nogle     af de muligheder der med stor iver blev drøftet og i ramme alvor foreslået til vedtagelse   og gennemførelse, særligt blandt kredse af de krigshetzende, krigsprofiterende politiker- snoge i Washington D.C. omkring den kommunistvenlige Roosevelt. Allerede i 1933, altså seks år før krigsudbruddet havde de internationale zionister erklæret krig mod det oprør- ske og forhadte, selvberoende Tyskland. Læs mere her, her, her og her.

judea-declares-war-on-germany

 

 

Da de sovjetkommunistiske og amerikanske stedfortræddertropper så endelig havde knust Tyskland for deres jødiske herrer i 1945 kunne man gøre som man ville. Først tillod man, ja opildnende ligefrem de racefremmede centralasiatiske sovjettropper   og amerikanske negersoldater til massevoldtægter af de forsvarsløse tyske kvinder.

 

 

Finanssnylterne kunne ikke tåle tanken om at hverken Tyskland eller noget andet eu- ropæisk land nogensinde igen skulle kunne frigøre sig fra bankernes indbringende gældsslaveri. Nu var spørgsmålet: hvilken løsning ville både kunne holde den under- tvungne værtsorganisme i live og tilpas produktiv så der igen kunne snyltes og tjenes   gode penge på befolkningens arbejdsomhed og samtidig, gennem militær besættelse, sædelig demoralisering, historieforfalskning, vulgærkulturel holdningsbearbejdning og social-administrativ kontrol, gøre enhver national genrejsning umulig?

Den amerikanske hærs efterretningsenheder med deres betragtelige jødisk islæt var allerede tilstede i Tyskland og kunne i en glidende overgang føre deres primitive krigs- propaganda videre ind i besættelsesfasen mere eller mindre uhindret. Flere af de menige amerikanske soldater og enkelte officerer var begyndt at stille ubekvemme spørgsmål om med hvilken berettigelse krigen mod den tyske civilbefolkning egentlig var blevet ført. Ødelæggelserne efter de allieredes krigsforbryderiske terrorbombetogter der hav- de sendt en regn af død og lemlæstelse ned over civile boligområder døgnet rundt, sam- menholdt med synet af den tyske kulturs stadig uudsletteligt høje stade måtte vække undren, eftertænksomhed og mistillid til egne ledere hos dele af de amerikanske tropper der deltog i Patton’s og Bradley’s kriminelle felttog gennem Tyskland. Misforholdet mel- lem løgnene, slagordene og flosklerne i den primitivt tyskhadende og dæmoniserende propaganda som soldaterne var blevet hjernevaskede med hjemmefra og så den rå, ucensurerede virkelighed der mødte dem da de krydsede Rhinen må have været en øjen- åbner for mange af de mest intelligente, retskafne og selvstændigt tænkende blandt de amerikanske besættelsesstyrker.

 

george-patton-berlin-blues-mongols-rape

 

Propagandaløgnene med de fantasifulde, dramaturgisk højspændte skrøner om fysisk umulige udryddelseslejre med morderiske gaskamre, lampeskærme af hud og teatralsk sadistiske SS-bødler blev i tiden omkring krigsafslutningen udtænkt og spredt både til   den undertvungne tyske civilbefolkning og til egne tropper af disse efterretningsenheder, trænet  som de var i psykologisk krigsførelse, bedrag og propaganda. Således kunne man, ved hjælp af bevidst løgnagtig vildledning, på belejlig vis ‘retfærdiggøre’ overfor sine egne murrende soldater (mange med tyske aner) at man systematisk havde bombet civile mål og dermed brændt uskyldige kvinder og børn i hundredtusindvis ihjel i deres egne hjem siden 1941.

 

 

Mad, chokoladebarer, sodavand og tyggegummi blev nu uddelt af de ofte uvidende og hjernevaskede menige amerikanske tropper til dén sultende og desperate civilbefolkning man uger forinden bevidst havde sønderbombet og udsultet. Nu fremstod amerikanerne pludselig som de store helte der bare havde villet redde tyskerne fra dem selv. Sandheden var at de naïve, ofte kristne amerikanere havde ladet sig manipulere af den krigshetzende jødiske mediemaskine til at sende deres sønner i krig for jødernes skyld, imod en nation der intet ondt ville den amerikanske befolkning. Et mønster vi har set gentage sig siden.

 

 

Efter krigen begyndte så i større målestok det man kaldte afnazificeringen af den tyske befolkning. Statsinstitutionerne blev rutinemæssigt overtaget af besættelsesmagten til formålet, og Hollywood var involveret helt fra starten. Lige så vel som underholdnings-     og reklameindustrien senere hjalp til med at sælge Korea-, Vietnam-, Golf-, Balkan- og Afghanistankrigene til den amerikanske befolkning, så var jødehollywood selvfølgelig også meddelagtig, både i krigshetzen op til krigsudbruddet i 1939, i propagandakampagnerne under krigen og i efterkrigstidens massive antinationale og antiracistiske holdningsbear- bejdning som fortsat kører med uformindsket styrke i dag.

 

 

Presse, bogudgivelse, radio, film, teater, undervisning … alt blev dikteret og kontrolleret mere eller mindre direkte fra USA. Snart så man kulturen i Tyskland og efterhånden også   i resten af Vesteuropa antage de besynderlige, men velkendte vulgær-amerikanske træk: det kunstigt opstyltede begreb om ‘teenagere’, ungdomsoprøret (rebel without a cause), foragten for eget folk og traditioner, kønslig løsagtighed, p-piller ad libitum, almindelig usædelighed, sproglig forarmelse, stof- og alkoholmisbrug, den negerprægede ‘rock’n’roll’ musik og dertilhørende vanvidsdans, feminismens familieødelæggende ‘kønskamp’, demo- raliserende og pacificerende underholdning, osv., osv.

 

 

Efter Første Verdenskrig havde de jødiske snyltere i New York og London jo allerede én gang forsøgt at svække og undergrave den tyske kulturnation med lignende former for gældsslaveri, organiseret usædelighed og promiskuitet. Dette foregik under den syge, økonomisk og politisk uselvstændige Weimar-republik. Da finansjøderne og deres krigsprofiterende lakajer i New York og London nu et par årtier senere havde fået deres stedfortræddertropper fra Sovjetrusland og Amerika til at ødelægge det genrejste Hitler- tyskland kunne de atter genoptage deres, siden 1933 midlertidigt afbrudte kriminelle projekt: at bedøve, demoralisere, sygeliggøre og dermed slavebinde Europas racemæs-  sige og kulturelle hjerte ved ‘frisindets’, altså samfundsfordærvelsens gift. Og eftersom Tyskland altid har været den ledende kulturnation i Europa, måtte det påførte fordærv     af den tyske nation nødvendigvis også komme til at påvirke resten af kontinentet. Propagandaen udstraktes snart til alle vestlige lande. Ved hjælp af den altdominerende medie- og pengemagt kunne jøderne fra Hollywood, New York og London herefter grad- vist forme og tilrettelægge europæernes fællesbevidsthed i den forkvaklede retning de   selv så, og stadig ser, som værende mest gunstig for deres egne etniske interesser.

 

 

Og hvor står vi så i dag, kun 71 år efter krigsafslutningen i 1945?

Se dig omkring. Er det virkelig et ‘befriet’ Europa du ser? –Eller er det snarere et besat Europa? Er de europæiske folkeslag i dag politisk, økonomisk eller kulturelt uafhængige? Ville det virkelig have været så slemt endda med et etnokulturelt selvbevidst og selvbero- ende europæisk Europa, ledet af et nationalsocialistisk Tyskland? Hvorfor mon Hitler- tyskland i medierne bestandig dæmoniseres på de mest primitive måder og udstilles som ondskaben selv? Hvad er det de jødiske medier så krampagtigt forsøger at skjule? Og hvad er det egentlig den påtvungne jødisk-amerikanske vulgærkulturelle indflydelse har ‘givet’ os på  de syv årtier siden 1945?

Burgere. Hotdogs. Porno. Fordummende hollywood-eskapisme. Tyggegummi. Homo- marcher. Ungdomsoprør. P-piller. Neger-‘musikgenrerne’ ‘jazz’ og ‘hiphop’. Basketball. Latrinære og vulgære bandeord. Multikulti. Milkshake og feminisme. Reality-baben og buttplug-Danny.

Mon Europas politiske ledelse havde tilladt masseindvandringen fra den tredje verden, racefremmedes serievoldtægter af vore unge piger og homopsykopaters perverse sodomi- optog i gaderne hvis Hitlertyskland havde fået lov til at udvikle sig fredeligt og National- socialismens opbyggelige lære var blevet udbredt til et flertal af Europas nationer?

Vi kender jo godt svaret. I nogle lande er det imidlertid forbundet med fængselsstraf at ytre sig om de grunderkendelser der kort er blevet ridset op i denne artikel. I andre lande, heriblandt Danmark, er det måske ikke strafbart i snæver juridisk forstand, men jo stadig forbundet med social tabuisering og økonomisk, ansættelsesmæssig pression af forskellig art. Hvordan kan det mon være at tanker forbydes i såkaldte ‘frie samfund’? Sandheden burde vel kunne holde til at man både tænker og taler frit om alle historiske tildragelser. Kun løgne tåler ikke undersøgelsens lys.

 

 

 

Når man først een gang har set gennem sløret af overfladisk materiel velstand og erkendt at man i virkeligheden lever i et alvorligt sygt og perverteret samfund der har været un- der massiv kulturterroristisk besættelse i mindst syv årtier, så følger en anden lige så vig- tig erkendelse nødvendigvis heraf. Nemlig forståelsen af at den ægte, åndeligt og naturligt forankrede, livslange modstand mod fædrelandets og den Hvide races arvefjender altid   må tage udspring i den kamp der finder sted i ens egen sjæl.

Uendeligt klynkende opremsninger af muslimernes aggressivt kriminelle fremfærd eller ynkelige, reaktionære påpegninger af at “det er i virkeligheden dem der er racister”, og lignende hyklerisk pjat er ikke tilstrækkeligt som filosofisk grundlag for at føre en seriøs kulturkamp; en racekrig der over det næste århundrede sandsynligvis kommer til at afgøre de europæiske, kulturskabende folkeslags fremtid på denne jord.

Hvis man i sit inderste sjæleliv ikke forstår hvem man selv er; hvis man føler behov for     at retfærdiggøre og undskylde sin stillingtagen for eget folk og egen race med evindelig slavemoralsk offertænkning og evig taberfokus kun fjendens handlinger, men sam- tidig ikke føler behov for nogen personlig eller kulturel selvkritik; selvforbedring … så vil man aldrig kunne få held til at afstøde snylterne og bryde ud af fjendernes greb, idet man jo som minimum må vide at de findes før man kan bekæmpe dem.

Som det gælder for det individuelle legeme hvis immunforsvar er svækket, så vil også det sygdomssvækkede samfundslegeme være sårbart overfor parasitære angreb fra nær og fjern. Snyltere kan ikke suge blod på den stærke organisme. Sådan er det i biologien; så- dan er det i økonomien og sådan er det i politologien. Masseindvandringen vil først kun- ne standses og vendes til masseudvandring når den nordisk-germanske folkekerne gen- finder sin naturgivne racemæssige identitet og lader snyltehorderne forstå, at det er for- bundet med livsfare at forsøge indtrængen på vore områder.

Det kan ikke svare sig at spilde mere værdifuld tid på i afmagt at identificere sig med, og støtte op om netop dét folkeforræderiske samfundssystem og netop de vulgærkulturelle normer der har ført lukt til accepten af det nuværende multietniske helvede. Ej heller gi- ver det mening fromt at vente og håbe på at nu må alle zombierne da snart ‘vågne op’.     De vågner aldrig op. De er jo omvandrende kadavere uden sjæl. Styrede af de program- mer Europas dødsfjender har hypnotiseret dem med årti efter årti. Reaktionær vane- tænkning fører selvindlysende til … mere af det samme.

Man må endegyldigt kappe alle bånd til folkemordersystemet for i stedet helt og fuldt     at tilslutte sig den fanatisk og uforbeholdent racesolidariske, nationalrevolutionære mod- standskamp.

 

Kampen starter som nævnt … hos en selv. En række simple hovedpunkter til personlig frigørelse fra den folkefjendtlige stat og jødemediernes slavetænkning kan sammenfattes.

I. Smid TV’et og ‘smartphonen’ ud (hvis det er strengt nødvendigt at eje en mobiltelefon, så brug den så lidt som muligt).

II. Skærp dine sanser og styrk din selvdisciplin ved daglig træning. Tag kontrol over dine instinkter og drifter.

III. Frigør dig fra alle selvødelæggende former for fysisk og psykisk afhængighed, såsom rygning, alkohol, stoffer, porno, ludomani, osv.

IV. Brug mere tid i Naturen. Spis økologisk og non-gmo. Undgå kemisk baserede, konven- tionelle produkter til intimpleje. Shampoo, deodorant, parfumer og kosmetik til kvinder, hårvoks, solcremer, osv. er alle giftige, ofte kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. Skift dem ud med enkle, plantebaserede og gerne økologiske alternativer.

V. Brug overskydende midler til langsigtede, fornuftige og gerne racemæssigt politisk relevante investeringer. Tatoveringer, playstation (infantiliserende), charterrejser til Thailand/Tyrkiet, biografbilletter eller ligegyldigt modetøj er i bedste fald eksempler på meningsløse udgifter. At smide sine penge ud af vinduet er altid uklogt, men direkte at hælde sine surt sammensparede midler i folkefjendernes lommer bør ikke tolereres.

 

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

4 svar til KULTURTERRORISMENS HISTORISKE BAGGRUND OG VEJEN TIL GRUNDFÆSTET MODSTAND

 1. Viking siger:

  Interessant emne og gode råd!
  Man bør også undgå, at støtte kosher og halal.
  Jeg har lige set en video, om meget af det samme.

 2. Hilmar Sejr siger:

  Enig om kosher og halal. Et vigtigt emne der bør belyses meget grundigere.
  Værd at bemærke hvorledes kosher-mærkningerne ikke begrænser sig til fødevarer alene, men også findes indenfor husholdnings- og hygiejneprodukter.
  Meget tyder på at det ikke bare er en indbringende skjult skat, men også en måde hvorpå jøder (og måske også deres fætre, muslimerne) lader hinanden forstå hvilke slags varer der er forbeholdt goyim og hvilke der er harmløse for dem selv at bruge/indtage.
  Altså en slags skiltning hvormed de fortæller hinanden om hvilke produkter der er giftige, og altså dermed tilegnet goyim, og hvilke de selv kan benytte uden at risikere den forgiftning som andre lader sig spise af med.

  • Viking siger:

   Det var selvfølgelig lidt overflødigt, at nævne kosher og halal. Det passede bare godt ind.
   Jeg er bange for, at der er noget om snakken (at det er deres svar på Svanemærket).
   Angående halal (og sikkert også kosher) så for de penge, hver gang deres mærke er på et produkt (halal-certifikater).
   Dyrevelfærd er selvfølgelig vigtigt, men det er også vigtigt ikke at putte penge i lommen på muslimske ansatte og de organisationer, som tjener penge på at udstede halal-certifikater.
   http://www.halalfri.dk/

   • Hilmar Sejr siger:

    Hej Viking.
    Det er et særdeles vigtigt emne du bringer på bane.
    –Slet ikke overflødigt.
    Kampen mod folkemorder-systemet udkæmpes hvert eneste sekund.
    Hver eneste gang man giver efter og lader sig styre af dets beskidte fristelser og fordærvede normer er et nederlag, ikke blot for en selv, men for hele den Hvide races bevidste folkekerne. Hver eneste gang man står fast og frigør sig åndeligt eller legemligt fra systemet er en sejr lige så vigtig som nogen militær sejr.
    Hil Alfader Odin!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s