TRAUMEBASERET SINDELAGS- & SAMFUNDSSTYRING//////// Nogle Massepsykologiske Aspekter ved den Folkemorderiske, Satanisk/Androgyne, Pædofili-normaliserende Nwo-Dagsorden. Kriminel Psykopati kan ikke Ignoreres Væk ► Skal BEKÆMPES

▲MrE rammer af og til forbi målet i hans antagelser om skjulte transseksuelle agenter overalt i medierne og politik. Hvad end man måtte mene om rigtigheden af hypoteserne fremlagt i ovenstående video, så bliver vi, gennem overvejelse af hans overordnede analyse, imidlertid mindet om vigtigheden af to grundlæggende erkendelser: (1) Den fjendtlige kontrol over systemmedier, uddannelsesinstitutioner samt dybe infiltration af sundhedsmyndigheder og efterretningstjenester i Vesten sandsynliggør, især set på baggrund af historiske fortilfælde, at fænomenet kontrolleret opposition udgør et mangesidet og reelt eksisterende problem.

(2) Hans til tider overdrevet mistænksomme blik for allestedsnærværende konspirativ transkønnethed kan ved første øjekast virke overspændt og diskrediterende. Der ligger dog et vigtigere overordnet budskab i agtpågivenheden, hvis væsentlighed og aktualitet ikke betinges af, om der foreligger et 100% korrekt, faktatjekket, fodnote-dokumenteret detailstudie for hver enkelt påstand. —Nemlig det hermeneutisk livsvigtige budskab, at man, som naturlovshøjagtende og instinktsund, samvittighedsfuld dissident i eksistentiel opposition til den herskende progressivisme, kan have vanskeligt ved at erkende og begribe graden af kriminel sygelighed og satanisk perversion hos centrale dele af den nihilistisk verdensstatskommunistiske/teknototalitære fjende.

MrE minder os om, at programmatisk fornedrelse og demoralisering af vore samfund foregår konstant, på måder og med en kriminel intensitet, som normalt tænkende mennesker er tilbøjelige til at overse, undervurdere eller fortrænge, dels fordi man ikke har lyst til at forgifte sit eget sind med indgående rædselsbetragtninger over sodomi og andet gruopvækkende menneskeligt fordærv, dels fordi det ligger naturligt til de fleste anstændige mennesker, (fejlagtigt) at forudsætte egne grænser for tålelig adfærd, som værende universelt gældende. —Man kunne kalde tendensen for spejl-fejlslutningen.

Sådan vanetænkning giver desværre psykopatiske kriminelle et vist handlefrirum til at begå deres uhyrlige overgreb, eksempelvis på børn, fordi hæderlige og dydige mennesker, optagede som de er af anger, selvtugt og/eller diverse pligtopfyldende omsorgsgerninger i deres naturlige livsførelse, ganske enkelt ikke forstår, ænser eller ønsker at indse, at tobenede, menneskelignende individer kan synke så dybt og handle så nederdrægtigt, usselt og depraveret som tilfældet undertiden ulykkeligvis er.

Dette handlefrirum; dette upåagtede vakuum, som altså risikerer at opstå gennem anstændige menneskers berøringsangst for, uvidenhed om eller ulyst ved den blotte tanke om de skændigste forbryderes misgerninger (eksempelvis udlevet sadisme; satanisme; pædofili); dette uheldsvangre fripas kan vi i det mindste søge at begrænse eller helst helt fratage forbryderne, ved, efter den enkeltes evne og mulighed, at forsøge at gøre os klart og erkende, at der i sandhed findes sygeligt kriminelle individer (og grupperinger); ondsindede psykopater med indgroet perverterede instinkter, så umiddelbart uforståelige og som forsætligt geråder ud i modbydelige ugerninger af så nedrig og dæmonisk en grusomhed, at man som normalt tænkende menneske instinktivt vægrer sig ved at dvæle for meget ved tanken derom, endsige aktivt opsøge, konfrontere og/eller straffe/uskadeliggøre de infame misdædere.

MrE’s arbejde lader os med andre ord forstå, at ondskaben findes og at dens frastødende afskyelighed desværre ofte kan komme til at virke som et skjul og beskyttende dække, og dermed give ‘arbejdsro’, for de værst (u)tænkelige forbrydere i deres afsindige overgreb på Guds skaberværk og Naturens orden. Hans arbejde giver os således anledning til at ihukomme og besinde os på vor forpligtelse til at bekæmpe ondskaben, også af den umiddelbart usete, skjulte og ufattelige slags, i det omfang vi hver især formår at yde modstand.

▲netop Derrick Jensen’s afsløringer af venstreintellektuelle top-ikoners (Foucault; Butler; Rubin) sælsomt samstemmende accept, ja promovering af pædofili, er intet mindre end guld værd i oplysningskampagnen (evighedskrigen) mod de neokommunistiske tekno-satanister. I årevis var Jensen selv en toneangivende figur blandt de mest ekstreme venstreradikale ‘anarko-primitivister’/‘grønne anarkister’. Hans gradvise brud med miljøet; opvågnen til forundring over og stillen kritiske spørgsmål til de mest centrale universitære dogmer gør således ekstra ondt på sodomitterne. Man hører dem bogstavelig talt hyle og jamre af pinefuld græmmelse (gråd og tænders gnidsel) i nærværende klip. –Sød musik, lol.

Der findes naturlige grænser for hvor mange og/eller hvor alvorlige traumer et menneske kan bære ad gangen. De kan variere fra person til person, men alle har en grænse. Det samme gælder for samfund; kulturer; nationer. Når traumerne (skadepåvirkningerne) overstiger en vis tærskel, bryder mennesket, eller samfundet; kulturen; nationen, helt eller delvist sammen.

Blåhårede, lesbiske klimaaktivister legemliggør, ofte med tragikomisk forudsigelighed, følgerne af denne overskredne tolerancetærskel for ophobede traumer. Man ser at den personlige dømmekraft, endda selvopholdelsesdriften, enten bortvisner aldeles — eller i hvert fald perverteres; udarter til passiv-aggressiv, projiceret selvskade-/selvmordertrang.

Den nærmeste fremtid i det fjendtligt (judeoamerikansk, neokommunistisk, globalteknokratisk) besatte Danmark kommer til at byde på stedse voksende grupper af sådanne ‘knækkede’, dvs. ego-ødelagte, aldeles utilregnelige, fra barnsben traumatiserede, for regimet totalmedgørlige apparatjiks. —Der vil være tale om anankastisk parole-genopgylpende, steriliserede insektædere, i tiltagende grad bærende indopereret overvågningsteknologi (RFID-chips, hjerneimplantater, m.m.) i sig — en slags frit omvandrende medicinske forsøgsdyr i menneskelig skikkelse.

Som det vil være læseren bevidst, viser verdenshistorien, at instinktforkvaklede, uselvstændige, karaktersvage, demoraliserede, syge, forgældede, afvæbnede og familiært isolerede undersåtter foretrækkes af skruppelløse tyranner, for de lydighedsegenskaber og den modtagelighed for ideologipåvirkning, der knytter sig til sådanne personlighedstræk og (påførte eller selvforskyldte) livsomstændigheder.
Selvberoende, solidt identitetsforankrede, formuende, principfaste borgere med et verdenssyn grundet i ydmyg gudsbevidsthed og/eller respektfuld agtelse for Naturens orden, med evnen til selvforsvar og solid slægtsmæssig rygdækning i behold har det nemlig med at fastholde en irriterende vrangvilje over for eller sågar udvise manglende tillid til socialistiske samfundsherseres geniale skrivebordsvisioner … og som regel derfor også knap så lette at manipulere og koste rundt med for magtdrukne politikere med presserende henvisninger til ‘pludseligt’ opståede ‘kriser’ og de dermed forbundne påstået ‘nødvendige’, groft privatlivsindgribende forholdsregler.

Som mundheldet lyder er imidlertid intet så skidt, at det ikke er godt for noget.

For det første er insektæderne ret lette at kende. Selv på lang afstand afslører de sig ved deres påklædnings høje trendyhedsfaktor, deres ene-ben-i-graven-kønsudflydende kastrat-/kemofremtoning, deres evindelige tatoveringer; unisex-frisurer og nyeste techno-tingeltangel. Skal de først have åbnet munden, før man med sikkerhed kan genkende og udpege dem, betyder det enten at nwo-apparatjikken optræder under dække; i en slags forklædning, eller at ens egne sanser er sløvede ved korrumperende mediepåvirkning og at man gennem slig tilvænning er blevet uopmærksom på eller blind for de grelt alarmerende advarselssignaler, som insektæderne udsender.

For det andet kan hele øvelsen anskues som en hårdt tiltrængt udrensning af genpuljen. Hvis sodomitter, big pharma-narkomaner og andre landsforræderiske naturlovsbesudlere så inderligt gerne vil begå selvmord, så er det mindste man kan gøre at respektere deres personlige valg … problemet er selvfølgelig blot, at disse afsjælede psykopater ikke ønsker personligt at begå selvmord i nogen meningsfuld eksistentiel forstand, men først og fremmest at rive deres omgivelser med sig i fortabelsen og selvudslukkelsen; altså et inkluderende og besynderligt selvmodsigende ‘selvmord’ — nemlig i kollektiv og projiceret forstand.*
Som halalhippierne og alle de andre uansvarlige venstrefløjsmedløbere, der foretrækker at udvise tolerance (ligegyldighed; mangel på stillingtagen), gavmildhed og altomfavnende gæstfrihed på andres (deres hårdtarbejdende landsmænds og fremtidige slægtninges) vegne, så finder klimahysterikere det mest passende at begå deres, altid ekshibitionistisk veludførte, etnokulturelle ‘selvmord’ på andres (resten af samfundets) vegne.
*fænomenet er beslægtet med korrupte globalistmedløberes svigagtige misbrug af betegnelsen “vi”, når de skal bagvaske alle de (andre) slemme racistiske og intolerante danskere. Hyklerisk foregiver de at inkludere sig selv i kategorien af dadelværdigt utidssvarende afvigere (moderne kulakker) — i virkeligheden ekskluderer de demonstrativt sig selv fra gruppen af dissiderende nationalsindede tankeforbrydere. Som de uhæderlige og sleskende angivere de er, forstiller globalistlakajerne sig og lader som om kritikken også gjaldt dem selv, hvilket selvsagt er bedragerisk, når de på alle andre måder netop ynder at positionere sig som artige globalistmedløber-dukse, der tager afstand fra og offentligt angiver danske nationalister i skæbnesvanger eksistenskamp for fædrelandet.

Progressivister definerer sjældent klare endemål for deres totalitære bestræbelser. Således kan deres blodige Wall Street-finansierede, ‘revolutionære’ magtrænker fortsætte i uendeligt knopskydende teknosocialistiske afarter, indtil nogen bringer dem effektivt til ophør.
Deres instrumenter til sindelags- og adfærdskontrol af skatteslaverne er mangeartede og som oftest teknologiske. Demoralisering og traumatisering af værtssamfundenes børn synes at være blandt deres mest benyttede midler. Krisestyring, eller retteligt: styring ved hjælp af (selvtilrettelagte) kriser, en anden særlig yndet kybernetisk metode.
For at tilfredsstille deres kroniske herskesyge, finder de progressive verdensstatssocialister det øjensynligt magtpåliggende at rive de vestlige samfund fuldkommen fra hinanden — ikke blot i økonomisk, politisk, etnokulturel og sædelig, men i bio- og nanoteknologisk forstand.

Efter at have normaliseret skilsmisse, abort, p-piller, raceblanding, pornografi, homoseksualitet, intimsfære-krænkende testning/eksperimentalvaccinering efter husdyrmetoden, tvangsdigitalisering samt for nuværende, programmatisk udbredelse og popularisering af den totale kønssammenblanding, fremstår det for kritisk tænkende iagttagere ret åbenlyst, i hvilken generel retning de totalitære verdensstatssocialister søger at genne; nudge masserne, eller med andre ord: hvori de planlagte næste trin til yderligere radikal usædelighedsnormalisering og dermed også kybernetisk fordelagtig massedemoralisering af de vesterlandske samfund består.

Magtfulde og indflydelsesrige kosmopolit-grupper er tilsyneladende såre optagede af at opnå fuld og uhindret, herunder seksuel(!) adgang til alle børn. Dette er en historisk påviselig, for længst erklæret og etableret venstreradikal målsætning. Fuldkommen opløsning af den biologiske familie samt formel legalisering af pædofili er således igangværende progressive dagsordner, gennem årtier søgt gennemført af internationalt sammensvorne homolobbyister: videnskabeligt banebrydende ‘eksperter’, ‘forskere’; bestsellerforfattere (samt ikke mindst udgivere og anmeldere heraf); en veritabel apparatjik-underskov af statsansatte pædagoger, undervisere, psykologer og samarbejdsvilligt fremskridtsorienterede politikere — med de korrupte systemmedier og (((underholdningsbranchen))) til sindelagsvejledende hjælp efter vanlig svigagtig, tilforladelig fest-og-farver-tilsløret propaganda-skabelon.

Det virkelig skræmmende bliver næstfølgende trin på transhumanismens stejlt nedadgående, queer-teoretisk indfedtede trappe lukt mod helvede. Hvis ingen stopper satanisternes og videnskabisternes vanvidsridt bliver dyresex, kannibalisme, nekrofili samt tortur- og dødsporno (såkaldt ‘snuff’) næste ‘marginaliserede’ ‘seksuelle præferencer’ hvis sendrægtige forståelse fra samfundet og nødvendige inklusion de åbenhjernede evighedsgymnasiepiger (m/k) kommer til at skrige hysterisk krævende op om, og som næste generation af i forvejen institutionelt traumatiserede (familie-, identitets- og fædrelandsløse), etnokulturelt demoraliserede skolebørn vil blive indoktrineret i.

Hvilke konklusioner man drager på de her i artiklen belyste udviklingstendenser må være op til læseren. Vi kan blot henvise til fjendens påviseligt igangværende aktiviteter og forsøge at udpege den mest logisk sandsynlige fortsættelse, såfremt retningen mod mere og mere yderligtgående institutionel progressivisme opretholdes. Sindssyge neokommunister målretter allerede nu aggressivt og metodisk deres fornedrende, i nogle tilfælde erklæret sataniske holdningsbearbejdning direkte mod børnehave- og skolebørn.*
Dels fordi dele af magteliten består af egentligt sataniske og sadistiske pæderaster, dels fordi børn (uden livserfaringens visdom) er lettest af indprente vildledende ideologi-løgne og adfærdsmanipulere gennem gruppepres.
*dette gælder ikke alene ngo-besøg fra ‘normstormere’ og ‘sex-og-samfund’, men i lige så høj grad fuldtidsansatte, BUPL-organiserede lærere og pædagoger.

Udgivet i Uncategorized | 18 kommentarer

DØDSMESSE FOR EN GALLIONSFIGUR — INDSIGTSFULD KULTURHISTORISK ANALYSE AF/////E. MICHAEL JONES⬤

De europæiske kongehuse (indbefattet det danske) har alle groft forsømt deres altoverskyggende hovedopgave: varetagelse af folkets etnokulturelle, blod-og-jord kerneinteresser. De har enten passivt set til eller endog perfidt heppet på fra sidelinjen, mens racefremmede folkeslag i millionvis har bosat sig og i varierende grad bedrevet organiseret snylteri, midt i europæernes respektive nationale urhjem. Intet mere graverende og eklatant eksempel på dette forræderi kan vel tænkes, end netop det engelske folks gradvise tab af national hjemhørighed, man har kunnet bevidne under Elizabeth II’s* syv årtier lange, støt nedadgående og historisk betragtet jammerlige embedsperiode.

* af det såkaldte ‘Windsor’, retteligt Saxe-Coburg-Gotha dynasti.

Dr. Jones påpeger, blandt adskillige tankevækkende iagttagelser i veloplyst samtale med Tim Kelly (begge amerikanske katolikker), med vanligt falkeblik for etiske paradokser og udviklet sans for kulturhistorisk, sociologisk påviselige adfærdsmønstre såvel som berettiget agtpågivenhed over for oligarkernes politiske påvirkningsstrategier, at jo mere pompøst og stramt synkroniseret de royale maratonritualer, der med jævne mellemrum bliver udrullet (til hypnotiserende uskadeliggørelse af masserne), afvikles, desto alvorligere et almindeligt sædelighedsforfald kan forventes (til demoraliserende borterodering af nationens modstandsdygtighed), og dermed des mere dødbringende og uerkendt et etnobiologisk ‘dagligdags-massemord’ på oprindelsesbefolkningen, må befrygtes at kunne finde sted … som i mellemtiden kompenseres for og adspredes fra, netop ved ritualernes tidskrævende og kybernetisk opmærksomhedskaprende egenskaber.

Mere fra EMJ her.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

SOCIAL-EMOTIONEL LÆRING, Parret med PERSON-INVASIV, TRANSHUMAN OVERVÅGNINGSTEKNOLOGI ► TOTALITÆRE NEOKOMMUNISTERS FORETRUKNE UDDANNELSESFORM⬤

De sjælløse progressivistfår er i generationer blevet skemadet med forestillinger om ‘Big Bang’-kosmologi; dinosaurus-darwinisme, trilliarder og atter trilliarder af galaksehobe, kvantemekaniske ormehuller og uendelige paralleluniverser. Resultatet ser man overalt i det kulturløse Vesten: omvandrende kadavere, demoraliserede; nihilistisketolerante og åbensindede for alt. ‘Nysgerrige’. Udviklingen kan vi jo ikke gøre noget ved og det er alligevel smart med de nye apps og wearables, så vi kan tælle vores skridt og monitorere vores hjerterytmer og dele vores hjernebølger med hinanden i skyen og vi lever trods alt i en globaliseret verden og vaccineeksperterne udryddede jo polio og forskerne har lige opfundet en helt ny og banebrydende teknologi, så vi snart kan gro mad på overfladen af Mars ved hjælp af gensplejsning og sundhedsmyndighederne fik os jo også gennem corona…

Alt er dem ligegyldigt: racetilhørsforhold; nationalitet; slægts -og familietraditioner; retfærdighed; ære; dyd; kropslig autonomi; selv kønsidentiteten kan komme ud på et, for man lever jo alligevel kun som helt ubetydelige, i kosmisk målestok mikroskopiske støvfnug; for et forsvindende kort øjeblik, i et uendeligt og evigt ekspanderende, menings- og gudløst univers … så hvorfor bekymre sig eller overhovedet spilde sin kostbare tid og ulejlighed; sin livsenergi, der kunne være brugt på at følge med i Netflix’ nyeste eventyrserier, i omsonst grubleri over tilværelsen? Lev i nuet! –Det hele er jo alligevel een stor tilfældighed: Vilkårlige sammensætninger af elementarpartikler, aminosyrer og molekyler; stokastisk ophobede DNA-sekvenser og genomer afgør ens, i det store og hele, irrelevante og nyttesløse livsforløb.

–Man kunne lige så godt være født i et andet land, i en anden tid … eller som regnorm eller bakterie i et parallelt kvanteunivers. Det siger de toneangivende videnskabseksperter på skærmen og lærerne henne i gymnasiet og professorerne på universitetet ligeså. Mennesket, og særligt os priviligerede hvide, er en virus på planeten –endda en CO2-udledende og klimabelastende en af slagsen. Individuel skæbnebevidsthed og egoistisk selvbestemmelsestrang er udslag af gammeldags og fordomsfuld tænkning, især i en tid hvor vi alle er afhængige af hinanden, på tværs af grænser. –Videnskaben og fremskridtet, derimod, beror på statistisk nøjagtige nanomålinger og evidensbaseret AI. Det er peer-reviewed.

Progressivister er altid kollektivister — og omvendt. Deres passivt flydende plankton-‘bevidsthed’, uden skyggen af åndelig selvstændighed, gør dem afhængige af en uophørlig strøm af ydre forandringer, såsom eksempelvis normskred inden for sædelighed, etnokulturel tvangsintegration med racefremmede kolonisatorer eller tekno-biologisk sammensmeltning med AI, for at kompensere for, eller helt erstatte, deres eget stillestående (manglende) sjæleliv.

Samfundet må og skal laves om; ‘reformeres’ og ideligt udvikle sig dynamisk, så amøbe-hjernerne, per social eller statslig stedfortræder, kan opleve pseudofølelsen af bevægelse, mens de i virkeligheden, i eksistentiel forstand, vegeterer paraplegisk, knugende deres enkeltbilletter til verdensstaten, bag kunstglasruden i fremskridtstogets sovekupé.
Jævnfør her de enslydende proklamationer fra alle neomarxistiske gymnasiepigepolitikere (m/k), bedyrende deres uudslukkelige ambitioner om, for enhver pris, at ‘forandre verden’.

Omgivelsernes stilstand betyder for plankton-progressivisterne reaktion og frem for alt personlig kedsomhed. Deres vakuum-sinds voksende sorte huller af livslang kybernetisk tekno-tilvænning suger umætteligt alle de nyeste, mest innovativt skinnende gadgets samt alle senest streamede og mest eventyrligt farvestrålende fantasyserier til sig, for blot delvist; midlertidigt at kunne blive opfyldt af abstraherende erstatningsindhold. –Her er teknologien smart: den kan streame trådløst døgnet rundt, så ingen behøver ulejliges ved asocial egentænkning.

For mennesker med eksistentiel værensbevidsthed og kritisk tænkeevne udgør imidlertid netop samfundets stabilitet og forudsigelighed selve forudsætningen for individets og slægtens frit selvbestemmende udfoldelse deri (og privatlivsfred derfra). Såfremt statens værger ikke formår at opretholde disse rammers faste og begrænsede uforanderlighed, og i stedet lader samvittighedsløse og/eller illoyale fremmedelementer udvide og udnytte samfundets institutioner til selvberigelse, uansvarlig eksperimenteren, f.eks. med ungdommens sædelighed eller i anden kriminel egeninteresse, med forstyrrelse af god ro og orden til følge, må frihedselskende (ægte konservative) folkefæller enten frigøre sig fra disse upålidelige værgers metastaserende statsmagt eller omstyrte den, som første led i genoprettelsen af naturlovsmæssigt ordnede forhold. Enten er staten (samfundet) stabilt og giver plads til oprindelsesbefolkningens personlige, såvel som slægtsmæssige og nationale frihed samt ufortrøden racebevidst kulturdyrkelse … eller også klarer vi os uden.*
*Staten er kun en livsnødvendighed for uvedkommende snyltegæster, instinktforkrøblede sodomister og vildfarne transhumanister. For nationens selvberoende og racebevidste folkekerne, som (via slidsomt arbejde) betaler for festen, kan statens myriader af knopskydende institutioner, især hvis helt eller delvist overtaget af fremmedkræfter, tværtimod snart vise sig som et byrdefuldt åg af svært bekostelige, blindt uddelte universal-ydelser og gavmildt omstrøede tjenester (på andres regning), administreret af venstreradikale verdensfrelsere af særdeles tvivlsomt fædrelandstroskab — en vækst vi gjorde klogt i at bortskære aldeles eller i al fald reducere til et absolut minimum.

Social-progressivister er kun tilsyneladende enkeltindivider. Deres ‘meninger’, ‘holdninger’ og hele livsytring udspringer ikke, som hos ego-rodfæstede, egentlige mennesker, af eksistentielt eller religiøst bearbejdede egenoplevelser, endsige medfødt sjæleegenart, men alene af relativ omverdensspejling.

De nyttemoralske adfærdskoder og situationsbestemte floskler der præsenteres med størst vedholdenhed, og godkendes som almengyldige af flest autoriteter, indoptages og overtages betingelsesløst, som var de opstået ved plankton-progressivistens egen (ikke-eksisterende) tankevirksomhed — også i den hypermoderne tekno-kollektive variant, hvor genspejlingens socialisering ikke kræver fysisk tilstedeværelse af stammefrænder eller landsbyfæller, men kan simuleres og fordrejes på utallige måder … via teleskærme.
I eksistentiel, og stedse højere grad også somatisk forstand, oplever og forstår fremskridts-kollektivisten således sit legeme, såvel som resterne af sit ‘sind’, som kar- og nerveforbundne udvækster på samfundets meta-legeme.

Denne manglende evne til at skelne meningsfuldt mellem selv og omgivelser; denne bortsmeltede egensindighed; hin opløste, eller rettere udslukne sans, ikke bare for dragning, men for simpel iagttagelse; erkendelse af grænser, genfremtræder på alle ontologiske niveauer hos plankton-socialisten.

Out-of-Africa hypotesen, indprentet gennem systemmedier og statsinstitutioner siden den tidligste barndom, har efterladt millioner af vesterlændinge med dybdepsykologisk invaliderende forestillinger om, at de inderst inde; i virkeligheden er negre; at deres dybeste og sandeste; mest oprindelige identitet, knytter dem uløseligt og videnskabeligt … til deres diametrale racemodsætning.

Nationale grænser betragtes selvsagt som rene anakronistiske fortidslevn, trukket i chauvinistisk racehad henover menneskehedens fælles-paradisiske jomfruplanet af ondsindet rødmossede, hvide mandlige imperialister. National samhørighed, afgrænset fra fremmede racers inkluderende deltagelse, må og skal derfor undgås for enhver pris. Selv invaderende arabo-negroiders gentagne lystmord på og serievoldtægter af sagesløse indfødte folkefæller rokker ikke ved dette tabu, for de mest åndsforvitrede og etisk fallerede medløbere.

Injiceringer med hele kataloger af eksperimentalvacciner, altid af fuldkommen uerkendt oprindelse, tolereres gladeligt, ikke alene i social-progressivistens eget legeme, men sågar i uskyldige spædbørns blodbaner, uden mindste forsøg på at opnå indsigt i indholdets beskaffenhed. —Det er jo til det fælles; samfundets bedste. Legemets fysiske afgrænsning mod omverdenen; mod andre legemer og mod teknologisk intervention ignoreres energisk; man ligefrem praler af sin personlige uagtsomhed.

Under 1960ernes og ’70ernes febrilsk-demonstrative medløberi sås med afskyvækkende tydelighed hvorledes omtalte gruppepsykologiske (kybernetiske) fænomen udartede sig, i iøjnefaldende kontrast til de foregående årtiers relative normfasthed.
Ægteskabet forkastedes under ideologisk sammenbidt kundgørelse; utidssvarende forældreroller omdeltes nonchalant nyligt indgåede hashbekendtskaber imellem; man flyttede sammen i fællesejede kollektiver; dyrkede gold gruppesex med politisk skolet ihærdighed og solidariserede sig pligtskyldigt med etnokulturelt uvedkommende, ofte fjendtlige racefremmede folkeslag.

Tendensen fortsætter med uformindsket styrke i dag. Måske med knap så meget fedtet pagehår og islændertrøjer, men til gengæld med kybernetiske styringsmidler af hidtil uset teknototalitær og privatlivsudryddende omfang.

Ingen type af undersåt kunne være mere ønskelig for den skruppelløse verdensstatstyran, end den, der end ikke evner at erkende, endsige hævde skillelinjen mellem eget legeme og fællesskabet; den hvis verdenssyn og nihilist-selvbillede hviler på kvantemekaniske teorier om ‘mørkt stof’ og ‘multiverser’; på evolution og ‘evidensbaseret forskning’.
Ikke blot afsværger plankton-progressivisten, i materiel forstand, egen (og andres) ret til privat ejendom; retten til selvbestemmelse over eget legeme og sågar egen bevidsthed kastes nu flot og sorgløst overbord i fælleskabets og udviklingens navn. —Man er vel ikke teknologiforskrækket?

Selv når de tror sig i det ‘spirituelle’ domæne, forråder fremskridts-socialisterne med typisk uansvarlighed menneskehedens mest grundliggende eksistentielle egenskab: selvets uantastelige værdighed — frihedens sidste skanse.
Under LSD-trippets (mikrodosering eller ej) og ayahuasca-rusens nervenedsmeltning opgiver vanemarxisterne snart at holde styr på de sidste trevler af personlig integritet, men tolker med letbenet selvovervurdering dette, deres psykotisk selvpåførte identitetstab, som en metafysisk salvelsesfuld flyden sammen med den urkosmiske fællesbevidsthed: ‘vi er alle en’ … især når de trendy modestoffer koger hjernevindingerne til formbar grød. –Eller som det genlyder hypnopædisk i Huxley’s fagre nye verdensstat, så

…tilhører vi jo alle hinanden

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

+SEKSHUNDREDE TUSINDE OM ÅRET I BASISLØN(!) FOR AT OPDIGTE ‘FORSKNINGSBASEREDE’ UNDSKYLDNINGER OG AFLIRE UENDELIGT UDFLÅD AF ‘REKONTEKSTUALISEREDE’ (DVS. VENSTRERADIKALE; VÆRDINIHILISTISKE) APOLOGET-UDFLUGTER FOR ALLE RACEFREMMEDE LYSTMORDERE & SERIEVOLDTÆGTSMÆND ►DEN TYPISK NEOMARXISTISKE UNIVERSITETSPROFESSORINDE///LINE LERCHE MØRCK//// ADVARSEL: HENDES SLAGS INDOKTRINERER SYSTEMATISK NÆSTE KULD SINDSFORSTYRREDE LANDSFORRÆDERE OG HOVNE INSTITUTIONSPERKERE FOR DINE SKATTEMIDLER⬤

Her fra youtube — det etnomasochistiske vanvid formelig stråler ud af hende, interessant stemmeføring og mimik — i et retfærdigt samfund ville åndssvageforsorgen have taget sig nådigt af hende; trygge omgivelser, faste rutiner, måske noget opbyggelig læsning. Under Kali Yuga belønnes hun med professorat og godt 70.000,- om måneden, for at tale invaderende volds- og sædelighedsforbryderes sag:

–og i entusiastisk engelsksproget genopgylpning:

Ve dem, der kalder det onde godt
og det gode ondt,
som gør mørke til lys
og lys til mørke,
gør det bitre sødt
og det søde bittert.

Ve dem, der er vise i egne øjne
og forstandige efter egen mening.

dem, der frikender skyldige mod bestikkelse
og berøver uskyldige deres ret.

–Esajas bog, kapitel fem; vers 20, 21, 23:

Magisterforeningens relevante lønoversigt her.

Det mest skræmmende ved ‘Professor Mørck’ ligger ikke så meget i hendes skingrende vanvittige fremtoning eller anankastisk prægede stemmeføring. Disse karikaturagtige træk, som efterlader et indtryk af; et kendetegnende og måske dæmrende sindbillede på den typisk verdensfjerne, teoretisk forblindede venstrefløjs-akademiker, kan vel nærmest virke til den nationale, værdikonservative sides fordel, idet man må formode at hendes ufriviligt alarmerende optræden kan virke øjenåbnende for potentielt allierede, nogenlunde besindige og instinktsunde danskere.

Det virkeligt foruroligende er derimod hendes ‘meningers’ (læs: hendes ideologi-programmerings) institutionelt repræsentative karakter. Tusinder og atter tusinder af skatteyderlønnede akademikere, mange af dem pædagoger og undervisere, og vel at mærke ikke alle med samme overfladisk let aflæselige advarselssignaler som professorinden, deler politisk og (a)moralsk verdenssyn med hende. –Det er det, der er så rædselsvækkende.

Og som nævnt tidligere: Hvis man tror problemet med kulturmarxistiske akademikere begrænser sig til humanistiske fag alene, tager man alvorligt fejl.

De sexologiske institutter og klinikker, f.eks., både herhjemme og i resten af det fjendtligt besatte Vesten, hvorpå der foretages de kriminelt lemlæstende, kirurgisk kastrerende/steriliserende indgreb, og ved hvilke der bedrives den i systemmedierne så velvilligt glansbillede-populariserede medicinsk-farmaceutisk eksperimentelle ‘forskning’ på sagesløse børn, bemandes jo ikke af filologer, teologer eller kunsthistorikere … men derimod af evolutionsteoretisk skolede, fremskridtsvenlige ‘naturvidenskabsfolk’: medicinere; genetikere; biokemikere osv. — det samme for de store medicinalkarteller og tech-industrien: fyldt til randen med opblæste progressivister og etisk fallerede materialister, til fals for enhver ny bestikkelse fra deres fjerne og uerkendte globalteknokratiske herrer.

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

I REGNBUENS SKYGGE: HOMO- & TRANSAGENDAENS ALIBI-FUNKTION SOM SKALKESKJUL FOR SATANISKE PÆDOFILE⬤

Indtil omkring 1968, da det judeoamerikanske propagandasystem for alvor (gennem underholdnings- og uddannelsesinstitutionerne) begyndte at detonere behavioristisk massedemoraliserende kernevåben i den kollektive danske underbevidsthed, var det alment kendt, at homoseksuelle og pædofile i store træk udgjorde een samlet gruppe (og organiserede sig som sådan). Siden hen er slig grundliggende erkendelsesevne gradvist bortvisnet hos befolkningsflertallet, hvis etnokulturelle agtpågivenhed, under påvirkning af den konstante psykologiske krigsførelses radioaktive nedfald, efterhånden er degenereret til et stade af instinkt-pervertering: ikke blot lader man hånt om, eller er ude af stand til at opfatte, forbrydelser begået mod Naturens orden … man ligefrem tiljubler dem.

Systempressens og universiteternes uansvarligt aftabuiserende PR-virksomhed for LGBTQ+MAPS-bevægelsen (minor attracted person) giver sindssyge børnemishandlere påskud, undskyldning og opmuntrende blod på tanden til, under dække af løgnekampagner om festlig frigørelse og ‘rettigheder’, at fuldbyrde deres unaturlige tilbøjeligheder; depraverede drifter som indtil for få årtier siden blev holdt i ave af samfundspålagt skam. Når ægte tabuer (blodskam; sodomi; pædofili; nekrofili) nedrives, åbnes en helvedesport til fordærv, ondskab og rovlyst på vid gab. Ofrene er og bliver samfundets svageste og mest forsvarsløse: børn.

Ovenstående video peger på et blandt flere opløftende eksempler på et prisværdigt amerikansk selvtægts-fænomen, vi med fordel kunne tage ved lære af herhjemme: predator poaching — krybskytteri (fuldt lovligt) på pædofile, he-he. Også i Rusland lokkes børnemishandlere i baghold på lignende måde, dog ofte med mere håndfast strafafregning.

Mere om sagen her:

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

ER KØNSUDJÆVNINGSDAGSORDNEN I VIRKELIGHEDEN EN FORM FOR BIOKULTUREL, ETNISK KRIGSFØRELSE, RETTET EKSKLUSIVT MOD DEN HVIDE RACE? –HVAD BLIVER DER AF PR-KAMPAGNERNE I BEDSTE TV-SENDETID FOR KINESISKE TRANSBØRNS SELVREALISERENDE MEDICINSKE STERILISE-RING OG FESTLIGE KIRURGISKE KASTRERING? — OG HVOR AFHOLDES MON ALLE SODOMIMARCHERNE I AFRIKANSKE, MELLEMØSTLIGE OG SYDAMERIKANSKE HOVEDSTÆDER?●

▲ADVARSEL!!! — INDEHOLDER UCENSURERET BILLEDMATERIALE FRA KØNSSKIFTEOPERATIONER▲

I debatterne er det altid det enkelte transbarns (og dets totalitært tolerante ‘forældres’) løsrevne følelser det kommer an på. Gør man sig generelle overvejelser om overordnede politisk-kulturelle sammenhænge; lægger man mærke til mønstre og trends eller iagttager socio-historiske udviklingsforløb af længere udstrækning end en valgperiode ad gangen … er man transfobisk — en plump kommunistisk grød-benævnelse af samme tankekvælende type som hjernelammer-ordene antisemitisk, islamofobisk og homofobisk.

Rusland siger som bekendt hårdt og konsekvent nej til sygdomsspredende sodomi-optog og steriliserende, teknomedicinsk eksperimentel lemlæstelse af børn. Har denne etnokulturelt forankrede, håndfaste afvisning af dødbringende utugtig hollywood-perversion mon noget at gøre med USAs og NATOs årtier lange fjendskab til — nu optrappet til blodig stedfortræderkrig mod — netop Rusland?

Harry Vox analyserer med vanlig ramsaltet humor og brutalt klarsyn den jødiske vinkel på fænomenet, hvilket i sandhed er historisk berettiget og særdeles underbelyst i danske medier — system-, såvel som ‘alternative’. Det skal dog retfærdigvis tilføjes, at hele børnemishandler- og kønsudjævningssyndromet, som vi ser det udarte i dag, ud over den betragtelige jødiske og judeo-amerikanske baggrund, ulykkeligvis på lange stræk også bæres frem af ikke-jøder. –Det vil være lidt for let at læsse hele problematikken over på jøderne, trods alt.

Dels skal den teknologiske progressivisme og elektro-kemiske forgiftning forbundet hermed nævnes som væsentlig medvirkende årsag til somatisk (og psykisk) kønsforvirring. Mange etniske europæere, uden jødisk blod i årene, deltager desværre aktivt og med uforskammet indbildskhed i progressivismens og videnskabismens blinde natur- og gudsfornægtelse. Medicinsk forgiftning, særligt ved vaccinering, som tillige domineres af jøder, er dog sandsynligvis af om muligt endnu større katastrofal skadevirkning end ‘almindelig’ teknologisk progressivisme.

Dernæst har vi det sadistiske og direkte sataniske element. Også her findes der i sandhed toneangivende jøder, men som inden for teknologisk progressivisme og videnskabisme, vil det være uansvarligt og i modstrid med sandheden, at se bort fra ikke-jødiske sadisters og satanisters forbryderiske meddelagtighed.

Endelig findes der i vort eget samfund adskillige homoseksuelle psykopater med indgroet forurettethed og et uudslukkeligt brændende, misundelsesdrevet had til al naturlig, sund heteroseksuel kønslighed og frem for alt til kvindelig skønhed:

Det judeoamerikanske system bruger promiskuitet, hedonisme, pornografi og senest hele den androgyne, pædofili-normaliserende dagsorden … som såkaldt blød magt. Jo flere instinktforkrøblede, medicinafhængige, naturfremmedgjorte og demoraliserede homoer et givet samfund består af, desto ringere selvberoenhed og svagere etnokulturel modstandsevne vil det kunne opbyde. Til dette fordærvelige, parasitært kybernetiske formål ‘gøder’ det judeoamerikanske propagandasystem så at sige jorden for de i forvejen sygelige kim i det angrebne samfund. Disse patologier findes, i større eller mindre udstrækning, i ethvert samfund. Spørgsmålet er om man fremmer eller hæmmer dem.

Forholdet kan illustreres ved et eksemplarisk tilfælde: sagen om Alfred Kinsey. Som det formentlig allerede vil være læseren bekendt, var den homoseksuelle Kinsey en sadomasochistisk børnemishandler, der legitimerede sine metodisk udførte sodomi-overgreb på hundredevis(!) af spædbørn, under dække af naturvidenskabelig ‘forskning’, i årtierne omkring Anden Verdenskrig.

Kinsey var ikke selv jøde, men hans eksempel er interessant af flere årsager, ikke mindst pga. den rolle han posthumt blev tildelt af hollywood. I 2004 portrætterede det jødisk dominerede propagandasystem, bedragerisk og fuldkommen skruppelløst, serie-pæderasten Kinsey, i skikkelse af Liam Neeson, som en samvittighedsfuld, innovativ forsker og utrættelig akademisk idealist, der bare ønskede at frigøre sine stakkels hæmmede og provinsielt skabshomoseksuelle medmenneskers indestængte lyster, gennem selvrealiserende hygge-promiskuitet.

Kinsey-sagen er bemærkelsesværdig fordi den på så umiskendelig måde belyser, blotlægger og anskueliggør alle problemets grundbestanddele — som læste man direkte fra en åben drejebog eller kulturmarxistisk spin-manual. Dels ser vi den typiske trang hos psykopater til at ville normalisere og projicere egne perverse tilbøjeligheder over på det omgivende samfund (her gennem formel akademisk anerkendelse), dels afsløres det judeoamerikanske propagandasystems velkendte strategi med opstilling af kompromitterede goyim-frontpersoner til brug-og-smid-væk afbødning for eventuel negativ PR-flak.

Mere programmatisk betegnende; mere mikrokosmisk kendetegnende for hele den postkulturelle samfundsudvikling i det besatte Vesten end noget andet aspekt ved Kinsey-affæren, ses den karakteristisk genkendelige måde, hvorpå sædernes forfald og syndig, selvfornedrende, demoraliserende, direkte sygdomsspredende vandel ikke blot normaliseres og populariseres gennem propaganda-systemets integrerede primærinstitutioner til holdningsbearbejdning og sindelagsstyring, de kybernetisk sammenvoksede underholdnings- og undervisningsapparater … men endog idealiseres.

Kinsey-modellen eller -skabelonen fremstår altså, i sammenhæng med besindelse på de vestlige samfunds fortløbende kulturforfald, som den sociologisk-analytiske prisme, gennem hvilken vi, som historisk opmærksomme iagttagere, på mest uafviselig måde gives indsigt i det judeoamerikanske propagandasystems forsætlige kulturødelæggelse: den psykotisk kriminelle serie-pæderast (Kinsey) udvælges, sponsoreres, promoveres og præsenteres, i PR-processeret, glasur-indsukret udgave, for værtssamfundets offentlighed, samtidigt såvel som posthumt … i frelserskikkelse(!).

Institutionaliseret underholdning udgør således, sammen med uddannelsessapparatet, med hvilket det er sammenvokset og deler midler, såvel som målsætninger, et særdeles virksomt, dødbringende propagandavåben i hænderne på de europæiske folkeslags historiske dødsfjender. Har man brug for selvbevidnede beviser for langtidsskadevirkningerne fra omtalte psykologisk-kybernetiske krigsførelse, kan man eventuelt køre en tur gennem nærmeste byområde, åbne øjnene og tænde for hjernen. Bemærk de omvandrende borgeres kønskendetegn (unisex-påklædning, -hår, -tatoveringer mv.), generelle sundhedstilstand, almindelige adfærd og overvej fra hvilken kulturkreds mon hovedparten af deres vugge-til-grav medieprægning stammer. Et par minutters daglig lytten til vilkårlige stikprøve-udsnit af statsradioens programmer burde, i mere end rigeligt mål, kunne genbekræfte disse dybt foruroligende årsagssammenhænge.

Filmen Pretty Woman fra 1990 ligefrem romantiserer hetæren; skøgen; gadeluderen(!) som alle unge pigers frejdigt frigjorte rollemodel:

de tilfældige hollywood-navne Milchan, Goldstein, Ziskin og Reuther … intet at se her

Følgevirkningerne er, i etnokulturel forstand, af omtrent samme alvorlighedsgrad som skaderne fra en atomkrig. Fællesnævneren er langtidseffekter. Konventionel krigsførelse er grusom, dødbringende, ødelæggende, invaliderende og traumatiserende. Atomkrig er imidlertid værre, idet den radioaktive forurening er delvist usynlig og langvarig. Kybernetisk-psykologisk krigsførelse er sammenlignelig med atomkrig på parametrene varighed og delvis usynlighed, men om muligt endnu mere skadevoldende og ødelæggende, fordi det effektivt angrebne samfund, for størstedelen, ikke blot er gjort ude af stand til at forstå, at det er under angreb, men tillige, slægtled efter slægtled, er blevet dresseret til at opfatte dødbringende fjendtlig adfærdsstyring … som personligt appellerende frihedsbudskaber.

Blot eet samtidigt, rystende eksemplarisk tilfælde til yderligere anskueliggørelse af konturerne af den etnokulturelt radioaktive ruinhob, vi bebor:

‘Stafetten’ med Clement Kjærsgaard fra 7. august.

Alene stemmeføringen hos Sussi La Cour, åbenbart også kendt som ‘Katja K’, er grufuld, især når man påtænker de adfærdspsykologisk-kybernetiske baggrunde for og sociokulturelle konsekvenser af hendes bevidstløst følgagtige fortabelseshistorie. Fuldkommen blottet for selverkendelse, selvkritik, fortrydelse, endsige anger, fastholder hun skråsikkert, med den evige teenager-piges tragisk rigide pippi langstrømpe-feministiske selvovervurdering, at hendes, i kulturel og konkret forstand, syfilisspredende deltagelse i stinkende lav-budget halvfemserpornofilm, var udtryk for velovervejet og glamourøs feministisk selvrealisering(!), ikke bare på egne, men på alle hendes hæmmede og bornerte, mangelfuldt porno-frigjorte medsøstres vegne.

Hele programmet fremstår som en åben dør til smerteligt illusionsløs, vågen mareridtsindsigt i det postmoderne Vestens afgrundsdybe åndsarmod. Samtlige gæster demonstrerer ufriviligt, den ene mere grelt vanenihilistisk end den anden, den af fjendtlige kræfter påførte, blinde teknoprogressivismes sjæleudslukkende og steriliserende kulturødelæggelse.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

COVINGTONS THE BRIGADE — KOMPLET LYDBOG [31 TIMER]

Bogen er fra 2008 og næppe tilgængelig i analog form. Vi har sænket tempoet og tonelejet med 7% i forhold til den noget hidsige og opskruede udgave, der ellers er i omløb. Ingen har, så vidt vides, gjort sig ulejligheden at indtale hele værket — Brigaden i lydbogsformat må således, endnu, tåles med kunstig edb-diktion. Covington’s gedigne forfatterhåndværk og ikke mindst emnets almindelige væsentlighed kan imidlertid, forudsat en vis opmærksom velvilje og tålsom lydhørhed fra modtagerside, bære denne umiddelbart forstyrrende formidlingsmåde.

Det er ikke Dostojevskij eller Hamsun, men vel nok det bedste inden for genren (race-revolutionær guerilla-romantik). Skulle man anføre et enkelt kritikpunkt, kunne fjendegruppen, især set med post-covid1984-briller, med fordel udvides, så biotech-progressivister, transhumanister og nihilistiske tekno-psykopater generelt kom til at spille en større rolle. Til afbræk fra datamat-stemmens kværnen, kan forfatterens egen, forbavsende ungdommelige, stemme opleves herunder, i en optagelse fra 2016 — dvs. to år før hans død:

NB: Hammersmeden opfordrer ingen til at begå ulovligheder af nogen art.

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

SATANISK SEKSUEL MISHANDLING AF OG RITUALDRAB PÅ BØRN FINDER STED, MENS DU LÆSER DENNE OVERSKRIFT. //KORRUPTE SYSTEMMEDIER POPULARISERER SATANISME OG PROPAGANDERER UOPHØRLIGT FOR NORMALISERING AF INVALIDERENDE TRANSKØNNETHED HOS MINDREÅRIGE, MENS DE IGNORERER OG DÆKKER OVER FORBRYDELSER BEGÅET AF DERES MEDSAMMENSVORNE PÆDERASTER I DEN GLOBALE POLITIKER- OG FINANSELITE; HOLLYWOOD; MUZAK-OG MODEINDUSTRIEN; “QUEER”-MILJØET SAMT BLANDT “FORSKERE” INDEN FOR BIOTECH OG PHARMA⬤

Om halvanden uge vil det institutionelt tilbagevendende sodomi-optog af farverige, festglade, livsbekræftende, narcissistisk sindsforstyrrede, alkoholiserede, mere eller mindre fækaliebefængte og narko-udsvævende sygd…[host!]: stemnings-spredere, mange iklædt deres fineste sadomasochistiske lak- og læder-uniformer; nogle endda til lejligheden kravlende på alle fire og med sjov mundkurv på af ren og skær inkluderende opstemthed; den yderst progressive og meget vestlige, såkaldte ‘pride’-parade (eller var det mon snarere den massepsykotisk overkompenserende skyld- og skam-parade?) atter, festligt larmende og med vanlig demonstrativ perversions-ekshibitionistisk selvfølgelighed samt uhæmmet grænseflyttende hedonisme, marcherende indtage landets hovedstad til alles, ikke mindst de aller største multinationale virksomhedsledelsers, dybeste forundring og medlevende sympati.

Og ifølge landets højeste sagkundskab, den tillidsvækkende sundhedsstyrelses videnskabeligt udpegede top-eksperter, så behøver ingen heldigvis unødigt bekymre sig i den anledning. Det er nemlig magtpåliggende for vicedirektøren, myndigheds- og sundhedspersonen Helene Probst, at understrege, at smitte, eksempelvis med abekopper, godt nok hovedsageligt ‘fortsat ses blandt mænd, der har sex med mænd og som har mange forskellige partnere’, men … at smitten samtidig ikke kan knyttes til ‘hverken køn eller seksuel orientering’.

Det handler nemlig ‘mere om et bestemt kontaktmønster’. Desuden er styrelsen allerede i fuld gang med en ‘faglig vurdering’ og der kommer snart ‘opdaterede retningslinjer’. Således autoritativt betrygget kan vi med sindsro lade statens piercede queer-aktivister i start-tyverne undervise vores hjemmefra helt utilstrækkeligt oplyste skolebørn i de udflydende kønsidentiteters mange farmaceutiske og om nødvendigt kirurgiske muligheder for alternativ selvrealisering, mens vi alle sammen sammen tiljubler pridens helt normale normnedbrydende, sundhedsfagligt fuldt ud forsvarlige og børnevenlige fremskridtsfest.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

ROBESPIERRE OG KOMITÉEN TIL OFFENTLIG SIKKERHED ⬤ Fremragende Dramatiseret BBC-Dokumentar fra 2009 /////// om Fornuftens og Oplysningens Protokommunisme i 1790erne [2.1]

Det historiske vidnesbyrd om den franske revolutions rædsler forbliver, blandt flere politologiske og filosofiske årsager, så uhyggeligt relevant, fordi de psykologiske træk, hos både de henførte/terroriserede masser og de totalitære samfundshersere, der så hensynsløst og tyrannisk udnyttede dem, med foruroligende skabelonagtig genkendelighed, siden har vist sig at genfremtræde hos samtlige revolutionære socialistbevægelser — og stadig, som atavistiske genfærd, bærende på menneskelivets laveste og mest åndsforladte egenskaber: indbildskheden, hovmodet, universalismen, vulgariteten, utålsomheden, herskesygen og gudsfornægtelsens dårskab, kommer til syne som eksemplariske advarsler på samvittighedsløshedens i grunden evigt uforanderlige politiske psykopati … hos vor tids videnskabsforblindede jakobinere: de allestedsnærværende kollektivister og progressivister.

Man skal ikke lede længe hos eksempelvis world economic forum-frontgruppen extinction rebellion, før man støder på den opblæste teenage-selvretfærdighed af Saint-Just-typen, eller genfinder hævngerrig plebejer-rationalistisk blodrus à la Collot hos de utallige neokommunistiske ungdomsorganisationer, hvori der, med indædt ideologisk strenghed, til stadighed arbejdes på voldelig genindførelse af fornuftens, altid statistisk og materialistisk retfærdiggjorte diktatur, lige under folketingspartiernes millimetertynde fernis af respektabilitet.

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

VESTLIGE TEKNO-NIHILISTERS INDBILDSKHED ANTAGER NU ASTRONOMISKE DIMENSIONER — BOGSTAVELIG TALT [2.06]

satanisk blændværk — jo større blindhed, des kraftigere briller (tre sekskanter = tilfældighed) hvis man tror sig i stand til at se til verdens ende, ja endda skue tidernes morgen, men ikke evner at se sodomi og satanisme, ret foran næsen — så kunne det være, man trængte til at få brillerne pudset

Med videnskabens nyeste højteknologiske instrumenter til hjælp, analyserer vore lærde astrofysikere sig netop nu frem til det nøjagtige begivenhedsforløb omkring selve universets skabelse, nanosekund for nanosekund. Journalister og menigmand fascineres og benoves behørigt. Ja, verdensaltets alder kender jo snart enhver skoleelev. Selv om vi her regner i tiendedele af årmilliarder, giver det stadig mening selv at vide, hvad eksperterne har fundet ud af for os og siden delagtiggjort os i. Det er evidensbaseret. Uophørlig progressiv udvikling siden oplysningstiden har heldigvis efterhånden gjort mennesket så klogt, at intet undslipper dets ransagende granskning.

Samme videnskabsfolk, der i fremskridtets og menneskehedens tjeneste, i tæt og fortroligt samarbejde med vores trofaste hjælper AI, aftvinger kosmos dets sidste hemmeligheder og løbende blotlægger dem for vore blaserte, opdagelsesmættede sanser, planlægger samtidig atter nye missioner til Mars. Utroligt og frem for alt imponerende, at vore internationale rumforskningseksperter er i stand til at genplanlægge varianter af samme mission, om og om igen, årti efter årti. Fascination og benovelse følger stadig, hver eneste gang de politisk opdaterede deadlines og ideologisk tilpassede målsætninger, for smartere og smartere, snarlig kolonisering af den forjættende røde planet, kundgøres samtidigt i alverdens medier.

“bip-bip-bip, kalder jorden, roger over” … senest 2030 er vi der, helt sikkert — den teknologiske udvælgelse og træning af de bedste af de bedste lesbiske afro-astronauter er allerede i gang

Med så vigtige, altoverskyggende relevante og presserende forskningsforpligtelser at opfylde er det klart, at videnskaberne ikke har tid til at beskæftige sig med trivielle spørgsmål såsom, om udbredt homo-sex og almindelig kønsudjævning for børn er tilrådeligt eller om gensplejsning, forskelllige arter imellem, kunne have uforudsete følger. Disse må, på vort nuværende stade af tilstundende videnskabelig totalindsigt, betragtes som uddaterede og provinsielle bekymringer; fordomsfulde ængstelser fra en svunden, uoplyst og stillestående tid, uden nævneværdigt interessant opdagelsespotentiale for nutidens fremtidsorienterede forskere, fuldt optagede af at nedbryde barrierer og åbne vinduer til nye indsigter.

Kig på billedet. Bliv ved at kigge på billedet. Snart glemmer du alt om dit fædrelands etnokulturelle tilstand og fremtidige demografi. Bare fortsæt med at kigge intenst på billedet. Langsomt forskydes din opmærksomhed — væk fra dit eget meningsløse liv — milliarder og atter milliarder af lysår ud i universet; helt ud til de fascinerende galaksehobe og stjernetåger. Snart ved videnskaben ALT om universets tilblivelse. Universet er ét stort, uendeligt laboratorium, hvori din forsvindende, lillebitte skæbne er fuldkommen ligegyldig og tilfældig. Snart har du glemt alt om arabo-negroide kriminelle horder og halvårlige homoparader i din hjemstavn. Stol trygt på videnskaben, mens du bliver ved at kigge på billedet. Kig vedholdende på de firser-agtige airbrush-effekter. Bliv ved at kigge på billedet.

Vesterlændinge under jødisk-globalteknokratisk fjendtlig kontrol har længe lidt af alvorlige kollektive tvangsneuroser, heriblandt antinaturlige vrangforestillinger om race- og kønsforhold. På det seneste synes vanvidsanfaldene, til resten af verdens vantro forbløffelse og stigende væmmelse, særligt blandt akademikere og socialister, at være brudt ud i hvad der mest af alt minder om rasende sidste-stadie-syfilitiske febervildelser, periodisk udartende til egentlig massepsykose.

Som det genkendes fra psykologien hører de mest omverdensbebrejdende, socialt påtrængende, intrigante og manipulerende individer ofte til i gruppen med lavest iboende selvværd og ringeste evne til selvbeherskelse. Mennesker, der ikke kan falde til ro i eget selskab, finder således, ud over tilbøjeligheden til stærk gruppeidentifikation, passiv-aggressiv indblanding i andres livsførelse aldeles uimodståelig, fordi en sådan (som regel uindbudt) involveren-sig-i og evindelige hypersociale optagethed af andre menneskers tilværelser (normer), midlertidigt fjerner pinagtig fokus fra og smertelig selvbevidsthed om sociopatens egne skam- og skyldkomplekser, forårsaget af utugtig vandel.

Noget tilsvarende synes, på kollektivt og politisk niveau, at gøre sig gældende for Vesten som helhed under judeoamerikansk parasitær kontrol. Mens homopæderaster og sadomasochister marcherer i mere og mere demonstrativt selvhævdende optog (gruppepsykotisk overkompenserende for skam og skyld) gennem hovedfærdselsårerne i alle de kriminalitetshærgede og fremmedbesatte vesthovedstæder — og mens sodoma og gomorras gudsbespotter-bannere vajer officielt triumferende fra alle statslige bygninger — finder vestlige politikere det passende at formane og belære det traditionelt forankrede Rusland(!) om ideel samfundsindretning.

Vestens skolebørn opdrages institutionelt til at afsværge egen kønsidentitet og forråde eget etnokulturelle tilhørsforhold. Sundhedsspørgsmål afgøres rutinemæssigt af multinationale medicinalvareproducenters PR- og indtjeningshensyn. Racefremmede kolonisatorer, inviteret og aflønnet af det globalteknokratiske oligarki, voldtager og myrder ustraffet i alle vestlige storbyer. Ingen statsleder med respekt for sig selv og forpligtet på sin hjembefolknings etnonationale kerneinteresser vil nogensinde blot overveje indførelsen af et lignende system.

Kun de autistisk afrettede vestlige systemjournalister og snylter-akademiske medløbere, i deres skrumpende meningsreservat af neokommunistisk udstedte verdensstatsparoler, er på en og samme tid korrupte og instinktforkrøblede nok til at tro, eller lade sig bestikke til at tro, på legitimiteten i Vestens forlorne, sodomi-eksporterende verdensfrelsermission. Resten af verden skal ikke nyde noget af hverken blåhårede karrierehekse, skæggede ‘transkvinder’, pædofili-normaliserende sodomiparader eller massesteriliserende eksperimentalvacciner.

Men vi er jo så langt forud for det tilbagestående og gammeldags og intolerante Rusland. Vi er sandelig meget mere teknologisk og videnskabeligt udviklede. Ja — i sandhed er Vesten udviklet. På samme måde som en fremskreden cancer også er mere udviklet og interessant (indbringende) for onkologen og strålekanonforhandleren og kemo- og vaccineproducenten, end det kedeligt raske, omgivende væv.

udviklingen udvikler sig hele tiden progressivt — det er trods alt det indeværende år

I årevis har efterplaprermedierne igen og igen forsikret de godtroende vesterlandske masser om, at NATO selvfølgelig er laaangt stærkere end Rusland. Som i alle andre forhold er de teknologi- og videnskabsforblindede presseapparatjiks også her ude af stand til at forstå holistiske sammenhænge. For dem er en hær, noget man ud- og afvikler utilitaristisk, efter behov; til lejligheden — som et nyt bioscience-institut ved universitetet eller en ny fintech filial af bankvirksomheden. Krigen i Ukraine viser med overvældende tydelighed, at en hær kun kan virke slagkraftigt og standhaftigt, hvis det bagvedliggende samfund og dettes kultur virker (i overensstemmelse med naturens orden).

Vestens samfund og kultur er, i påfaldende grel modsætning til Ruslands, gået i stykker. En kybernetisk styret, uhellig folkemorder-alliance af hovmodige, ultraetnocentriske, gammeltestamentligt hævngerrige finans- og mediejøder; ideologisk forbenede, totalitært indstillede verdensstatskommunister; afsindige, folkeforræderiske tekno-nihilister og antinaturligt perverterede (demoraliserede; følelseslabile; kompleks-tyngede og let påvirkelige) homo-narcissister blandt lokalbefolkningerne samt millioner af etnokulturelle hyæner/ådselsædere (kynisk profiterende arabo-negroide kolonisatorer/besættere) … har ødelagt det.

vestlige værdier — det er dem, zelenskij kæmper for nede i ukraine

En vestlig hær vil aldrig kunne virke formålstjenligt (til militært forsvar for Vestens hjemmehørende folkeslag; konkret varetagelse af den hvide races kerneinteresser på slagmarken), indtil vi genopretter vor kultur. —Desuden bør vi ingenlunde bekrige vort kaukasiske broderfolk, russerne, men tværtimod alliere os med dem, i evighedskrigen mod de elendige pædosataniske tekno-progressivister.

Vesten under judeoamerikansk snylter-oligarki er med god grund til grin for resten af verden. Der skal skrues gevaldigt op for photoshop-effekterne, hvis man tror fup-billeder fra NASAs nyeste tekno-nihilistiske rumteleskop kan rette op på et sådant beskæmmende, men ulykkeligvis såre fortjent omdømme.

science.gov — nødvendig videnskabelig penetration
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

TOTALITARISMENS PSYKOLOGI af MATTIAS DESMET ////////// Komplet Lydbog (inkl. Spørgsmål/Svar-Session m. Forfatteren)

Flere antiautoritære/teknokritiske lydbøger fra samme kilde her (en noget blandet landhandel, men flere interessante titler iblandt). Anderledes krasbørstigt ramsaltede og egentligt systemcensurerede lydbøger her (for den lidt mere hårdføre race- og historiebevidste iagttager). Som for eksempel en udmærket indlæsning af Aleksander Solsjenitsyn’s sidste, såre politisk ukorrekte og i Vesten over mange år svært opdrivelige (reelt undertrykte og skyggebandlyste) hovedværk, To Hundrede År Iblandt Os, om jødernes bloddryppende revolutionære historie i Rusland og som totalitære massemorder-despoter i det tidlige Sovjetunionen.

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

HVAD NETFLIXFÅRENE IKKE MÅ FÅ VIDE (Men For Ni Tiende-deles Vedkommende ALDRIG Vil KUNNE Forstå Alligevel) [2.03]

▲Sandheden er hadefuld … for de, der hader sandheden.

Skal racefremmede volds- og sædelighedskriminelles fortsatte tilstedeværelse i samtlige vestlande ses som et ud-af-det-blå-vilkårligt opstået demografisk problem, forårsaget af fjerne og svært begribelige historisk-religiøse årsagssammenhænge, ganske uden for rækkevidde af nutidig politisk styring?

Skyldes vestlige politikeres katastrofalt ringe evne til ansvarlig langsigtsvaretagelse af deres vælgeres etnokulturelle kerneinteresser den rene og skære uduelighed; talentløshed eller ubesindighed? Skal vi med andre ord tolke den med masseindvandringen forbundne volds- og sædelighedskriminelle pestilens som en slags meteorologisk vanskæbne, i stil med gammeltestamentlige græshoppesværme, solformørkende vulkanudbrud, kataklystiske meteornedslag, altødelæggende syndfloder og hungerfremkaldende tørke?

–Ugunstige, men udefrakommende og i alle måder person-uafhængige ulykkestilfælde; kollektivt uafvendelige forbandelser, kausalt uransagelige og i historisk forstand nærmest palæolitisk betingede, mod hvilke selv den mest samvittighedsfulde nulevende liberaldemokratiske idealist kæmper aldeles forgæves?

Eller kunne dele af fænomenets sælsomme vedholdenhed og internationale mønster-genkendelighed mon forklares mere fyldestgørende som et politisk-kybernetisk syndrom, altså en samling af indbyrdes afhængige og forviklede særinteresser samt visse gruppers timeligt anvendte strategier til varetagelse heraf, præget af en vis grad af planlægning; et vist mindstemål af samordning eller, i bedste fald, opportunistisk instrumentaliserende udnyttelse og forlængelse af allerede gældende forhold og udviklingstrends … tjenende flere anarko-tyranniske formål samtidigt?

Med stigende hyppighed fyger det ellers gennem æteren med ejendommeligt enslydende og fatalistisk selvopfyldende videnskabsprofetier om snarligt formerende, hvis ikke allerede opmarcherede, ensrettet nordgående bølger af millionhorder af klimaflygtninge, der som kollektive lavtryksfronter af forfulgt uskyldighed, med model-matematisk sikkerhed, bevæger sig uafværgeligt, nogle i jetfly, andre i kondisko, mod Nordvesteuropa og Nordamerika … hvis altså ikke vi øjeblikkeligt omstiller vores mest intime og private livsudtryk, fra vugge til grav, til skriggrøn tekno-kommunisme, sådan som eksperterne siger.

Disse teoretisk-apokalyptiske forudsigelser, som undertiden lyder mere som socioøkonomisk afpresning iblandet en ejendommelig eskatologisk form for neo-leninisme, end ædruelig miljøpolitisk fremsynethed, fremsiges som regel af ideologisk flammeomspændte partisaner, hvis personlige karriereforhold en-til-en afhænger af fortsat opskruet tvangsomstilling til massehysterisk overvågnings-totalitarisme, og hvis politiske verdensanskuelse præges af ufordøjede gymnasiepige-forestillinger af varierende verdensstatsutopisk-neomarxistisk intensitet.

Man bemærker her den hegelianske helgardering: Hvis/når klimaflygtningene kommer, rutinemæssigt hjulpet og lokket hertil af diverse skatteyderbetalte ngo’er og utallige andre globalteknokratisk medsammensvorne profitører, så er det på en og samme tid udtryk for en dialektisk-materialistisk historisk uafvendelighed og hvide mænds personlige skyld. Ligegyldigt om de alarmistiske profetier således opfyldes inden for tidsrammen eller ej (eller overhovedet), så står en ting klart: Der er altid behov for flere globalteknokratiske eksperter til at vejlede befolkningen i, hvordan vi alle på bedste og mest videnskabeligt-socialistisk ansvarlige måde tilpasser os udviklingskravene … sådan som de til enhver tid udlægges af samme eksperter.

Det todelte spørgsmål der blafrer mest øresønderrivende i ragnarok-orkanen kan altså formuleres på følgende måde: (a) Hvor megen vægt kan almindelige lygtepæle i Danmark klare og, frem for alt, (b) hvilke peer-reviewede artikler findes der om emnet?

Vestlandenes respektive politi- og militærstyrker kunne vel, med gradvist aftagende lethed, have sendt langt de fleste dømte race- og kulturfremmede eftertrykkeligt på porten indtil omkring, lad os sige, 1990 … hvis det var det, man fra politisk hold havde prioriteret.

Globalteknokraternes lejesoldater har imidlertid virket, og virker fremdeles, til fordel for deres uerkendte herrer på følgende fem måder (og er derfor blevet importeret og siden tilladt varigt ophold):

1. Distraherende afledning af vesterlandske indfødtes opmærksomhed og relevante mistænksomhed væk fra totalitære globalteknokraters neokommunistiske tyran-rænker.

2. Almindelig demoralisering og forarmelse af den hjemmehørende befolkning gennem tiltagende selektiv lovløshed, positiv juridisk og kulturel særbehandling samt bortgiven af tvangsinddrevne skattemidler til fortsat forplejning (aflønning) af besættelsesstyrkerne.

3. Etnokulturel opløsning, dels ved rå demografisk forskydning, dels propagandistisk understøttet raceblanding (skatteyderbetalte systemmedier samt ditto institutionaliserede opdragelses- og indoktrineringsanstalter).

4. Masser af indbringende arbejde til selvsupplerende kadrer af folkemordsprofitører såsom forsvars-advokater, integrationskonsulenter, politikere, socialrådgivere, ngo-karriereryttere, kriminologer osv.

5. Værdiforringelse af hele vesterlandske bydele,* til gavn for kosmopolitiske ejendomsspekulanter som opkøber nedslidte boligområder mv. til lavpris, med langsigtet geskæftig fortjeneste for øje, som regel med klækkelige skatteyder-subsidier oven i handlen, tildelt med rund hånd af ambitiøse lokalpolitikere.

*import af billig, race- og kulturfremmed arbejdskraft og den dermed forbundne generelle lønnedgang samt almindelige solidaritets-afsvækkelse i arbejdsstyrken er et velkendt socioøkonomisk-magtpolitisk redskab bragt i rutinemæssig kybernetisk anvendelse af globalteknokraterne og beslægtet med ‘blockbuster-metoden’ omtalt i punkt 5, men mere relevant for masseindvandring i det hele taget og normaliseringen heraf — knap så meget den specifikt volds- og sædelighedskriminelle ledsager-del heraf, som denne artikel omhandler.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

SKYND JER AT BLIVE TESTET ALLE I SMÅ SOCIALISTFÅR, SÅ MYNDIGHEDERNE KAN FORTÆLLE JER HVOR SYGE I ER OG HVILKE RESTRIKTIONER I SKAL UNDERKASTES SAMT HVILKE VIDENSKABELIGE INDSPRØJTNINGER I SKAL HAVE NÅR ALLE DE NYE VARIANTER OG PANDEMIER KOMMER SKYLLENDE IND OVER JER ÅR EFTER ÅR EFTER ÅR EFTER ÅR…

Det er videnskabeligt. Det ved man, fordi myndighederne siger det og fordi poderne har videnskabstøj på
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

FORSØGSABEKOPPERNE ER OVERALT — MEN HVOR BLIVER DE NYE VACCINER OG TESTCENTRE AF?? HJÆLP OS, VIDEN-SKABSEKSPERTER!!! SÅ LOVER VI AT UDVISE ENDNU MERE TILLID TIL MYNDIGHEDSPERSONERNE OG SAMMEN FØLGE VORE SUNDHEDSFAGLIGE AUTORITETERS ANVISNINGER⬤

Forleden kunne man høre et bemærkelsesværdigt indslag i statsradioen. En forståeligt bekymret og oprørt kvindelig chefredaktør fra det hæderkronede progressivistorgan videnskab.dk havde svært ved at skjule sin skuffelse over forekomsten af nogle særligt uvidenskabelige meningstilkendegivelser i systemmedierne, for så vidt som disse da også afveg markant fra redaktørens eget, og dermed de samlede internationale videnskabsautoriteters helt igennem faktabaserede verdensbillede.

Umiddelbart skulle man måske tro, at noget så aldeles lattervækkende og rutinemæssigt let gendriveligt som fladjordsforestillinger (genstanden for hendes bekymring) blot ville give anledning til overbærende skuldertrækninger eller måske mildt psykologiserende nysgerrighed fra fagvidenskabernes intellektuelt overlegne repræsentanter. Ikke desto mindre kan det altså komme så vidt med konspirationsteoretikeres frækhed, og pludselig, uvarslet tildeling af uvidenskabelig afvigertænkning anstødeligt megen plads i systemmedierne, at det retfærdigvis må vække enhver videnskabelig myndighedspersons ængstelighed.

Gallilei’s, Pasteur’s, Einstein’s, Bohr’s, Oppenheimer’s, Teller’s, Salk’s og Hawking’s skarpsindige arvtagere kan ganske enkelt ikke længere tillade tilsynekomsten af så uvidenskabelige ytringer, heller ikke selvom de måske på overfladen kunne virke ret harmløse og øjensynlig blot manifesterer sig som … stillen spørgsmål. —Problemet er at sådanne spørgsmåls uautoriserede tilstedeværelse, i de forkerte hjerner, og uden myndighedernes opsyn, kan være decideret farlig.

Vore årvågne videnskabseksperter indtager immervæk, skal man altid huske, en fuldt fortjent uantastelig og autoritativ position som fagkundskabens og ikke mindst den evidensbaserede forsknings samfundsbærende, nej: -frelsende repræsentanter. DR har sandelig gjort i nælderne her, for ellers ville sagkyndige fagpersoner aldrig have reageret, og slet ikke med så berettiget en indignation og harme.

Der må vel også være grænser for, hvad lærde eksperter i al rimelighed må kunne forventes at tolerere af uforskammet næsvished fra uvidende og overtroiske lægfolk. DR må øjeblikkeligt trække dette utilstedelige og farlige angreb på al videnskabelig troværdighed tilbage og slette det for bestandigt fra arkiverne, sådan som forskerne kræver.

Hvad kunne det ikke føre til af uansvarlig selvtænkning hos de uuddannede læge masser, hvis den slags rabiate antimyndighedsekstremisme fik lov at sprede sig? –Ingen faktatjek! –Ingen certificering! –Ingen nogetsomhelst!

Det ville besværliggøre vore vaccineeksperters uegennyttige verdensfrelserarbejde; den almindelige vrangvilje og reaktionære usamarbejdsvillighed afledt deraf kunne risikere at virke hæmmende på alle de lovende fremskridt, der gøres rundt omkring på laboratorierne, inden for eksempelvis kernepartikelaccelerator-, CRISPR-, kønsskifteoperations- og AI-forskningsfelterne.

…måske endda Marsmissionen ville kunne komme i fare, for at blive lidt forsinket, så vi kommer til at vente helt til efter 2030, før vi får etableret regelmæssig streaming deroppefra og til fulde vil kunne drage nytte af alle de nye lovende rum-teknologiske opfindelser, som menneskeheden helt sikkert får brug for, til fortsat effektivisering af vores sygdomsbehandling og løbende opgradering af hele det teknofarmaceutiske system.

—Værst af alt ville det dog kunne medvirke til at sprede uhyggelig russisk desinformation eller måske endog misinformation:

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

●SANDHEDEN OM RACEFORHOLD● [opdateret 3.0]

visitskåne.dk
Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

MAIDAN – ROAD TO WAR (2014-2022) | Censureret Dokumentar

Hammersmedens blog er principielt imod indblanding i andre folkeslags konflikter. Problemet er at Ukraine-krisen, og ikke mindst nedslagtningen af civile ofre på begge sider, skamløst misbruges til kybernetisk adfærdsstyring i Vesten, og dermed ikke længere er uvedkommende. Desuden bemærker vi med bekymring, at hvide mennesker igen slår hinanden ihjel på slagmarken i Europa, mens kosmopolitiske krigshetzere og -profitører rager politisk magt og penge til sig, fra sidelinjen af en konflikt, der efter alt at dømme kunne have været undgået ved diplomatiets hjælp. Vi bringer således ovenstående video, ikke fordi vi betragter den som udtryk for en endegyldig eller uantastelig sandhed, men fordi systemmedierne i Vesten i dag er underlagt censur, og derfor har behov for et korrektiv til afbalancering af deres ensrettede, manikæisk forsimplede partilinje-narrativ.

Den russisktalende Donbass-befolknings skæbne formidles så godt som aldrig i de etablerede, jødisk-amerikansk kontrollerede apparatjik-medier … HVORFOR MON?

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

JØDISK DOMINERET USA ER FÆRDIG — ÆDT OP INDEFRA. KUN DE DEMORALISEREDE VESTEUROPÆISKE MASSER ER VILDFARNE OG INSTINKTFORKRØBLEDE NOK TIL AT SLUGE DEN POLITISEREDE HOLLYWOOD AGIT-PROP\\\USA UNDER JØDISK FINANSHERREDØMME IMPLODERER DAGLIGT, TIME FOR TIME, ØKONOMISK, ETNOKULTURELT, DEMOGRAFISK, POLITISK. ALLE AMERIKANSKE STORBYER HAR ENORME TELTBYER, DER VRIMLER MED HJEMLØSE NARKOMANER, SOM FIXER OG BESØRGER I GADERNE. JØDEAMERIKANSKE MEDIER OG UNIVERSITETER HAR SPYET DERES NIHILISTISK NEOMARXISTISKE GIFT OVERALT I VERDEN GENNEM ÅRTIER OG PROMOVERER AGGRESSIVT MERE OG MERE SYGELIGE OG ANTINATURLIGE HOMO-PERVERSIONER TIL VESTLIGE BØRN OG UNGE. JØDE-USA ER SODOMA & GOMORRA 2.0: USÆDELIGHED OG SKAMLØSHED PÅ TEKNO-STEROIDER. ALLIERER MAN SIG MED ET SÅDANT STYRE, ER MAN MED-ANSVARLIG FOR, AT STADIG MERE UDARTEDE MEDICINSKE EKSPERIMENTER PÅ OG SYSTEMATISERET SEKSUALISERING (MISHANDLING) AF BØRN FORTSÆTTER. PROGRESSIVISME; TRANSHUMANISME; KÆDEABORTKLINIKKER; BIG PHARMA; ÅDSELSKAPITALISME; SODOMI-PARADER I GADERNE OG GANGSTER-HIPHOP ER IKKE ‘VESTLIGE VÆRDIER’, MEN UMISKENDELIGE DØDSMÆRKER PÅ EN GUDLØS KULTUR⬤

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

HVIS PUTIN ER SÅ ‘ENEANSVARLIG’ FOR KRIGEN I UKRAINE, SOM ALLE NWO-APPARATJIKS HAR TRAVLT MED AT HÆVDE, BETYDER DET SÅ, AT VESTENS LEDERE ER UANSVARLIGE??

Når statsmedier skemader befolkningen med narrativer, som ‘alle er enige om’, bør man som hovedregel forvente, at der er tale om vildledende manipulation, eller i bedste fald ensidig og overfladisk efterplapren.

Normalt gælder det som udenadslære i de samme sodomi-progressive nihilist-kredse, der stadig dominerer det skatteyderbetalte, neokommunistisk ensrettede mediebillede, at marginalisering og eksklusion af etnokulturelle grupper til fulde kan forklare, endda til dels legitimere, sådanne sagesløse gruppers mangeartede kriminelle udfoldelser som desperate, men forståelige, ‘råb om hjælp’ e.l.

Samme logik synes underligt nok mindre populær, når det gælder de tre årtiers økonomiske, kulturelle og ikke mindst geopolitisk militære udgrænsning af det post-sovjetiske Rusland, lejlighedsvist tenderende direkte dæmonisering, der har kendetegnet vestlige (judeoamerikansk kontrollerede) finansinstitutioners, systemmediers og regeringslederes østpolitik siden start-halvfemserne. Hvoraf mon denne selektive tilgang til gruppepsykologi?

Lad os anskue problemet nærmere: Ansvaret for racefremmede kolonisatorers voldsforbrydelser i Vesten kan og bør, ifølge den herskende ortodoksi i vestlige mainstreammedier og på universiteterne, i hovedsagen pålægges det omgivende samfund. Forbryderne selv, også kendt som kriminalitetsramte og udsatte borgere, så længe de blot opfylder visse strenge racemæssige kriterier, drives kun passivt og modvilligt til deres afmagtsgerninger, af den allestedsnærværende racisme og ved den diskriminerende og følelseskolde behandling de får, primært af den fremmedhadende vesterlandske mand.

Race- og kulturfremmede gerningsmænds ansvar for egne forbrydelser spredes dermed; væk fra dem selv og påføres således i større eller mindre grad en række andre mennesker, idet ansvaret jo deles med disse forskellige samfundsaktører ud i tredje, fjerde eller femte led; mennesker der måske nok ikke personligt har været involveret i nogen volds- eller sædelighedsforbrydelser, men som strukturelt kan og bør drages til ansvar for dem. På universitetsfakulteter; i HR-afdelinger; på nyhedsredaktioner og rundt omkring i NGOerne gøres der betydelige og meget professionelle anstrengelser for til stadighed at opretholde og skærme disse, ved globalteknokratiet udbredte, kollektiviserede etiske forestillinger, fra forstyrrende reaktionær indblanding.

Men hvad med Putin og russerne? Her findes tilsyneladende meget få forklarende omstændigheder. Ansvaret for aggression og voldsudøvelse påhviler her ene og alene den formastelige selv; den skyldige. Pludselig fremstår spørgsmål om bevæggrunde, årsagssammenhænge og moral mindre diffust. I sager om eksempelvis voldtægt og lystmord er der jo så uendeligt mange avancerede kriminologiske og sociologiske forhold at tage i betragtning og veje op imod hinanden. Helt umuligt at komme til nogen endelig konklusion, når alle (hvide mænd i hvert fald) i virkeligheden er skyldige i alt. Når det gælder verdenspolitiske skyldsspørgsmål er det hele meget enklere; meget mere klart og overskueligt og ubetvivleligt

Heldigvis kan Vesten stadig kollektivt tage æren for alle de fremskridt, der er sket i Østeuropa siden murens fald. Når det gælder problemer, så er det Putin’s og generelt de reaktionære racisters ansvar.

Hvem har mon interesse i, at europæere slår hinanden ihjel på krigsskuepladsen og at almindeligt samkvem, handel og forsvarspolitisk samarbejde øst- og vesteuropæiske nationer imellem umuliggøres? Hvem kunne mon tænkes at drage fordel af, at energiforsyningen fra Rusland destabiliseres eller helt ophører? Hvem profiterer mon på salg af højteknologiske våbensystemer til de stridende parter?

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

SÅDAN BRUGER DU DET PATENTEREDE GLOBO-PHOOL™ TESTKIT TIL AT TESTE DIG SELV FOR KOLLEKTIV BORGER-SERVILITET OG EVENTUELLE RESTER AF EGENTÆNKNING. ALLEREDE NÅR DU ÅBNER FOR PAKKEN OG BEGYNDER AT FUMLE MED INDHOLDET, ER DU GODT PÅ VEJ TIL GAVNLIG VIDENSKABELIG-SOCIALISTISK LYDIGHED. MEN FØRST NÅR DU HAR STUKKET NECRO-CHEM™-PODEPINDEN HELT OP I NÆSEN OG UDFØRLIGT FULGT ALLE VORE INSTRUKTIONER, KAN DU VÆRE SIKKER PÅ, AT DE SIDSTE LEVN AF DIN UPRO-DUKTIVE EGOISME ER FULDSTÆNDIG UDRYDDET. DU ER NU REGISTRERET SOM EN VELTILPASSET SAMFUNDSBORGER OG STÅR FORREST I KØEN TIL GRATIS DELTAGELSE I ALLE MYNDIGHEDERNES SPÆNDENDE FREMTIDIGE SAMFUNDS-NØDVENDIGE TESTS, F.EKS FOR ANTI-LIGHED, PERSONLIG CO2-UDLEDNING OG SKJULT RACISME⬤

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

ROCHELLE BERSOFF WALENSKY, NAZISTISK NAZI-DIREKTØR for det AMERIKANSKE NAZI-CENTER for SYGDOMSKONTROL, UDSTIKKER NYE RETNINGSLINJER for HVORNÅR man er HELT UP-TO-DATE med sine NAZISTISKE BOOSTER-INJEKTIONER. Den Farlige NAZI-VaXX-, Nå-nej: Nazi-IKKE-VaXX-Konspiration, Slår Til Igen, med dens Hemmeligt NAZISTISKE NAZI-Agenter, Strategisk Placeret Overalt i BIG PHARMA; i REGERINGSKON-TORERNE; i BANKERNE; SILICON VALLEY; i HOLLYWOOD; ved UNIVERSITETERNE; NYHEDSREDAKTIONERNE; NGOerne osv. osv. –Een Stor NAZISTISK NAZI-Sammensværgelse det hele●⚫

De satans nazister! — får os til at stå i kø, som kvæg, og underkaste os deres nazistiske nazi-eksperimenter, mens de gennem deres nazi-medier manipulerer os til at tage deres nazi-vacciner, som slet, slet, slet ikke har noget med rigtige vacciner, at gøre.

Umiddelbart skulle man måske tro, det havde en vis, blot perifær betydning for analysen af den verdensomspændende covid1984-affære, at enkelte jøder synes at stå i spidsen for nogle få medicinalfirmaer; bestyre et par internationale bankkarteller og nogle isolerede BigTech-konglomerater. I virkeligheden betyder disse helt tilfældige frontpersoners etno-religiøse ophav imidlertid intet. Researchere ovre hos counterjihad har nemlig fundet ud af, at hele fænomenet rettelig bør betragtes som nazismens genkomst.

Ved, gennem utrættelig og fordomsfri granskning, at have afdækket nogle af historiens dybeste og tungest tabubelagte hemmeligheder, er man hos counterjihad ankommet til den rystende sensationelle konklusion, grænsende til det skandaløse, at det er nazister, der står bag hele misèren. Nazisterne (tyskerne) var nemlig også undertrykkende og diskriminerende i deres fremgangsmåder, ligesom covid1984-teknokraterne er det i dag. Ergo det selvsagt være nazismen, der igen er på spil.

Og nazismen er jo desuden både ond og uhyggelig, ligesom Covid1984-affæren er det. Som man ser, har det krævet betydelige mængder grundigt og forudsætningsløst analytisk arbejde for counterjihadisterne, sådan rigtig at kunne komme til bunds i sagen … men når man først een gang har gennemskuet sammenhængen mellem nazistisk nazisme og globalplutokratisk BigPharma-teknototalitarisme, så passer alle brikkerne i puslespillet pludselig, uanset hvor kontroversiel og upopulær og kættersk konklusionen så end måtte vise sig at være.

–Man viger således ikke tilbage fra direkte at udpege og italesætte selveste nazismen som problemets rod, heller ikke selvom netop nazisterne udgør så særligt magtfuld og nærmest urørlig; ja, uangribelig en gruppe i samfundet; en tabuiseret gruppe; ganske hævet over kritik, der desuden systematisk er blevet strøget med hårene af massemedierne, har nydt privilegieblind beskyttelse i retsvæsnet og generelt er blevet båret på hænder af alle samfundets gennemnazificerede kerneinstitutioner, årti efter årti, lige siden 1945.

I så ikonoklastisk og dramatisk et opgør med selve samfundets institutionelle magtstrukturer, som counterjihad-analytikerne her tager, betyder det uendelig meget mindre, at det på overfladen måske ser ud som om, at internationale socialister (kommunister) og kosmopolitiske finansjøder hist og her indtager et par tilfældigt opståede hovedroller i sammensværgelsen. –Bag scenen er det stadig de nazistiske nazi-nazister, der systemisk manipulerer og dirigerer det hele. Walensky, Bourla, Zuckerberg, Page & Brin, Kurzweil, Soros et al., er alle enten en slags kryptonazister, der bare foregiver at være jøder, eller også er de viljeløse og uskyldige marionetter, styret af nøjagtig de samme nazistiske pengebagmænd, som gennem alle årtierne har kontrolleret verdens massemedier og uddannelsesinstitutioner, mens de i detaljer har planlagt den teknomedicinske udvikling, alt sammen fra deres hemmelige UFO-baser på Antarktis.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

FOLKEOPLYSNING på GADEPLAN: FORTJENSTFULD INDSATS af ❤CONNIE RINGGAARD❤, Redaktør på DEN FRIE PRESSE, i MØDET med MENIGE POLITIBETJENTE — SENDT i BYEN for at HÅNDHÆVE ULOVLIGE & LANDSSKADELIGE NWO-DEKRETER

Stor ros herfra til Connie Ringgaard fra Den Frie Presse. Opløftende at høre åndsfriheden klinge så skønt og så umiddelbart og stålsat på dansk … At søge samtalen med og appellere til fædrelandskærlighed og kulturel forståelse hos de hårdtarbejdende danske gadebetjente, frem for uigenkaldelig og pubertær ACAB-fjendtliggørelse, er den helt rigtige strategi.

Ordvekslingen viser med al ønskelig tydelighed vigtigheden af folkelig samhørighed. Lad os forestille os samme tildragelse, bare krydret med etnokulturelle misforståelser og indestængt mindretals-forurettethed. Hændelsen her forbliver med andre ord fordragelig, fordi der gives et indbyrdes nationalt bånd; og en eksistentiel nærhed, så at sige, mellem parterne.

I en mere fremskreden; føderaliseret EU-version af samme optrin, kunne man jo endvidere forestille sig betjent og borger være nødsaget til at kommunikere på et, for begge parter mere eller mindre gebrokkent, tredjesprog, fordi de ikke delte modersmål eller hverdagssprog, med de, ubevidst afsendte såvel som modtagne, forståelses- og sympatinuancer et sådant forlener brugerne med.

Forestillingen om kulturel forvirring, og dennes mildest talt uforudsigelige følger, under multietnisk myndighedsudøvelse, stammer ikke fra hypotetiske gisninger eller teoretiske formodninger, hvilket den historieinteresserede læser vil kunne bekræfte. Romerrigets provinser; Britisk Indien; Libanon/Israel/Palæstina og L.A., for bare at nævne en håndfuld eksemplariske nedslag fra forskellige epoker og verdensdele, begrunder idéen i rigeligt mål.

Hvad angår demonstrationerne, organiseret af MIB, er disse efter al sandsynlighed infiltreret af agenter. Dette ikke ensbetydende med, at enhver deltagelse i Covid1984-kritiske demonstrationer derfor er nyttesløs eller kompromitterende, ej heller at vi under alle omstændigheder fraråder kollektive manifestationer af civil ulydighed. Den enkelte må gøre op med sig selv, hvornår, på hvilken måde eller om overhovedet det giver mening at deltage i den slags protester.

Folkeligt forankrede demonstrationer kan bestemt have deres berettigelse, til indgydelse af fællesskabsfølelse, håb og kampgejst, for eksempel, i en ægte, organisk modstandsbevægelse (hvilket ‘anti-covid1984-folkebevægelsen’, hvis vi under én hat kan kalde den det, for langt størstepartens vedkommmende ser ud til at være) samt til spredning af en yderst smitsom og farlig virus, måske den mest farlige (for tyranner) af alle: menneskelig friheds- og selvbestemmelsestrang.

Blot man altså er bevidst om, at politiets og efterretningstjenesternes agenter (og andre) som hovedregel kan forventes at forsøge infiltration af demonstrerende forsamlinger (og dissidentgrupper) over en vis størrelse. Spørgsmålet er så bare, om sådanne agenter er tilstrækkelig grundigt vaccineret mod frihed, til at slippe usmittede fra opgaven. Det forlyder at uselviske videnskabs-genier arbejder døgnet rundt på et revolutionerende helt nyt stik (100% sikkert), til endelig udryddelse af den uproduktive og irrationelle menneskelige frihedsdrift. –Måske selv nogle af WEF-stikkerne og stasi-agenterne stadig kan nå at smittes inden udrulningen, hehe…

Udgivet i Uncategorized | 7 kommentarer

VIDENSKABELIG SOCIALISME ► NIHILISTISK TOTALITARISME når blind fremskridtstro og grænseløs teknofetichisme slår ihjel ///DEN HISTORISK VELDOKUMENTEREDE ALLIANCE MELLEM VERDENSKOMMUNISME OG PROGRESSIV VIDENSKAB(isme)))

Johan Olsen, magtkorridor-biologen fra Københavns Universitet, er så åbenlyst kommunist, at det ikke er ulejligheden værd at researche på ham. Hans måde at tale på; hans fremtoning; hans mange års faste P1-optrædener og ikke mindst hans alkoholiserede, dybt vulgære rendestensmusik afslører, ud over hans skatteyderlønnede stilling som akademisk medarbejder ved KU, hinsides enhver tvivl, mandens ideologisk-verdensanskuelsesmæssige ståsted. En slags videnskabelig kulturkommissær uden portefølje:

I dansk sammenhæng legemliggør Olsen måske tydeligere og mere eksemplarisk end nogen anden den moderne videnskabelige socialisme: storbymennesket, for hvem alt: fødsel; død; nationalitet; race; køn, er ironisk meningsløshed og statistik. Nihilisten, hvis egen åndsforladte tilværelsesforståelse strander på Big Bangs absurde rev af kvantemekanisk tilfældighed, og som derfor ikke fatter eller værdsætter, at andre mennesker stadig besidder en levende sjæl og stadig lever med en personlig skæbnebevidsthed, der ikke lader sig kvantificere eller bestikke. –Den naturfremmedgjorte naturvidenskabsmand, der kender svarene på selve livets gåde; ja endog på verdensaltets skabelse … men ikke aner, hvorfor han selv er til.

Forside fra Olsen’s progressivist-ideologiske propagandabog fra 2020, ‘Hovedbrud’, i bedste komsomol/jungpioniere-stil rettet mod børn, så også næste generation af danskere, uden for megen bøvlet etnokulturel og asocial identitet i bagagen, vil kunne indordne sig rationelt under den nye videnskabelige fremskridtsorden, som gode internationalt omstillingsparate og kollektivt indstillede tekno-nihilister … medforfatter selvfølgelig den i systemmedierne altid andægtigt adspurgte ekspert udi danskeres inderste tanker og bevæggrunde, den mulatkvoterede fup-professor fra WEF, fakta-oraklet ‘Vincent Hendricks’

Oprøreren Olsen, med de vulgære sangtekster og de venstreradikale synspunkter, udkommer alligevel på respektable mainstreamforlag; er ansat på universitetet og som alsidig radio/TV-programvært på DR. Hvordan hænger det nu lige sammen? Kunne det mon skyldes, at progressivisters hjerner i hovedsagen virker som en slags seismografiske analyseapparater, nøjagtig indstillet på at opfange de mest subtile retningsgivende signaler fra den til enhver tid herskende politisk-økonomiske magtelite, for derudfra at følge tidsånden og, af altruistiske grunde selvsagt, at anbringe sig så centralt som muligt i udviklingens hovedstrømning?

▲enestående veludført, historisk øjenåbnende dokumentar om den totalitære sovjet-kommunismes (+andre afarter af socialismens) kerneideologiske tankegods: hegeliansk-darwinistisk materialisme og gemen ateistisk videnskabsforblindelse. Hele værket kan nedlastes her. Dokumentaren er baseret på bogen Communism in Ambush af den kontroversielle tyrkiske forfatter Harun Yahya. Ud over at anerkende værkets varige kvaliteter og fremdeles anbefale det, for dets væsentlige og fortjenstfulde bidrag til (1) almindelig verdenshistorisk agtpågivenhed samt (2) livsvigtig anskueliggørelse af højaktuelt påtrængende, politisk-kybernetisk-massepsykologiske samtidsfænomener, beslægtede med sovjet-kollektivismen, identificerer Hammersmeden sig hverken med det lejlighedsvist optrædende islamiske islæt i fremstillingen eller forfatterens personforhold. –Om så Yahya skulle have været fængslet hundrede gange af de tyrkiske myndigheder, ville dette intet ændre på de gennem dokumentaren belyste kendsgerningers tanke- og rædselsvækkende betydningsfuldhed, som advarende vidnesbyrd fra fortiden.

Udgivet i Uncategorized | 7 kommentarer

Tale ved Formand for Frihedsbevægelsens Fællesråd, Malue Montclairre, 30 dec 2021 ► Betragtninger angående Brugen af Retvisende Definitioner, således at VACCINERS HISTORISKE BAGGRUND og dermed Forbundne ÅRSAGSSAMMENHÆNGE, der kun kan Værdsættes ud fra en SAMLET UNDERSØGELSE, IKKE GÅR TABT I NÆRSYNET NUTIDS-TUNNELSYN: Corona-Vaccinerne ER Logisk Set VACCINER, blot af en NY TYPE. Ergo er det VILDLEDENDE at AFSONDRE dem DEFINITORISK fra deres Rette Medicinsk-Historisk-Politiske Udviklingsforløb [●]

▲Rigtig god, relevant, saglig og inspirerende tale af Fru Montclairre.
Vi støtter helhjertet de omtalte stævninger og søgsmål. Om sådanne sager så kan forventes at blive behandlet upartisk af den notorisk kommunist-infiltrerede danske dommerstand, er måske tvivlsomt. Men rejsningen af sagerne kan vel nok, uanset udfaldet, gøre livet besværligt for de anklagede og forhåbentlig dræne deres ressourcer. Desuden ligger der en udmærket symbolsk signalværdi i offentligt at bringe de neokommunistiske despoter for retten.

Montclairre’s sammenfatning af forbrydelserne begået mod den danske (og resten af Vestens) befolkning vidner om en særdeles grundig indsigt i sagsforholdene. Desuden bærer talen præg af en gennemgående rosværdig principfasthed, hvad angår menneskelig selvbestemmelsesret. —Et emneområde der på det seneste synes at være gledet længere og længere ud af systemmediernes fokus, i hvert fald når det gælder væg-til-væg dækningen af corona-fænomenet, en dækning der, trods dens fuldkommen programmatiske (og internationalistiske) ensartethed i vinkling og problemformulering, hos både den trykte og elektroniske presse, dag ud og dag ind, rutinemæssigt optager størsteparten af det samlede mediebillede, med sine forudsigeligt kollektivistiske og slavisk autoritetstro, teknoprogressivistisk søvndyssende propaganda-opgylpninger.

Stor ros til Fru Montclairre og hendes samarbejdspartnere herfra, for at repræsentere og yde en seriøs organiseret modstand. Talen kan nedlastes i PDF-format fra Frihedsbevægelsens Fællesråds hjemmeside her.

Blot en enkelt indvending. To gange i løbet af talen finder Montclairre det øjensynlig nødvendigt, sprogligt at adskille coronavaccinerne definitorisk fra alle andre vacciner. Denne sondren er desværre typisk for en hyppigt forekommende og lidet heldig vildfarelse hos mange ellers dygtige, arbejdsomme og velmenende fritænkere; eller hvem vi med en bredest mulig, a-politisk samlebetegnelse måske her blot skulle kalde modstandere af globalplutokratisk teknotyranni.

Problemerne med viderekolportering af en sådan kunstig og logisk uholdbar skelnen (mellem corona- og alle andre vacciner) opstår ikke blot ved den definitionsmæssige lækage og det sprogligt-logiske havari, der ligger heri og følger heraf, men langt alvorligere: ved den indirekte opretholdelse og legitimering herigennem, af myten om de ‘almindelige’, præ-corona vacciners gavnlighed eller i hvert fald relative harmløshed.

Først lidt om den sprogligt-logiske fejlslutning. ‘Corona-vacciner er slet ikke vacciner, men gen-manipulerende substanser’, eller lignende udsagns-variationer over omtrent samme tema, leder desværre den uopmærksomme modtager (såvel som afsender) et godt stykke ned ad absurditetens anti-logiske blindgyde.
Erfaringsmæssigt, medicin-historisk, såvel som sprogligt og formal-logisk, giver det meget ringe mening at fastholde en definitiv sondring mellem vacciner før og vacciner efter corona.

Som Clint Richardson så udmærket redegør for i Lethal Injection, kan den mest almengyldigt definerende betegnelse for og mest funktionelt anvendelige forståelse af ordet ‘vaccine’ formuleres nogenlunde som, ‘en indsprøjtning eller på anden vis indføring af immunforstyrrende stoffer i væskeform i et menneskes (eller et dyrs) krop’. Hvad disse opløsninger nærmere måtte bestå af, i kemisk eller fysisk forstand, betyder intet for definitionens grundliggende logiske holdbarhed eller betydningsmæssige grænsedragning.

Coronavaccinerne udgør muligvis en ny type af vacciner. Men så længe de gennem kanyler indsprøjtes eller på anden vis (eksempelvis oralt ved spray) indføres i menneskers og/eller dyrs legemer, lige så længe tilhører de logisk set den overordnede gruppe af vacciner, sådan som hidtidig sprogbrug, ved dennes alment accepterede og historisk dokumenterbare henvisning til virkeligheden, kategorisk tilsiger det.

At påstå noget andet giver omtrent lige så god mening som at insistere på, at elbiler slet ikke er biler, men blot rullende lithiumbatterier; eller at atomkraftværker slet ikke bør anskues som kraftværker, men alene defineres og omtales som infrastrukturelt opkoblede kernepartikel-laboratorier. Teknisk set er det givet vis rigtigt, at corona-vaccinerne er DNA-forstyrrende og helbredsødelæggende på en måde, som de forudgående vaccine-typer ikke var, og teknisk set er det rigtigt, at elbiler og atomkraftværker benytter andre drivmidler og andre brændstoffer end tidligere typer af biler og kraftværker gjorde, men disse er sekundære og netop ikke grundliggende forskelle. Det giver ingen logisk mening at sondre fundamentalt mellem ting der tilhører samme funktionelle og historisk veldefinerede kategorier. Vi ser altså, at der er tale om kunstige modsætninger.

At geråde ud i sådan sprogforvirrende fejlbenævnelse, netop på vaccineområdet, efterlader en gigantisk hermeneutisk ubevogtet bagdør på vid gab, igennem hvilken Big Pharmas, over årtier i befolkningsflertallet indprentede vaccinepropaganda, får lov til at sive uimodsagt, ja indirekte bekræftet og understøttet, med ind i de mest populære anti-totalitære; anti-covid1984 vaccinemodstandergruppers sprogbrug — og dermed ind i disses livsvigtige oplysningskampagner.

Taget fejlslutningens udbredelse i betragtning, må man formode, at der enten ligger velovervejede, men desværre misforståede, kommunikations-hensyn bag (om at nå så bredt ud i befolkningen som muligt, velsagtens, og for alt i verden ikke komme til at fremstå som de i systemmedierne så forkætrede asociale samfundsomstyrtere: anti-waxxerne [lol]), eller at udbredelsen måske kan skyldes diskrete infiltrationsagenters (i så fald tilsyneladende vellykkede) forsøg på, også i informationsmæssigt fjendtligt territorie, at forsvare en kerne af det så møjsommeligt og gennem så lang tid opbyggede narrativ om vacciner-som-uangribelig-teknomedicinsk-verdensfrelse og, ikke mindst, de typisk jødiske videnskabsbagmænd som modernitetens rationelt-uegennyttige, heroisk kittelklædte redningsmænd (polio; kopper; hpv.; mfr. osv).

Utallige er under alle omstændigheder de tilfælde, hvor den kritisk opmærksomme iagttager får lejlighed til at bevidne resultatet af det hos befolkningsflertallet, siden barnsben propagandistisk tillærte, teknovidenskabeligt dogmatiske fastfrosne verdensbillede manifestere sig, dette være sig i arbejdsrelationer; ved familiesammenkomster eller i systemmedierne: En refleksivt udløst selvcensur, betinget af dybt indprentet sindelagskontrol, træder umiskendeligt tankeafgrænsende ind i de nyligt (halvt)opvågnede corona-skeptiske danskeres famlende forsøg på at finde mening og genkende etno-politiske mønstre i et stadig tågeindhyllet hermeneutisk landskab af kun delvist synlige silhuetter og brudstykkevist rikochetterende efterklange.

Så snart der bliver spurgt ind til vacciner generelt, går skinner-klappen ned og den formastelige tankemisdæder forsikrer enhver indenfor høre- og synsvidde, i mekanisk-behavioristisk anger, om hendes selvfølgelige totallydighed over for den hellige Salk og hans ubetvivlelige sanitære udryddelse af al polio fra jordens overflade. Enhver tankevirksomhed ophører brat og narrativet får lov at stå uantastet: den jødiske, eller i hvert fald ultraprogressive nihilist-videnskabsmands (i dag ofte -kvindes) heltemodige fremskridts-bedrifter for, med elektronmikroskop og kernepartikelaccelerator i hånd, kontinuerligt at frelse os alle fra den uregulerede naturs uhygiejniske tilbageståenhed.

En lidt anden betragtning på det her anførte problem lader os ane dets slægtskab med et ligeledes særdeles uheldsvangert modefænomen, der måske tydeligst kommer til udtryk i systemmediernes drejebogsstyrede fup-replikskifter, men tilllige ofte forekommer i afsvækket, efterplapret form i private eller kollegiale sammenhænge: nemlig tendensen til at lade et nyligt erfaret kriminelt forhold, typisk af sensationalistisk karakter, såsom de af systemmedierne dramaturgisk-teatralsk opblæste mega-terroranslag (af fremprovokeret eller decideret kunstig frembragt slags; såkaldte false flag-begivenheder) skygge kommunikativt, såvel som erkendelsesmæssigt, for mere almindeligt forekommende ‘dagligdags’ former for kriminalitet, der, til forskel fra de abstrakte hollywood-produktioner, har reel indlydelse på den enkelte skatteyders liv.

Dette besynderlige, men ikke desto mindre virkeligt forekommende, socio-psykologiske fænomens omfattende skadevirkning sås udfoldet eksemplarisk i løbet af 00’erne, i den måde hvorpå vesterlændingene selv; de formodede ofre for de ikonisk spektakulære, syntetiske terror-optrin, i særdeleshed 9/11, endte ud med at blive kollektivt mistænkeliggjort og ydmyget med tvangsopstilling i lange køer; intime kropsvisitationer; afklædninger; ransagninger osv. i lufthavne; masseovervågning og -telefonaflytninger, alt imens den racefremmede masseindvandring blot tog til i styrke og negro-araboide kolonisatorer uhindret kunne fortsætte deres plyndrings- og voldtægtstogter i alle vestlige storbyer.

Eller videre i samme gænge: lad os nærmere iagttage den enkelte vanekriminelle perker-neger, hvis fuldkommen hensynsløse, lystmorderiske voldsadfærd, i et eftergivende, demoraliseret og afvæbnet samfund som det danske, hvor retshåndhævelsen er blevet institutionaliseret og feminiseret i en sådan grad, at den til sidst er smeltet uskelneligt sammen med socialpædagogikken, jo grovere den er, desto righoldigere giver ham den psykologiske fordel, at hans relativt ‘småkriminelle’ adfærd, som han, når som helst han måtte finde det fordelagtigt, kan trappe ned i og slappe lidt af med; ‘chille ud’ med, af hans tilfældige værtslands universal-tolerante raceforræder-omgivelser, jo større gabet fra ekstrem-kriminel voldspsykopati til blot berigelseskriminel ‘cruise-hastighed’, så at sige, er, desto sikrere af hans fangevogtere/behandlere/opvartere vil blive betragtet som noget ligefrem belønningsværdigt … pludselig er han jo ikke nær så slem, som når han stikker folk ned og voldtager til højre og venstre.

Man ser dette foragtelige syndrom udspille sig igen og igen, når ‘tidligere’ bandekriminelle perkere overdænges med symbolske gunstbevisninger og sleskende spytslikkeri fra det omgivende samfunds institutioner, så snart han har formået at holde mere end et par dages pause fra de værste voldtægter og lystmyrderier. Hans status som ‘forhenværende’ dybt vanekriminel ‘gangster-rollemodel’ stiger således i direkte proportionalitet med hans synderegisters grusomhed.

I gengivelsen af disse næsten ufatteligt banale og primitive, ur-kriminelle fremgangsmåder, hvor væsentlige overordnede iagttagelser og følgeslutninger risikerer at fortone sig uerkendt i den flimrende baggrund af begivenhedsskovens hver-for-sig-enkeltstående bare træer, skal vi minde læseren om ét altafgørende historisk forhold: Nemlig den verdensanskuelse, hvormed gemene gadeforbrydere deler grundliggende tilværelsessyn med socialister: ringeagten for den private ejendomsret, eller med andre ord, den manglende evne (eller var det mon vilje?) til at kende forskel på dit og mit.

Når socialistiske politikere igen og igen, systematisk, tilgodeser forbryderes, før hårdtarbejdende skatteyderes interesser, beror dette ikke på hverken tilfældigheder, uagtsomhed eller moralske anfægtelser … men på gensidig sympati, interessefællesskab og åndsbeslægtethed. Socialister (til hvilken gruppe nioghalvfems af hundrede vestlige politikere i dag kan henregnes) og gemene kriminelle er, når al retorisk forstillelse er skrællet bort, medsammensvorne. Deres fremgangsmåde; klædedragt og sprogbrug varierer måske lidt, men i grunden er deres mål det samme: udplyndring af forsvarsløse ofres private ejendom.

Fænomenerne viser sig nu, gennem hele spektret fra det individuelle stade, over det gruppedynamiske til det etnokulturelle og internationale leje, i både psykologisk og sociologisk forstand, at være nært beslægtede.

Covid1984-/great reset/verdenskommunisme-tyranniet kører i dag i højere gear, end hvad vi var vant til af globalplutokratisk despoti før 2019/2020. Derfor blegner disse forudgående årtiers totalitære øvelser relativt i skrækkelighed, og denne forholdsmæssige, tilsyneladende og til sammenligning ‘mildere’ undertrykkelse, i alt hvad der gik forud for nutidens nedlukninger, testkøer, udgangsforbud, interneringslejre og tvangsvacciner, fremstår derfor i lemmingemassernes ‘hukommelse’ (om overhovedet) som ‘de gode gamle dage’; aldeles løsrevet fra det aktuelle ærke-socialistiske diktaturs altopslugende dagligdag … og ikke som hvad det i virkeligheden var: kybernetiske forberedelser hertil.

Bag det medieopgejlede massehysteri pågår der, som Montclairre berører ovenfor, et gigantisk, ved trusler og rå voldsudøvelse, socialistisk ledet røveri af vestlige skatteyderes samlede ejendom og opsparinger. Paralellerne til 1920ernes og -30ernes levnedsmiddelkonfiskationer i Sovjetunionen er slående. Forskellen ligger alene i teknologiens, og dermed magtmidlernes udviklingsstade. Den ideologiske skabelon er i grove træk uændret: totalitær verdenskommunisme.

Den danske befolkning, den hårdest beskattede i verden, lider for flertallets vedkommende af et kronisk, tilsyneladende uhelbredeligt tilfælde af stockholm-syndrom. Dette har været tydeligt i årtier. Den kunstigt tilvejebragte coronakrise, med al dens forlorne maskepi, kollektive selvfornedrelse, underkastelse og ikke mindst det skærpede teknototalitære overvågningstyranni, der har fulgt i kølvandet herpå, har kun tydeliggjort denne øjensynligt iboende tilbøjelighed til overdreven lydighed mod, ufortjent blind tillid til og et på alle måder beskæmmende, demonstrativt spytslikkeri over for de selvsamme neokommunistiske og teknovidenskabelige despoter, der holder de hårdtarbejdende danske skatteydere som gidsler.

De værste af medløberne og angiverne (blandt journalister og andre skatteyderlønnede apparatjiks) fortjener ikke at leve i eksistentiel frihed, hvilket kun er passende, eftersom de ikke ville være i stand til noget sådant. De ejer ikke længere selvstændig dømmekraft, endsige tænkeevne. Frivilligt har de gradvist givet afkald herpå, i bytte for materiel velstand og pseudosocial anerkendelse. Adfærdspsykologisk er de blevet manipuleret dertil, javel, men deres evigt tolerante eftergivenhed og ligefremme iver efter at krybe så tjenstvilligt som overhovedet muligt, for enhver selvudråbt videnskabelig og/eller socialistisk ‘myndigheds’ mindste vink, er ikke i udgangspunktet fremkommet under tvang.

Deres meddelagtighed, som systemets villige ordrefølgere, i normaliseringen af autoritær tvang (herhjemme stadig indirekte), lader os imidlertid forstå, at de (i huxleyansk forstand) foretrækker at leve under ufri samfundsforhold, så længe undertrykkelsens brod blot rettes mod andre end dem selv. I denne vanærende tuskhandel med egen (og andres) værdighed, prisgiver de og dømmer til evigt teknosocialistisk livegenskab, ved selvsamme underdanighed, de tror sikrer dem skånsom beskyttelse fra magthaverne … først og fremmest sig selv og egne børn.

I håbet om at denne respektfulde kritik vil blive modtaget som det den er, konstruktiv og velment, skal vi atter rose Fru Montclairre og resten af holdet bag Frihedsbevægelsens Fællesråd for deres væsentlige fædrelandsnyttige indsats.

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

TILFÆLDIGT TILFÆLDE AT COPENHAGEN MEDICAL BRUGER DEN FEMTAKKEDE STJERNE SOM LOGO, IDENTISK MED DET KOMMUNISTISKE PENTAGRAM — INTET AT SE HER

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

NEONORMAL FRITVALGSORDNING — NU OGSÅ FOR BØRN

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar