PANDEMI-HYSTERI DANNER GROBUND FOR TEKNOTYRANNI

 

 

Der findes i hundredevis af ultra-avancerede militære laboratorier overalt i denne verden. Fænomenet er ikke begrænset til Vesten. Forskere ved disse (inklusive mange af deres højtuddannede kolleger ved civile laboratorier) arbejder målrettet på udviklingen af stedse mere dødbringende biologiske og kemiske våben. Om COVID19 hører til i denne kategori, kan ikke fastslås med sikkerhed. –Men muligheden kan, logisk set, ikke afvises.

Under alle omstændigheder er det åbenlyst i BigPharmas og kyniske globalteknokratiske magthaveres interesse, at kunne henvise til verdensomspændende trusler, disse være sig virkelige, syntetiske eller opdigtede, såsom netop pandemier, når nye totalitære tiltag over for de autoritetstro befolkninger skal retfærdiggøres.

Sammenhængen er værd at overveje og giver i hvert fald denne iagttager anledning til alvorlig bekymring om, hvor grænsen for staters magtudfoldelse bør trækkes. Mængden af påskud for udøvelse af totalitær, enevældig magt er tilsyneladende uendelig. Med den verdensomspændende mediebevågenhed som hysteriforstærker vil der bestandigt kunne peges på katastrofer eller farlige trusler af forskellig art, der, efter teknologi-forblændede og/eller korrupte magthaveres mening, vil kunne begrunde og undskylde strengere og strengere nødforholdsregler og af omstændighederne ufravigeligt påtvungne ekspert-indgreb … for at beskytte civilbefolkningen og varetage almenvellet, selvfølgelig.

Taget den accelererende medicinsk-videnskabelige udvikling og tyranniske magthaveres mindre end flatterende historiske synderegistre i betragtning, er det nok bedst at iagttage forsigtighedsprincippet og derudfra både sætte og håndhæve særdeles faste grænser for teknokratiske myndigheders (statslige såvel som privates) beføjelser. –De sætter dem sjældent selv.

På et helt overordnet plan viser COVID19 og de utallige andre former for sygdoms-spredning forbundet med postmodernitetens interkontinentale folkevandringer, uagtet om de enkelte vira eller bakterievækster så måtte være kunstigt fremstillede eller ej, at grænseløs globalisering virker problemforværrende.

Udgivet i Uncategorized | 6 kommentarer

FENTANYLFORBINDELSER [opdateret]

 

 

Atwill’s baggrundsartikel (om Huxley’s valg af titlen og begrebet ‘Fagre Nye Verden’) her.

 

 

 

 

 

 

 

 

Den oplevede stigning i autisme har at gøre med bedre diagnosticering … det er det hele. Det samme gælder for hjernesvulster og sterilitet. Der findes ingen årsager. Kun objektive omstændigheder og fakta. –Alt er ok. Forskerne og lægerne, de videnskabelige autoriteter, har styr på det for os. Vi kan alligevel ikke modsætte os udviklingen. Inklusion og accept af den spændende nye og berigende neurologiske mangfoldighed er vejen frem.

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

LØNTRYK AVLER MODTRYK: FINANSSNYLTERNE HAR BEDT OM DET LÆNGE | SÆRDELES OPMUNTRENDE LIVSTEGN FRA ARBEJDERKLASSEN | HAMMERSMEDEN STØTTER VARMT AKTIONERENDE DANSKE STILLADSARBEJDERE I KAMPEN MOD GLOBALKAPITALENS UMÆTTELIGE BLODSUGERE | NÆSTE RELEVANTE MÅL: PÅNY STORM MOD KOSMOPOLIT-IGLERNES HOVEDKVARTER, FONDSBØRSEN, SOM I 1918?

Satme på tide nogen slog tilbage mod de internationale spekulantvampyrer. At modstanden skulle komme fra arbejderklassen, der har de ringeste tidsmæssige og økonomiske ressourcer dertil og i forvejen bærer de tungeste byrder (i bogstaveligste forstand) for resten af samfundet, vidner om hvor bedøvet den danske middelstand og hvor korrumperet den danske intelligentsia er blevet…

note til notat: disruption går begge veje…

TILLYKKE MED INDSATSEN, GUTTER! DANSKE ARBEJDERE FINDER SIG ÅBENBART IKKE I HVAD SOM HELST … LANG GENERAL-/FOLKESTREJKE STADIG HÅRDT TILTRÆNGT. BEGIVENHEDERNE 3. DECEMBER 2019 KAN FORHÅBENTLIG VÆRE ET VIGTIGT SKRIDT PÅ VEJEN.   

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

INTERESSANT ANTIPROGRESSIVISTISK TWITTERKONTO | TEKNOKAPITALISMENS SLUTBRUGERVIRKELIGHED

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

opdateret 2.03
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

SJOVT HVORDAN UDVIKLINGEN I DANMARK PÅ FLERE OG FLERE OMRÅDER FREMSTÅR SOM UFRIVILLIG PARODI PÅ ALAN WATT’S TANKEFORBRYDERISKE FORUDSIGELSER…

Læsere med gode nerver og en veludviklet tålsomhed for det tragikomiske, kan til anskueliggørelse lytte til generaldirektøren for den velærværdige, bruxelles-baserede organisation Digital Europe, en Cecilia Bonefeld-Dahl, udbrede sig på lydefri globalist-pidgin om hvorledes gammeldags nationale strukturer stadig udgør en genstridig hindring for den ønskede digitale udvikling mod en mere agil og vækstende, innovativ teknofremtid, med fokus på flere investeringer i AI som den altafgørende forudsætning for vor fortsatte nødvendige integration i det fremtidsforbedrede globalsamfund.

Cecilia blev hygge-interviewet i statsradioens P1 Morgen forleden dag. Besynderligt nok udeblev de kritiske spørgsmål fuldstændigt. De ‘røde lejesvende’ på DR er tilsyneladende faldet noget af på den. –Eller også er de internationalistiske dagsordner fra hhv. ‘højre’- og ‘venstrefløjen’ efterhånden bare æltet så grundigt og uadskilleligt sammen til den velkendt allestedsnærværende og evigt omskiftelige konsensus-slimgrød af lige dele racefornæg-tende floskel-afliringer og på forhånd givne doktrinære progressivisme-antagelser.

I en fremtid hvor intet formodes sikkert eller forudsigeligt (ud over den støt og jævnt fremadvældende evighedsflodbølge af højteknologiske og samfundsoptimerende foran-dringer, selvfølgelig) kan vi i hvert fald se frem til én ting med absolut vished: den teleologisk betryggende forekomst af flere og flere top-professionelle, fuldkommen ligestillede ‘kvindelige’ ledere inden for de rådende teknoprogressive brancher.

Jo længere disse gruopvækkende karrierehekse fjerner sig fra Naturen og beslutsomt afsværger deres egne moderinstinkter, des ihærdigere vil de kompensere for traumet derved med demonstrativ optagethed af og selvopofrelse for businessverdenens golde teknofetichisme.

Goldhed og sterilitet er progressivt. Lissom teknologien. Lissom alle top-CEOerne i top-NGOerne. Lissom de farvestrålende reklamer på swipe-skærmen. Lissom alle hjemme-siderne med de blinkende og dansende blokmoduler.

Fremtiden er agil, siger generaldirektør Bonefeld-Dahl. Heldigvis. Hvis ikke, ville vi slet ikke kunne omstille os til den. Investeringerne i AI og Green Tech venter ikke på nogen. Vi risikerer at kineserne løber fra os. Det kræver samarbejde at konkurrere med dem. På tværs af grænser, selvsagt.  

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

GRØN OMSTILLING … TIL HVAD? FLEKSIBELT DEFINEREDE ‘KLIMAFORANDRINGER’ UDGØR DET PERFEKTE PÅSKUD FOR TOTALITÆRE GLOBALTEKNOKRATERS HEGELIANSKE SAMFUNDSHERSEN. ALT SKAL HURTIGST MULIGT TOTAL-FORANDRES I VORES PRIVATLIV FOR AT POLITIKERNE KAN NÅ AT REDDE VERDEN MED DE NØDVENDIGE INNOVATIVE, INVESTERINGSVENLIGE LØSNINGER. ALAN WATT BELYSER FÆNOMENET OG AFDÆKKER MED VANLIG UOVERTRUFFEN POLITISK-HISTORISK INDSIGT DE BAGVEDLIGGENDE ØKO-NOMISKE OG MASSEPSYKOLOGISKE SAMMENHÆNGE.

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar