BØRNEMISHANDLING OG UMYNDIGGØRELSE I DEN KULTURFREMMEDE JØDEKRISTNE STATSKIRKE

Også blinde høns kan som bekendt finde korn.

Denne dokumentarudsendelse fra P1 giver, trods det kulturmarxistiske ophav, et udmærket og afslørende indblik i hvordan menneskets naturlige ansvarsbevidsthed for egen slægt bortvisner og henrådner, når dets verdenssyn grundes på fremmede folkeslags tvivlsomme sagnforestillinger og dets sjæleliv således løsrives fra Naturens Orden.

Hvis man tror at sagen fra Tømmerup er en afvigende undtagelse, tager man grusomt fejl. Jødekristendommens sindssyge og instinktforkrøblede præster har forgrebet sig på deres menigheders børn i utallige tilfælde. Bare indenfor de seneste årtier er sagsophobningen uoverskuelig. Overalt i Vesten ser man samme mønster gentage sig: seksuelt forstyrrede præster, både af den katolske og protestantiske slags, udnytter deres sjælesvækkede menigheders blinde autoritetstro og misforståede tillid til at pille, særligt ved de små drenge der ansvarsløst overlades i deres varetægt. Når de forvirrede og skyldsplagede ‘forældre’ endelig får overvundet alle deres slavemoralske samvittighedskvaler og hændervridende formaster sig til at anmelde deres ‘i lokalsamfundet vellidte’ og ‘sympatiske’ præst til de verdslige myndigheder, træder kirkens kollegiale netværk til og der gøres store anstrengelser for at undskylde og dække over den uforsigtige misdæders forbrydelser.

Læg vel mærke til både præstekollegernes og de åndsforkvaklede ‘forældres’ besynderligt afvigende svar i udsendelsen. Det er særdeles betegnende for kristne således at vige tilbage fra personligt ansvar. De har jo en ‘almægtig’ og ‘alvidende’ jødegud i himlen til at tage sig af alle nødvendige domfældelser og skyldsspørgsmål for dem. Deres jødiske frelser ‘Jesus’ har belejligt tilgivet dem alle synder på forhånd, gennem trosbekendelsens luftige besværgelser eller ved barnedåben. Desuden formaner deres såkaldte ‘hellige bog’, forfattet af jøder, dem udtrykkeligt om ikke at dømme:

Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med (Matth., 7, 1-2).

Voksne, ansvarsbevidste og frie nordisk-germanske folkefæller dømmer, værdisætter og fordømmer, hvis og når som helst vi finder anledning dertil. Afsindige præsters prædikener eller nok så mange semitiske slavedogmer har ingen indflydelse herpå. Vore bedømmelser foretages ud fra en erfaringsbaseret og virkelighedsnær verdensanskuelse med en retskaffenhed instinktivt grundfæstet i Naturens uforanderlige lovmæssigheder.

Anderledes forholder det sig med de håbløst åndsforkrøblede kristne sognebørn (denne dybt nedværdigende, men tilsyneladende retvisende betegnelse bruger kirken stadig om voksne mennesker i Danmark). De håbløst fortabte kristne sjæleslaver henviser helst til tågede dogmer om evig frelse, tilgivelse og barmhjertighed; søger tilflugt i ‘hellige skrifter’, forfattet i mellemøsten, eller beder deres usynlige israelitiske stammegud om hjælp … selv når deres egne børns skæbner står på spil og afhænger af deres stillingtagen(!).

Udsendelsen her viser med uigendrivelig tydelighed (1) hvorledes jødekristendommens fremmedgørende slavemoral umyndiggør dens elendige tilhængere og efterlader dem som etisk blinde, viljesvage, ansvarsforflygtigende og handlingslammede (sogne)børn, samt (2) med hvor stor lethed beskidte børneskændere i årevis formår at gemme sig bag kirkens højst ufortjente samfundsagtelse.

Enhver afart af abrahamitisk tankegods må endegyldigt forkastes som værende uforenelig med sand nordisk-germansk identitet og ubrugelig som etnokulturelt grundlag for racebevidst modstand.

Udgivet i Uncategorized | 9 kommentarer

Radio Gimle 1 | BAG FJENDENS LINJER

Musik: Seelenthron med ‘Heimkehr’ og Eichenlaub med ‘5. Februar’.

 

^nedlastbar udgave (lav opløsning).

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

AMERIKANSKE BILLEDER I HOVEDERNE PÅ KULTURLØSE, IDENTITETSBERØVEDE DANSKE GYMNASIEPIGER (M/K), JACOB HOLDT’S KGB-KALDENAVN OG BLM I DANMARK

 

 

Fra Bent Jensen’s ‘Ulve, Får og Vogtere, Den Kolde Krig i Danmark 1945-1991’, bind 1, siderne 548-550:

Fra 1970 til 1975 havde Jacob Holdt (f. 1947) rejst rundt i USA og fotograferet landets ‘bagside’. Hans bog ‘Amerikanske Billeder’, der udkom i 1977 på Informations Forlag, præsenterede et udvalg af fotos af fattige og ofte miserable eksistenser og vilkår i ‘Guds eget land’ ledsaget af hans kommenterende tekst. I det USA, Holdt præsenterede, fastholdt sværtbevæbnede Ku Klux Klan-tilhængere sorte landarbejdere i et jerngreb, sorte børn døde af sult og rottebid i ghettoerne, og de facto slaveri var en ubestridelig kendsgerning. Der var tale om et ensidigt billede af USA og de sortes forhold, men der var meget sandt i hans billeder. Værket blev en kæmpesucces. Venstrefløjen elskede Holdt for hans afsløring af det kapitalistiske USA som et racistisk samfund […] Holdt så sig selv som en politisk aktivist, der brugte kameraet i ideologisk øjemed.

I 1992 hævdede Ekstra Bladet med Oleg Gordijevskij og PET som kilde, at Jacob Holdt siden 1976 havde arbejdet som indflydelsesagent for den sovjetiske efterretningstjeneste, og at multimedie-komplekset ‘Amerikanske Billeder’ havde været en sovjetisk påvirkningsoperation, der skulle miskreditere USA og derigennem præsident Jimmy Carters kamp for menneskerettigheder overalt på kloden og neutralisere kritikken af krænkelser af menneskerettighederene i Sovjetunionen og andre socialistiske stater.

KGB havde i det omfang, tjenesten havde bidraget til at gøre Jacob Holdt og hans værk berømt og levedygtigt, god grund til at være tilfreds. I 2010 havde showet ‘Amerikanske Billeder’ været vist omkring 5.000 gange i Danmark og 1.200 gange i USA. Bogen er i Danmark udkommet i 13 oplag, og der er i alt solgt 87.000 eksemplarer. I USA er der solgt 3,5 mio. bøger. I Tyskland er det den længst værende udenlandske bog på bestsellerlisten nogensinde [!]. Showet er blevet vist på gymnasier, højskoler, efterskoler, folkeskoler, seminarier, handelshøjskoler, voksenuddannelser, sognegårde og forsamlingshuse […] I ti år kørte det på eget teater i København. En film over showets billeder, der fik dansk statsstøtte, er blevet vist på DR og filmfestivaller i Cannes og Berlin. I 2009 fik Jacob Holdt tildelt livsvarig kunststøtte for sit arbejde med ‘Amerikanske Billeder’ […].

Endnu i 1985 havde KGB konspirativ kontakt til Holdt, hvis dæknavn var Priest, og hans føringsofficer Nikolaj Gribin gennemførte et møde med danskeren i Budapest i begyndelsen af februar dette år, hvilket Holdt har bekræftet. Det er desværre ikke muligt nærmere at beskrive dette møde, da Justitsministeriet har støttet PET’s afslag på at afklassificere det relevante dokument. Da Gordijevskij lidt senere var i Centret i Moskva, talte han med sin kollega Nikolaj Gribin, der stolt viste ham en ny udgave af ‘Amerikanske Billeder’. Gribin sagde, at Centret betragtede Holdt som en vigtig agent. Og Gribin gjorde karriere i KGB bl.a. på grund af sin hvervning af Holdt [Hilmar Sejr’s fremhævninger].  

 

Spørgsmålet må melde sig: hvis Holdt var KGB-agent i 1970’erne og 1980’erne, hvilke fremtrædende og indflydelserige kulturpersonligheder er så i fremmede magters sold i dag?

Professor Bent Jensen er en fremragende historiker, men det skal understreges at hans politiske ståsted alligevel, på flere centrale områder, øjensynlig ligger fjernt fra denne forfatters verdensanskuelse. Citatet ovenfor er imidlertid af så afgørende betydning for forståelsen af det kulturelt betændte miljø vi befinder os i, at det fortjener udbredelse. Også selvom Bent Jensen tilsyneladende befinder sig bedst blandt de race- og historiefornægtende zionistiske counterjihadister af tvivlsom dansk loyalitet.

Bent Jensen er som sagt en udmærket og dygtig historiker. Hans besynderlige udeladelse af eksempelvis Aleksander Solsjenitsyn’s velkendte jødekritiske udtalelser og hans underligt manglende interesse for marxismens og bolsjevismens jødiske oprindelse gør imidlertid, at man må læse hans arbejde med et vist forbehold og i bevidstheden om, at også B.J. arbejder efter sine dagsordner og med sine særlige grænser, over hvilke han ikke gerne træder. Når man indtænker forlags-branchens etniske slagside er det måske ikke så uforståeligt endda.

Til sidst et par tilfældige øsedrag af det tilsyneladende bundløse kar af ufrivilig Black Lives Matter-satire fra systempressen:

Iransk-globalistisk feminist-students artikel i større dansk dagblad: ‘Derfor skal du støtte Black Lives Matter’.

Lidt om ovennævnte artikels forfatter:

Nazila Kivi er foredragsholder og redaktør for magasinet Friktion. Hun studerer folkesundhedsvidenskab med særlig fokus på køn, queer og postkoloniale studier. I foråret 2015 var hun på udveksling i Mexico City for at arbejde med LGBT-rettigheder og studere feministiske bevægelser i Mexico. Hun er også blogger på Modkraft og Politiken og skriver om feminisme og minoritetspositioner i dansk og internationalt perspektiv (citeret fra ‘Netudgaven’).

Amerikansk neger-‘professors’ artikel i større dansk dagblad: ‘Hvidhed er Blindhed’.

Lidt om ovennævnte artikels forfatter:

Michael Eric Dyson (born October 23, 1958) is an African-American academic, author, and radio host. He is a professor of Sociology at Georgetown University.[2] Described by Michael A. Fletcher as “a PrincetonPh.D. and a child of the streets who takes pains never to separate the two”,[3] Dyson has authored or edited 18 books dealing with subjects such as Malcolm X, Martin Luther King, Jr., Marvin Gaye, Nas’s debut album Illmatic, Bill Cosby, Tupac Shakur, and Hurricane Katrina (fra Wiki).

Som rosinen i pølseenden en af de virkelig morsomme artikler om emnet, skrevet af et par af de sædvanligt intetanende, kulturmarxistisk gennemafrettede universitetsstuderende. Fra indledningen kan man læse følgende iøjnefaldende eksempel på klassisk orwelliansk dobbelttænkning:

Black Lives Matter er et decentraliseret netværk af græsrodsaktivister uden formel struktur eller nationalt lederskab, der er vokset ud af en række lokale og nationale protester mod politidrab på unge sorte mænd i USA. […]

»Sort« er en fællesbetegnelse, der beskriver en række individer, der har det til fælles, at de opfattes som en del af en afrikansk eller »sort« race. For at forstå hvad det betyder, er man nødt til først at forstå hvad race er. Men det er mere komplekst end som så, for racer eksisterer nemlig slet ikke [sic].

Naturvidenskaben abonnerer ikke længere på forestillingen [sic] om at menneskeheden kan opdeles i forskellige biologiske racer.

Race er altså ikke en naturlig eller videnskabelig størrelse, men en social virkelighed [sic], der skabes af mere eller mindre eksplicitte forestillinger om at mennesker kan kategoriseres og rangordnes ud fra vilkårlige karakteristika såsom hud-, hår- og øjenfarve [Hilmar Sejr’s fremhævninger].

–Der er da vist tale om nogle yderst velopdragne og veltilpassede drenge her; drenge der har hørt rigtig godt efter alle deres feministiske lærerinder og jødiske professorer. Måske ikke helt tilfældigt at de stadigvæk … er skoleelever.

Lidt om artiklens meget studentikose tilblivelse.

Her om en af studenterne der angiveligt er ‘forsker’ ved RUC.

 

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

SANDHEDEN OG FREMTIDEN

stroetanker-1

 

 

stroetanker-2

 

 

stroetanker-3

stroetanker-4

 

stroetanker-5

 

 

stroetanker-6

 

 

stroetanker-7

 

 

stroetanker-8

stroetanker-9

 

 

stroetanker-10

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

DEN RADIKALE GLOBALISTMEDLØBER IDA MEIER AUKEN’S KARRIEREFREMMENDE, NEOKOMMUNISTISKE FREMTIDS-SYN: INGEN PRIVAT EJENDOMSRET, INTET PRIVATLIV I 2030

Den slags gammeldags og besværlige pjat er der nemlig slet ikke behov for at bekymre sig om længere efter Ida Meier Auken og hendes teknokrat-venner i World Economic Forum har tilrettelagt idealsamfundet for os andre.

 

 

Giftæblet falder ikke langt fra stammen. Hendes bedstemor, Kirsten Auken, som åbenbart var stor tilhænger af børnemishandleren Alfred Kinsey’s ‘videnskabelige arbejde’, var i 1950’erne, som sin datterdatter også ‘banebrydende’ og ivrig med(løber) på datidens nye, smarte trends. Bedstemor Auken kan med rimelighed anses som sexologiens moder i Danmark. Her fra kvinfo:

Under massiv bevågenhed fra kolleger, journalister og en nysgerrig offentlighed forsvarede KA i 1953 sin doktordisputats ‘Undersøgelser over unge kvinders sexuelle adfærd’ som den første kvindelige mediciner ved Århus Universitet. Hun var selv opmærksom på, at undersøgelsen havde metodiske mangler, men betragtede arbejdet som det første skridt i en mere vidtrækkende bestræbelse for afdækning af den skandinaviske befolknings seksuelle forhold. Intentionen var med den amerikanske seksualforsker A.C. Kinseys ord at belyse, “hvad folk virkelig gør”. Og netop hans opsigtsvækkende rapporter fra 1948 og 1953 var til stor videnskabelig stimulation for KA. Da Kinsey i 1955 besøgte Kbh., var han en selvfølgelig frokostgæst hos familien Auken.

Med sin disputats introducerede KA den sociologiske sexologi i Danmark, og hendes undersøgelse kom i et vist omfang til at danne skole og er siden blevet flittigt benyttet som inspiration og reference for lignende studier. Med disputatsen var hendes faglige løbebane endegyldigt afstukket, og overvejelser om en karriere som børnelæge måtte vige til fordel for psykiatrien. I 1964 udnævntes hun til assisterende overlæge ved det nystartede Montebello i Gentofte. To år senere blev hun den første kvindelige overlæge ved Rigshospitalets psykiatriske afdeling O. KA blev en nøgleperson i dansk socialpsykiatri samtidig med, at hendes faglige prioriteter forblev klare: det var de yngste generationer, der havde hendes bevågenhed, og til sin død syslede hun med planer om en ungdomspsykiatrisk klinik på loftet over afdeling O. I 1962 var hun drivkraften bag en sociologisk undersøgelse blandt unge storbyfamilier ‘Familien lever’, og da hun i 1966 skulle forestå en psykiatrisk forelæsningsrække på Kbh.s Universitet, valgte hun for første gang i fakultetets historie systematisk at introducere de medicinske studenter til sexologien.

Trods KAs deltagelse i flere kommissioner, herunder Kvindekommissionen af 1965, blev karrierens største faglige udfordring formandskabet for det regeringsnedsatte seksualoplysningsudvalg af 1961. Udvalgets kommissorium lød på en afdækning af behovet for “oplysning, etisk vejledning og rådgivning på det seksuelle område”, og dets formand gik til opgaven med vanligt højt ambitionsniveau. Ikke alene skulle det tværfaglige ekspertpanel kaste lys over gældende praksis, hun ønskede også selv at foranledige videnskabelige undersøgelser, bl.a. via et formaliseret samarbejde med Socialforskningsinstituttet [den danske aflægger af Frankfurterskolen, red.]. Gennem denne alliance håbede hun at kunne tilvejebringe en storstilet sexologisk tværsnitsundersøgelse, men efter et mindre pilotstudie afbrød instituttet samarbejdet til stor fortrydelse for KA. Skønt muligheden for en ultimativ dansk Kinseypendant således syntes forpasset, samlede hun en stab af yngre kolleger omkring sig og iværksatte med dem flere større og mindre empiriske studier. Formandshvervet var slidsomt, men kom om noget til at demonstrere hendes usædvanlige evner som inspirator og samlingsfigur. I udvalgets to betænkninger udtryktes en både fremsynet og nuanceret holdning til unges seksuelle udvikling, og udvalget var utvetydigt i sin anbefaling af seksualundervisning som et obligatorisk element i folkeskolen. Dette blev til virkelighed i 1970, to år efter KAs død [Hilmar Sejr’s fremhævninger og kommentar].

Udover det mildt sagt foruroligende indhold i teknokratluderen Auken’s tale bør man bemærke et andet særdeles afslørende forhold ved hendes optræden: hendes engelske talesprog. Forekommer det ikke læseren, at hun artikulerer ordene på en måde umiskendelig præget af den karakteristisk forlorne, vulgær-amerikanske ‘dialekt’ som vi efterhånden kender fra alle de andre demonstrativt tjenstvillige globaliseringshystader (m/k), men i særdeleshed fra de mest IT-hypnotiserede og teknokrati-krybende karriere-kællinger. Fænomenet minder mig om en udsendelse jeg for nylig torturerede mig selv ved at høre på radio24Syv. ‘To Disrupt or to not [sic] Disrupt’ hedder den. Christiane Vejlø er den beslutsomt personlighedsafsværgende og moderigtigt selvafsjælende værtinde på det kvalmende feminist/tech-program ‘Elektronista’, et fast propagandistisk indslag på radio24Syvs sendeflade siden begyndelsen, til orientering for de der indtil nu har været forskånet for dets hjerteskærende udgydelser. Læg vel mærke, igen: ud over emnet som i sig selv må vække til dyb bekymring, foragt og væmmelse, til gæstens overdrevent kælne, ligefrem drævende vulgær-amerikanske udtale af de engelske ‘fagord’. Denne særlige form for påtaget amerikansk-engelsk talesprog er kendetegnende og symptomatisk for de mest krybende globalist-slaver. Disse feministiske IT-fanatikeres personlige drømme og tanker er tilsyneladende ganske udryddet og erstattet af ét altoverskyggende ønske: at afpasse deres liv og levned så lydefrit som muligt efter udviklingens krav.

Udgivet i Uncategorized | 6 kommentarer

POLSKE NATIONALISTER VISER VEJEN: ILDSPÅSÆTTELSE OG HÆRGEN AF ARABISKE KEBAB-BARER EFTER KNIVDRAB PÅ TILFÆLDIG POLAK

fuckislam kebabprince

Læs mere her.

Udgivet i Uncategorized | 83 kommentarer

DE FOLKEMORDERISKE JØDEMEDIERS FAMILIE-NEDBRYDENDE KULTURØDELÆGGELSESDAGSORDEN FORTSÆTTER [opdateret]

Der er nogle der arbejder målrettet på at gøre fremtidens vesterlændinge til identitets- og kønsløse droner. Hvem er de? Flertallet af danskere forbliver desværre komatøst intetanende om de fjendtlige kræfter der styrer deres bevidsthed, definerer deres ‘værdier’, indpoder dem deres ‘holdninger’ og skriver manuskriptet til deres livsførelse. Mange deltager aktivt i ødelæggelsen af deres egne børns og børnebørns fremtid. Det er jo progressivt at være ‘open-minded’. Det er inkluderende at være frisindet. Og desuden: ligestilling og tolerance er jo danske værdier, ikke sandt?

gendermainstreaming-propaganda

Hvem kan dog være imod ‘børns frie valg’? Godt at jødisk dominerede globale medier som National Geographic er modige nok til hele tiden at nedbryde nye barrierer og tabuer for os heteronormative bagstræbere. Fremtiden er ‘køns-udflydende’ og ‘ikke-binær’, må vi forstå.    Du er vel ikke bange for at omfavne det ukendte … er du?

susan-goldbergs-tweet

Susan Goldberg’s historiske tweet … uden tvivl bare en tilfældighed med det navn. Intet at se her.

I Danmark har vi skam også jøder i medierne der ‘hjælper os’ til at nedbryde vores slemme gammeldags barrierer. Her fortæller en af de mange licenslønnede Rothstein’er på DR og hans medværtinde om hvordan nær-incestuøse fantasier er spændende og pikante: Rothsteins programserie, hvor sadomasochisme og pornoafhængighed normaliseres, hedder ‘Det Røde Rum’.

Aldous Huxley forudså udviklingen og beskrev diktatoriske magthaveres interesse i at ‘frigøre’ (usædeliggøre, demoralisere og derved kontrollere) deres undersåtters kønsadfærd, for snart 100 år siden, i hans profetiske værk Fagre Nye Verden:

Som kommunisterne i Sovjetunionen og Mao’s Kina stræber også vore dages kommunister efter at udrydde kernefamilien, så deres overnationale statstyranni kan erstatte slægtens og blodets myndighed. I dag kalder de sig blot ikke åbent for marxister eller kommunister. Nu er de i stedet globaliseringens og tolerancens hjælpsomme rettighedsforkæmpere, fremskridtets had-bekæmpere og udviklingens idealistiske forandringsagenter der frigør fra gammeldags fordomme. Psykotiske ‘trans-personer’, kulturløse mulatter og atomiserede, pornoafhængige singler er fremfor alt ufarlige og dermed ønskværdige som forsvarsløse mønsterborgere i overgangen til det verdensomspændende race-, køns- og identitetsudjævnede enhedssamfund, ude af stand til at yde, endsige blot overveje, modstand.

I Danmark er vi allerede godt på vej mod Huxley’s fremtidsmareridt. Statsfeminismens ‘ligestilling’ og de allestedsnærværende ‘børneinstitutioner’ er umiskendelige symptomer på et kommunistisk styret samfund. Uddannelsesanstalter og medier i lande som Canada og USA må dog stadig betragtes som værende mere udartede. Her en lille smagsprøve på hvad de næste par år kan forventes at bringe til danske universiteter når nye stinkende bølger af kulturmarxistisk slam skyller mod de danske kyster fra hinsides Atlanten:

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar