●SANDHEDEN OM RACEFORHOLD● [opdateret 2.01]

visitskåne.dk
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

MAIDAN – ROAD TO WAR (2014-2022) | Censureret Dokumentar

Hammersmedens blog er principielt imod indblanding i andre folkeslags konflikter. Problemet er at Ukraine-krisen, og ikke mindst nedslagtningen af civile ofre på begge sider, skamløst misbruges til kybernetisk adfærdsstyring i Vesten, og dermed ikke længere er uvedkommende. Desuden bemærker vi med bekymring, at hvide mennesker igen slår hinanden ihjel på slagmarken i Europa, mens kosmopolitiske krigshetzere og -profitører rager politisk magt og penge til sig, fra sidelinjen af en konflikt, der efter alt at dømme kunne have været undgået ved diplomatiets hjælp. Vi bringer således ovenstående video, ikke fordi vi betragter den som udtryk for en endegyldig eller uantastelig sandhed, men fordi systemmedierne i Vesten i dag er underlagt censur, og derfor har behov for et korrektiv til afbalancering af deres ensrettede, manikæisk forsimplede partilinje-narrativ.

Den russisktalende Donbass-befolknings skæbne formidles så godt som aldrig i de etablerede, jødisk-amerikansk kontrollerede apparatjik-medier … HVORFOR MON?

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

JØDISK DOMINERET USA ER FÆRDIG — ÆDT OP INDEFRA. KUN DE DEMORALISEREDE VESTEUROPÆISKE MASSER ER VILDFARNE OG INSTINKTFORKRØBLEDE NOK TIL AT SLUGE DEN POLITISEREDE HOLLYWOOD AGIT-PROP\\\USA UNDER JØDISK FINANSHERREDØMME IMPLODERER DAGLIGT, TIME FOR TIME, ØKONOMISK, ETNOKULTURELT, DEMOGRAFISK, POLITISK. ALLE AMERIKANSKE STORBYER HAR ENORME TELTBYER, DER VRIMLER MED HJEMLØSE NARKOMANER, SOM FIXER OG BESØRGER I GADERNE. JØDEAMERIKANSKE MEDIER OG UNIVERSITETER HAR SPYET DERES NIHILISTISK NEOMARXISTISKE GIFT OVERALT I VERDEN GENNEM ÅRTIER OG PROMOVERER AGGRESSIVT MERE OG MERE SYGELIGE OG ANTINATURLIGE HOMO-PERVERSIONER TIL VESTLIGE BØRN OG UNGE. JØDE-USA ER SODOMA & GOMORRA 2.0: USÆDELIGHED OG SKAMLØSHED PÅ TEKNO-STEROIDER. ALLIERER MAN SIG MED ET SÅDANT STYRE, ER MAN MED-ANSVARLIG FOR, AT STADIG MERE UDARTEDE MEDICINSKE EKSPERIMENTER PÅ OG SYSTEMATISERET SEKSUALISERING (MISHANDLING) AF BØRN FORTSÆTTER. PROGRESSIVISME; TRANSHUMANISME; KÆDEABORTKLINIKKER; BIG PHARMA; ÅDSELSKAPITALISME; SODOMI-PARADER I GADERNE OG GANGSTER-HIPHOP ER IKKE ‘VESTLIGE VÆRDIER’, MEN UMISKENDELIGE DØDSMÆRKER PÅ EN GUDLØS KULTUR⬤

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

HVIS PUTIN ER SÅ ‘ENEANSVARLIG’ FOR KRIGEN I UKRAINE, SOM ALLE NWO-APPARATJIKS HAR TRAVLT MED AT HÆVDE, BETYDER DET SÅ, AT VESTENS LEDERE ER UANSVARLIGE??

Når statsmedier skemader befolkningen med narrativer, som ‘alle er enige om’, bør man som hovedregel forvente, at der er tale om vildledende manipulation, eller i bedste fald ensidig og overfladisk efterplapren.

Normalt gælder det som udenadslære i de samme sodomi-progressive nihilist-kredse, der stadig dominerer det skatteyderbetalte, neokommunistisk ensrettede mediebillede, at marginalisering og eksklusion af etnokulturelle grupper til fulde kan forklare, endda til dels legitimere, sådanne sagesløse gruppers mangeartede kriminelle udfoldelser som desperate, men forståelige, ‘råb om hjælp’ e.l.

Samme logik synes underligt nok mindre populær, når det gælder de tre årtiers økonomiske, kulturelle og ikke mindst geopolitisk militære udgrænsning af det post-sovjetiske Rusland, lejlighedsvist tenderende direkte dæmonisering, der har kendetegnet vestlige (judeoamerikansk kontrollerede) finansinstitutioners, systemmediers og regeringslederes østpolitik siden start-halvfemserne. Hvoraf mon denne selektive tilgang til gruppepsykologi?

Lad os anskue problemet nærmere: Ansvaret for racefremmede kolonisatorers voldsforbrydelser i Vesten kan og bør, ifølge den herskende ortodoksi i vestlige mainstreammedier og på universiteterne, i hovedsagen pålægges det omgivende samfund. Forbryderne selv, også kendt som kriminalitetsramte og udsatte borgere, så længe de blot opfylder visse strenge racemæssige kriterier, drives kun passivt og modvilligt til deres afmagtsgerninger, af den allestedsnærværende racisme og ved den diskriminerende og følelseskolde behandling de får, primært af den fremmedhadende vesterlandske mand.

Race- og kulturfremmede gerningsmænds ansvar for egne forbrydelser spredes dermed; væk fra dem selv og påføres således i større eller mindre grad en række andre mennesker, idet ansvaret jo deles med disse forskellige samfundsaktører ud i tredje, fjerde eller femte led; mennesker der måske nok ikke personligt har været involveret i nogen volds- eller sædelighedsforbrydelser, men som strukturelt kan og bør drages til ansvar for dem. På universitetsfakulteter; i HR-afdelinger; på nyhedsredaktioner og rundt omkring i NGOerne gøres der betydelige og meget professionelle anstrengelser for til stadighed at opretholde og skærme disse, ved globalteknokratiet udbredte, kollektiviserede etiske forestillinger, fra forstyrrende reaktionær indblanding.

Men hvad med Putin og russerne? Her findes tilsyneladende meget få forklarende omstændigheder. Ansvaret for aggression og voldsudøvelse påhviler her ene og alene den formastelige selv; den skyldige. Pludselig fremstår spørgsmål om bevæggrunde, årsagssammenhænge og moral mindre diffust. I sager om eksempelvis voldtægt og lystmord er der jo så uendeligt mange avancerede kriminologiske og sociologiske forhold at tage i betragtning og veje op imod hinanden. Helt umuligt at komme til nogen endelig konklusion, når alle (hvide mænd i hvert fald) i virkeligheden er skyldige i alt. Når det gælder verdenspolitiske skyldsspørgsmål er det hele meget enklere; meget mere klart og overskueligt og ubetvivleligt

Heldigvis kan Vesten stadig kollektivt tage æren for alle de fremskridt, der er sket i Østeuropa siden murens fald. Når det gælder problemer, så er det Putin’s og generelt de reaktionære racisters ansvar.

Hvem har mon interesse i, at europæere slår hinanden ihjel på krigsskuepladsen og at almindeligt samkvem, handel og forsvarspolitisk samarbejde øst- og vesteuropæiske nationer imellem umuliggøres? Hvem kunne mon tænkes at drage fordel af, at energiforsyningen fra Rusland destabiliseres eller helt ophører? Hvem profiterer mon på salg af højteknologiske våbensystemer til de stridende parter?

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

SÅDAN BRUGER DU DET PATENTEREDE GLOBO-PHOOL™ TESTKIT TIL AT TESTE DIG SELV FOR KOLLEKTIV BORGER-SERVILITET OG EVENTUELLE RESTER AF EGENTÆNKNING. ALLEREDE NÅR DU ÅBNER FOR PAKKEN OG BEGYNDER AT FUMLE MED INDHOLDET, ER DU GODT PÅ VEJ TIL GAVNLIG VIDENSKABELIG-SOCIALISTISK LYDIGHED. MEN FØRST NÅR DU HAR STUKKET NECRO-CHEM™-PODEPINDEN HELT OP I NÆSEN OG UDFØRLIGT FULGT ALLE VORE INSTRUKTIONER, KAN DU VÆRE SIKKER PÅ, AT DE SIDSTE LEVN AF DIN UPRO-DUKTIVE EGOISME ER FULDSTÆNDIG UDRYDDET. DU ER NU REGISTRERET SOM EN VELTILPASSET SAMFUNDSBORGER OG STÅR FORREST I KØEN TIL GRATIS DELTAGELSE I ALLE MYNDIGHEDERNES SPÆNDENDE FREMTIDIGE SAMFUNDS-NØDVENDIGE TESTS, F.EKS FOR ANTI-LIGHED, PERSONLIG CO2-UDLEDNING OG SKJULT RACISME⬤

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

ROCHELLE BERSOFF WALENSKY, NAZISTISK NAZI-DIREKTØR for det AMERIKANSKE NAZI-CENTER for SYGDOMSKONTROL, UDSTIKKER NYE RETNINGSLINJER for HVORNÅR man er HELT UP-TO-DATE med sine NAZISTISKE BOOSTER-INJEKTIONER. Den Farlige NAZI-VaXX-, Nå-nej: Nazi-IKKE-VaXX-Konspiration, Slår Til Igen, med dens Hemmeligt NAZISTISKE NAZI-Agenter, Strategisk Placeret Overalt i BIG PHARMA; i REGERINGSKON-TORERNE; i BANKERNE; SILICON VALLEY; i HOLLYWOOD; ved UNIVERSITETERNE; NYHEDSREDAKTIONERNE; NGOerne osv. osv. –Een Stor NAZISTISK NAZI-Sammensværgelse det hele●⚫

De satans nazister! — får os til at stå i kø, som kvæg, og underkaste os deres nazistiske nazi-eksperimenter, mens de gennem deres nazi-medier manipulerer os til at tage deres nazi-vacciner, som slet, slet, slet ikke har noget med rigtige vacciner, at gøre.

Umiddelbart skulle man måske tro, det havde en vis, blot perifær betydning for analysen af den verdensomspændende covid1984-affære, at enkelte jøder synes at stå i spidsen for nogle få medicinalfirmaer; bestyre et par internationale bankkarteller og nogle isolerede BigTech-konglomerater. I virkeligheden betyder disse helt tilfældige frontpersoners etno-religiøse ophav imidlertid intet. Researchere ovre hos counterjihad har nemlig fundet ud af, at hele fænomenet rettelig bør betragtes som nazismens genkomst.

Ved, gennem utrættelig og fordomsfri granskning, at have afdækket nogle af historiens dybeste og tungest tabubelagte hemmeligheder, er man hos counterjihad ankommet til den rystende sensationelle konklusion, grænsende til det skandaløse, at det er nazister, der står bag hele misèren. Nazisterne (tyskerne) var nemlig også undertrykkende og diskriminerende i deres fremgangsmåder, ligesom covid1984-teknokraterne er det i dag. Ergo det selvsagt være nazismen, der igen er på spil.

Og nazismen er jo desuden både ond og uhyggelig, ligesom Covid1984-affæren er det. Som man ser, har det krævet betydelige mængder grundigt og forudsætningsløst analytisk arbejde for counterjihadisterne, sådan rigtig at kunne komme til bunds i sagen … men når man først een gang har gennemskuet sammenhængen mellem nazistisk nazisme og globalplutokratisk BigPharma-teknototalitarisme, så passer alle brikkerne i puslespillet pludselig, uanset hvor kontroversiel og upopulær og kættersk konklusionen så end måtte vise sig at være.

–Man viger således ikke tilbage fra direkte at udpege og italesætte selveste nazismen som problemets rod, heller ikke selvom netop nazisterne udgør så særligt magtfuld og nærmest urørlig; ja, uangribelig en gruppe i samfundet; en tabuiseret gruppe; ganske hævet over kritik, der desuden systematisk er blevet strøget med hårene af massemedierne, har nydt privilegieblind beskyttelse i retsvæsnet og generelt er blevet båret på hænder af alle samfundets gennemnazificerede kerneinstitutioner, årti efter årti, lige siden 1945.

I så ikonoklastisk og dramatisk et opgør med selve samfundets institutionelle magtstrukturer, som counterjihad-analytikerne her tager, betyder det uendelig meget mindre, at det på overfladen måske ser ud som om, at internationale socialister (kommunister) og kosmopolitiske finansjøder hist og her indtager et par tilfældigt opståede hovedroller i sammensværgelsen. –Bag scenen er det stadig de nazistiske nazi-nazister, der systemisk manipulerer og dirigerer det hele. Walensky, Bourla, Zuckerberg, Page & Brin, Kurzweil, Soros et al., er alle enten en slags kryptonazister, der bare foregiver at være jøder, eller også er de viljeløse og uskyldige marionetter, styret af nøjagtig de samme nazistiske pengebagmænd, som gennem alle årtierne har kontrolleret verdens massemedier og uddannelsesinstitutioner, mens de i detaljer har planlagt den teknomedicinske udvikling, alt sammen fra deres hemmelige UFO-baser på Antarktis.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

FOLKEOPLYSNING på GADEPLAN: FORTJENSTFULD INDSATS af ❤CONNIE RINGGAARD❤, Redaktør på DEN FRIE PRESSE, i MØDET med MENIGE POLITIBETJENTE — SENDT i BYEN for at HÅNDHÆVE ULOVLIGE & LANDSSKADELIGE NWO-DEKRETER

Stor ros herfra til Connie Ringgaard fra Den Frie Presse. Opløftende at høre åndsfriheden klinge så skønt og så umiddelbart og stålsat på dansk … At søge samtalen med og appellere til fædrelandskærlighed og kulturel forståelse hos de hårdtarbejdende danske gadebetjente, frem for uigenkaldelig og pubertær ACAB-fjendtliggørelse, er den helt rigtige strategi.

Ordvekslingen viser med al ønskelig tydelighed vigtigheden af folkelig samhørighed. Lad os forestille os samme tildragelse, bare krydret med etnokulturelle misforståelser og indestængt mindretals-forurettethed. Hændelsen her forbliver med andre ord fordragelig, fordi der gives et indbyrdes nationalt bånd; og en eksistentiel nærhed, så at sige, mellem parterne.

I en mere fremskreden; føderaliseret EU-version af samme optrin, kunne man jo endvidere forestille sig betjent og borger være nødsaget til at kommunikere på et, for begge parter mere eller mindre gebrokkent, tredjesprog, fordi de ikke delte modersmål eller hverdagssprog, med de, ubevidst afsendte såvel som modtagne, forståelses- og sympatinuancer et sådant forlener brugerne med.

Forestillingen om kulturel forvirring, og dennes mildest talt uforudsigelige følger, under multietnisk myndighedsudøvelse, stammer ikke fra hypotetiske gisninger eller teoretiske formodninger, hvilket den historieinteresserede læser vil kunne bekræfte. Romerrigets provinser; Britisk Indien; Libanon/Israel/Palæstina og L.A., for bare at nævne en håndfuld eksemplariske nedslag fra forskellige epoker og verdensdele, begrunder idéen i rigeligt mål.

Hvad angår demonstrationerne, organiseret af MIB, er disse efter al sandsynlighed infiltreret af agenter. Dette ikke ensbetydende med, at enhver deltagelse i Covid1984-kritiske demonstrationer derfor er nyttesløs eller kompromitterende, ej heller at vi under alle omstændigheder fraråder kollektive manifestationer af civil ulydighed. Den enkelte må gøre op med sig selv, hvornår, på hvilken måde eller om overhovedet det giver mening at deltage i den slags protester.

Folkeligt forankrede demonstrationer kan bestemt have deres berettigelse, til indgydelse af fællesskabsfølelse, håb og kampgejst, for eksempel, i en ægte, organisk modstandsbevægelse (hvilket ‘anti-covid1984-folkebevægelsen’, hvis vi under én hat kan kalde den det, for langt størstepartens vedkommmende ser ud til at være) samt til spredning af en yderst smitsom og farlig virus, måske den mest farlige (for tyranner) af alle: menneskelig friheds- og selvbestemmelsestrang.

Blot man altså er bevidst om, at politiets og efterretningstjenesternes agenter (og andre) som hovedregel kan forventes at forsøge infiltration af demonstrerende forsamlinger (og dissidentgrupper) over en vis størrelse. Spørgsmålet er så bare, om sådanne agenter er tilstrækkelig grundigt vaccineret mod frihed, til at slippe usmittede fra opgaven. Det forlyder at uselviske videnskabs-genier arbejder døgnet rundt på et revolutionerende helt nyt stik (100% sikkert), til endelig udryddelse af den uproduktive og irrationelle menneskelige frihedsdrift. –Måske selv nogle af WEF-stikkerne og stasi-agenterne stadig kan nå at smittes inden udrulningen, hehe…

Udgivet i Uncategorized | 7 kommentarer

VIDENSKABELIG SOCIALISME ► NIHILISTISK TOTALITARISME når blind fremskridtstro og grænseløs teknofetichisme slår ihjel ///DEN HISTORISK VELDOKUMENTEREDE ALLIANCE MELLEM VERDENSKOMMUNISME OG PROGRESSIV VIDENSKAB(isme)))

Johan Olsen, magtkorridor-biologen fra Københavns Universitet, er så åbenlyst kommunist, at det ikke er ulejligheden værd at researche på ham. Hans måde at tale på; hans fremtoning; hans mange års faste P1-optrædener og ikke mindst hans alkoholiserede, dybt vulgære rendestensmusik afslører, ud over hans skatteyderlønnede stilling som akademisk medarbejder ved KU, hinsides enhver tvivl, mandens ideologisk-verdensanskuelsesmæssige ståsted. En slags videnskabelig kulturkommissær uden portefølje:

I dansk sammenhæng legemliggør Olsen måske tydeligere og mere eksemplarisk end nogen anden den moderne videnskabelige socialisme: storbymennesket, for hvem alt: fødsel; død; nationalitet; race; køn, er ironisk meningsløshed og statistik. Nihilisten, hvis egen åndsforladte tilværelsesforståelse strander på Big Bangs absurde rev af kvantemekanisk tilfældighed, og som derfor ikke fatter eller værdsætter, at andre mennesker stadig besidder en levende sjæl og stadig lever med en personlig skæbnebevidsthed, der ikke lader sig kvantificere eller bestikke. –Den naturfremmedgjorte naturvidenskabsmand, der kender svarene på selve livets gåde; ja endog på verdensaltets skabelse … men ikke aner, hvorfor han selv er til.

Forside fra Olsen’s progressivist-ideologiske propagandabog fra 2020, ‘Hovedbrud’, i bedste komsomol/jungpioniere-stil rettet mod børn, så også næste generation af danskere, uden for megen bøvlet etnokulturel og asocial identitet i bagagen, vil kunne indordne sig rationelt under den nye videnskabelige fremskridtsorden, som gode internationalt omstillingsparate og kollektivt indstillede tekno-nihilister … medforfatter selvfølgelig den i systemmedierne altid andægtigt adspurgte ekspert udi danskeres inderste tanker og bevæggrunde, den mulatkvoterede fup-professor fra WEF, fakta-oraklet ‘Vincent Hendricks’

Oprøreren Olsen, med de vulgære sangtekster og de venstreradikale synspunkter, udkommer alligevel på respektable mainstreamforlag; er ansat på universitetet og som alsidig radio/TV-programvært på DR. Hvordan hænger det nu lige sammen? Kunne det mon skyldes, at progressivisters hjerner i hovedsagen virker som en slags seismografiske analyseapparater, nøjagtig indstillet på at opfange de mest subtile retningsgivende signaler fra den til enhver tid herskende politisk-økonomiske magtelite, for derudfra at følge tidsånden og, af altruistiske grunde selvsagt, at anbringe sig så centralt som muligt i udviklingens hovedstrømning?

▲enestående veludført, historisk øjenåbnende dokumentar om den totalitære sovjet-kommunismes (+andre afarter af socialismens) kerneideologiske tankegods: hegeliansk-darwinistisk materialisme og gemen ateistisk videnskabsforblindelse. Hele værket kan nedlastes her. Dokumentaren er baseret på bogen Communism in Ambush af den kontroversielle tyrkiske forfatter Harun Yahya. Ud over at anerkende værkets varige kvaliteter og fremdeles anbefale det, for dets væsentlige og fortjenstfulde bidrag til (1) almindelig verdenshistorisk agtpågivenhed samt (2) livsvigtig anskueliggørelse af højaktuelt påtrængende, politisk-kybernetisk-massepsykologiske samtidsfænomener, beslægtede med sovjet-kollektivismen, identificerer Hammersmeden sig hverken med det lejlighedsvist optrædende islamiske islæt i fremstillingen eller forfatterens personforhold. –Om så Yahya skulle have været fængslet hundrede gange af de tyrkiske myndigheder, ville dette intet ændre på de gennem dokumentaren belyste kendsgerningers tanke- og rædselsvækkende betydningsfuldhed, som advarende vidnesbyrd fra fortiden.

Udgivet i Uncategorized | 7 kommentarer

Tale ved Formand for Frihedsbevægelsens Fællesråd, Malue Montclairre, 30 dec 2021 ► Betragtninger angående Brugen af Retvisende Definitioner, således at VACCINERS HISTORISKE BAGGRUND og dermed Forbundne ÅRSAGSSAMMENHÆNGE, der kun kan Værdsættes ud fra en SAMLET UNDERSØGELSE, IKKE GÅR TABT I NÆRSYNET NUTIDS-TUNNELSYN: Corona-Vaccinerne ER Logisk Set VACCINER, blot af en NY TYPE. Ergo er det VILDLEDENDE at AFSONDRE dem DEFINITORISK fra deres Rette Medicinsk-Historisk-Politiske Udviklingsforløb [●]

▲Rigtig god, relevant, saglig og inspirerende tale af Fru Montclairre.
Vi støtter helhjertet de omtalte stævninger og søgsmål. Om sådanne sager så kan forventes at blive behandlet upartisk af den notorisk kommunist-infiltrerede danske dommerstand, er måske tvivlsomt. Men rejsningen af sagerne kan vel nok, uanset udfaldet, gøre livet besværligt for de anklagede og forhåbentlig dræne deres ressourcer. Desuden ligger der en udmærket symbolsk signalværdi i offentligt at bringe de neokommunistiske despoter for retten.

Montclairre’s sammenfatning af forbrydelserne begået mod den danske (og resten af Vestens) befolkning vidner om en særdeles grundig indsigt i sagsforholdene. Desuden bærer talen præg af en gennemgående rosværdig principfasthed, hvad angår menneskelig selvbestemmelsesret. —Et emneområde der på det seneste synes at være gledet længere og længere ud af systemmediernes fokus, i hvert fald når det gælder væg-til-væg dækningen af corona-fænomenet, en dækning der, trods dens fuldkommen programmatiske (og internationalistiske) ensartethed i vinkling og problemformulering, hos både den trykte og elektroniske presse, dag ud og dag ind, rutinemæssigt optager størsteparten af det samlede mediebillede, med sine forudsigeligt kollektivistiske og slavisk autoritetstro, teknoprogressivistisk søvndyssende propaganda-opgylpninger.

Stor ros til Fru Montclairre og hendes samarbejdspartnere herfra, for at repræsentere og yde en seriøs organiseret modstand. Talen kan nedlastes i PDF-format fra Frihedsbevægelsens Fællesråds hjemmeside her.

Blot en enkelt indvending. To gange i løbet af talen finder Montclairre det øjensynlig nødvendigt, sprogligt at adskille coronavaccinerne definitorisk fra alle andre vacciner. Denne sondren er desværre typisk for en hyppigt forekommende og lidet heldig vildfarelse hos mange ellers dygtige, arbejdsomme og velmenende fritænkere; eller hvem vi med en bredest mulig, a-politisk samlebetegnelse måske her blot skulle kalde modstandere af globalplutokratisk teknotyranni.

Problemerne med viderekolportering af en sådan kunstig og logisk uholdbar skelnen (mellem corona- og alle andre vacciner) opstår ikke blot ved den definitionsmæssige lækage og det sprogligt-logiske havari, der ligger heri og følger heraf, men langt alvorligere: ved den indirekte opretholdelse og legitimering herigennem, af myten om de ‘almindelige’, præ-corona vacciners gavnlighed eller i hvert fald relative harmløshed.

Først lidt om den sprogligt-logiske fejlslutning. ‘Corona-vacciner er slet ikke vacciner, men gen-manipulerende substanser’, eller lignende udsagns-variationer over omtrent samme tema, leder desværre den uopmærksomme modtager (såvel som afsender) et godt stykke ned ad absurditetens anti-logiske blindgyde.
Erfaringsmæssigt, medicin-historisk, såvel som sprogligt og formal-logisk, giver det meget ringe mening at fastholde en definitiv sondring mellem vacciner før og vacciner efter corona.

Som Clint Richardson så udmærket redegør for i Lethal Injection, kan den mest almengyldigt definerende betegnelse for og mest funktionelt anvendelige forståelse af ordet ‘vaccine’ formuleres nogenlunde som, ‘en indsprøjtning eller på anden vis indføring af immunforstyrrende stoffer i væskeform i et menneskes (eller et dyrs) krop’. Hvad disse opløsninger nærmere måtte bestå af, i kemisk eller fysisk forstand, betyder intet for definitionens grundliggende logiske holdbarhed eller betydningsmæssige grænsedragning.

Coronavaccinerne udgør muligvis en ny type af vacciner. Men så længe de gennem kanyler indsprøjtes eller på anden vis (eksempelvis oralt ved spray) indføres i menneskers og/eller dyrs legemer, lige så længe tilhører de logisk set den overordnede gruppe af vacciner, sådan som hidtidig sprogbrug, ved dennes alment accepterede og historisk dokumenterbare henvisning til virkeligheden, kategorisk tilsiger det.

At påstå noget andet giver omtrent lige så god mening som at insistere på, at elbiler slet ikke er biler, men blot rullende lithiumbatterier; eller at atomkraftværker slet ikke bør anskues som kraftværker, men alene defineres og omtales som infrastrukturelt opkoblede kernepartikel-laboratorier. Teknisk set er det givet vis rigtigt, at corona-vaccinerne er DNA-forstyrrende og helbredsødelæggende på en måde, som de forudgående vaccine-typer ikke var, og teknisk set er det rigtigt, at elbiler og atomkraftværker benytter andre drivmidler og andre brændstoffer end tidligere typer af biler og kraftværker gjorde, men disse er sekundære og netop ikke grundliggende forskelle. Det giver ingen logisk mening at sondre fundamentalt mellem ting der tilhører samme funktionelle og historisk veldefinerede kategorier. Vi ser altså, at der er tale om kunstige modsætninger.

At geråde ud i sådan sprogforvirrende fejlbenævnelse, netop på vaccineområdet, efterlader en gigantisk hermeneutisk ubevogtet bagdør på vid gab, igennem hvilken Big Pharmas, over årtier i befolkningsflertallet indprentede vaccinepropaganda, får lov til at sive uimodsagt, ja indirekte bekræftet og understøttet, med ind i de mest populære anti-totalitære; anti-covid1984 vaccinemodstandergruppers sprogbrug — og dermed ind i disses livsvigtige oplysningskampagner.

Taget fejlslutningens udbredelse i betragtning, må man formode, at der enten ligger velovervejede, men desværre misforståede, kommunikations-hensyn bag (om at nå så bredt ud i befolkningen som muligt, velsagtens, og for alt i verden ikke komme til at fremstå som de i systemmedierne så forkætrede asociale samfundsomstyrtere: anti-waxxerne [lol]), eller at udbredelsen måske kan skyldes diskrete infiltrationsagenters (i så fald tilsyneladende vellykkede) forsøg på, også i informationsmæssigt fjendtligt territorie, at forsvare en kerne af det så møjsommeligt og gennem så lang tid opbyggede narrativ om vacciner-som-uangribelig-teknomedicinsk-verdensfrelse og, ikke mindst, de typisk jødiske videnskabsbagmænd som modernitetens rationelt-uegennyttige, heroisk kittelklædte redningsmænd (polio; kopper; hpv.; mfr. osv).

Utallige er under alle omstændigheder de tilfælde, hvor den kritisk opmærksomme iagttager får lejlighed til at bevidne resultatet af det hos befolkningsflertallet, siden barnsben propagandistisk tillærte, teknovidenskabeligt dogmatiske fastfrosne verdensbillede manifestere sig, dette være sig i arbejdsrelationer; ved familiesammenkomster eller i systemmedierne: En refleksivt udløst selvcensur, betinget af dybt indprentet sindelagskontrol, træder umiskendeligt tankeafgrænsende ind i de nyligt (halvt)opvågnede corona-skeptiske danskeres famlende forsøg på at finde mening og genkende etno-politiske mønstre i et stadig tågeindhyllet hermeneutisk landskab af kun delvist synlige silhuetter og brudstykkevist rikochetterende efterklange.

Så snart der bliver spurgt ind til vacciner generelt, går skinner-klappen ned og den formastelige tankemisdæder forsikrer enhver indenfor høre- og synsvidde, i mekanisk-behavioristisk anger, om hendes selvfølgelige totallydighed over for den hellige Salk og hans ubetvivlelige sanitære udryddelse af al polio fra jordens overflade. Enhver tankevirksomhed ophører brat og narrativet får lov at stå uantastet: den jødiske, eller i hvert fald ultraprogressive nihilist-videnskabsmands (i dag ofte -kvindes) heltemodige fremskridts-bedrifter for, med elektronmikroskop og kernepartikelaccelerator i hånd, kontinuerligt at frelse os alle fra den uregulerede naturs uhygiejniske tilbageståenhed.

En lidt anden betragtning på det her anførte problem lader os ane dets slægtskab med et ligeledes særdeles uheldsvangert modefænomen, der måske tydeligst kommer til udtryk i systemmediernes drejebogsstyrede fup-replikskifter, men tilllige ofte forekommer i afsvækket, efterplapret form i private eller kollegiale sammenhænge: nemlig tendensen til at lade et nyligt erfaret kriminelt forhold, typisk af sensationalistisk karakter, såsom de af systemmedierne dramaturgisk-teatralsk opblæste mega-terroranslag (af fremprovokeret eller decideret kunstig frembragt slags; såkaldte false flag-begivenheder) skygge kommunikativt, såvel som erkendelsesmæssigt, for mere almindeligt forekommende ‘dagligdags’ former for kriminalitet, der, til forskel fra de abstrakte hollywood-produktioner, har reel indlydelse på den enkelte skatteyders liv.

Dette besynderlige, men ikke desto mindre virkeligt forekommende, socio-psykologiske fænomens omfattende skadevirkning sås udfoldet eksemplarisk i løbet af 00’erne, i den måde hvorpå vesterlændingene selv; de formodede ofre for de ikonisk spektakulære, syntetiske terror-optrin, i særdeleshed 9/11, endte ud med at blive kollektivt mistænkeliggjort og ydmyget med tvangsopstilling i lange køer; intime kropsvisitationer; afklædninger; ransagninger osv. i lufthavne; masseovervågning og -telefonaflytninger, alt imens den racefremmede masseindvandring blot tog til i styrke og negro-araboide kolonisatorer uhindret kunne fortsætte deres plyndrings- og voldtægtstogter i alle vestlige storbyer.

Eller videre i samme gænge: lad os nærmere iagttage den enkelte vanekriminelle perker-neger, hvis fuldkommen hensynsløse, lystmorderiske voldsadfærd, i et eftergivende, demoraliseret og afvæbnet samfund som det danske, hvor retshåndhævelsen er blevet institutionaliseret og feminiseret i en sådan grad, at den til sidst er smeltet uskelneligt sammen med socialpædagogikken, jo grovere den er, desto righoldigere giver ham den psykologiske fordel, at hans relativt ‘småkriminelle’ adfærd, som han, når som helst han måtte finde det fordelagtigt, kan trappe ned i og slappe lidt af med; ‘chille ud’ med, af hans tilfældige værtslands universal-tolerante raceforræder-omgivelser, jo større gabet fra ekstrem-kriminel voldspsykopati til blot berigelseskriminel ‘cruise-hastighed’, så at sige, er, desto sikrere af hans fangevogtere/behandlere/opvartere vil blive betragtet som noget ligefrem belønningsværdigt … pludselig er han jo ikke nær så slem, som når han stikker folk ned og voldtager til højre og venstre.

Man ser dette foragtelige syndrom udspille sig igen og igen, når ‘tidligere’ bandekriminelle perkere overdænges med symbolske gunstbevisninger og sleskende spytslikkeri fra det omgivende samfunds institutioner, så snart han har formået at holde mere end et par dages pause fra de værste voldtægter og lystmyrderier. Hans status som ‘forhenværende’ dybt vanekriminel ‘gangster-rollemodel’ stiger således i direkte proportionalitet med hans synderegisters grusomhed.

I gengivelsen af disse næsten ufatteligt banale og primitive, ur-kriminelle fremgangsmåder, hvor væsentlige overordnede iagttagelser og følgeslutninger risikerer at fortone sig uerkendt i den flimrende baggrund af begivenhedsskovens hver-for-sig-enkeltstående bare træer, skal vi minde læseren om ét altafgørende historisk forhold: Nemlig den verdensanskuelse, hvormed gemene gadeforbrydere deler grundliggende tilværelsessyn med socialister: ringeagten for den private ejendomsret, eller med andre ord, den manglende evne (eller var det mon vilje?) til at kende forskel på dit og mit.

Når socialistiske politikere igen og igen, systematisk, tilgodeser forbryderes, før hårdtarbejdende skatteyderes interesser, beror dette ikke på hverken tilfældigheder, uagtsomhed eller moralske anfægtelser … men på gensidig sympati, interessefællesskab og åndsbeslægtethed. Socialister (til hvilken gruppe nioghalvfems af hundrede vestlige politikere i dag kan henregnes) og gemene kriminelle er, når al retorisk forstillelse er skrællet bort, medsammensvorne. Deres fremgangsmåde; klædedragt og sprogbrug varierer måske lidt, men i grunden er deres mål det samme: udplyndring af forsvarsløse ofres private ejendom.

Fænomenerne viser sig nu, gennem hele spektret fra det individuelle stade, over det gruppedynamiske til det etnokulturelle og internationale leje, i både psykologisk og sociologisk forstand, at være nært beslægtede.

Covid1984-/great reset/verdenskommunisme-tyranniet kører i dag i højere gear, end hvad vi var vant til af globalplutokratisk despoti før 2019/2020. Derfor blegner disse forudgående årtiers totalitære øvelser relativt i skrækkelighed, og denne forholdsmæssige, tilsyneladende og til sammenligning ‘mildere’ undertrykkelse, i alt hvad der gik forud for nutidens nedlukninger, testkøer, udgangsforbud, interneringslejre og tvangsvacciner, fremstår derfor i lemmingemassernes ‘hukommelse’ (om overhovedet) som ‘de gode gamle dage’; aldeles løsrevet fra det aktuelle ærke-socialistiske diktaturs altopslugende dagligdag … og ikke som hvad det i virkeligheden var: kybernetiske forberedelser hertil.

Bag det medieopgejlede massehysteri pågår der, som Montclairre berører ovenfor, et gigantisk, ved trusler og rå voldsudøvelse, socialistisk ledet røveri af vestlige skatteyderes samlede ejendom og opsparinger. Paralellerne til 1920ernes og -30ernes levnedsmiddelkonfiskationer i Sovjetunionen er slående. Forskellen ligger alene i teknologiens, og dermed magtmidlernes udviklingsstade. Den ideologiske skabelon er i grove træk uændret: totalitær verdenskommunisme.

Den danske befolkning, den hårdest beskattede i verden, lider for flertallets vedkommende af et kronisk, tilsyneladende uhelbredeligt tilfælde af stockholm-syndrom. Dette har været tydeligt i årtier. Den kunstigt tilvejebragte coronakrise, med al dens forlorne maskepi, kollektive selvfornedrelse, underkastelse og ikke mindst det skærpede teknototalitære overvågningstyranni, der har fulgt i kølvandet herpå, har kun tydeliggjort denne øjensynligt iboende tilbøjelighed til overdreven lydighed mod, ufortjent blind tillid til og et på alle måder beskæmmende, demonstrativt spytslikkeri over for de selvsamme neokommunistiske og teknovidenskabelige despoter, der holder de hårdtarbejdende danske skatteydere som gidsler.

De værste af medløberne og angiverne (blandt journalister og andre skatteyderlønnede apparatjiks) fortjener ikke at leve i eksistentiel frihed, hvilket kun er passende, eftersom de ikke ville være i stand til noget sådant. De ejer ikke længere selvstændig dømmekraft, endsige tænkeevne. Frivilligt har de gradvist givet afkald herpå, i bytte for materiel velstand og pseudosocial anerkendelse. Adfærdspsykologisk er de blevet manipuleret dertil, javel, men deres evigt tolerante eftergivenhed og ligefremme iver efter at krybe så tjenstvilligt som overhovedet muligt, for enhver selvudråbt videnskabelig og/eller socialistisk ‘myndigheds’ mindste vink, er ikke i udgangspunktet fremkommet under tvang.

Deres meddelagtighed, som systemets villige ordrefølgere, i normaliseringen af autoritær tvang (herhjemme stadig indirekte), lader os imidlertid forstå, at de (i huxleyansk forstand) foretrækker at leve under ufri samfundsforhold, så længe undertrykkelsens brod blot rettes mod andre end dem selv. I denne vanærende tuskhandel med egen (og andres) værdighed, prisgiver de og dømmer til evigt teknosocialistisk livegenskab, ved selvsamme underdanighed, de tror sikrer dem skånsom beskyttelse fra magthaverne … først og fremmest sig selv og egne børn.

I håbet om at denne respektfulde kritik vil blive modtaget som det den er, konstruktiv og velment, skal vi atter rose Fru Montclairre og resten af holdet bag Frihedsbevægelsens Fællesråd for deres væsentlige fædrelandsnyttige indsats.

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

TILFÆLDIGT TILFÆLDE AT COPENHAGEN MEDICAL BRUGER DEN FEMTAKKEDE STJERNE SOM LOGO, IDENTISK MED DET KOMMUNISTISKE PENTAGRAM — INTET AT SE HER

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

NEONORMAL FRITVALGSORDNING — NU OGSÅ FOR BØRN

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

ADVARSEL! GIFTIGE SELVTESTS! MILLIONER AF POTENTIELT DØDBRINGENDE KITS ALLEREDE I DANMARK, INDKØBT BAG FOLKETS RYG. HOS BIG PHARMA. FOR SKATTEYDERMIDLER

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

DET FÅR ALLE, STORE OG SMÅ, RIGE OG FATTIGE, FRIE OG TRÆLLE, TIL AT SÆTTE ET MÆRKE PÅ DERES HØJRE HÅND ELLER DERES PANDE, SÅ INGEN KAN KØBE ELLER SÆLGE UNDTAGEN DEN, DER BÆRER DETTE MÆRKE, DYRETS NAVN ELLER DETS NAVNS TAL | Johannes Åbenbaring XIII, v. 16; 17

Uanset hvilke teologiske eller kildekritisk historiske tolkninger man personligt måtte foretrække at anlægge på skriftstedet, om nogen overhovedet, er det et ubestrideligt faktum, at der findes fortilfælde for kommunistisk (socialistisk) anvendelse af bevidst påført sult som politisk pressionsmiddel.

Efter kommunisterne (til marts 1918 organiseret under og officielt benævnt det Russiske Socialdemokratiske Arbejderparti ) havde overtaget statsmagten i Rusland i 1917, gik der ikke længe før disse dogmatisk materialistiske og selverklærede videnskabelige progressivistister begyndte at gennemføre tvangskonfiskationer af bøndernes levnedsmidler — en politik der, fra slut-1920erne til et godt stykke op gennem 1930erne, udartede til et egentligt folkemord med millioner af civile ofre: kvinder, børn og ældre. Fuldkommen sagesløse og forsvarsløse mennesker.

Vi henviser her til begivenhedsforløbet kendt under navnet holodomor, et uhyre gruopvækkende, men samtidig såre anskueliggørende og interessant politisk-historisk fænomen, som, af visse (((uransagelige årsager))), desværre kun nyder sporadisk opmærksomhed i vestlige systemmedier og ved de vestlige uddannelsesinstitutioner.

Fremgangsmåden gik i al sin planøkonomisk rationelle enkelthed ud på, at der, fra centralt hold i partikontorerne i Sankt Petersborg og Moskva, udsendtes væbnede beslaglæggelses-kommandoer til de landlige provinser for, i fremskridtets og kommunismens tjeneste, at berøve de ukrainske og russiske bondefamilier deres slidsomt indhøstede kornlagre.

Dette politisk fuldt forsætlige overgreb på landets oprindeligt hjemmehørende befolkning tjente to overordnede hovedformål: For det første kunne bolsjevikkerne svække, kue eller stedligt ganske knuse den landlige, etnisk-nationale modstand (ved at sulte bønderne og deres familier ihjel); for det andet skulle de tvangskonfiskerede levnedsmidler bruges til at brødføde fabriksarbejderne i storbyerne, en proletarisk klasse hvis kollektive interesser, og ikke mindst arbejdsydelse, under marxistisk-teoretisk hensyntagen til planøkonomiens bydende doktrinære nødvendighed, vægtedes højere end de vrangvillige og bagudskuende bønders. —Til samfundets fælles bedste, uden tvivl.

Ikke blot var en uforholdsmæssigt stor andel af de ledende kommissærer i det kommunistiske (socialistiske) partiapparat af jødisk (samt anden ikke-russisk og ikke-ukrainsk) oprindelse … disse frygtede konfiskationskorps, omrejsende i partitro bolsjevik-terror terror, ligeså. Ud over de historisk berygtede læderklædte jøder, bestod de af letter, centralasiater, folk fra kaukasus, enkelte forvildede polakker og tyskere. Etniske russere var underrepræsenteret.

Fordelen for et totalitært regime ved at benytte sig af skatteindkrævere af anden etnokulturel oprindelse end den beskattede lokalbefolkning, i dette tilfælde til inddrivelse af naturalier under direkte våbentvang, var (og er stadig), at et sådant mangfoldigt sammensat beslaglæggelses-/inddrivelseskorps, i væsentlig mindre grad end lokalt hvervede folk, vil være tilbøjelige til at føle sympati for; udvise nåde; evt. handle i etnisk solidaritet med ofrene; eller ligefrem desertere/begå mytteri.

Race- og kulturfremmede apparatjiks, drevet af personlig opportunisme og akkordaflønnning, uden forståelse, endsige blot interesse for den almindelige lokalbefolknings tarv, giver med andre ord den diktatoriske statsmagt et langt mere lydigt og fleksibelt politisk undertrykkelsesinstrument i hænderne, end genstridige, gammeldags, etnokulturelt forankrede, ofte slægtsforpligtede lokalt hvervede (nutidens ‘gammeldanskere’; ‘deplorables’; ‘white thrash’) nogensinde ville kunne, uden forudgående omkostningstung og tidskrævende indoktrinering, omskoling eller direkte tvangsudskrivelse med deraf følgende tvivlsom motivation.

Samme type overordnede strategi ser man anvendt overalt i det fjendligt besatte Vesten i dag. Statslønnede apparatjiks inden for politikorps, hærstyrker, uddannelse, administration, propaganda samt til varetagelse af en lang række andre statsligt-institutionelle funktioner (eksempelvis ‘podere’; smitteopsporing), hyres i tiltagende grad blandt nytilkomne race- og kulturfremmede grupper, uden skyggen af loyalitet over for værtsbefolkningens sande etnonationale interesser — eller blandt homoseksuelle, som har en (u)naturlig interesse i at legitimere, bevare og fremme det medicinsk-teknologisk-propagandistiske system, uden hvilket de ikke er i stand til at reproducere sig, hverken i biologisk eller kulturel forstand. Mønstret gentager sig uden nævneværdige afvigelser inden for det ‘private’ arbejdsmarked, som på ledelses- og profitørniveau for længst er smeltet uadskilleligt sammen med det (over)statslige tekno-medicinske globalplutokrati.

Den anden alarmerende indsigt, som den velunderrettede og tænksomme unge mand i videoen ovenfor henleder vor opmærksom på, er teknologiens totalitære brugbarhed. Socialistiske tyranner og andre sjælløse progressivister elsker teknologi, videnskab og udvikling. Dette er ingen tilfældighed.
Forholdet har at gøre med den måde, hvorpå tøjlesløs anvendt teknovidenskab blotlægger en bundløs malstrøm af karmisk uholdbare muligheder for midlertidig (illusorisk) omgåelse af Naturens love, og dermed for svage sjæles tilsidesættelse af/laden hånt om disse loves vejledende begrænsninger for sømmelig menneskelig udfoldelse og vandel (dyd).

Ved igen og igen at falde for, for derefter skamløst at fremture i (selv)bedrageriske forsøg på progressivistisk retfærdiggørelse (det er jo det indeværende år) af forbryderisk hengivelse til, disse teknologisk betingede fristelser — og derved indbildsk søge at unddrage sig universets karmiske orden (illusionen om evigt transhumant-digitalt tekno-liv; blind symptombehandling af sodomi-frembragte kønssygdomme, dvs. implicit opfordring til fortsat patogen adfærd; dyrkelse af/svælgen i transkønnethed og anden grov usædelighed, såsom gradvis tilvænnet accept af pæderasti; sadomasochisme; nekrofili og zoofili; laboratoriefremstillede kunstige livmødre; forskning i A.I.; kernepartikelfysik; atomkraft; genmanipulation osv. osv.), nærer udviklingsfantasterne deres egne hovmodigt opblæste (og doktrinært marxistiske) forestillinger, om til enhver tid at befinde sig på den historisk-filosofisk-videnskabelige udviklings aller øverste tinde, højt hævet over utidssvarende idéer om biologisk definerede kønsroller eller race-/historiebevidsthed.

Desuden finder de formentlig i teknologiens hypermaterialistiske blændværk adspredelse fra deres nihilistiske fremmedgjorthed fra Naturen orden; trøst for deres eksistentielt meningsløse verdensforståelse (big-bang videnskabismen) samt erstatning for egen manglende gudsbevidsthed.

Endelig indebærer den samvittighedsløst anvendte teknologi, som antydet i omtalen af holodomor ovenfor, altså et ubegrænset politisk (kybernetisk-socialistisk) undertrykkelsespotentiale.

Uagtsom udbredelse af eksempelvis kunstig intelligens eller … eksperimentel massevaccination ved socioøkonomisk afpresning, for egen vindings eller forfængeligheds skyld, kan, jævnfør ovennævnte skriftsted, betragtes som varianter over en meget ubesindig pagt med satan. Lad os erindre, at bolsjevikkerne var (og er*) overbeviste darwinister, progressivister og ateister.

*de findes skam stadig, i dag optræder de bare som velsoignerede lægefaglige myndigheder i skræddersyede jakkesæt til frygtpornografiske pressemøder i alverdens regeringsbygninger, i EUs kommissioner; i FNs styringsorganer samt i bestyrelserne for alle de største verdensomspændende virksomheder og NGOer.

Det globalteknokratisk-satanisk-kommunistiske tyranregimes fortsatte udviklingsforløb, herhjemme såvel som i resten af verden, bliver mildest talt interessant at følge. De stedse voksende corona-køer, der som langstrakt-tillidsfulde encelleamøber bugter sig i fælleslydig medgørlighed henad fortove og tværs henover p-pladser, gennet umælende og formummet gennem de af myndighederne opstillede ind- og udslusningsgærder, nogle gange i spiralform; andre gange udstrålende i snorlige rækker, enten perpendikulært på, eller parallelt flugtende med test- og -vaccinationscentrenes facader, har i hovedsagen bekræftet vore antagelser om et overvejende befolkningsflertal af viljeløse ordrefølgere.

Denne iagttager har tidligere nævnt en lemminge-procentsats på omkring de 90. Al statistik vedrørerende vaccinationsrater o.l., formidlet gennem systemmedierne, kan dog næppe tillægges nogen sandhedsværdi, og må som udgangspunkt forventes at være overdreven, hvis ikke direkte vildledende. ~10% selvstændigt tænkende, mere eller mindre etnokulturelt modstandsdygtige, uvaccinerede danskere ved nogenlunde helbred, åndeligt som legemligt, burde vel være mere end nok til national overlevelse. Men måske dette tal alligevel er rigelig optimistisk sat. Selv med 1% (cirka fyrre tusinde) renblodige giver en nationalt forankret modstandsbevægelse imidlertid stadig mening. Først og fremmest må den vigtigste forudsætning af alle være tilstede; nemlig den enkeltes personlige modstandsvilje og -evne.

Vi ser allerede personlig identifikationsteknologi, inkl. digitalt coronapas, ved indopererede RFID-chips i hånden(!) bragt i anvendelse i Sverige. Lignende vanvidstiltag vil med sikkerhed også blive gjort i Danmark.

Læsere af Hammersmedens blog forventes som altid at drage egne konklusioner. Personlig forberedelse, et vist mål af selvforsyning, åndelig og legemlig træning samt pleje af ubrydelige modstandsceller af 100% fortrolige forbundsfæller; gerne af blodets bånd, har aldrig været vigtigere end nu.

Kali Yuga er i sandhed over os. Modstandskampen kommer sandsynligvis til at vare i tusinder og atter tusinder af år endnu. De vediske skrifter fortæller om en varighed på flere hundrede årtusinder. –Hvem ved? Måske ophører krigen mod satanisterne aldrig.

Tilsyneladende er der dog lige nu rigtig mange raceforrædere, videnskabs-nihilister, teknoslaver, kommunistmedløbere, homoseksuelle og psykotiske feminister der vælger systematisk at forgifte sig selv og hinanden, muligvis med dødelig udgang til følge.

Vi får se. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Når ens erklærede dødsfjender ligefrem insisterer på at gå med bakterieophobende mundble dagen lang, frivilligt stiller sig timevis i slavekøer for at blive ‘testet’ (for lydighed) og jublende lader sig injicere med den ene immunforstyrrende og steriliserende-carcinogene nervegiftampul efter den anden … ville det næsten være respektløst at stille sig hindrende i vejen. –Man må vel anerkende folks frie valg.

Til påmindelse om den intime ideologisk-politisk-historiske forbundethed mellem naturfremmedgjort sodomi på den ene side og ditto teknovidengalskab på den anden, skal vi afslutningsvis lige runde den radikalfeministiske Valerie Solanas. Solanas var en psykologistuderende lesbisk luder (i bogstaveligste forstand; det var antageligt gennem prostitution, at hun finansierede sine studier), som i 1968 uden held forsøgte at snigmyrde Andy Warhol. Til de læsere, der ikke i forvejen kender til Solanas forfatterskab, kan vi oplyse at dette består af et cirka 90-siders surt opstød med titlen ‘SCUM Manifesto’ genudgivet over hundrede gange på engelsk og flere gange på dansk, senest i 2021, her og her.

Solanas popularitet blandt vestlige universitetsfeminister, såvel som i radio4s pludrende-snakkende bogmagasin mellem linjerne (beværtet af en feminist med to feministiske gæster [samt en bonus ditto oplæser], hhv. en feministisk bøsse, der har “læst værket som en bibel” og en snøvlende selv-steriliseret, prisvindende feminist), sammenstillet med de aller første linjer i bogen, giver et bemærkelsesværdigt vidnesbyrd om den verdensanskuelsesmæssige siamesertvilling sodomi-teknokrati, her i uddrag fra R4dio’s nyligt udsendte hyldestprogram til Solanas, læst op af “forfatter, komiker og feminist” Sanne Søndergaard:

Her politikens og Berlingskes anmeldelser:

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

VORE KÆRE CORONA-KOMMUNISTISKE LEDERE (THEY LIVE)

Sandelig godt at vores videnskabelige ledere sådan hjælper os til at klare den slemme virus med deres fantastiske mirakel-vacciner. Tænk sig, at der findes rigtig slemme anti-waxxers (lol) derude, som er helt uvidenskabelige og bare spreder farlig misinformation –helt uden at lytte til eksperterne. Her et af flere eksempler på en sådan uansvarlig og asocial konspirationsteoretiker, der bare spreder og spreder hendes sammensværgelser (hehe) helt uden at tænke på hverken samfundssind eller tillid til myndighederne:

Ved hun slet ikke, at vi beskytter samfundet — ved at beskytte hinanden??? Min(e) vaccine(r) virker jo kun, hvis du tager din(e) og vi bærer jo heller ikke vores mundbind, for at beskytte os selv, men tværtimod for at tage vare på alle andre. Vi skal være ansvarlige … for hinanden. Og lytte mere til de lægefaglige autoriteter. Det har Corona vist os. Vi kan ikke løse sådan nogle globale udfordringer som de nye farlige varianter udgør, uden at samarbejde med hinanden, alle sammenpå tværs af grænserne, eller uden tillid til myndighederne, videnskabseksperterne og sundhedspersonerne. –Og så må den enkelte rette ind.

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

►GLÆDELIG PAVLOVIANSK-BEHAVIORISTISK CORONA-HJUL

Fire nye ekstremt farlige, kontra-propagandistisk smitsomme og antisociale varianter:

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

DELTA OMICRON = anagram for MEDIA CONTROL

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

OMICRON™ [ANAGRAM for MORONIC] FUP-VARIANTENS FUNKTION ER, UD OVER SKÆRPET FRYGTPORNOGRAFISK ADFÆRDSSTYRING, AT DÆKKE OVER VACCINESKADERNE. FARMATEKNOKRATISK KOMMUNISME NU SÅ SAMFUNDS-ØKONOMISK ALTGENNEMTRÆNGENDE, AT DENS KVÆLER-RESTRIKTIONER ADMINISTRERES LYDIGT og HÅNDHÆVES GLOBALT AF ‘PRIVATE’ VIRKSOMHEDER, SAMT I TILTAGENDE GRAD AF DE KYBERNETISK GENNEMPROGRAMMEREDE SKATTESLAVER SELV | VI KIGGER LIDT på PFIZER DANMARK

Pfizer Danmarks hovedkvarter ligger i Ballerup. Ifølge deres hjemmeside er de både meget innovative og mangfoldige og inkluderende og selvopofrende. Tydeligvis en velgørende institution med altruistisk verdensfrelsende hensigter. Stol på videnskaben.

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

SERIEKRIMINEL MULAT MED DREADLOCKS, LØSLADT MOD 1000(!) DOLLARS I KAUTION, AKTIV I BLM OG SELVFØLGELIG ‘TALENTFULD RAPPER’, 39, PLØJER FORSÆTLIGT, MED HØJ FART FIRHJULSTRÆKKER GENNEM OVERVEJENDE ETNISK HVID JULEPARADE I WAUKESHA, WISCONSIN, KVÆSTER OG SÅRER 62, HERAF 18 BØRN, FORELØBIG SEKS DØDE. APPARATJIKMEDIER I DANMARK TAVSE SOM GRAVEN OM MISTÆNKTES VENSTRE-EKSTREME IDEOLOGISKE TILHØRS-FORHOLD. SYMPTOMATISK AFSLØRENDE GANGSTER-RAP SLETTET FRA BIGTECH SOCIALE MEDIER [opdateret 2.03]

BLM-aktivisten og gangster-rapperen ‘Mathboi Fly’ med det borgerlige navn Darrell E. Brooks. Anholdt på fersk gerning og sigtet for overlagt massemord på samt lemlæstelse af dusinvis af festglade kvinder, børn og ældre. Løgnemedierne, der over det forløbne år med stor iver udbredte den ene rygtebaserede bagvaskelse efter den anden af Kyle Rittenhouse, inden domfældelse over denne forelå, forholder sig underligt tavst om eventuelt bagvedliggende motiver i denne sag.
–Af respekt for rettergangens højtidelighed, uden tvivl…

Følgende videoer med den hovedmistænktes sindssyge udgydelser minder os om og er typiske udtryk for den særlige type rendestens-amerikanske negerlarm, der, ved den jødisk dominerede underholdningsindustris mellemkomst, gennem snart tredive år systematisk har forgiftet dansk ungdom: gangster-rappen. –Disse videoer ligger med andre ord inden for ‘normalbilledet’ af og er således repræsentative for genren.

Budskaberne; gestikken; mimikken; attituden; den deliriske hedonisme; den kvalmende narcissistiske opblæsthed og dyriske idioti; den puerile materialisme og åndeligt fallerede nihilisme; de slet skjulte, ja ofte eksplicit udtalte opfordringer til sadistiske overfald og lystmord på tilfældige hvide. Skabelonen er efterhånden genkendelig indtil det mere end trættende, og fra ægte kulturkonservativ side, er der da også fra starten blevet advaret mod de let forudsigelige etnokulturelle skadevirkninger, forbundet med gangsterrappens udbredelse. Disse advarsler er rutinemæssigt blevet bagatelliseret og latterliggjort i de jødisk/kulturmarxistisk dominerede medier og uddannelsesinstitutioner.

Indflydelsesrige kræfter har i mellemtiden sørget for, at netop denne type anti-europæiske, udpræget amelodiske, psykotisk volds- og sodomi-forherligende negerlarm ikke bare har toppet hitlisterne i Europa og USA, men desuden, med gradvist tiltagende selvfølgelighed, er blevet afspillet som tilvænnet ‘uundgåelig’ muzak (P3) på utallige helt almindelige, hårdtarbejdende danskeres arbejdspladser, dag ud og dag ind, over de skatteyderbetalte radiokanaler.

Hvis ikke specifikt disse to, så har til forveksling lignende videoer og gangsterrapnumre i årevis kværnet deres åndsfordærvende og demoraliserende negroide vanvidsbudskaber ind i underbevidstheden på hundredetusinder af let påvirkelige, etnokulturelt forsvarsløse danske teenagere, gennem deres fedtede wifi øretelefoner og på deres overalt medbragte hypnotiserende indoktrineringsskærme.

Ikke blot terroriseres vore samfund altså af omstrejfende abelignende voldsmænd, indgydt af jødemedierne med et morderisk misundelses-had til alle hvide. Vi skal samtidig pines og plages af halvabernes talentløse udgydelser i lyd og billede, promoveret overalt og konstant i systemmedierne. Disse forhold kan i sandhed ikke tillades at fortsætte ret meget længere.

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

██████████████████████████████ !!!ALARM! ALARM! ALARM! ALARM! ALARM! ALARM! ALARM!!! ██████████████████████████████ [opdateret 2.01]

AFSINDIGE KOMMUNISTER GÅR NU MÅLRETTET EFTER AT INJICERE DANSKE SKOLEBØRN, NED TIL FEM ÅR, MED DØDBRINGENDE AIDS- og CANCER-FREMKALDENDE, DNA-ØDELÆGGENDE FORSØGSVACCINER!

Under Kali Yuga er al dyd perverteret, al retfærdighed fordærvet og al retskaffenhed forkvaklet og vendt på hovedet. Således er det nu landets sagesløse børn(!), der må undgælde, bære tunge eksistentielle byrder og stå legemligt til regnskab for de sindssyge, naturfremmedgjorte ‘voksnes’ uansvarlige massehypokondri.

Her den svindsottige paniker, globalistlakaj Heunicke om ‘set-uppet’, åbenbart allerede ‘klar’ til at blive ‘udrullet’, [01:25] i statsmedierne, fra pressemødet 19/11 2021:

Her fuldkommen psykotisk og kriminel udtalelse af (((Rebecca Legarth))), Statens Soma Institut, fra TV2-artikel samme dato — direkte udgrænsende og anklagende; udpegende Danmarks yngste, aldeles uskyldige, fem- til elleveårige skolebørn, som en antageligt samfundsfarlig, besmittet gruppe(!!!):

Det er tydeligt at det er børnene, der lige nu bærer smitten, og vi ser også at de bringer den videre ind i familierne [sic!] og de nære kontakter, siger Rebecca Legarth, der er afdelingslæge hos SSI. -Så selv om børnene måske ikke bliver så syge af covid-19, så kan personer tæt på dem [sic!] blive smittet og blive syge.

–Nej, Rebecca. Nej. Derimod bliver det mere og mere tydeligt, for alle danskere med selvstændig tænkeevne i behold, at det er videnskabsforblindede og skatteyderlønnede karriereteknokrater som dig, der bærer på, samt, ved løgn og fortielser, udbreder en særdeles smitsom variant af paranoid-psykotisk angst for at trække vejret og således, på forsætlig og bedragerisk vis, driver massehysteriet frem i samfundet, samtidig med at I, med uforskammet hovmod og såre usympatisk selvovervurdering, forventer befolkningens fortsat blinde tillid og uforbeholdne adlyden.

Desværre har årtiers adfærdspsykologiske træning (usædelighedsnormalisering, herunder udbredt alkoholisme, institutionaliseret antihvid etnomasochisme og almindelig umyndiggørende velfærdsafhængighed) efterladt omtrent halvfems procent af den danske befolkning som nihilistisk demoraliserede, åndeligt (og ofte legemligt) forsvarsløse skatteslaver, alt, alt, alt for benovede over enhver henvisning til videnskabelige eksperters ex cathedra-udsagn i statsmedierne og alt, alt, alt for andægtigt tillidsfulde over for enhver fagidiotisk formaning fra de ‘lægefaglige myndigheder’, til at ville (eller kunne) træffe selvstændige beslutninger, hverken for deres børn, eller for dem selv.

I stedet lader de sig villigt og ubekymret, ja endda frejdigt manipulere, som regel uden mindste tøven eller eftertanke, til at undergå grelt privatlivskrænkende sociologiske, demografiske, medicinske og teknologiske masseeksperimenter, udtænkt og iværksat af kybernetisk skruppelløse verdensstatsdespoter, med ringe (ingen) hensyntagen til det enkelte menneskes selvbestemmelsesret eller personlige værdighed. –Som fyndordet lyder: den der tier, samtykker.

Man må altså aktivt nægte at indvilge i; nægte at give sit samtykke til; nægte at adlyde det forbryderiske medicinsk-socialistiske tyranni. Hvornår og hvordan en sådan ulydighedsytring skal udtrykkes må være op til den enkeltes dømmekraft, ud fra dennes særlige livsomstændigheder, at afgøre. Det kan anbefales eventuelt at affatte en sådan erklæring skriftligt.

For den typiske videnskabeligt indoktrinerede socialist er (bør) Danmark imidlertid slet ikke (være) noget nationalt fædreland, bestående af selvstændige, frie individer, hver med personligt ansvar for sig selv og sin slægt, og hver med sine særegne, uerstattelige skæbneforløb og livsgerninger, — men snarere en slags marxistisk menneske-myretue, beboet af videnskabeligt ligestillede, indbyrdes erstatbare samfundsborgere (bio-økonomiske produktionsenheder), med kollektivt ansvar — for hinanden.

I den socialistiske mennesketue er det nemlig fællesskabet; samfundet der må have forrang. Den enkelte menneskemyres livsvalg kan selvsagt ikke tillades at risikere sætte tuens fortsatte kollektive drift i fare. Den rette temperatur i tuen, for eksempel, og dermed også den enkelte menneskemyres personlige ressorceforbrug og udledning af farlige gasser, der kunne forstyrre tuens klima, skal naturligvis overvåges og reguleres løbende, ligesom selvfølgelig den enkeltes sinds- og almindelige helbredstilstand skal monitoreres. –Til alles videnskabelige bedste.

Heldigvis er alle menneskemyrernes livsanskuelse grundliggende ens. Med vore danske værdier om frisind og demokrati, kunne ingen af os for eksempel nogensinde finde på at overveje, om det kunne påhvile den enkelte borger at forsvare sin familie og/eller private ejendom med våben. Det er kun de skydegale hvide, racistiske amerikanere, der tænker så utueligt. Her i den frisindede socialdemokratiske tue ved vi alle, at selvforsvar er noget man overlader til myndighederne, ligesom medicinske valg er det. Den slags vigtige spørgsmål lader vi eksperterne og autoriteterne om at afgøre. Vi har nemlig tillid til dem … og vi lever trods alt i et demokrati.

Så hvis enkelte asociale myrer mod forventning skulle glemme vigtigheden af vores allesammens fællesskabsforpligtende samfundssind, og for et øjeblik lade deres egoistiske tilbøjeligheder løbe af med dem, så må og skal tuens kollektive ledelse selvfølgelig hurtigst muligt gribe resolut ind for, i samfundets tjeneste, at få udgrænset og isoleret afvigerne, så nyere og mere samarbejdsvillige, tilpasningsdygtige tuemedlemmer kan få lov at gøre deres socialistiske samfundspligt i fred for højreekstremisme og sammensværgelsesteoretisk sølvpapirssnak.

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

HAR VI BRUG FOR FLERE TEKNOLOGISKE OPFINDELSER? ER DER BEHOV FOR MERE NATURVIDENSKABELIG FORSKNING? [opdateret 2.01]

Hvad om vi forestillede os et samfund, hvor begreber som dyd, etik, personlig frihed samt respektfuld iagttagelse af og omgang med naturens orden værdsattes højere end evindelig teknologisk udvikling? Man kunne her tænke sig, at grundlæggerne af et sådant samfund på et tidspunkt havde besluttet sig for, at stabilisere deres teknologisk-videnskabelige udviklingsniveau — altså at fastholde deres materielle og infrastrukturelle hjælpemidler, på et givet stade.

Derved kunne menneskene, der beboede vort påtænkte samfund, måske bedre, i det tempo de selv ønskede, på en fast og ensartet grund af samfundsmæssig forudsigelighed og uforanderlighed, hellige sig deres private livsgerning og, i det omfang enhver fandt det passende, deltage i medmenneskelig fælleskulturel livsudfoldelse, frem for konstant at skulle halse efter og omstille deres livsførelse til en evigt fremadskridende tekno-videnskabelig udvikling.

Værdier som forædling, støt forbedring og forfinelse kunne i et sådant samfund tænkes at nyde forrang i stedet for hypermodernitetens besynderligt overspændte optagethed af innovation, dynamik og sågar disruption.

Forståelse af begrebet udvikling er afgørende for en nødvendig kritisk undersøgelse af senmoderniteten. Fremskridtsforblændede socialister glemmer tilsyneladende, at udvikling i sig selv ikke er noget gode. Sygdomme udvikler sig jo også (ingen grund til nærmere udpensling af denne kendsgerning her). Ildebrande kan udvikle sig med ødelæggende og dødbringende fart. Mediedrevet massehysteri udvikler sig hele tiden; krige udvikler sig; kriminelle netværk og sammensværgelser udvikler sig. –Og samfund udvikler sig. Men vi ser altså, at udvikling, logisk set, kan gøre lige så meget skade som gavn og derfor ikke nødvendigvis udgør noget ønskværdigt bidrag, til noget som helst.

Institutionaliseret udviklingsmani kender vi også som progressivisme: ubesindig, ensidigt materialistisk-videnskabelig fremskridtsoptimisme, uden hverken etiske, moralske eller historiske anfægtelser. Denne af masserne blindt fulgte, betingelsesløst adlydte og undertiden nærmest tilbedte teknofatalisme, som dag for dag spreder sine livsudslukkende AI-tentakler med så foruroligende hast, både i Vesten, i fjernøsten samt efterhånden også i andre kulturkredse, fører efter vor vurdering uafværgeligt til dehumaniserende naturfremmedgørelse, til stedse hovmodigere selvovervurdering hos den globalteknokratiske tyranklasse samt til almindelig udbredt etisk nihilisme.

Dette mildest talt uheldsvangre forhold kan anskueliggøres ved utallige eksempler. Moderne medicin giver måske tydeligere end noget andet samfundsområde bevis for sammenhængen mellem teknovidenskabelig progressivisme og menneskelig fornedrelse. Jo mere fremskredent et stade de lægevidenskabelige institutioner i et givet land når, gennem forskning, eksperimenteren og innovation, des mere sygelig synes befolkningen i samme land på forunderlig vis at blive.

Forholdet er kun tilsyneladende paradoksalt. I virkeligheden er sammenhængen både logisk og forventelig. Moderne lægevidenskab udgør nemlig ikke noget frit i luften svævende, afsondret domæne, løsrevet fra resten af den hyperteknologiske udviklingstotalitarisme, men eksemplificerer snarere dennes kerneegenskaber: blindhed for naturens orden, ubegrænset og respektløs eksperimenteren med skaberværkets grundbestanddele samt tingsliggørelse af livets hellighed.

Eftersom moderne lægevidenskab netop er så dybt indgroet i det rådende teknovidenskabelige system, som tilfældet er, bør det ikke overraske, at skadevirkningerne herfra er af grundliggende samme slags, som fra udartet teknologi i almindelighed, eksempelvis radioaktivitet eller kemisk forurening. Hertil skal lægges den spekulative finanskapitalismes intime snylterforhold til og katastrofale kyniske indvirkning på hele det medicinalindustrielle kompleks.

Mønstret med omvendt proportionalitet, som nævnt ovenfor, mellem medicinalindustriens tekno-progressivistiske stade og det omgivende (værts-)samfunds folkesundhed, genfremtræder, blot i større skala, gennem den bemærkelsesværdige lovmæssighed der tilsiger, at jo flere højteknologiske hjælpemidler et menneske i det hele taget benytter sig af, des ringere selvberoenhed, og dermed personlig frihed i åndelig såvel som legemlig forstand, vil samme enkeltindivid ende ud med.

Ensomhedsepidemien forårsaget af de sociale medier er vel det mest eksemplarisk betegnende og ironisk iøjnefaldende bevis herpå. Af andre påfaldende symptomatiske tilfælde af syndromet kan nævnes vestungdommens e-sportslige, nærkataleptiske hensygnen foran skærmen; hukommelsestab via tvangsmæssige google-opslag samt GPS-afhængighedens forringelse/tab af biologisk orienteringsevne.

I en etisk nihilistisk, klinisk nærsynet (fagidiotisk), kategori-opspaltet verdensanskuelse hvor testdata, laboratorie-prøver, gold statistik, utilitaristisk eksperimenteren, griskhed og karrierefremme betyder mere end agtpågivende helhedsforståelse for naturens orden, risikerer synet på medmennesket (testobjektet) snart at antage teknokratens overlegent rationelle og kollektivistiske blik: mennesket som biologisk-økonomisk produktionsenhed.

Historien bevidner og minder os med gruopvækkende uafviselighed om, at vejen fra videnskabelig-progressivistisk samfunds- og menneskeopfattelse til massemord på og koncentrationslejre for vrangvillige afvigere er kort og ensrettet. Vor egen samtids accelererende sædelighedsforfald alarmerer os om, at helvedes porte allerede står vidt åbne og at den judeoamerikansk ledede ultramodernisme, med videnskabelig-socialistisk planmæssighed, er i færd med at gelejde resten af de demoraliserede vestsamfund lukt derned.

Svaret på det i titlen stillede spørgsmål må derfor blive: nej. Vi har snarere brug for bortskaffelse af allerede eksisterende tekno-opfindelser samt akut tilbagerulning af megen igangværende naturvidenskabelig forskning, særligt inden for den såkaldte (misvisende benævnte) ‘life science’.

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

ERKENDELSESTRÅDE TIL ALMINDELIG PÅMINDELSE OM I HVOR FORBLØFFENDE GRAD DEN NÆRE FORTIDS FREM-SKRIDTSIDEOLOGER, I SAMFUNDSHERSERADFÆRD OG TEKNOTOTALITÆRT-VIDENSKABISTISK MENNESKE- OG VERDENSSYN, FOREGREB OG TIL FORVEKSLING LIGNER VORE DAGES SÅ UDBREDTE, BLINDT MATERIALISTISKE, VERDENSSTATSSOCIALISTISKE OG ETISK NIHILISTISKE UDVIKLINGSFANATISME ►►►PROGRESSIVISMEN►►► (FREMSKRIDTISMEN) ER FÆLLESNÆVNER FOR ENHVER TILSYNEKOMST AF DEN AF ETIKKEN UANFÆGTEDE OG DERFOR GRÆNSE- OG SAMVITTIGHEDSLØSE MODERNE VIDEN(GAL)SKABS HOVMODIGE, EVINDELIGT UVORNE, UFORSKAMMEDE PILLEN I OG SKÆNDIGE BESUDLEN AF NATURENS HELLIGE ORDEN/GUDS EVIGE SKABERVÆRK, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ATOMAR PARTIKELFYSIK; ARVEMASSEREDIGERENDE CRISPR®-KLONING, MOLEKY-LÆRBIOLOGISKE EKSPERIMENTALVACCINER; ALLESTEDS-NÆRVÆRENDE NETVÆRK AF PULSERENDE, HØJINTENS MIKROBØLGESTRÅLING; NEKROFIL TRANSHUMANISME; LIBIDO- OG LIVSUDSLUKKENDE KØNSUDJÆVNING ELLER DEN I TEKNOKRAT-, APPARATJIK- OG MEDLØBERKREDSE PÅFALDENDE HØJT LOVSUNGNE, SÅKALDT KUNSTIGE [!] INTELLIGENS [opdateret 2.02]░

Vi lever i et samfund præget af så ringe et leje af almen historiebevidsthed og gennemsyret af så forkvaklet og naturfremmedgjort en verdensforståelse, at toneangivende politiske, videnskabelige, erhvervsøkonomiske ‘ledere’ i årevis, stort set uimodsagt og med ivrende heppekor af statsuddannede og -lønnede journalister, kunstnere og intellektuelle i baggrunden, har kunnet efterplapre paroler og PR-fraser fra BigTech om, at vi hellere snarest muligt må lave vores samfund fuldkommen radikalt om, for derved bedre at kunne centrere dets udvikling om kunstig intelligens. —Ikke ægte; men udtrykkelig kunstig intelligens.

Her Ordnet.dk’s aktuelt gældende (medio oktober 2021) definition af ordet ‘kunstig’:

Der er tale om åndssvaghed i ordets mest bogstavelige og jordnære betydning, i et sådant omfang og med en sådan udbredelse, at det næsten er ufatteligt. Vestens selvkongratulerende systempolitikere erklærer igen og igen og igen, for rullende kameraer, og med tåkrummende selvhøjtidelige statsmandsminer, at netop denne kunstige intelligens altså udgør den bedste og mest attråværdige af alle veje for vore samfund, ja, faktisk findes der slet ikke nogen alternativer. I virkeligheden er der derfor tale om krav til os allesammen, om adfærdsændringer. –Krav som skal opfyldes, hvis ikke verden skal gå under.

Den uægte intelligens må følgelig udgøre selve det grundlag, som vort fremtidige, globalt integrerede idealsamfund skal bygges op på, for at vi sammen kan undgå undergangen. Vi har nemlig kun ganske få år tilbage inden klimagötterdämmerung indtræffer. Det siger alle de videnskabelige eksperter samstemmende i medierne.

Og problemerne med den forestående verdensundergangskrise er selvsagt så store, at de kun kan løses i verdenskommunistisk fællesskab. Her må enkelte landes (og enkelte individers) selvbestemmelse nødvendigvis vige for den kollektive verdensfrelse. Heldigvis kan ny teknologi og smarte løsninger hjælpe os til at redde os fra den gammeldags teknologis skavanker. Og intet er nyere og smartere end kunstig intelligens, som ikke bliver gammeldags før om lang tid, langt ude i fremtiden, hvor endnu nyere teknologi venter på at afhjælpe de problemer, som den i mellemtiden forældede teknologi har afstedkommet. Det ved alle de mest intelligente og progressive mennesker i verden.

Desuden er det det mest fremsynede, at tro på det videnskabeligt fremadskridende fremskridt og gøre op med fortidens gamle reaktionære idéer. –Lidt ligesom mennesker ubebyrdede af for megen hukommelse også er de mest fremsynede af alle mennesker.

Samme kollektivistisk udviklingsorienterede ledere hjælper os også til at forstå, at fortsat totalsammenblanding af kønsrollerne, både i hjemmet og på arbejdsmarkedet, samt institutionaliseret homoseksuel indoktrinering af alle småbørn fra børnehavealderen, er uafvendelige veje til mere og mere fremskridt. Fra videnskabelige autoriteter ved vores ledere også, at regelmæssige indsprøjtninger i alle borgernes årer med avancerede mirakeleliksirer, indkøbt for skatteydermidler i milliardklassen hos verdens mest magtfulde og i forvejen yderst kapitalstærke transnationale farmaceutiske karteller, hvis nærmere kemiske sammensætning ingen (ud over eksperterne, selvfølgelig) rigtig kender noget til, er højdepunktet af videnskabelig og samfundsmæssig ansvarlighed.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Radioaktivt nedfald fra de utallige termonukleare prøvesprængninger foretaget hele vejen op gennem nittenhalvtredserne, -tresserne, -halvfjerdserne, -firserne og halvfemserne, samt den overhængende fare for katastrofal interkontinental atomkrig i samme periode (og de hermed forbundne forureninger som menneskeheden er forbandet med ud i al overskuelig fremtid), er kun i typologisk fremtrædelsesform forskellig fra systematisk gennemførte medicinske forsøg på civilbefolkningen, [se Clint Richardsons dokumentarværker herom i sidste artikel]; fra den aktuelle kollektive covid1984 vaccinerings- og testpsykose; fra transhumanismen og fra det hyperteknologisk-neokommunistiske overvågningssamfund.

I sine essentielle; væsentlige grundbestanddele er disse fænomener ikke bare sammenlignelige, men eksempler på samme progressivistiske naturforagt og samme videnskabistiske teknokrat-hovmod.

i omegnen af 170 IQ-points ░ bombeangreb på civile ved hjemmelavede luremineringsanordninger er ikke just sympatisk ░ men hvilke tanker gjorde manden sig mon om samfundet? med hans baggrund som matematisk vidunderbarn på nogle af de mest prestigiøse amerikanske universiteter, offer for de militære efterretningstjenesters forsøg med LSD, årevis som usædvanligt beslutsom teknologikritisk eremit i ødemarken samt ikke mindst livstidsfange i topsikrede fængsler siden før årtusindskiftet, er det måske værd at gøre sig bekendt med bare nogle af hans overvejelser – ikke for at anerkende hans antageligt morderiske gerninger, men for at opnå en særlig indsigt i det hypermoderne vestlige samfund, fra en vinkel og et standpunkt, som ikke gives ret mange andre steder
Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

HISTORISK PRÆCEDENS FOR VAX PSY-OPS | TO PLUS TO ER LIG MED FIRE | MODERNE VIDENSKAB ER PROGRESSIVISME ► PROGRESSIVISME ER KOMMUNISME ► KOMMUNISME ER (TOTALITÆR STATS)KAPITALISME [opdateret 2.02]

Clint Richardson’s ti år gamle mesterværk af en dokumentar lader os forstå kontinuiteten og ikke mindst planmæssigheden i det medicinsk-teknokratiske systems anvendelse af massevaccinering, dels til tyrannisk befolkningskontrol (af egne, såvel som andre landes indbyggere), dels til fortløbende videnskabelig eksperimenteren på intetanende dyr og mennesker.

Fænomenet begrænses ikke til (hvad vi ved selvsyn kan bevidne i) vor egen samtid, over de seneste årtier, men indbefatter efter alt at dømme en gradvist tiltagende praksis over hele forløbet på mere end to århundreder, siden det forbandede vanvidspåfund, at smøre indsamlet, snart i mere og mere industrielt opdyrket, koncentreret form af, sygdomssekret (bogstavelig talt betændelsesmaterie fra befængte køer og kalves væskende sår og bylder) ind i blodbanen på raske mennesker, vandt udbredelse –en mildest talt besynderlig idé hvis, for eftertiden så skæbnesvangre, fødsel siden (noget tvivlsomt) er blevet tilskrevet enkeltpersonen Edward Jenner.

Screenshot fra Clint Richardson’s otte timers dokumentar Lethal Injection 2 – A Corruption of Blood [link nederst i artikel]. Billedet viser en fastspændt kalv med barberet bug/side hvorpå medicinske progressivister anno 1925 opdyrker betændelsematerie til vaccinefremstilling. Teksten over billedet lyder: ‘The performance causes the animals no pain’ og under billedet: ‘Calves must be happy and contended’. Vaccineindustrien har været et uetisk foretagende længe før covid1984.

Den uheldige insisteren, i visse kredse, på, både sprogligt og definitionsmæssigt, absolut at ville adskille de aktuelle covid19-vacciner kategorisk fra alle fortidens vacciner, og dermed (forhåbentligt uforvarende) betragte disse nye vacciner som nogle fra historien løsrevne, hidtil usete stykker aldeles revolutionerende farma-teknologi … er ikke bare intellektuelt frugtesløs, men desværre også potentielt vildledende.

Enøjet optagethed af covid19-vaccinerne efterlader nyankomne vaccineskeptikere i letvægtsklassen med opfattelsen af, at bivirkningerne ved netop disse nye vaccineformer udgør et særtilfælde; en undtagelse, der bekræfter reglen om vacciners almindelige gavnlighed. Således forbliver de fastholdt i den mytologiske forestilling om vaccinevidenskabens uegennyttige velgørenheds-udryddelse af polio, kopper osv.

Tankegangen minder lidt om de nyankomne indvandrerkritikeres manglende dybere forståelse for den racefremmede masseindvandrings institutionaliserede magtpolitiske årsagssammenhænge samt deres ringe eller helt fraværende værdsættelse af tidlige indvandringsmodstanderes fortjenstfulde forudseenhed og advarsler.

Der er tale om progressivistisk (i dette tilfælde farmaceutisk) teknologi. Det følger logisk heraf, at vacciner hidrørende fra denne teknologi, vil være under fortsat udvikling og dermed uens fra årti til årti. Dette burde være selvindlysende. Fortsat opmærksomhed rettet mod denne overfladiske skelnen, mellem tidligere og nutidige vaccinationsformer, er således erkendelsesmæssigt omsonst.

Skabelonen er den samme. Dette er den afgørende erkendelse. Kritisk virksom undersøgelse af samtiden forudsætter viden om fortiden og i særdeleshed de politisk-økonomisk-teknologiske mønstre, der går igen, hen over årtierne og århundrederne. Stirrer man sig blind på de finere nuancer, labyrintiske forskelle mellem typerne af vacciner eller enkelte af disses særlige formodede egenskaber (gain-of-function, genterapi, MRNA, graphene-oxid osv. osv.) risikerer man at miste det overordnede historiske blik for de bagvedliggende magtpolitiske sammenhænge.

Den kybernetiske fremgangsmåde; drejebogen, så at sige, er i princippet nøjagtig den samme i dag, som under poliovaccinernes udrulning i 1950’erne, hvilket Richardson på så forbilledlig grundig vis belyser ovenfor. Propagandistisk ibrugtagning af systemmedier til statsterroristisk adfærdsstying; myndighedssanktionerede masseinjiceringer i borgernes legemer af eksperimentelt tilvejebragte, ekspertgodkendte cancer-cocktails; henvisningerne til udefrakommende, fleksibelt definerede kriser til berettigelse af teknokratiske nødforanstaltninger/-forholdsregler uden demokratisk kontrol; institutionel censurering af kritiske røster og akademisk/kulturel/social/økonomisk udgrænsning af ‘asociale’, usamarbejdsvillige borgere.

Disse typisk socialistiske samfundsstyringsværktøjer går umiskendeligt igen fra den ene, indtil det massepsykotiske leje, kunstigt ophidsede sundhedskrise til den næste, og er i al væsentlighed; i grunden de samme — uanset om vi kalder vaccinerne for genterapi, MRNA eller noget helt tredje.

For den historisk bevidste iagttager er det kun forventeligt, at de totalitære midler til gennemførelse af globalisternes progressivistiske magtkonsolideringsøvelser intensiveres, i nogenlunde samme takt som den dertil anvendte, stedse mere ‘innovative’ farmaceutiske (og anden) teknologi udvikles, dvs. spirallerer uigenkaldeligt ud af de hovmodigt selvforblændede videnskabelige eksperters kontrol, til ubodelig skade for deres sagesløse omgivelser.

Teknokrater, progressivister, kollektivister og andre sjæleforladte videnskabister kan som altid kendes på deres ringeagt for naturens orden, deres etiske nihilisme, deres flokmentalitet og fuldkomne laden hånt om individets værdighed.

Som allerede antydet er Clint Richardson en meget grundig dokumentarist. Den to og en halv times uforlignelige bevisførelse i Lethal Injection indeholder flere øjenåbnende passager, der ikke just er for sarte sjæle, og dette værk alene bør kunne tjene til relevant udvidelse af kildegrundlaget for de flestes personlige oplysning samt eventuelle videreformidling. For de som måtte have yderligere interesse for Richardsons beundringsværdige sandhedssøgende arbejde i frihedens tjeneste, henviser vi her til to nyere, ret lange (samlet over sytten timer) dokumentarfilm fra hans hånd:

Lethal Injection 2 – A Corruption Of Blood (i to dele)

Wagging the Dog P1 – the Story Behind the Story of COVID-19

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

SOLID DOKUMENTAR OM SANDHEDEN BAG POLIO m.m.

Kommentarer ved afdøde Alan Watt og Dr. Suzanne Humphries. Stavefejlene i tekstningen er ubetydelige; til tider endda næsten charmerende, og tager intet fra budskabets vigtighed.

Polio er her stadig. Kriterierne for diagnosticering og statistisk opgørelse er blot blevet kraftigt skærpede, i forhold til da man havde en økonomisk, karrieremæssig og politisk/propagandistisk interesse i at blæse frygten op. Således kan det teknomedicinske system, ved svindel, mørklægning og vildledning gennem de korrupte systemmedier, opretholde myten om de geniale forskere, der udryddede den slemme polio-bussemand med deres ‘gratis’ verdensfrelsende vacciner. I dag er polio jo forsvundet. Pist borte, ikke sandt? –I hvert fald fra mainstreammedierne.

Salk og Sabin var begge jøder. De brugte cancerceller og abenyrer til deres dødbringende kvaksalver-injiceringer, den systematiske udbredelse af hvilke sandsynligvis har ført direkte til vore dages cancer-epidemi blandt børn.

Syndromet kendt under samlebetegnelsen ‘Polio’ (poliomyelitis), eller børnelammelse, var ifølge Dr. Humphries slet ikke nogen naturligt opstået, veldefineret sygdom, men i virkeligheden en masseforgiftning, hovedsageligt af børn, forårsaget af 1940ernes og -halvtredsernes ivrigt ekspert-anbefalede overforbrug af DDT og andre stærkt sundheds-skadelige kemikalier. Thalidomid-skandalen fra 1960erne giver os endnu et advarende fingerpeg om, hvor fornuftigt det er, blindt at følge bigpharma-eksperters og videnskabelige ‘myndigheders’ råd.

Vore dages polioformer er sandsynligvis spredt ved vaccinationsprogrammerne.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

SUNDHEDSSTYRELSEN UNG MED DE UNGE I KLÆG GRUPPE-PSYKOLOGISK, MANIPULERENDE HIPSTER-PROPAGANDA ► BIG PHARMAS MILLIARDINDBRINGENDE EKSPERIMENTAL-INJEKTION FRA PFIZER/BIONTECH NU GODKENDT TIL 12- til 15-ÅRIGE, PÅ TRODS AF ‘MYNDIGHEDERNES’ KENDSKAB TIL ALVORLIGE VAX-BIVIRKNINGER HOS DE ALDELES COVID19-UPÅVIRKEDE RASKE UNGE ► SELV OM RELEVANTE RISIKO-STUDIER ER UAFSLUTTEDE, ANBEFALER BROSTRØM, AT EN KVART MILLION RASKE DANSKE BØRN FORSØGSINJICERES MED POTENTIELT KRÆFTFREMKALDENDE/STERILISERENDE GMO-COCKTAILS … FOR ‘SAMFUNDETS’ OG ‘FLOKIMMUNI-TETENS’ SKYLD [opdateret 2.03]

De har tilsyneladende haft travlt i sundhedsstyrelsens PR-afdeling på det seneste. Deres hipsterkommunistisk teknototalitære påvirkningsvideoer har næppe været billige at producere. Men hvem er smålig nok til at bekymre sig om omkostninger, når der er fri adgang til danskernes skattemidler og en faretruende pandemi hærger samfundets TV-skærme og smart devices?

Her en i fornærmende og uforskammet grad manipulerende neokollektivistisk afpresningsvideo, også rettet mod ungdommen▼

Unge kan få deres ‘frihed’ tilbage, når de tager eksperimentalindsprøjtningerne uden at gøre vrøvl; lader sig overvåge elektronisk døgnet rundt; kan fremvise gyldigt digitalt indenrigspas og i hovedsagen gør som eksperterne og myndighederne siger.

Sundhedsstyrelsens kommunikationschef hedder Eva Tolstrup Ziegler, e-post (fra styrelsens hjemmeside): evtz@sst.dk

Styrelsens 52 siders notat om godkendelse af eksperimentalvacciner til 12-15-årige børn her. Af flere interessante citater kan nævnes følgende [hammersmedens fremhævning]:

Det bemærkes, at det aktuelle datagrundlag er lille og evidensgrund-laget for sjældne eller meget sjældne bivirkninger vil først blive genereret, når data er tilgængelige efter ibrugtagning af Comirnaty® til 12-15-årige i større skala.

Det er Lægemiddelstyrelsens foreløbige vurdering, at anafylaktiske reaktioner forekommer hyppigere i forbindelse med vaccination med Comirnaty® end ved øvrige vacciner (fx influenza-vacciner).125 I et amerikansk registerstudie blev der ikke set forskelle i hyppigheden af anafylaksi på tværs af aldersgrupper efter vaccination med en række almindelige vacciner.126 Der findes ikke særskilte data vedr. anafylaksi blandt børn, der er vaccineret med vacciner mod COVID-19. Vi ved således ikke, om risikoen er højere, sammenlignelig med eller lavere end for voksne.

Børn, der bliver smittet med SARS-CoV-2, har oftest milde eller ingen symptomer. Desuden har børn og unge lavere risiko for alvorlig sygdom og død som følge af COVID-19 end andre aldersgrupper. Selv børn med underliggende sygdomme og tilstande, bliver sjældent alvorligt syge, når de bliver smittet med SARS-CoV-2. Infektion med SARS-CoV-2 har dog vist sig i sjældne tilfælde at udløse et syndrom med svær systemisk inflammation (MIS-C), blandt børn. Fordi COVID-19 ikke er en alvorlig sygdom blandt børn er alvorlighedskriteriet ikke tungvejende fra et befolkningsperspektiv.

–Alligevel skal over en kvart million danske børn nu udsættes for medicinske masseforsøg. Det må utvivlsomt være af nogle meget videnskabeligt presserende årsager; noget som vi som almindelige skatteydere selvfølgelig slet ikke forstår os på…

gør som oversundhedspersonen, den tidligere internationale sekretær for DKP og nu homoseksuelle FN-teknokrat siger. Hvis ikke risikerer vi, at tallene stiger igen, og så skal vi virkelig gøre som han siger…
…umiddelbart skulle man tro, at børnehaveklasselærerindestemmeføringen ville virke umyndiggørende og nedladende, men jo flere af de videnskabeligt upåtvivlelige oplysningsvideoer fra sundhedsmyndighederne man ser, jo mere indser man, at den tværtimod er tillidsvækkende og beroligende det er smart
Udgivet i Uncategorized | 4 kommentarer

KÆRSHOVEDGÅRD, KOSHER-PATRIOTISME, ANARKO-TYRANNI, SNYLTERVIRKSOMHED, FOLKEFORGIFTNING [2.07]

Fin tale af Stram Kurs-aktivisten Lars Erichsen herover. Mange rigtig gode elementer. Anerkendelse og respekt for veludført arbejde skal lyde herfra. I det hele taget er det prisværdigt og i sandhed opmuntrende når dansksindede folkefæller gør en hæderlig og fortjenstfuld indsats for fædrelandet. –Også selv om vi nok kan undvære henvisninger til Dreyfuss-affæren i Frankrig og andre umiskendelige tilkendegivelser for den helt irrelevante filosemitiske dagsorden, der præger counterjihad-patriotismen lige fra DF/Nye Borgerlige-segmentet til de forskellige, mere eller mindre politisk korrekte anti-islamiske grupperinger.

Demokrati, antiracisme, vestlige værdier, ytringsfrihed, respekt for kvinders rettigheder osv. osv. Vi kender remserne. Dog tyder talen her på, at det også blandt visse kosher-patrioter begynder at knibe med opretholdelsen af den dogmatisk selvpålagte farveblindhed. Måske hele den i overvejende grad jødisk-amerikansk foranstaltede Covid-1984 massepsykose, med dens uhyggeligt bedrageriske, tiltagende totalitære privatlivsovertrædelser, også kan medvirke til at få nogle flere kosher-patriotiske skæl til at falde fra gode dansksindede folkefællers øjne.

Det kan være svært at afgøre, hvor meget af ovennævnte filosemitisme bunder i politisk-strategiske overvejelser over, hvordan man så at sige bedst ‘spiller inden for linjerne’ i medie-/partistøttemæssig sammenhæng, og hvor meget er udtryk for egentlig shabbos goy stedfortræder-zionistisk verdensanskuelse (og dermed i sidste ende [forhåbentlig] ubevidst/utilsigtet agentvirksomhed for en fremmed mellemøstlig stat). Den redaktionelle vurdering her på bloggen er, at der findes adskillige hæderlige danske mænd og kvinder i de kosher-patriotiske kredse, hvis danske sindelag er fuldkommen oprigtigt og hvis arbejde for fædrelandet tjener dem til ære, men hvis historisk-politiske indsigt måske ikke helt står mål med deres sælsomme begejstring for jødedommen.

Hvad angår kriminelle racefremmede i Danmark giver sagen Kærshovedgård og Hr. Erichsen’s, med nævnte forbehold, fortrinlige tale anledning til følgende betragtninger:

Tilstedeværelsen af kriminelle racefremmede i Danmark og resten af Vesten skyldes ikke vestlige top-politikeres uagtsomhed eller uduelighed, men samme landsforræderiske politikeres bevidste meddelagtighed i globaliseringsdagsordnens planmæssige gennemførelse.

Åbenlyst forbryderiske racefremmede udgør dog kun een tilsynekomst af fænomenet anarko-tyranni. Denne mest nederdrægtige blandt styreformer har, som det utvivlsomt allerede vil være læsere af Hammersmeden bekendt, til hensigt, dels at henlede de skatteydende vesterlandske værtsfolks opmærksomhed på overfladisk gadekriminalitet; voldtægter; vestlig-islamisk kultursammenstød osv., således at mere sofistikeret, lyssky kriminalitet, eksempelvis finansiel udplyndring eller teknofarmaceutisk tyranni, lades upåagtet, dels at importere nye antinationalt indstillede, globaliseringsparate vælgergrupper, for dermed at svække den nationale samhørighed og således, på sigt, umuliggøre samlet folkelig modstand mod verdensregeringens diktatur samt, endelig, at sænke ejendomsværdien (og lønningerne) i de berørte områder, hvorved ådselskapitalistiske opkøb så meget desto mere udbytterigt kan foretages.

Det er imidlertid af afgørende betydning at forstå, hvorfor de velfungerende racefremmede udgør en endnu vigtigere del af det anarko-tyranniske styresystem, end de åbenlyst kriminelle.

De såkaldt velfungerende racefremmede udtynder nationens blod uden at værtsfolket ænser det. Det er i denne ubemærkethed og forlorne tilforladelighed, faren består. På arbejdspladser over alt i Danmark sænkes standarden, eksempelvis for anvendelse af det danske sprog, umærkeligt, dag efter dag. Den laveste fællesnævner lægger niveauet for alt og alle, når velintegrerede Muhammed og Ali Baba træder ind i det fleksibelt farveblinde arbejdsfællesskab. Og etniske danskere ved fra medietræningen, at det slemmeste der findes er fordomsfuldhed og racisme. Så hver eneste gang der er optræk til gnidninger eller konflikt, trækker gennemsnitsdanskeren sig tilbage, i velbegrundet bekymring for de ansættelsesmæssige følger af, at ledelse og HR-afdeling, med de unge, sitrende ambitiøse og veluddannede (kulturmarxistisk gennemindoktrinerede) apparatjik-kvinder, skulle fatte mistanke til intolerant hadtanke.

Rummelighed, eftergivenhed og tilpasningsvillighed, indtil punktet hvor de mere og mere velintegrerede negre og arabere til sidst har vænnet sig til, uden mindste bekymring for negative konsekvenser, dagligt at kunne rette netop de mikroaggressioner mod deres demoraliserede, antiracistisk afrettede og forgældede etnisk danske kolleger, som systemmediernes statsinstitutionaliserede gymnasiepiger (m/k) i deres hollywood-opgejlede woke-fantasier er overbeviste om, hele tiden finder sted med modsat fortegn.

Det samme gælder for dagligdagslivet i boligforeninger; i børnepasningsinstitutioner; i skoler; ved færdsel i det offentlige rum og, ikke mindst, i familier med racefremmede svigersønner (racefremmede svigerdøtre udgør af biologiske og kulturelle årsager, som det vil være for omfattende at beskrive fyldestgørende her, et noget mindre problem, afhængig af hvilken racemæssig baggrund [kvalitet], der er tale om. Lad os understrege, at danske mænd med neger- og thaikoner udgør et betragteligt og beskæmmende etnisk og kulturelt problem, blot ikke i helt samme katastrofalt landsskadelige størrelsesorden, som danske kvinder med araber- og negermænd).

Uafladeligt distraheres de hårdtarbejdende danske skatteydere af deres omgivelsers idelige forandringer — ikke bare på arbejdspladsen, men i tiltagende grad i deres boligområder, hvor kvoteanbragte perkernaboer støjer døgnet rundt, sælger narko i opgangene og chikanerer de i forvejen socialt belastede danskere. End ikke i sit private hjem kan man få ro til at samle tankerne, for, i dybden, at grunde over udviklingens mønstre. Det elektronisk smarte udstyr skal jo opdateres og de snakkende hoveder på overstørrelse-fladskærmen minder jævnligt om grænserne for acceptabel, videnskabelig dokumenteret fakta på den ene side, og helt uantagelige ‘konspirationer’ på den anden.

I mellemtiden, og i alle livets forhold, fremmedgøres danskerne, langsomt men sikkert, i deres eget hjemland, ved den gradvise tilvænning til mere eller mindre aggressive; mere eller mindre påtrængende, etnokulturelt uvedkommende folkegruppers allestedsnærvær.

Disse omstændigheder, hvis udviklingsforløb i alle afgørende hovedtræk og for alle vestlige landes vedkommende, kan påvises som identiske, beror ikke på tilfældigheder, men på anarko-tyrannisk planmæssighed. Systemmedier; statsinstitutioner og samtlige ‘private’ virksomheder understøtter som bekendt det multietniske samfund med fuldkommen gennemkoordinerede propaganda-kampagner. Dag ud og dag ind. År efter år. Adfærdspsykologisk træning og holdningsbearbejdning med samme kværnende åndsforsnottende slavebudskab: raceblanding/multikulti godt; racisme slemt. Hvid slem; sort god.

Nærværende fremhævelse af farerne ved såkaldt velintegreret racefremmed kolonisering skal på ingen måde forstås som forsøg på bagatellisering eller tilsidesættelse af de voldskriminelle psykopatiske perkeres fuldkommen uantagelige personfarlige vaneforbrydelser, fjendtlige misgerninger til skæbnesvanger, ofte ubodelig livslang skade for de sages- og forsvarsløse danskere, som regel nederst på den sociale rangstige, der hyppigst ender som integrationens og tolerancens ofre.

Perkerne i bandegrupperingerne er i sandhed anarko-tyranniske agenter, men hører så at sige til fodtropperne, importeret i hundredtusindvis med det allerede berørte, flersidige formål: dels at terrorisere, demoralisere og i almindelighed svække værtssamfundets etnokulturelle modstandskraft, således at dette lettere kan lænses for aktiver af globalfinansens professionelle snyltere, dels at vesterlændinges opmærksomhed og mistænksomhed i processen afledes fra de egentlige kulturødelæggeres mere diskret udførte aktiviteter, i virksomhedsbestyrelserne; i nyhedsredaktionerne; i rektorkollegierne på universiteterne og på direktionsgangene i den transnationale finansielle sektor.

Fænomenet kan sammenlignes med den måde, hvorpå edderkoppen først sprøjter lammende (politisk korrekt holdningsbearbejdning; antiracistisk tabuisering; demoralisering; historisk dæmonisering), derpå vævsopløsende (racefremmed masseindvandring; feminisme; porno; alkohol; medicinafhængighed [lovlig såvel som ulovlig]; homo- og transseksualitet osv.) gift ind i dens netindspundne offer, så udsugningen af indmaden kan foregå uforstyrret.

Analogien bliver skræmmende aktuel, når man påtænker de vestlige samfunds nuværende tilstand, under totalitær globalkapitalistisk teknokratkontrol. Det, der engang var mere eller mindre selvstændigt levedygtige og etnokulturelt sammenhængende folkelegemer (i analogien det flyvende insekt), er i dag omdannet til usammenhængende, konfliktfyldte, kriminalitetshærgede, balkaniserede sammenrend af alverdens indbyrdes stridende diasporaer. Omkring dette flydende etniske miskmask findes en formel skal, bestående af juridisk-økonomisk definerede fællesidentiteter: pas; statsborgerskab; sprog; arbejde; ‘rettigheder’; omfordeling af skattemidler (i analogien det hjælpeløst indfangede og lammede byttedyr, hvis indre organer er omdannet til let fordøjelig sovs/tyndtflydende grød og nu kun holdes på plads af exoskelettets tilbageværende skorpe).

Borgerprotester, som lagt for dagen i den udmærkede tale ovenfor, og anden folkesolidarisk handling til fælles værn mod gadeperkernes forbrydelser er således i høj grad berettiget.

Men hvorfor mon systemmedierne uafladeligt kører på med deres evindelige skabelon-historier om dygtige indvandrerpiger, alvidende negerprofessorer og fantastiske fodboldmulatter? –Kunne det monstro være fordi, de velintegrerede racefremmede udgør globalteknokraternes mest effektive kategori af anarko-tyranniske besættelsestropper? Gadeperkerne er de menige fodsoldater. Advokaterne, lægerne, sociologerne og mediekommentatorerne — som alle med ufortøvet selvfølgelighed udnytter deres statsinstitutionaliserede magt, så snart, ja ofte allerede inden de har fået deres officielle eksamensbevis eller beskikkelse i hænderne, til skamløs politisk aktivisme for mere racefremmed masseindvandring — officererne.

Blindheden over for anarko-tyranniets flerstrengethed og dybdevirkning kan ofte føres tilbage til dualisme-fejlslutningen, denne kedsommeligt manikæiske, sort-hvid, binært overforsimplede tænkemåde, med dens polært modsatrettede, teoretisk opstyltede begrebspar, uden plads til selvstændig værdisætning eller individuel, personlig dømmekraft. Fejlslutningen kendes også som det falske dilemma: kriminel indvandrer slem, lovlydig indvandrer god. Islam slem, jødedom god.

Man ser denne tankens indsnævring til to og kun to valgmuligheder øve sin analytisk anorektiske indflydelse på alle samfundsområder, senest aktualiseret og med uoverskueligt skæbnesvangre følger, i vaccine(pseudo)debatten: AstraZeneca usikker, Pfizer-BioNtech-Moderna sikker.

I den politiske sfære udspaltes ethvert hensyn; enhver betragtning; ethvert forhold under den refleksive dualismetænkning, i ensidigt økonomisk definerede skabelon-kategorier, såsom højre-/venstreorienteret; borgerlig/socialistisk eller kapitalistisk/kommunistisk. Denne reduktionistiske tilbøjelighed, til altid at skulle opdele emnefelter i kunstigt polære modsætningspar, lammer ikke blot tænkeevnen, men ender desuden ofte i ideologisk fastfrosne blindgyder for velmenende nationalsindede.

Et udmærket eksempel på denne dualismefejlslutningens direkte vej til vildfarelse opstår, når instinktsunde unge vesterlændinge, nyligt opvågnede til racemæssig og politisk-historisk erkendelse, ikke ser andre muligheder for udlevelse af deres nyfundne indsigter, end straks at male sig op i det ekstremt kontroversielle og historisk diskrediterede nationalsocialistiske hjørne, for dér omhyggeligt at iføre sig den tilhørende totalitære spændetrøje. Dette trodsige, indtil det socioøkonomisk selvudgrænsende og reelt stigmatiserende, ultra-idealistiske modsvar på finanselitens folkemorderiske teknoglobalisering, udspringer ofte af et oprigtigt ungdommeligt oprør, og er, som udtryk for en sådan intuitiv afstandtagen til det teknokratisk folkemorderiske system, forståeligt. –men næppe derfor gavnligt, endsige særligt befordrende for de Fjorten Ords langsigtede fuldbyrdelse.

Ingen fri europæisk sjæl kan i længden affinde sig med et liv under totalitære forhold, ideologisk selvcensur eller tankekontrol, ligegyldigt hvor racemæssigt fornuftigt pågældende styresystem, med tilhørende verdensanskuelsesmæssig dogmatik, end måtte forekomme. Hvis nationalsocialistiske undergrundsnetværk imidlertid kan føre til virkelig effektiv bekæmpelse af fjenden og/eller til traditionel pardannelse med ægteskab og stabil flergenerationel familieopretholdelse i overensstemmelse med Naturens orden, skal vi selvfølgelig ikke lægge hindringer i vejen herfor, men blot advare mod de grundlæggende unaturlige træk ved, samt de historisk veldokumenterede, menneskefornedrende rædsler forbundet med, virkeliggjort totalitær socialisme.

–Et andet aktuelt eksempel på skadelig falsk dilemma-tænkning ser vi, når den moderate kosherpatriot øjensynlig føler sig nødsaget til at omfavne det postmoderne Vestens samlede kulturforfald, inklusive homomarcher; drukkenskab; statsfeminisme og, ikke mindst, den etisk fallerede, værdinihilistiske eksperimentelle videnskab, som en ubesindig og kontrær modreaktion på Islams religiøst grundfæstede kulturkonservatisme. Resultatet bliver en besynderlig tvangsmæssigt indskrænket og fastlåst politisk karikatur, blottet for verdensanskuelsesmæssigt manøvrerum: Al vesterlandsk identitet defineres herefter indirekte og reaktionært ved sin modsætning, i dette tilfælde Islam, frem for i sin egen ret og efter egne forudsætninger.

Som man ser, karakteriseres dualismetænkningen frem for alt ved en ideologisk og teoretisk præget virkelighedsopfattelse. Intet menneske af kød og blod; med en intakt levende sjæl vil kunne acceptere at indordne hverken sin livsførelse eller sin tænkemåde efter så kunstigt, indsnævrende og overfladisk en verdensforståelse.

Sandheden er, at alle vacciner forvolder skade på modtagerens legeme og at alle racefremmede indvandrere svækker det nationale folkelegeme. Nogle af vaccineskaderne slår blot ud i akut indlæggelseskrævende tilfælde, mens alle de andre stadig forøver deres skadelige langtidsvirkninger, blot uden den vaccineredes øjeblikkelige erfaring heraf eller bevidsthed herom.

På samme måde med racefremmed masseindvandring: Nogle perkere voldtager, røver, kører vanvidskørsel og stikker med kniv til umiddelbart lemlæstende, umisforståelig skade for deres omgivelser. Andre snylter med myndighedernes billigelse og tilskyndelse på uddannelsesvæsnet i årevis; optager pladser i skoler og boliger, som etniske danskere rettelig burde have haft; udnytter mediernes folkemorderiske raceblandingspropaganda til etnokulturelt ødelæggende pardannelse med hjernevaskede danske kvinder og sætter bastardbørn i verden, til yderligere fortrængning og fremmedgørelse af danske folkefæller ud i al fremtid.

Begge former for etnisk aggression (den ene ved lystmorderisk/sadistisk dagligdagsterrorisme, den anden ved snigmord og langsom kvælning) udgør på hver sin måde fuldkommen uantagelige angreb på Danmark som bæredygtig nation og må snarest muligt bringes til ophør med alle nødvendige midler (inden for lovens rammer, naturligvis). Men hvor den første trussel i det mindste foregår i det åbne, og dermed potentielt vil kunne bevidstgøre danskere om farerne forbundet med racefremmed masseindvandring, foregår den sidstnævnte i det skjulte eller i en tilsløret, bedragerisk form og unddrager sig dermed den brede befolknings, hvis ikke kendskab, så i hvert fald berettigede mistænksomhed.

Denne evne til gradvist at fortrænge danskere fra område efter område aftager ingenlunde i takt med de racefremmede kolonisatorers integration, assimilation eller de jure lovlydighed (ej heller med hyppigheden af nok så overbevisende deltagelse i vulgærkomisk omtale af privatlivets mest intime emner, en åbenbart særlig vigtig markør for mange papirlovspatrioter til bekræftelse af indvandreres overtagelse af de såkaldt ‘danske værdier’ og ‘frisind’ [tågede floskelbegreber, der ved nærmere eftersyn ofte viser sig blot at henvise til et besynderligt postmoderne sammenkog af kulturmarxistisk frankfurterskole-dogmatik, selvfornedrende promiskuitet og en udpræget mangel på etnokulturel, såvel som personlig selvtugt, undertiden uskelnelig fra nihilistisk ligegyldighed eller ligefrem alkoholiseret uansvarlighed]).

Tværtimod. Evnerne til at forøve langsigtet demografisk marginalisering og planmæssig etnisk udgrænsning af de oprindelige danskere forøges kun i takt med de racefremmedes kamæleon-agtige maskerade-indpasning og infiltrerende indtræden i vore samfund — et fænomen som vi ved, understøttes institutionelt og finansielt, både herhjemme og i resten af den vestlige verden.

Anarko-tyranniets metode består altså ikke blot i importeret racefremmed gadekriminalitet; ej heller alene i den bedragerisk velintegrerede etniske fortrængning af værtsfolket, gennem samme masseimporterede gruppers skatteyderbekostede uddannelse til systemtro apparatjiks (skatteopkrævere; løntrykkere; angivere af forskellig art; sociologer; advokater; læger osv.), medienormalisering af raceblanding osv. Begge disse egenskaber ved anarko-tyranniet udgør i sandhed væsentlige grundbestanddele i styreformen, men der findes desuden et tredje anarko-tyrannisk aspekt, som virker sideløbende med den racefremmede masseindvandrings dagligdagsforpestende indflydelse: nemlig den sociokulturelt institutionaliserede, indre samfundsopløsning.

Det er ved dette tredje, ofte underbelyste anarko-tyranniske aspekt, at danskernes privat- og familieliv gøres uforudsigeligt, kaotisk, ulideligt og dermed lettere at ‘adfærdsregulere’ (beherske) for globalteknokraterne. Gennem feministisk, homo-/transseksuel, raceforræderisk, hedonistisk, demoraliserende, ironisk-trivialiserende og nihilistisk tekno-videnskabelig, progressivistisk indoktrinering af værtsfolkets børn og unge, ikke blot i daginstitutioner og skoler, men ved kontinuerlig holdningsbearbejdning i systemmedier og på arbejdspladser, hjernevaskes betragtelige dele af værtssamfundets opvoksende generationer reelt til fjendtlige agenter.

De flere og flere intetanende skaldede/blåhårede demonstrativt ‘lesbiske’ teenagedøtre og videnskabeligt forurettede klimaaktivist-sønner der dukker op med fromme verdensfrelserminer ved familiemiddagene ude omkring i provinsen, kan spores direkte tilbage til sociokulturel anarko-tyrannisk adfærdsstyring. De evigt omskiftelige infrastrukturelle-teknologiske vilkår i dagligdagen, herunder særligt tvangsdigitaliseringen samt, ikke at forglemme, covid1984-testningen og vaccineudrulningens farmaceutisk-teknokratisk foranstaltede privatlivskrænkelser, repræsenterer ligeledes anarko-tyrannisk styring: evig forvirring og uforudsigelighed for skatteyderen; lettere adgang til kontrol og myndighedsudøvelse over de således umyndiggjorte og stressede; evigt distraherede borgere … for magthaverne.

Det må formodes at de koshervenlige patrioter ikke ganske har indset, at de samme kræfter der står bag den racefremmede masseindvandring og homopropagandaen, i hovedsagen også står bag den farmaceutiske masseforgiftning.

Vor kultur forgiftes og bedøves ved alkoholisme, kønslig usædelighed, alment udbredte kulturmarxistiske antagelser om race- og kønsforhold samt sprogforurenende og demoraliserende jødisk hollywood-underholdning (denne virker desuden som indirekte, og netop derfor, højeffektiv indoktrinering).

Vore samfund forgiftes ved familieødelæggende fastfood-kæder, kollektiv smartphone-hypnotisering, swingerklubber, statsfeminisme samt normalisering af/belønning for homoseksualitet.

Vore nationer forgiftes ved indoptag af hele etnografiske kataloger af racefremmede aggressorer.

Vor økonomi forgiftes (og drænes kontinuerligt) af transnational finansiel spekulantsvindel.

Men disse indirekte metoder til forgiftning er åbenbart ikke længere tilstrækkeligt virksomme. Nu skal alle borgere fra tolv år og op have eksperimentelt genmodificerende, kræftfremkaldende og steriliserende nervegift sprøjtet direkte ind i kroppen (ud over alle de utallige andre immun- og hormonforstyrrende eksperimentalvacciner, BigPharma ved kybernetisk adfærdsstyring, har fået manipuleret vesterlændinge til at lade sig injicere med livet igennem, fra den spædeste barndom til alderdommens mimrende dødsmærkede senilitet).

Snyltere bedøver deres værter ved forgiftning, inden de udsuger dem og tager livet af dem. Dette er velkendt fra biologien. Den farligste parasit er den, man ikke opdager.

Udgivet i Uncategorized | 5 kommentarer