HVEM BESTEMMER OVER DIT LEGEME? —MYNDIGHEDERNE, FÆLLESSKABET, VIDENSKAB(ISM)EN, MEDIERNE … ELLER DIG SELV? | DANSKERNE HAR ALT, ALT, ALT, ALT, ALT FOR MEGEN TILLID TIL ‘MYNDIGHEDER’ OG VIDENSKAB(ISME) |||||

Sundhedsfaglige såkaldte ‘myndighedspersoner’ og videnskabelige ‘eksperter’ er, selv om det undertiden kan forekomme tvivlsomt … mennesker.

Som sådan er de fejlbarlige og har karakterbrister. De er med sikkerhed ambitiøse. De kan være intrigante og er sandsynligvis forfængelige. De har ofte højspændte karriereinteresser og ditto personlige økonomiske hensyn at varetage. Nogle af dem sidder i gældsfælder med særdeles tunge hus- og billån samt omkostningstung livsførelse på første klasse at opretholde. Mange har desuden investeret betragtelige dele af deres formuer i netop den tech- og medicinalindustri, som de selv repræsenterer.

De kan med andre ord kompromitteres og er dermed … korrumperbare.

Nogle vil være inhabile pga. deres religiøse tilhørsforhold. Dette gælder særligt for jøder og muslimer, som, for begge abrahamitiske gruppers vedkommende, dels (i stigende grad) er overrepræsenteret blandt læger (og advokater), dels i udgangspunktet betragter religiøst/kulturelt udenforstående (f.eks. etnisk oprindelige danskere) som mindreværdige (goyim/kuffar).

Bekymrende tegn på, at homoseksuelle metodisk misbruger deres magtstillinger som overlæger, sundhedsfaglige ‘myndighedspersoner’ og/eller videnskabelige ‘eksperter’ til, at fremme den antinaturlige homo- og kønsudjævnings-dagsorden på bekostning, dels af heteroseksuelle patienter, dels af alle heteroseksuelle borgeres sunde interesser, viser sig desuden med større og større hyppighed for den opmærksomme iagttager (se nedenfor).

Det er den ene side af sagen, som flertallet af danskere aldrig eller sjældent overvejer: De højt profilerede sundhedsfaglige ‘myndighedspersoners’ og videnskabelige ‘eksperters’ medbragte bagage af personlige forhold, egenskaber og tilbøjeligheder.

Særegent erfarede oplevelser, skæbneforviklinger og livsomstændigheder, nogle medfødte, andre selvpåførte, udgør et eksistentielt grundvilkår for alle mennesker. Det må logisk forventes (og kan historisk sandsynliggøres) at enhver person, uanset graden af vedkommendes uddannelse eller tyngden af vedkommendes embedsansvar, vil kunne påvirkes i sine private valg, såvel som sin professionelle gerning, af ovennævnte forhold.

Men især når der er tale om magtfulde, oligarkisk udpegede teknokrater, må det ikke glemmes, at netop også disse menneskers adfærd, dømmekraft og interessevaretagelse til stadighed er under påvirkning af skjulte drifter, ideologisk indprentning, magtbegærlig forblindelse og simpel egennytte. —Alle hensyn og bevæggrunde der let kan lede dem på mangfoldige afveje, herunder i forskellige uundgåeligt samfundsskadelige og totalitære retninger, til potentiel ugunst for almindelige danske familier, til undergravelse og krænkelse af den enkelte borgers selvbestemmelsesret og til fare for nationens etnokulturelle overlevelsesevne.

Dette problems farlighed går upåagtet hen over hovedet på gennemsnitsdanskerne, (1) fordi systemmedierne ikke fortæller dem om det og (2) fordi deres livslange institutionaliserede indoktrinering til ukritisk accept af og/eller apatisk ligegyldighed over for al fremskridt og udvikling (progressivisme og videnskabisme [se nærmere nedenfor]), gennem uddannelse og underholdning, grundigt har trænet dem til, at antage en udpræget autoritetstro, besynderligt ny-fatalistisk livsfilosofi, hvis kardinaldyd er selvpålagt uvidenhed og hvis kollektivistiske hovedtrossætning lyder: ‘Vi bekymrer os ikke om noget, som vi ikke har forstand på — det overlader vi til udviklingen og eksperterne’.

Den i masserne vidt udbredte tillid til myndigheder og dens beslægtede tro på videnskabens eksperter, risikerer begge at blive tolket, af selvudnævnte myndigheder og oligarkisk udpegede eksperter, som en stiltiende accept af/indirekte invitation til gradvis indførelse af teknokratisk totalitarisme. Myndighederne og eksperterne har jo officielt professionel forstand, bl.a. på den enkelte borgers mest hensigtsmæssige livsførelse, i modsætning til borgeren selv, som jo desværre mangler de videnskabelige forudsætninger herfor, ikke sandt?

Systemmedierne fremstiller selvsagt vores alle sammens sundhedfaglige myndighedspersoner og videnskabelige videnskabseksperter som … vores alle sammens sundhedfaglige myndighedspersoner og videnskabelige videnskabseksperter. Hvad skulle de ellers gøre? Værten på videnskabist-programmet ‘kraniebrud’ på Radio4 kryber eksemplarisk med (påtaget?) infantiliseret troskyldigheds-stemmeføring for vaccine-profitø…[host!], vaccine-ekspert, her.

Som en god og velopdragen nwo-apparatjik har han endda lært den helt centrale, udviklingsoptimistiske lektie: At vi alle sammen snart kan komme ud og feste til den lyse morgen igen, når bare vi har vores godkendte vaccinationskort med i lommen. Hurrah! –for videnskabens verdensfrelsere, der hjælper os med at komme tilbage til vores helt normale hverdag igen. Vi skal bare lige ‘prikkes en gang i skulderen’ først … og måske lige have en booster-indsprøjtning eller to et par gange om året … og så bare lige overvåges døgnet rundt for resten af livet. Så bliver alt godt og helt normalt igen. –Jahhh! 😀 Det er jo det, vi alle sammen venter på…

Kritiske spørgsmål, der kunne ske at så tvivl om ekspertens videnskabelige autoritet og/eller habilitet, udelades helst, med mindre, selvfølgelig, der er tale om en naturvidenskabeligt uddannet afviger fra den teknototalitære dagsorden, i hvilket tilfælde apparatjikpressen tjenstvilligt affører sig fløjlshandskerne og straks påbegynder ad hominem-bombardementet af den dødsensfarlige kætter.*

*Når og hvis der gives personlige detaljer om systemgodkendte myndighedspersoner og videnskabelige videnskabseksperter, foregår det i et dertil indrettet, særskilt skabelonformat, nemlig den velkendt sympati-suggererende portrætudsendelse, hvori den autoritære verdensfrelser-ekspert for et øjeblik kan puste velfortjent ud fra sit travle, hektisk selvopofrende og progressive velgørenhedsarbejde i menneskehedens tjeneste for, at få sine jævne og folkeligt sympatiske sider fremhævet (eller opdigtet?), i hyggelig og ubetinget tillidsfuld samtale med logrende propaganda-kommissærer.

Lad os i det følgende undersøge, hvori truslen nærmere består.

Den anden side af sagen, som unddrager sig normie-danskeres forsvindende opmærksomhed, grundet den allerede nævnte mørklægning/vildledning/adspredelse fra systemmedier og uddannelsesvæsen, har nemlig at gøre med det i Danmark så ulykkeligt underbelyste begreb videnskabisme.

Sundhedsfaglige myndighedspersoner er som regel uddannet inden for naturvidenskaben (medicin, epidemiologi, immunologi, mikrobiologi, virologi, statistik eller lignende). Et samlende kendetegn for denne type uddannelse er betragtemåden hvormed omverdenen og Naturen, inklusive menneskene, og særligt de ikke-medicinsk/ikke-naturvidenskabeligt uddannede af slagsen, anskues, både af de færdiguddannede, såvel som de studerende.

Forsøgsdyr; population; eksperiment; kontrolgruppe; bivirkning; grænseværdi; statistisk fejlmargin; responstid, kloning og redigering i arvemateriale er alle orddannelser, der, ved gradvis tilvænning, efterhånden falder den medicinsk uddannede fagperson mere og mere ‘naturligt’ og samtidig åbner bevidstheden for et teknologisk begrebsunivers gennem hvilke hendes dybt unaturlige forståelse af omverden og medmennesker farves og perspektiveres.

Gennem sin prestigiøse og langvarige uddannelse, vil hun ofte være blevet indpodet en professionel selvbevidsthed, som meget let kan glide over i selvovervurdering og arrogance.

De fleste medicinstuderende påbegynder deres årelange studier ganske tidligt (typisk omkring starttyverne) og vil da sjældent have den fornødne livserfaring eller filosofisk-historisk-politiske indsigt til, sjæleligt at kunne modstå den for medicinverdenen særegent intense, tekno-institutionelt elitære sindelagspåvirkning.

For nogle vil forholdet til videnskaben som altoverskyggende fortolkningsramme efterhånden gennempræge deres hele livsoplevelse i en sådan grad, at dette til sidst kammer over i det blinde hovmods videnskabisme — et åndeligt indskrænket, dybt fag-idiotisk verdensbillede af isnende gold nyttemoral og absolut materialistisk fornuft, uden rum til hverken guddommelighed eller agtelse for menneskelig individualitet. På paradoksal vis antager videnskabisten ofte sit ultrapositivistiske verdenssyn med en påfaldende doktrinær skråsikkerhed, som til forveksling minder om visse former for religiøsitet.

Snarere end at ophøje og agte Naturens majestæt, forenkler og forgrover videnskabismen imidlertid alverden til studieobjekt og forskningsfelt. Bevidsthed om og nænsom respekt for Naturens eviggyldige love viger dermed pladsen for en karakteristisk innovativ utålmodighed med de naturlige begrænsninger og forhindringer, der hæmmende står i vejen for den evigt fremadskridende videnskabelige udvikling. Hvis disse love blot kunne ryddes af vejen eller i det mindste omgås, så kunne fremskridtet rigtig folde sig ud og verden forbedres.*

*Det skal understreges, at vi fuldt ud anerkender de utallige hæderlige lægers og andre naturvidenskabsfolks uvurderlige bidrag til folkeslagenes kulturudfoldelse hele vejen ned gennem verdenshistorien. De ultraprogressivistiske videnskabister udgør øjensynlig stadig kun et dogmatisk mindretal af forbryderiske naturbesudlere — en minoritetsstatus der ikke gør deres vanvidsvirke mindre utåleligt.

Videnskabisme og kulturmarxisme er således institutionaliserede afarter af samme naturfremmedgørelse og udgør, samfundsmæssigt set, hinandens forudsætninger. Begge søger at pervertere og umyndiggøre det enkelte menneske, begge påberåber sig fornuften, videnskaben og fremskridtet i forsøget på at underlægge Naturen teknologiens udartede tvangsherredømme og begge finansieres skruppelløst af den verdensomspændende snylterkapitalisme. Fællesnævneren er progressivisme. New normal, transhumanisme, DNA-vacciner, IOT, AI og kønsudjævning er de gruopvækkende advarselstegn på, at vi stirrer lukt ind i teknototalitarismens helvede.

Hos visse af ‘vore’ sundhedsfaglige ‘myndighedspersoner’ og videnskabelige ‘eksperter’, forekommer det da også med tiltagende tydelighed, at almindelige mennesker ikke så meget opfattes som særskilte individer, forstået som sjælelige væsener i besiddelse af umistelige personlige rettigheder og ukrænkelig menneskeværdighed, men snarere i zoologisk forstand: individet som biologisk delmængde af en population.

—Som en bestand, i virkeligheden; en hjord eller måske nærmere … en besætning, bestående af et antal irriterende, alt for uforudsigelige, alt for frit bevægelige, alt for uansvarligt egenrådige og potentielt smittespredende produktionsdyr.

Medlemmerne af denne bestands fylogenetiske og fænotypiske egenskaber skal selvsagt overvåges, registreres, behandles og manipuleres med, om nødvendigt med tvang (hvis omstændighederne tilsiger det), på en måde som med matematisk forudsigelighed sikrer, dels populationens medgørlighed, ønskede størrelse samt produktivitet, dels understøtter den sundhedsfaglige myndighedspersons egen politisk-hierarkiske samfundsstilling, fagligt/sociale agtelse samt fortsatte indkomst, til afdrag på huslånet og finansiering af luksuslivsførelse osv.

Desuden kan der bedrives forsøg med; eksperimenteres på bestanden. Til alles videnskabelige og kollektive bedste, selvfølgelig.

At et sådant menneskeforagtende verdenssyn finder udbredelse blandt skatteyderlønnede samfundsspidser, kan måske umiddelbart forekomme overraskende eller usandsynligt. Danmark er jo et ‘frisindet land’ med ‘humanistiske værdier’, ikke sandt?

Når man imidlertid påtænker, hvorledes den samme sundhedsfaglige ‘myndighedsperson’, der, med alvorstung skolemestermine, toner frem på skærmen for, at give sine påbud til almenvellet, siden barndommen institutionelt er blevet indprentet fremskridtsfanatismens lære; siden ungdommen programmatisk hjernevasket til videnskabismens absolutisme for herefter, som voksen, at blive rundeligt belønnet, berømmet og hædret for sine værdinihilistiske tjenesteydelser af den ny verdensordens teknototalitære herskere, giver det måske en smule bedre mening.

Homoteknokraten redder fællesskabet fra naturens farlige farlighed

Vi har i tidligere artikler beskrevet homodagsordnens uløseligt tætte forbindelser til globalteknokratiet. Hammersmedens velunderrettede læsere er utvivlsomt bekendte med dette dybt foruroligende, afskyvækkende og alarmerende fænomen allerede.

Karriereteknokraten og lægen Søren Brostrøm’s velkendte homoseksualitet er, sammenstillet med hans fortid som international sekretær i DKP og ledende rolle i covid1984-affæren, ikke noget tilfælde. Han og de andre homoteknokrater er omvandrende beviser på vor tese.

Teknokollektivismens bagmænd har dårligt brug for adskilte, veldefinerede køn længere. Vi er jo godt på vej mod udskiftningen af de upålideligt bagstræberiske, biologisk urentable mennesker med skinnende autonome robotter og in vitro-undfangede, specialiserede epsilon-autister. —Hvilken interesse skulle AI have i børnefødsler ved naturlig undfangelse?

Som i myretuer og termitboer, de mest kollektivistiske samfund der findes, er kønsløse arbejdere, de såkaldte droner, normen. De udklækkes centralt og skal dermed ikke spilde kostbar tid og energi på forplantning. De er produktive og omkostningseffektive. I modsætning til mennesker. Som bare forbruger ressourcer til ingen verdens nytte og desuden forurener.

Homoseksuelle tiltrækkes af lægegerningen, særligt i dens moderne udartede, værdinihilistiske form, fordi de her kan redigere i og forsøge at omgøre den Naturens orden, som de véd forkaster deres egne sygelige tilbøjeligheder og som de derfor hader.

Antallet af vesterlandske homolæger, der, i bestræbelsen på at normalisere egne perversioner, misbruger skatteydermidler til ‘forskning’ i AIDS og ‘udvikling’ af nye innovative former for kønsskifte (forgiftning og lemlæstelse af børn), er større end mange måske umiddelbart gør sig forestillinger om.

Jens Lundgren, professoren fra Rigshospitalet, som systemmedierne altid slesker så tjenstvilligt for, påstår, at hans egen ‘innovative’ medicin gør livslang homosex med AIDS-patienter ‘komplet ufarligt’(!). Er han selv homo?

—Sandsynligvis. Han arbejder i hvert fald for dem.

Så har vi eks(?)kommunisten og FN-teknokraten Søren Brostrøm, virologen Anders Fomsmark fra Statens Serum Institut og senest den nyudnævnte udviklingsminister for socialkollektivisterne, Flemming Møller Mortensen. —Alle dogmatiske homo-videnskabister og desværre kun toppen af det institutionaliserede sodomi-isbjerg. Lægeverdenen vrimler med dybt psykotiske homoseksuelle karriereryttere i perverteret ekstase over, uhindret, at kunne pille besudlende ved Naturens orden, seksualisere ungdommen yderligere, normalisere endnu flere perversioner og i det hele taget ‘skrue på samfundsmaskineriets knapper’, som det så charmerende hedder i de teknototalitære magtkredses afsindigt arrogante jargon.

Teknokraterne forventer åbenbart, at vi, passivt og i betingelsesløs ‘tillid til eksperterne’, frivilligt lader dybt sindsforstyrrede, forbryderiske homoseksuelle teknopsykopater, optændte af forurettethed og sygeligt had til Naturens orden, injicere os og vore børn med deres nyopfundne, eksperimentelle DNA-vacciner, sponsoreret af vore egne skatteindbetalinger.

Den nye verdensordens homo-kommissærer er som bekendt konstant i systemmedierne. Således kunne vi have valgt uddrag fra snart sagt et hvilket som helst tilfældigt program fra mainstream-sendefladen til anskueliggørelse af vore iagttagelser.

Forleden dag var homo-overlægen og DNA-vaccine-udvikleren(!) Anders Fomsmark gæst i P1 orientering.

Den bundløst ignorante propagandist-skøge Mette Vibe Utzon’s korte, skandaløst sleskende spytslikker-interview med ham viser med al ønskelig tydelighed, hvilken totalitær dagsorden de neokommunistiske apparatjik-medier, i veltilrettelagt sammensværgelse med BigPharma-teknokraterne, løgnagtigt søger at pådrage befolkningen. Lyt godt efter, hvad der bliver sagt (knap syv minutter):

Det mest oprørende, ud af en kavalkade af eksempler på nordkoreansk-stalinistisk interviewteknik, er vel nærmest slutningen. Efter at have slesket for BigPharma-eksperten og tjenstvilligt spillet rollerne som decideret anti-nysgerrige, lallende lydige og tjenstvilligt uvidende, pjankende forsøgspersoner på lytternes (de almindelige skatteborgeres) vegne(!), afslutter Utzon og Kvist (og redaktøren Birgitte Gadegaard) interviewet rutinemæssigt uden nogen som helst kritisk stillingtagen, endsige inddragelse af andre fagpersoner, der kunne have udfordret hr. professorens æterbårent uantastede ex cathedra-udsagn.

Hvis man tror, at dette indslag skulle udgøre noget særlig grelt undtagelsestilfælde, tager man imidlertid grusomt fejl.

Det er det mest skræmmende. Sådan forløber alle udsendelser på P1 orientering. Der afviges aldrig fra mønstret: Een forhåndsgodkendt, som hovedregel statsansat ‘ekspert’, med tungtvejende personlige karriere- og indkomstmæssige incitamenter til at understøtte systemets diskurs og diskreditere enhver dissens som farlig ‘konspirationsteori’, inviteres til at udtale sig autoritativt om et givet emne.

Hvis det, for en sjælden gangs skyld, skulle være tilfældet, at ‘myndighedspersonens’ ekspert-enetale overhovedet bliver forstyrret af andre gæster, tillades kun marginalt modstridende synspunkter. De forudantaget progressivistiske grundpræmisser drages nemlig aldrig i tvivl, idet ekspertgæster med fremskridtskritiske holdninger ganske enkelt ikke bliver inviteret til at deltage.

Propaganda-apparatjikkens rolle er, ud over pænt og kammeratligt mikrofonholderi for ‘myndighedspersonen’, som stedfortræder for borgeren; som borgerens surrogat-hjerne og -taleorganer, at tilvænne seere og lyttere den korrekte betingelsesløst autoritetstro synsmåde på videnskabens eksperter. Spørgsmålenes kollektivistiske skabelon lyder som følger: ‘hvad har I, som eksperter, autoritativt besluttet, at der, for den nærmeste fremtid, skal ske med os uvidende undersåtter? –og hvordan kan vi bedst være behjælpelige med at stille vore liv og skæbner til uindskrænket rådighed for jeres videnskabeligt livsnødvendige eksperimenter og verdensfrelsende samfundsforanstaltninger?’ Tonen er (påtaget?) benovet og slesk indtil det klistrende andægtige.

—Pludselig er interviewet abrupt forbi og et nyt, fuldkommen løsrevet emne tages op, uden at ‘ekspertens’ udlægning på nogen måde er blevet udfordret eller kritiseret. Det er rystende, at det kan forekomme! Totalt ensidige teknokrat-konklusioner, afsagt af ‘eksperter’ (én per emne) med åbenlyse interessekonflikter og egennyttige dagsordner, får altså lov til at hænge aldeles uimodsagt i luften(!), mens de skatteyderbetalte ‘journalister’ lystigt pjanker videre. Sådan kører det dag ud og dag ind på P1 orientering. Et selvudpeget hold af fnisende gymnasiepiger (m/k) omkring de halvtreds interviewer skiftevis hinanden og slesker troskyldigt for globalteknokratiets dybt korrupte talspersoner. Ikke skyggen af magtkritik, videnskabskritik eller blot alsidighed.

Spørgsmålet om disse apparatjik-journalisters IQ må nødvendigvis trænge sig på. —Kan man virkelig være fornærmende tankeforladt og demonstrativt krybende lydig og autoritetstro som Mette Vibe Utzon og hendes kolleger på P1?

Et delsvar findes måske i fænomenet institutionalisering.

Ud over de åbenlyst manglende karakteregenskaber, den dermed forbundne korrumperbarhed og nepotisme samt den naturfremmedgørende instinktforkvaklings betydning, lader disse apparatjik-journalisters adfærd sig måske bedst forklare ved, at vi ihukommer deres uddannelsesmæssige vej til stillingen som nwo-propagandist.

Det kan forekomme uvirkeligt, at voksne mennesker udviser så ringe et leje af kritisk tænkning som medlemmerne af P1s orienteringsredaktion gør, uge efter uge og år efter år. Gruppepres, årelang socialisering, kynisk karrierepleje og livslang politisk skoling kan utvivlsomt forklare meget.

I hovedsagen skal årsagen til det bemærkelsesværdige totalfravær af kritisk tænkning i almindelighed og magtkritik i særdeleshed imidlertid snarere søges ved kilden: journalisthøjskolen og de andre journalistuddannelser.

Utzon, såvel som hendes ligesindede eksmand og medvært, Søren Carlsen, har sandsynligvis gennemført deres journalistuddannelse i løbet af nittenfirserne, måske start-halvfemserne. Flere af deres undervisere har utvivlsomt været overbeviste, bekendende marxister.

—Ikke at det er bedre i dag, hvor den kollektivistiske sindelagstræning måske nok er mindre ideologisk udtalt end i nittenhalvfjerdserne og -firserne, men til gengæld så meget desto mere selvbedragerisk og indgroet. De fleste af neokommunisterne, inklusive de nuværende undervisere på journalisthøjskolen, pædagogseminarierne og universiteterne, ved næppe selv hvilken totalitær dagsorden de fremmer, når de, opfyldt af globalteknokratisk indprentet autoritetstro og blind fremskridtsfanatisk videnskabisme, instruerer deres elever i de tankeforbryderiske farer ved fake news og ‘konspirationer’, lol.

Man kan således anskue journalisthøjskolen, såvel som flere af systemets andre uddannelsesinstitutioner, som globalteknokratiets HR-afdelinger; som verdensregeringens lokale ansættelsesfiltre, der systematisk sier kritisk tænkende elementer fra, inden der tillades adgang til statsapparaternes forskellige holdningsbearbejdende, sindelagskontrollerende og adfærdsregulerende magtstillinger.

Det færdige produkt, så at sige, altså de pjankende tankeforladte medie-apparatjiks vi hører plapre i radioen og ser sleske for magthaverne i fjernsynet, har kunnet gennemføre journalistuddannelsen og er således blevet statsgodkendt til propagandavirksomhed, først og fremmest på grund af manglende nysgerrighed. Deres uddannelsesbeviser, udstedte pressekort og vellønnede skatteyderbetalte luksusjob kan i sociologisk forstand betragtes som institutionelle belønninger for ideologisk loyalitet (bevidst eller ubevidst) over for den herskende magt (globalteknokratiet).

Videnskabskritiske, antiglobalistiske, naturlovsbevidste, ægte konservative journalistelever er sorteret fra, længe inden praktikpladser, endsige fastansættelse hos systemmedierne, kommer på tale.

NB.: Når vi bruger betegnelsen systemmedier om DR, er dette ikke ment polemisk. Danmarks Radio er rent faktisk en statsinstitution. Dens repræsentanter deltager i statslige krisestyringsmøder o.l., sammen med regering, forsvar, politi, hospitalsvæsen osv. og har gjort det siden Anden Verdenskrig. Når staten ønsker, at befolkningen holdes uvidende om særlige emner, klapper DRs ledelse hælene sammen og gennemfører censur. Når staten ønsker, at befolkningen holdningspåvirkes i en given retning, gennemfører DR systematisk den anmodede holdningsbearbejdning.

Dette er ikke baseret på gisninger eller teorier, men historiske kendsgerninger.

I løbet af den kolde krig, og særligt op gennem nittenhalvfjerdserne og -firserne kunne det måske knibe noget med at efterkomme ordrerne, velsagtens fordi så mange af kommunisterne i DR så sig selv som nærmere ideologisk allierede med Østblokken, Warzawapagten og Kina end med NATO, EF og Vesten i det hele taget. Men i dag, hvor den antihvide neokommunisme er udbredt overalt, både i de globalt forbundne erhvervscirkler, i finansverdenen, i EU og FN, såvel som langt ind i det danske statsapparat, er det bemærkelsesværdigt at bevidne, hvorledes hovedparten af DRs statsansatte medarbejdere diskret har lagt samfunds- og institutionskritikken på hylden og i stedet arbejder lydigt og pligtopfyldende som det globalteknokratiske systems tjenstvillige repræsentanter.

Udgivet i Uncategorized | 6 kommentarer

HVAD VIL DU GØRE, NÅR TVANGSVACCINERNE KOMMER?[!!!] SKILLELINJEN MELLEM MENNESKER OG TOBENET KVÆG 2.0

De to definerende egenskaber ved husdyr er (1) tamhed og (2) uegennyttig ydedygtighed (produktivitet).

Moderne danskere deler desværre, for ni tiendedeles vedkommende, netop disse egenskaber; disse sikre kendetegn på vellykket domestikation, med tamdyrene.

Tæmning forringer gradvis et dyrs evne til at opfatte farer, indtil punktet nås, hvor det tæmmede husdyrs ejere kan gøre med det, som de finder for godt, uden at skulle bekymre sig om ubehagelige, instinktive forsvarsreaktioner fra tamdyret. Tæmning er med andre ord en bevidst, programmatisk sløvning af dyrets forsvarsinstinkter, med henblik på udnyttelse.

Finder tæmning og domestikation sted blandt mennesker?

De seneste syv måneder har, hvis ikke vi vidste det i forvejen, vist, at mennesker i høj grad er (og længe har været) i stand til at tæmme og domestikere mennesker. For den velbevandrede iagttager af verdenshistorien burde det være aldeles ukontroversielt, at forekomsten af en sådan tæmning; en sådan uskadeliggørende træning til evigt samarbejdsvillig forsvarsløshed; en sådan tilvænning til godtroende medgørlighed, ikke er en teoretisk mulighed, men snarere en konstant, kulturel, politisk såvel som psykologisk, lovmæssighed. Mennesketæmning er et uafviseligt fænomen, der siden historiens begyndelse har ledsaget menneskeracerne og på utallige skæbnesvangre områder defineret vor samfundsdannelse.

Vi stiller spørgsmålet: hvornår ophører et tæmmet menneske med at være menneske?

Ved hvilken grad af domestikation overgår mennesket, i sjælelig forstand, fra en meningsfuld væren som selvstændigt individ, til en status som tobenet kvæg?

Indebærer lønarbejde nødvendigvis domestikation?

Nej.

Så længe den arbejdende lønmodtager, når som helst, er fri til at opsige arbejdet og gå sin vej, og så længe hans/hendes legemlige og sjælelige integritet (uafhængighed) respekteres, kan lønarbejde opretholdes, uden at umenneskeliggøre lønarbejderen.

En grænse må altså trækkes ved menneskets selvbestemmelse over eget legeme.

Tvangsvaccination (og vaccination ved bedrag) overskrider denne afgørende grænse.

Hvad gør vi, som frie, selvstændigt tænkende mennesker, når globalteknokratiske magthavere søger at overskride denne grænse ved, at tvangsvaccinere os?

Her kommer vi til endnu et afgørende forhold: frihedens pris. —Hvad koster friheden?

Svarene på disse spørgsmål kan selvfølgelig afhænge af den enkeltes livsomstændigheder. Og nogle vil desuden, med en vis ret, hævde, at frihed i absolut forstand slet ikke findes.

Vi anerkender, at et meningsfuldt liv som medborger i et velfungerende samfund fordrer, at man, inden for rimelighedens grænser, somme tider midlertidigt må kunne tåle, at afgive visse mindre, afgrænsede dele af sin selvstændighed til samfundet, for til gengæld at kunne nyde dette samfunds fordele.

Denne gensidigt fordelagtige, betingede selvstændighedsafgivelse må nødvendigvis bero på frivillighed og evigt årvågen agtelse for individets værdighed samt beskyttelse af borgerens privatliv, ejendomsret og selvbestemmelsesret over egen skæbne, for ikke at medføre risiko netop for umenneskeliggørende husdyrgørelse (domestikation).

Spørgsmålet vedrørende tvangsvacciner er imidlertid af så grundliggende betydning for menneskelig integritet, at enhver ansvarlig samfundsborger, uanset anerkendelsen af ovennævnte gensidighed, er etisk forpligtet til, at gøre sig almengyldige overvejelser herom.

Det er bemærkelsesværdigt, at Danmark ikke endnu har gennemgået nogen egentlig national, folkelig revolution. Fraværet af en sådan national revolution er dog ikke enestående. Andre lande mangler ligeledes, som Danmark, deres egen fuldbyrdede nationale revolution.

Det er vor iagttagelse, at lande uden fortilfælde for alvorligt afskrækkende folkelig-revolutionær magtanvendelse i afkastelse af tyranni, med overvejende sandsynlighed vil blive betragtet som lettere ofre for diverse tyranniske despoter, såsom globalteknokrater, racefremmede invaderende perkere o.l., end lande med sådanne fortilfælde.

Den nationale revolution er folkelegemets instinktive forsvarsreaktion mod forsøg på domestikation, ligesom det utæmmede dyrs voldsomme amokløb ud af folden og den unge mands lynende knytnæve, impulsivt plantet i fjæset på den intimiderende bølle, er naturlige, instinktive og sunde forsvarsreaktioner, betegnende for utæmmethed.

Er en national revolution, i kollektiv, landsdækkende forstand, hvor hele befolkningen rejser sig i enhed, nødvendig for, at den tilbageværende ene tiendedel af mere eller mindre ikke-domestikerede danskere, kan bevare deres personlige frihed?

Nej.

Som historien bevidner er det altid mindretallene, der afgør begivenhedernes gang.

Selvfølgelig ville det være fordelagtigt, om så mange som muligt samtidig og samstemmende nægtede, at adlyde verdensstatens teknotyrannisk dehumaniserende ordrer. —Men er dette realistisk?

En modstandsbevægelses slagkraft vil som hovedregel vise sig omvendt proportional med dens udbredelse blandt masserne. Dette skyldes, dels, at forudsætningerne for effektiv national revolutionær virksomhed: frihedstrang, medfødt trodsighed, naturlovsiagttagelse, selvbeherskelse (disciplin), instinktsundhed samt almindelig legemlig og åndelig modstandsdygtighed alle er egenskaber, der naturligt forekommer sjældent (<10%) i en given befolkning, dels at globalteknokratisk holdningsbearbejdning og slavetræning, gennem årtiers institutionaliseret propaganda, har perverteret massernes i forvejen naturligt svage instinkter i en sådan grad, at befolkningsflertallet ikke længere blot udgør en passiv, autoritetstro, let påvirkelig og konfliktsky hob af medgørlige lemminger (hvilket under alle omstændigheder må forventes af flertallet i ethvert samfund) men i dag lader sig styre i mere og mere udtalt naturfjendtlig, værdinihilistisk (videnskabistisk) og antinational retning.

Globalteknokratisk pervertering af masserne medfører i hovedsagen, at familiernes troskabsbånd sønderrives og dermed, at slægtens naturlige autoritet, som modvægt til og bolværk mod vilkårlig teknokratisk stats- og pengemagt, i massernes bevidsthed og i virkeligheden, undergraves. Den enkelte borger stilles således i stigende grad isoleret og forsvarsløs over for myndighedernes ‘videnskabelige’ (lægefagligt begrundede) kosten rundt med ham eller hende.

Vi behøver næppe minde læseren om de propagandistiske virkemidler, der systematisk er blevet taget i brug for at tilvænne befolkningsflertallet de stedse mere perverterede og udartede ’nye normaltilstande’. Ej heller bør det være nødvendigt, at trætte læseren med udpenslende beskrivelser af det dybt foruroligende og afskyvækkende fænomen, som vi med tiltagende rædsel, år efter år, ser udspille sig for vore øjne, når intetanende horder af demoraliserede, dybt åndsforkvaklede lemminger manipuleres til, efter indledningsvis at have stået halve og hele timer i kø(!), at betale i dyre domme for deres egne højteknologiske lænker, for herefter indigneret at kræve, ja sågar undertiden demonstrere(!) for, mere overvågning af deres privatliv, længerevarende daglig, intensiveret statslig indoktrinering af deres børn samt indførelse af generelt tungere, mere effektive udgaver af det i forvejen altgennemgribende og allestedsnærværende teknototalitære tyranni.

Disse almengyldige gruppepsykologiske forhold og historisk-politisk-økonomisk-teknologiske udviklingsstrømpile ridses kun igen ultrakort op her, i forhåbningen om, at iagttagelsen heraf vil kunne medvirke til bekræftelse af læserens, utvivlsomt allerede velbefæstede, erkendelse af det ufornuftige og uholdbare i den grundløse forventning, om nogen snarlig masseopstand med deltagelse af mere end 10% af befolkningen.

—Men globalteknokraterne udnytter jo lemmingernes socialistiske dødvægt til at presse mindretallet af fritænkende danskere til underkastelse for kollektivismens kvælende passivt/aggressive tvangslogik: “Hvad er der galt med dig? —Hvorfor kan du ikke bare rette ind og lytte til videnskaben som os andre?”; “du bliver nødt til at følge myndighedernes anvisninger, når alle de/vi andre osse gør det” og “du bringer faktisk de sårbare grupper i fare (ved at trække vejret og passe dig selv)”.

Utvivlsomt rigtigt. Medløberen hører i sandhed til tvangsherredømmets vigtigste skakbrikker. Uden villige apparatjiks og tillidsfulde undersåtter — intet tyranni.

Vi står ikke til ansvar for de tobenede husdyr. Når alle de betingelsesløst autoritetstro medløberkreaturer, nokkefår og laboratorierotterne i menneskelig skikkelse inden længe lader sig underkaste ‘sundhedsmyndighedernes’ [lol] eksperimentalvaccinering, i blind tillid til deres globalteknokratiske ejere, er det i sidste ende, hvor grusomt det end kan lyde … i overensstemmelse med Naturens Orden.

Ingen fri folkefælle bør nogen sinde ofre sin dyrebare selvstændighed for de sjælløse lemmingers skyld. Vi kan udbrede budskabet om vaccinernes farlighed, om korruption i BigPharma osv. til dem, der hør ører at høre med og dem der har øjne at se med, men modstandskampen (indtil videre af åndelig art) for menneskelig frihed er alt, alt, alt for vigtig til, at vi spilder vor tid og ulejlighed på, at redde det tobenede kvæg fra dets retmæssige skæbne.

Tilbage står hovedspørgsmålet: Hvordan forholder du dig den dag ‘myndighederne’ ringer på din dør for, at tilbyde dig og din familie den ‘gratis’ vaccine?*

*inden vi når til vaccinestadiet, vil lydighedsniveauet i befolkningen allerede være blevet afprøvet adskillige gange vha. de forskellige, trinvist mere og mere kollektivistisk tvangsgennemførte, testprogrammers generalprøver og, selvfølgelig, via maskepåbuddenes, smitteopsporingens overvågningsforanstaltninger samt udgangs- og adfærdsrestriktionernes omhyggeligt udførte socialpsykologiske sondering af terrænet.

Vi har ikke svaret eller løsningen på rede hånd, men vil blot opfordre vor frihedselskende folkefæller til, at man i god tid grundigt overvejer sin stillingtagen hertil samt påtænker iagttagelse af mulige nødforholdsregler.

NB.: Brendon O’Connell’s dokumentaristiske arbejde er uovertruffent og særdeles fortjenstfuldt. Et par redaktionelle bemærkninger er dog påkrævet her.

Når O’Connell påpeger det tvivlsomme og uvederhæftige i Steele’s påstande om Marskolonier, er dette selvfølgelig fuldt berettiget, ligesom hans kritik af David Icke’s og andres fantastisk vildledende reptilhistorier er velbegrundet.

Han går imidlertid, efter denne iagttagers bedømmelse, for vidt i sin nonchalante affejning af de historisk påviselige satanistiske børnemordsritualer og de dermed forbundne adrenokrom-rygter, når han tilsyneladende baserer størstedelen af sin affærdigelse heraf på sin egen naturvidenskabelige erfaring som sygeplejerske.

Eksistensen af sataniske ritualer behøver, med andre ord, ikke være naturvidenskabeligt sandsynliggjort for at retfærdiggøre, at vi underkaster eksempelvis det sataniske miljø en vedvarende og grundig kritisk analyse/efterforskning. Sataniske psykopat-ritualer er ikke hospitalsvirksomhed, og følgelig er O’Connell’s erindringer om de tekniske forhold vedrørende adrenalin-drop af mindre (ringe) betydning for kampen mod børnemishandling.

Kannibalisme forekommer og har beviseligt fundet sted i mange kulturer hele vejen ned gennem verdenshistorien. Der er fortilfælde for satanisk børnemishandling. Der findes populære Ted-talks på youtube om de påstået fortræffelige helsebringende livseliksir-egenskaber ved innovative blodtransfusioner fra særligt unge donorer. Ergo er det fuldkommen relevant, at man beskæftiger sig kritisk med hele området.

Det er uheldigt, at O’Connell, formentlig uforvarende, i et forståeligt forsøg på at advare mod disinformation, overgør kildekritikken, og således kommer til at diskreditere hæderlige borgerjournalistiske bestræbelser på at afdække både organiseret satanisk børnemishandling og eksempelvis hele abort- og kosmetikindustrien, hvis lyssky og naturlovsforagtende forretningsmetoder, sammenstillet med f.eks. afsløringerne fra pizzagate-affæren, bør give enhver kritisk tænkende person anledning til alvorlig bekymring og skærpet mistænksomhed.

Afsnittene vedrørende bodybuilder-miljøet kunne vi vel nok have undværet, men ud over de her anførte kritikpunkter, og O’Connell’s vanlige forbigåelse/bagatellisering af raceforhold (hvidt folkemord), er hans seneste dokumentar af højeste kvalitet. Afslutningen omhandlende AI og robotvåben er isnende relevant og alarmerende.

Udgivet i Uncategorized | 6 kommentarer

HER ER DE SENESTE NATIONALE RETNINGSLINJER FRA HAMMERSMEDENS AUTORITATIVE MYNDIGHEDER [2.03]

Hysteriet omkring forkølelsesvirus fortsætter med at brede sig faretruende i samfundet.

Folkeforræderiske journalister, politikere og BigPharma-teknokrater i Danmark spreder fremdeles ubegrundet frygt og panik blandt danske borgere, som, grundet årtiers kulturmarxistisk indoktrinering, for ni tiendedeles vedkommende, ikke besidder hverken fornøden kritisk tænkeevne eller tilstrækkelig politisk-filosofisk selvstændighedstrang til at kunne gennemskue alvoren af de teknokollektivistiske tvangsforanstaltninger, som globalplutokratiske lydregeringer i Danmark, med tiltagende foragt for borgernes frihed og selvbestemmelse, dekreterer.

Hammersmeden har derfor indledt en autoritativ ekspertundersøgelse af omfanget, dels af spredningen af covid-19 frygtpropaganda, dels af den i forvejen udbredte kulturmarxistiske misinformation, der til stadighed svækker det danske folks politiske og etnokulturelle modstandsdygtighed.

Hammersmedens ledelse har desuden udpeget en landsdækkende myndighed, som, med udgangspunkt i Naturens ubrydelige Orden og den autoritative ekspertundersøgelses anbefalinger, egenhændigt afgør, hvorvidt en given journalist, politiker eller BigPharma-teknokrat har gjort sig skyldig i kulturmarxistisk misinformation (folkeforræderi) og/eller spredning af frygtpropaganda i en grad, der nødvendiggør pålæggelse af restriktioner. Ansvaret for håndhævelsen af disse samfundsnødvendige restriktioner tilfalder ligeledes Hammersmedens myndigheder.

Det er afgørende at vi alle forstår, at gement folkeforræderi såvel som spredning af frygt-propaganda, ud over at hidrøre fra bevidst totalitære/psykopatiske tyranner, også forekommer hos ubesindige og uansvarlige medløbere, der ikke selv til fulde er klar over hvad de gør, og som på overfladen måske ikke giver indtryk af, at være typiske folkeforrædere og/eller spredere af frygtpropaganda.

Alene de af Hammersmeden udpegede ekspertmyndigheder vil kunne træffe lovlig afgørelse om, hvem der til enhver tid skal klassificeres som folkeforrædere og spredere af landsskadelig covid-19 frygtpropaganda (skadevoldere).

Restriktionerne, der, af sikkerheds-, stordriftsmæssige og folkesundhedsmæssige hensyn, nødvendigvis må pålægges alle journalister, politikere og BigPharma-teknokrater, kommer i første omgang til at bestå af (1) forbud mod at udtale sig om særligt følsomme emner samt (2) tidsbestemt husarrest.

Fordi folkeforræderi og frygtpropaganda udgør så overhængende eksistentielle farer, som truer den danske nations selvstændighed og overlevelse, er det imidlertid nødvendigt, at Hammersmedens ekspertmyndigheder til enhver tid (når de finder det for godt) kan stramme restriktionerne, i takt med at trusselsniveauet stiger.

Dette betyder kort sagt, at Hammersmedens myndigheder, når det påkræves af omstændighederne samt skønnes at være i overensstemmelse med Naturens Orden, af Hammersmedens ledelse udstyres med nødretlige magtbeføjelser, tilstrækkeligt vidtrækkende til, hvor som helst og når som helst, fysisk at kunne tilbageholde de farligste frygtspredere og folkeforrædere blandt journalister, politikere og BigPharma-teknokrater. De således retmæssigt tilbageholdte skadevoldere vil herefter, i lovligt henhold til ekspertundersøgelsens anbefalinger, kunne idømmes (1a) totalforbud mod at udtale sig samt (2a) tidsubestemt husarrest.

Vi forventer selvfølgelig, at samtlige journalister, politikere og BigPharma-teknokrater i Danmark, ikke blot vil indgå i et konstruktivt og løsningsorienteret samarbejde med Hammersmedens myndigheder, men desuden loyalt bestræbe sig på efterlevelse af ethvert påbud herfra, således at vi, i fællesskab, endegyldigt, kan få standset spredningen af folkeforræderisk misinformation og covid-19 frygtpropaganda i fædrelandet.

I mellemtiden arbejdes der i ekspertledelsen på mere langsigtede foranstaltninger.

Således vil vi, når logistikken og bevillingerne er er på plads, præventivt kunne tilbyde alle journalister, politikere og BigPharma-teknokrater gratis elektrochokbehandling. Denne proaktive løsning er hensigtsmæssig for alle parter, fordi myndighederne derved, så skånsomt som muligt, vil kunne helbrede skadevolderne for deres alvorlige sindslidelser og dermed på forhånd forhindre deres forudsigelige problemadfærd, inden de kan nå, at forvolde yderligere skade i samfundet.

Indledningsvis vil der, med midler tilvejebragt fra skadevoldergruppernes pensionsopsparinger, suppleret med selektiv løntilbageholdelse, blive oprettet mobile elektrochok-telte, frit tilgængelige for alle borgere.

Såfremt Hammersmedens ledelse finder, at målgruppens medlemmer ikke med fornøden regelmæssighed eller i tilfredsstillende omfang indfinder sig i teltene og dér lader sig underkaste den helt ufarlige ekspertbehandling, vil det selvsagt blive nødvendigt for vore myndigheder, at påbegynde, dels en systematisk opsporing og registrering, dels en opsøgning af de mest usamarbejdsvillige journalister, politikere og BigPharma-teknokrater (superskadevoldere), i deres private hjem.

Disse diskrete hjemmebesøg vil, i fuld respekt for privatlivets fred og i en positiv, uhøjtidelig atmosfære, blive foretaget af særligt bemyndigede elektrochok-patruljer med specialuddannet personale, der forstår at tale beroligende til selv de mest uligevægtige og udadreagerende kulturmarxister.

Hammersmedens myndigheder ønsker kun at hjælpe de mest behandlingskrævende skadevoldere.

I dyb respekt for fællesskabets frivillighedsprincipper og med folkesundheden som demokratisk ledestjerne giver vores autoriserede ekspertbistand således mulighed for, at vi sammen kan slippe af med journalisternes, politikernes og BigPharma-teknokraternes folkeforræderiske og hysteriske sindsforstyrrelser, til alles bedste.

Elektrochokbesøg vil selvfølgelig kun blive taget i brug som et tilbud. –Et tilbud givet for bedre at kunne sikre, at den livsnødvendige behandling når frem til alle dem, som Hammersmedens myndigheder vurderer, har så akut behov for at modtage den … men som måske endnu ikke selv ved, hvor syge de i virkeligheden er.

Det hele handler om, at vi sammen får genoprettet samfundssindet hos alle medborgere, og dermed samtidig får genskabt tilliden til Hammersmedens myndigheder. Det er livsvigtigt, at vi i fællesskab bidrager til at hjælpe hinanden, så alle bedre kan hjælpe Hammersmedens ledelse … med bedre at kunne hjælpe samfundet trygt og sikkert igennem krisen.

Vi kan desværre, på nuværende tidspunkt, ikke sige noget som helst om, hvor længe vore myndigheders livsnødvendige nødretsforanstaltninger forbliver nødvendige. –Måske ét år, måske to … måske ti. Ingen ved det med sikkerhed.

Undtagelsestilstandens varighed kommer til at afhænge af to forhold: (a) Hvor alvorlige journalisternes; politikernes og BigPharma-teknokraternes sindslidelser og skadevoldende aktiviteter viser sig at være samt (b) udbredelsen af medløberiet.

Ligegyldigt hvor indgribende og langvarige de trufne forholdsregler til bekæmpelse af folkeforræderiet og covid-19 frygtpropagandaen ender med at blive, må tilliden til Hammersmedens myndighedsbeslutninger ikke under nogen omstændigheder drages i tvivl. Vi har ret til at træffe enhver disposition, vi finder nødvendig for at redde fædrelandet fra skadevoldernes angreb og vi har ekspertundersøgelsens autoritet til, at håndhæve alle vore beslutninger med magt.

Skulle nogle, mod forventning, pludselig komme i tvivl om deres rette samfundssind, er vi desuden bemyndigede til at udskrive klækkelige påmindelsesbøder til både asociale elementer og vrangvillige sammensværgelsesteoretikere.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

TEKNO-GULAG HJÆLPER OS TIL SAMMEN AT GENNEMLEVE KRISEN. HVIS BARE VI ALLE VISER SAMFUNDSSIND OG GØR SOM MYNDIGHEDERNE SIGER, LEMPES RESTRIKTIONERNE (MÅSKE). HVIS NOGLE TØVER MED AT ADLYDE ORDRER, SÅ STRAMMES RESTRIKTIONERNE, INDTIL ALLE MAKKER RET|

Videnskabistisk diktatur bogstavelig talt maskeret som moderigtig velgørenhed.

Det var engelskmanden William Pitt den yngre (1759 – 1806) der ytrede de udødelige ord,

[n]ecessity is the plea for every infringement of human freedom. It is the argument of tyrants; it is the creed of slaves[,]*

som siden har vist sig på så nøjagtig vis at beskrive og forudskikke al politisk virke.

*Nødvendighed er appellen til enhver krænkelse af menneskelig frihed. Det er tyranners argument; det er slavers trosbekendelse.

Nødretstilstanden er karrierepolitikerens, -embedsmandens, -teknokratens og enhver stræbsom tredjerangsdespots magtheroin. Undtagelsestilstanden, der, ved politisk udpegede eksperters mellemkomst, frelser fællesskabet af hjælpeløst uvidende undersåtter fra tidsubestemt overhængende (men usynlige og fleksibelt definerede) farer, er tvangsherredømmets videnskabistiske patentmedicin til retfærdiggørelse af og begrundelse for ethvert tiltag, der befæster og udvider myndighedernes magt, mens de stadig mere umyndiggjorte borgeres frihed og selvbestemmelse indskrænkes.

Pitt vidste øjensynlig hvad han talte om. Han blev i 1783, som fireogtyveårig, den yngste premierminister for Storbritannien nogensinde og døde, i en senere embedsperiode, på posten i 1806. I løbet af hans regeringsperioder gennemgik det britiske imperium dets indtil da dybeste krise, da de vigtige nordamerikanske kolonier gik tabt og Europas fyrster, en efter en, sluttede sig til den antibritiske koalition.

Den engelsk-skotske ledelse, militært såvel som politisk, økonomisk, gejstligt og monarkisk, var, som historieinteresserede læsere vil vide, ikke uden medskyld i den amerikanske uafhængighedskrigs katastrofale udfald (for England). Dette forhindrede dog ikke indsigtsfulde britiske kerneaktører som Pitt i, at udlede almengyldige politisk-filosofiske lektier af nederlagets bitre skæbnestund.

teknokollektivismen er global, børsnoteret, trendy og selvsagt nødvendig

Gratis undervisning i udsagnsanalyse til Hammersmedens læsere:

Relevante emner til analyse for svig og totalitær kontrolsyge findes til overflod blandt globalplutokratiske erhvervsledere; statslønnede akademikere og journalister; karrierepolitikere; videnskabsfolk; finanssvindlere; skuespillere; filminstruktører; komikere; forfattere; jurister; IT-iværksættere (teknokrati-profitører); pædagoger; sexologer; medie- og forlagsredaktører; præster; BigPharma-læger; musikere; sportsstjerner; ngo-direktører og bestyrelsesryttere samt inden for de professionelt parasitære horder af skatteyderlønnede embedsmænd og -kvinder.

Tænd for radioen, TVet eller stig på eget ansvar ned i de sociale mediers højhastigheds-malstrøm af hysterisk overstimuleret nyhedsaktualisme og nioghalvfems ud af hundrede talende hoveder vil med foruroligende regelmæssighed fremtræde som globalteknokratiets intetanende prædikanter. Enten direkte og med psykotisk overlæg som opblæste nwo-stedfortrædertyranner og ambitiøse spytslikkere eller indirekte som snothjernede medløber-apparatjiks.

Vi kunne sætte navn på de første snesevis, men vælger at spare på både tasterne, tiden samt læserens dyrebare opmærksomhed og overlader det til vore selvstændigt tænkende folkefæller at drage egne konklusioner.

NB: Videoen med Peter Hyatt ovenfor indeholder tre særskilte analyser. De første to fordeler sig omtrent ligeligt med cirka to timer til hver, den ene med udgangspunkt i en amerikansk kriminalsag af nyere dato, den anden i den velkendte Madeleine McCann-sag fra 2007. De sidste godt og vel tyve minutter gengiver, formidlet af Richard D. Hall, Hyatt’s analyse af NASA-frimureren Neil Armstrong’s udsagn om påstået månelandingserfaring i forbindelse med Apollo-11 massemediebegivenheden i 1969. Hele filen kan med fordel nedlastes fra archive.org og ses offline.

Tak til Richard D. Hall for mange års forbilledligt arbejde i sandhedens og den kritiske borgerjournalistiks tjeneste.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

FARLIGE SYGDOMME SPREDER SIG STADIG I SAMFUNDET: UBETINGET TRO PÅ KORRUPTE MYNDIGHEDER, GRUNDLØS TILLID TIL LÆGEVIDENSKAB OG MASSEPSYKOTISK ANGST FOR AT TRÆKKE VEJRET NÅR PANDEMISK OMFANG. ER DER GRÆNSER FOR LEMMINGERS LYDIGHED OG FØJELIGHED? [OPDATERET 2.01] | TODESSTRAFE FÜR KINDERSCHÄNDER!

Svaret er tilsyneladende nej. Mens slavetræningen pågår planmæssigt og inden længe overgår til næste fase, kollektivistisk indoktrinering til accept af tvangsvaccinerne, er flertallet af danskere optaget af statsfeministisk metoo-angiveri, forlegen politisk korrekt positionering i forhold til negrofilt opgejlet TV-racisme og ritualpolitisk valgteater fra USA. De kommer ikke til at vågne op.

Den anfaldsvise og stærkt begrænsede erkendelse der fra tid til anden kan spores i liberale og fupkonservative kredse, om magtfuldkommenhed og grundlovsstridige tiltag hos den socialdemokratiske regering, bevæger sig aldrig ud af det politisk ufarlige område, hvorfor mistro til BigPharma og kritik af Videnskab(ism)en forbliver et unævneligt, for mange sikkert utænkeligt, kætteri. Disse harmløst papirpatriotiske kritik-pip ville sandsynligvis enten forstumme helt, eller i hvert fald om muligt nedtones endnu mere, såfremt regeringsfarven skiftede fra rød til blå.

Desuden bliver de professionelle medløbere i systemmedierne (inklusive de sociale) ved med at genopgylpe deres psykopatisk antihvide manuskripter og paroler fra den naturlovsfjendtlige jødepresse og ditto kulturmarxistiske universitetsverden i USA. Så den marginale utilfredshed med covid-totalitarismen der trods alt findes hos kritisk tænkende danskere, når aldrig ud til zombierne i andet end en fordrejet og bedragerisk manipuleret form.

Problemet er at lemminge-andelen af danskere sandsynligvis uændret vil ligge stabilt omkring de 90%. Årsagerne hertil har vi analyseret i talrige artikler. Hovedsagen er, at vi inden for den nærmest overskuelige årrække kan se frem til en politisk virkelighed hvori BigPharma, BigFinance og BigTech i sammensværgelse med deres totalitært kulturmarxistiske forbundsfæller, indgroet i samfundets bærende institutioner som de i stigende grad har været det siden 1945, fortsat vil kunne udnytte overvægten af gennemindoktrinerede, instinktforkvaklede menneskefår i befolkningen (den danske såvel som hele den vesterlandske) til gennemførelse af deres allerede iværksatte naturlovsfjendtlige folkemorderdagsorden.

Meget tyder på at dele af den globalplutokratiske magtelite, ud over de velkendte psykotisk rovgriske og folkemorderiske vaneforbrydere, desuden udgøres af en gruppe sindssyge sadistiske satanister, der systematisk forgriber sig på mindreårige tenåringe, børn og sågar spædbørn! Pizzagate, Epstein-sagen og særligt Dutroux-affæren fra Belgien beviser ulykkeligvis denne anklages berettigelse.

Dette er en gruopvækkende erkendelse at komme til og det er med beklagelse, at vi ser os nødsaget til at offentliggøre videomateriale her på siden, som dokumenterer emner, der mildest talt er uappetitlige. Det er imidlertid nødvendigt at sprede bevidstheden om disse forbrydelser, hvis vi nogen sinde skal kunne gøre os forhåbninger om at bekæmpe, endsige udrydde de elendige misdædere.

Vi forstår at der findes mange hæderlige og retskafne danskere i politiet, som arbejder samvittighedsfuldt og fortjenstfuldt med at opklare overgreb på og seksuel udnyttelse af børn, optrevle distributionsnetværk af børnepornografi samt efterforske/retsforfølge lignende forbrydelser i Danmark. Spørgsmålet er om disse politifolk og -anklagere på tilfredsstillende og betryggende vis er i stand til at bekæmpe og nedkæmpe det tilsyneladende verdensomspændende netværk af politisk, økonomisk og kulturelt indflydelsesrige (magtfulde), satanistiske børnemishandlere og -mordere.

Vi opfordrer ikke til selvtægt i nogen ulovlig forstand, men beder vore læsere om at besinde sig på den beviselige forekomst af de nærmest ufattelige forbrydelser, som voldelige, seksuelle og lystmorderiske overgreb på forsvarsløse børn udgør. Taget vore læseres generelt fornuftige verdensanskuelse og naturlige instinktsundhed i betragtning, er vi overbeviste om, at denne opfordring vil blive fulgt med ansvarlighed, eftertænksomhed, retfærd og forpligtelse på iagttagelse af Naturens hellige orden.

Såfremt individuelle ofre for børnemishandling eller disses pårørende måtte finde politiets efterforskningsindsats og/eller domstolenes strafudmåling utilstrækkelig, og derfor griber til selvtægt i det mål de finder passende, skal der ikke herfra lyde nogen fordømmelse.

Det er nærliggende at mistænke organisationer, der har til formål at nedbryde og rin-geagte Naturens hellige orden, såsom ved propagandistisk ophævelse af kønsforskellene, videnskabelig manipulation med genetisk arvemateriale (kloning; CRISPR o.l.), sænkelse af den seksuelle lavalder samt uansvarligt naturfremmedgørende teknoprogressivisme i almindelighed, for meddelagtighed, bevidst eller ubevidst, i egentlig børnemishandling eller i normalisering af samme.

Arrangører af homomarcher; pornografer; kulturmarxistiske børnebogsforfattere; såkaldt normkritiske sexologer (med særlig interesse for børn og unge); aktive satanister samt journalister og mediepersonligheder der bagatelliserer, nedtoner eller ligefrem benægter eksistensen af organiseret børnemishandling, må påkalde sig relevant mistænksomhed.

Det skal anerkendes, at meget af det opklarende dokumentationsarbejde på dette område, som også ligger til grund for denne artikel, øjensynligt gøres af samvittighedsfulde kristne. Som asatro hedninge må vi retfærdigvis anerkende og respektere disse hæderlige kristnes fortjenstfulde indsats.

Problemet med kristendommen er imidlertid, at uanset hvor hæderlig, retskaffen og kulturkonservativ den enkelte kristne end måtte være, åbner den dogmatiske forestilling om universaltilgivelse en kristen bagdør for selv de mest perverterede og sadistiske forbrydere. –Der står jo altid en barmhjertig kristen parat til at tilgive alt i guds navn.

Desuden giver de abrahamitiske religioners grundliggende fatalisme anledning til alvorlig bekymring for etisk fordærv, idet den enkeltes personlige ansvar for egne handlinger let kan forflygtiges med from henvisning til guds (eller satans) vilje. Det samme gælder for satanisten, som ganske vist tillægger (ultra-egoistisk) fri vilje stor betydning, men, akkurat som sine abrahamitiske trosslægtninge (med hvilke han deler mytologisk verdensbillede), jo tilbeder en overnaturlig og almægtig fantasihersker, han kan tørre sin anger og sit moralske ansvar af på, når jorden brænder og han gribes på fersk gerning i skændig niddingsdåd.

De Fjorten Ord og højagtelse for Naturens Orden!

Udgivet i Uncategorized | 4 kommentarer

MYTH OF the 20th CENTURY #184 | JAMES LAFOND, WAKING UP IN INDIAN COUNTRY

Selv om udsendelsen tager sit udgangspunkt i amerikanske forhold, bliver lytteren delagtiggjort i særdeles vigtige almengyldige og relevante indsigter. Indsigter der kun bliver mere brugbare og aktuelle, jo længere Danmark og resten af Vesteuropa skrider nedad mod fortsat junk-amerikaniseret kulturløshed og nwo-negerficering.

Som hovedregel er egne erfaringer det eneste man virkelig kan lære af.

James LaFond’s livserfaring, skarpsindighed og formidlingsevne er imidlertid af en sådan særegen rå didaktisk beskaffenhed, at vesterlandske mænd i almindelighed og de af os der lever og arbejder i byerne i særdeleshed, kan drage stor nytte af bare at lytte til hans retledende og mandige visdomsråd.

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

FREMTIDSFORSKERNE — ET STUDIE I TEKNOMEDLØBERI

Man bemærker, hvis ikke man har brugt de seneste årtier på at overlade sin tænkning til jødisk-amerikanske manuskriptforfattere og psykopatiske IT-billionærer, et ejendommeligt særpræg ved det teknototalitære, globalplutokratisk styrede slavesamfund.

Lad os i det følgende prøve at undersøge, hvad der mon kan ligge bag, når apparatjik-medløbere rutinemæssigt forveksler fuldkommen ukritisk annammet meningsprogrammering, holdningsbearbejdning og systematisk indprentet sindelagskontrol … med egen tankevirksomhed.

Fænomenet, vi kan kalde det tankedressur; falsk bevidsthed; normie-alzheimers; demoraliserings-demens eller medløber-meningitis, optræder overalt i det kulturforarmede, historieløse samfund: på arbejdspladsen, ved de regnbue-sammenbragte ‘familiemiddage’ samt selvfølgelig i systemmedierne og ved undervisningsanstalterne.

Den moderne vesterlænding der er mest blottet for kritisk-historisk eftertænksomhed og grundigst trænet til, uden spørgsmål, at indoptage alle nye påvirkninger fra den institutionaliserede verdensstatstotalitarisme (på skærmen, i forelæsningssalen, til HR-møderne osv.) for derefter lydigt at omlægge sin adfærd og tilpasse (selvcensurere) sin ‘tænkning’, som han eller hun (oftere og oftere hverken/eller-udgaven) får besked på, er mærkværdigvis ofte også den som med størst hyppighed og mest forhåndsforurettet insisteren konsekvent vil omtale sig selv som ‘nysgerrig’; intellektuelt ‘fordomsfri’ og/eller sågar ‘oprørsk’; altid villig til at se sagen fra ‘forskellige vinkler’; ‘reflekterende’; ‘frisindet’ osv. osv.

Måske tydeligere end hos nogen anden afsjælet apparatjik-gruppe ser man denne behavioristisk indprentede bevidsthedsforvirring; dette tænkningens fravær oplevet som selvstændig meningsdannelse, komme til udtryk hos fremtidsforskerne. —Allerede benævnelsen er, som alt andet i den gennemvulgariserede erstatningskultur, bedragerisk og løgnagtig indtil det svigefulde: Disse selvprostituerende teknokrati-kommissærer forsker omtrent så meget i fremtiden som hvinende alkoholiserede teenagepiger forsker i deres kosmopolitisk præfabrikerede pop-idoler eller midaldrende fodboldfans i deres arabisk-ejede yndlingshold (fra byer de aldrig har besøgt).

Hvis der var tale om noget der bare mindede om egentlig forskning skulle man tro, at et par af ‘forskerne’ af og til afveg en millimeter eller to fra partilinjens kadaverkonsensus og udtalte sig kritisk forbeholdende angående … hmmm, lad os sige IT-teknologi eller BigPharma. Dette sker ikke. De forlorne ‘fremtidsforskere’ burde altså rettelig betegnes som fremtids-indvarslere, -evangelister eller –apologeter, idet deres egentlige funktion tydeligvis er, på verdensstatens og de multinationale tech-konglomeraters vegne, at forberede befolkningerne på de allerede centralt planlagte samfundsforandringer ved popularisering, bagatellisering (alt efter publikum) og i almindelighed forkyndelse af den teknototalitære udviklings teleologiske evangelium.

Karakteristisk for fænomenet i bred forstand er ikke blot de mange forskellige afarter af professionelle, zombie-progressivistiske nwo-medløberes fuldkomne mangel på selvstændig tænkeevne, men at de netop i deres åndelige kapitulation; netop midt i deres uforbeholdent følgagtige tilpassen-sig og selverklæret livslange laden-sig-koste-rundt-med af fremskridtets diktat, øjensynligt forestiller sig det polært modsatte: nemlig at de, opfyldt af avantgardismens fritænkning, aktivt kæmper imod noget (som regel ond reaktion og intolerant tilbageståenhed*).

*Et hyppigt forekommende udslag af denne selvbedrageriske grundvildfarelse hos de bogstavelig talt sindssyge politisk korrekte snothjerner (fuldbyrdet homoseksualitet; kollektivt projiceret etnisk selvhad, ofte i sammenhæng med tvillinge-psykosen, den kollektivt [symbolsk] selvmorderiske xenomani [sygelig optagethed af alt fremmed]; patologisk altruisme; alkoholisme) er når gymnasiepigerne (m/k) i systemmedierne med jævne mellemrum, stakåndede af forundring, rapporterer om mystiske og uforklarlige ‘stigninger i højreekstremisme’ rundt omkring i Europa og USA. Lidet forstår presseluderne, at de globalplutokratiske, oligarkisk selvudpegede diktatorer (organiseret i bl.a. WEF, CFR, FN, EU, IMF og Verdensbanken), hvis tvangsgennemførte teknototalitarisme og folkemorderiske verdensstatsdagsordner de selv logrende trofast, kritikløst og med ubetinget fremskridtsiver har propaganderet for, over årtierne systematisk har fremprovokeret og til sidst nødvendiggjort dén selvsamme forsvarsreaktion hos mindretallet af tilbageværende livskraftige, instinktsunde og historie-/racebevidste grupper blandt Europas indfødte folkeslag, som den uendeligt forvirrede (og/eller [selv]bedrageriske?) medie-apparatjik så tankeløst og uansvarligt (eller bevidst svigefuldt?) tolker og udlægger for lytterne/læserne/seerne som en spontant fremvoksende, ubegribeligt gådefuld, hadsk og farlig ekstremisme.

I grunden er der, ud over det forudsigelige resultat af individets livslange institutionelle afretning og årtiers flergenerationelt ophobede propagandistiske mediepåvirkning, tale om skamløs opportunisme: Eftersom der hos den naturfremmedgjorte, demoraliserede og instinktforkvaklede professionelle medløber selvsagt ikke findes fornøden, hverken åndelig eller legemlig modstandskraft til at turde stå alene, eller blot blandt et mindretal af afvigere, i opposition til udviklingen — et begreb hvis kosmisk-fatalistiske almægtige uafværgelighed fremskridtsapostlene, opslugte af nær-religiøs ærefrygt, aldrig undlader at minde deres omgivelser om — så ønsker og søger den enkelte apparatjik ikke overraskende, frem for alt, at være med på det vindende hold.

Medløberens hele tilværelse defineres ved og gennemsyres af en alt-inkluderende og tilsyneladende betingelsesløs eftergivenhed, ikke blot over for tvangsteknologiseringens uendelige krav til flere og flere dybt, ofte intimt, indgribende livsforandringer, herunder den ubegrænsede tillid til videnskaben og særligt lægevidenskabens påbud, men som hovedregel desuden sideløbende med et internaliseret basisprogram bestående af resten af kulturmarxismens sekulære slavekatekismus: demonstrativ billigelse af raceblanding; accept af og perfid støtte til multikulturalismens ensidigt vestlige selvfornægtelse og -udslettelse såvel som tålsomhed over for ‘ligestillingens’ (den psykopatiske dødsfeminismes kønsudjævnende og libido-udslukkende) statsligt sanktionerede og kommercielt markedsførte, efterhånden lovbefalede normskred, førende til mere og mere udtalt naturstridigt vanvid (kernefamiliens sammenbrud og slægtens undergang).

Man noterer sig den psykologisk interessante samtidige forekomst af underkastelse og hovmod.

Karriere-progressivisterne ‘vælger’ (som døde fisk vælger) at flyde med i overfladen på den ensrettede globo/homo/tekno-strøm, hvor end den måtte føre. Herfra hilses ufortøvet alle nye digitale trends; enhver ny ‘udvikling’ fra meningsfællerne i de statsstøttede ‘private’ teknologi-konglomerater i Israel, Silicon Valley, Sydkorea og Kina, velkommen som selvindlysende ønskværdige fremskridt. Tilfældigvis stemmer udviklingen nemlig altid overens med apparatjikkens ‘eget’ verdenssyn — et uransageligt sammentræf, uden tvivl, af verdens(stats)anskuelsernes interkontinentale harmoni. Det beror på rene kvantevidenskabelige tilfældigheder og en avanceret kaos-teoretisk vilkårlighed af hændelige omstændigheder, at medløberen deler sine dybfølte personlige overbevisninger med alle de globale virksomhedsledere og verdensstats-NGOerne og hollywoodskuespillerne og muzak-stjernerne og sportsidolerne og SoMe-influenzerne.

På trods af den bemærkelsesværdigt passive vaneføjelighed; denne nærmest komatøst viljeløse laden-sig-trække-rundt-ved-næsen af udviklingens teleologisk uimodståelige krav, er progressivisternes meddelelser i tale og skrift alligevel ofte præget af en besynderlig indbildskhed. Dette gennemgående, højst uberettigede, men umiskendeligt kendetegnende hovmod hos nwo-medløberne, der, for den historisk bevidste iagttager, skurrer så smerteligt i ørerne, skyldes vel, dels teknokrati-lakajernes fornemmelse af lige akkurat at tilhøre den økonomisk og materielt sikrede nomenklatura (gruppen af partitro funktionærer, udstyret med det til enhver tid behørigt doktrinært afstemte sæt af tilpasningsdygtige overbevisninger og omstillingsparate meninger), dels af behovet for at opveje for den totale intellektuelle uselvstændighed; den fuldkomne given køb på egen fri vilje, der synes at være hovedforudsætningen for deres forbliven i nomenklaturaen.

Hammersmedens velunderrettede læsere er formodentlig allerede bekendte med den ovenfor nævnte firdelte perverterede postmoderne grunddoktrin, hvis bestanddele (tekno-forblindelse, sodomi-tolerance, globaliserings-apati og etnokulturelt svig) næsten altid forekommer samtidigt hos gennemsnits-lemmingen. Blind tekno-fascination i særdeleshed samt den vidt udbredte verdsligt-fatalistiske tekno-resignation i almindelighed, hænger tilsyneladende uløseligt sammen med racefornægtelse, kønsrolleforvirring (ideologisk selvpålagt ved gruppepres/socialisering og/eller hormonelt-genetisk/kemisk betinget) og det dermed forbundne etnokulturelle selvhads mangfoldigt manifesterende helsot. Dette kan ved første øjekast forekomme paradoksalt: er vi da ikke vestlige og dermed videnskabeligt overlegne? Er det ikke gennem ‘vores’ jødevidenskab og ved ‘vores’ globalplutokratisk masseudbredte teknologi, at vi definerer os selv og grundfæster vores identitet?

Nej, det er ikke paradoksalt overhovedet. Ved nærmere eftertanke giver det derimod bedre og bedre mening, at forfaldssymptomerne går hånd-i-hånd. Tentaklerne udgår fra samme hydra. Overdreven teknoafhængighed og viden(gal)skabstilbedelse er først og sidst fremmedgørelse fra Naturens orden. Fremmedgørelse fra Naturens orden fører til forvirring og meningsløshed. Forvirring og meningsløshed fører til apati og ligegyldighed. Apati og ligegyldighed fører til behovet for underholdning og overdreven sansetilfredsstillelse. Behovet for underholdning og overdreven sansetilfredsstillelse fører til misbrug af stoffer, alkohol, porno osv. Misbrug fører til selvforagt. Selvforagt fører til forurettethed og skinsyge. Forurettethed og skinsyge fører til racemæssigt og kulturelt selvhad. Racemæssigt og kulturelt selvhad fører til forræderi. Forræderi fører til døden.

Et pejlemærke i gadebilledet er NASA-trøjerne. Disse ikoniske videnskabs-fetichistiske beklædningsgenstande er øjensynligt populære blandt de overvægtige og lilla-hårede homoer. Hvorfor mon? Årsagen ligger i progressivismen. Tillid til teknovidenskabens fremskridt, herunder mirakelmedicin fra BigPharma, er, når alt kommer til alt, udtryk for naturforagt. Progressivisme er blindhed for Naturens majestæt. Homoerne hader Naturen, fordi de udmærket véd, at de er vanskabninger og at Moder Jord forkaster dem. Dette er tragisk, fordi mange af homoerne i dag er kunstigt fremavlede ved lige dele kemisk forgiftning (en betragtelig del formodentlig allerede inden undfangelsen af deres mødrende og fædrende ophav samt ulykkeligvis in utero) og giftig indoktrinering, men også uundgåeligt. Og nødvendigt. Deres demonstrativt psykopatiske adfærd, sodomi; rygning; alkoholisme; piercinger; tatoveringer; hårfarvning; pillemisbrug osv., er symbolske selvmord.

—Det samme er for heteroseksuelle pornomisbrug og, i noget mindre grad, computerspil og hyppig katalepsi-kigning af streaming-serier på netflix og hbo-nordic.

I politisk-historisk forstand er det bemærkelsesværdigt, at lemmingerne (fra den elendigste syfilitiske stofmisbruger over den selvprostituerende nyhedsredaktør til den nålestribede-manicurerede investor) som hovedregel ikke bekymrer sig synderligt om privatliv. Man har jo ‘ikke noget at skjule’, så hvorfor kere sig om teknokratisk eller anden totalitær socialistisk masseovervågning? Jubelprogressivister, hvoraf fremtidsforskerne som dokumenteret ovenfor hører til blandt de afsindigste og ivrigst spytslikkende, gør sig i det hele taget sjældent overvejelser af politisk-historisk art. Det ville jo både være bagudskuende og reaktionært. Så længe globalteknokraterne giver dem deres stoffer; deres porno; deres underholdning og deres salær kommer kedeligt ufleksible privatlivsprincipper fra støvede gamle grundlove som regel bagest i køen. ‘Interessant-spændende’, ikke sandt?

Netop normies (medløbere) burde måske have noget at skjule, i den forstand, at de burde skamme sig over deres etnokulturelle forræderi; blues ved deres perverst antinaturlige udskejelser; genere sig over deres mangel på selvbeherskelse og føle skændslens anger ved deres almindelige usædelighed. Sandheden er imidlertid den, at deres globalplutokratiske herrer ikke føler sig truede af disse demoraliseringens selvstigmatiserende og uforskammede adfærdsmønstre*. Måske det er derfor usædelighed og alkoholisme og stofmisbrug og raceblanding i årtier er blevet populariseret og normaliseret i de vestlige, hovedsageligt jødisk-amerikanske, systemmedier.

Desuden må man, efter at have studeret moderne vesterlændinges medievaner og alment udbredte ‘kulturelle’ interesser, betvivle hvorvidt gennemsnitslemmingen overhovedet er i besiddelse af et selvstændigt sjæleliv.

*Som det i indledningen beskrevne paradoks-fænomen, hvorved de mest effektivt gennemindoktrinerede og åndeligt ensporede individer ofte i egen selvfremstilling besidder både intellektuel selvstændighed, kritisk analyseevne og ‘nysgerrighed’ til overflod, gør noget lignende sig tilsyneladende gældende her: Jo mere skændigt nogle mennesker opfører sig, des ihærdigere vil de hævde, at de intet som helst har at skjule. Den uforskammede skulle i sandhed skamme sig, men fremturer i stedet i sine skamløse (bevidstløse?) forseelser. Det budskab der af den typiske lemming, bevidst eller ubevidst, søges formidlet herved, er selvfølgelig i hovedsagen, at denne ikke udgør nogen politisk trussel for dens herrer. —Altså ikke besidder tankeforbryderisk materiale (det hele er uploadet til sky[e]n[et] alligevel, så who cares?). Vores iagttagelse er, at usædelig (selvødelæggende udisciplineret) adfærd i sig selv sender omtrent samme budskab til, eller i hvert fald opfattes som sådan af, magthaverne: lavt niveau eller fravær af politisk trussel; endda i grelle (hyppigere og hyppigere) tilfælde: fravær af elementær selvforsvars- og overlevelsesevne. Hvad der gælder for enkeltindivider, gælder også for grupper; for nationer og kulturer. Den usædelige og slappe porno-kultur er, i etnobiologisk og i sidste ende politisk forstand, forsvarsløs. Det er muligt at den besidder højteknologiske våben eller indgår i alliancer der besidder sådanne, men disse teknovåben er intet andet end fortættet dødsenergi. Det er livskraften det skorter på i det overteknologiserede Vesten. Korthårede kvinder i bukser, pornografi i gadebilledet og fimsemænd med barnevogne signalerer utvetydigt etnokulturel svaghed. Homoparader og swingerklubber etnokulturel dødsrallen.

I samfundsmæssig forstand giver vore betragtninger over progressivismens åndelige (højteknologiske) fallitbo anledning til en vis eftertanke:

Professionelle teknokrati-medløbere forstår tydeligvis ikke, at samfundssystemer (ofte benævnt stater) bør begrænses til at danne forudsigelige og stabile rammer, inden for hvilke det enkelte individ og den enkelte slægt, med udgangspunkt i naturlig agtelse, dels for det lokale dyre- og planteliv, dels for den stedlige, etnisk grundfæstede kulturhistorie, kan udvikle sig så frit og selvstændigt som muligt.

 

 

De fremskridtsforblindede futurister/transhumanister i særdeleshed og progressivisterne i almindelighed er imidlertid, gennem deres livslange naturfremmedgørende træning, gjort ude af stand til at opfatte nogen meningsfuld skillelinje mellem samfund og selv. Bemærk den demente ‘fremtidsforskers’ (lol) fremhævelse, i interviewet ovenfor, af tekno-utopiens ‘forbedrede’ fremtid som kollektiv. —Samfund, teknologi og eget liv, ja alle verdens nationer, smelter i progressivistens febrilsk forandringsivrende (i virkeligheden dybt autoritetstro) sind sammen til ét altomfattende, videnskabeligt godkendt og teknologisk kontrolleret supersamfund.

Sådanne totalitære tvangstanker hos enkelte fremskridtsfanatikere ville kunne afskrives som uansvarligt tankespind; som fantasterier groet i let påvirkelige menneskers historieløse sind, efterplapret uden den ringeste agtelse for kulturers og menneskers individualitet. Ulykkeligvis er lokale nikkedukker som Liselotte Lyngsø ikke alene om deres afsindige teknofetichistiske fantasier. Internationale aktører med betragtelig økonomisk, teknologisk, kulturel og politisk magt deler desværre, af egne årsager, disse utopi-forestillinger med deres mere eller mindre intetanende sagesløse tjenestefolk. Den let benovede; let hypnotiserbare apparatjik er værd at beskæftige sig med, alene fordi pinden fra nikkedukken leder os til dukkens dølgede fører: den globalplutokratisk-teknovidenskabelige magtsammensværgelse. Uden denne forbindelse til et manipulerende lag bag scenen, ville talentløse og åndeligt mindrebemidlede medløbere som Lyngsø næppe overhovedet optræde i systemmedierne. Hun og hendes slags udgør lokale talerør for deres herrer, som foretrækker at holde sig diskret i baggrunden.

Det afgørende for fremskridtsfantasterne (af begge typer) er tilsyneladende, at udviklingen hele tiden bliver mere og mere dynamisk og fuld af større og større transformationskraft.

Problemet med for megen dynamik og transformationskraft på samfundsniveau er imidlertid blot, at disse accelerations-fænomener let (uundgåeligt) kommer til at virke forstyrrende på og utidigt indgribende i det enkelte menneskes egenbestemmelse og selvudfoldelse. Heraf det rammende udtryk forandringens tyranni.

Når samfund og individ smelter sammen, eksempelvis gennem uhæmmet tvangsteknologisk ‘udvikling’, som vi med rædsel bevidner i dag, får individet aldrig fred til at forfølge sin egen skæbne og udfolde sit eget liv. Dette turde være åbenlyst for ethvert eftertænksomt menneske. Oplyst af fremskridtsevangeliets vidunderligt videnskabelige lære om evige, lineært opadstigende universalforbedringer skøjter progressivisten imidlertid let hen over sådanne distraherende overvejelser, og kan altid henvise til, at det bli’r bedre lige rundt om hjørnet, når el-lokomotiverne; edb-planlægningen; de flyvende biler; måne- og marskolonierne; robotterne eller 7g-netværket osv. osv. kommer og revolutionerer samfundet og giver os frihed fra trældom og arbejde. Vi skal bare lige arbejde og trælle lidt hårdere, i en ganske kort periode, for at nå helt hen til målet. kommer teknologien og redder os fra os selv og behøver vi ikke arbejde mere. Således indser de åndeligt stakåndede progressivister i deres febrilske hastværk aldrig, at også det nuværende (selvsagt aldeles utilstrækkeligt teknologiserede) samfundsstade, såvel som adskillige af de foregående, er fremkommet ved progressivismens og teknologiseringens skæbnesvangre mellemkomst. Disse forudgående stadier blev ligeledes bebudet med fantastiske løfter, blot afgivet af datidens progressivister, om arbejdets snarlige, hele eller delvise overflødiggørelse ved teknologiens hjælp og det videnskabelige idealsamfunds snarlige planmæssige indførelse osv. osv.

Hos progressivisten antages det a priori som ønskværdigt, at dynamisk samfundsudvikling også fører til dynamisk personlighedsudvikling af samfundets medlemmer. I udviklingsoptimistens hidsigt opgejlede fantasiforestillinger om snarlig (samt uafvendelig og nødvendig) tekno-frelse levnes der ikke plads til gammeldags filosofiske sondringer mellem stat, teknologi og menneske. Sådanne begrænsende skillelinjer overskrides let(sindigt) i den rationelle målsætnings ilmarch mod stadig bedre effektivisering, endnu mere agil proaktivitet og stedse mere nyskabende innovationskr(æ)ft.

Det er uden tvivl sandt, at et givet samfunds medlemmer, fordelt efter hvor i krydsfeltet på påvirkeligheds-/føjelighedsskalaen og selvberoenheds-/egenrådighedsskalaen de befinder sig, med tiden vil overtage en vis andel af de normer og egenskaber samt hige efter opnåelse af en række af de statusmarkører som samfundet, via dets institutioner, sprogbrug og omgangsformer, formidler som efterstræbelsesværdige. I tilfælde hvor samfundets politiske, økonomiske, kulturelle og teknologiske magthavere overskrider deres beføjelser og ikke længere respekterer grænsen mellem statsmagt og individ, kan en sådan institutionaliseret værdi-afsmitning fra samfund til enkeltindivid misbruges til borgerens ugunst.

Blot fordi samfundets magthavere, måske af kynisk egeninteresse, måske af misforståede forestillinger om verdensfrelsende uegennytte, styrer samfundet (som regel v.h.a. statsmagten) i en, i finansøkonomisk og teknologisk forstand, ‘dynamisk’ og ‘transformerende’ retning, er dette jo ikke ensbetydende med, at alle de i samfundet levende og hjemmehørende personer (folkefæller eller, i moderne sprogbrug, borgere; indbyggere) nødvendigvis ønsker at bevæge sig i samme retning.

Tillægsordet ‘dynamisk’ kommer af det græske dýnamis, som vist nok betyder ‘kraft’. Ordet forstås i almindelighed som en kraftfuld bevægelse af eller i noget. Kraftfuld bevægelse i sig selv er imidlertid ikke per definition ønskværdig. Mødet med et fortov efter nedstyrtning fra stor højde eller bilers frontalsammenstød på landevejene er vel også eksempler på kraftfulde, ‘dynamiske’ bevægelser. Lyngsø’s refleks-opgylpede modeord: ‘transformationskraft’ — altså omdannelseskraft — er ligeledes, netop som ‘forskeren’ (lol) selv fremhæver, værdineutralt og dermed, typisk for modernitetens videnskabsnihilisme, intetsigende. Den havarerede bil der dynamisk omdannes fra brugbart transportmiddel til en dødbringende, sammenkrøllet dynge af rygende skrot, har utvivlsomt været udsat for stærke transformationskræfter. Indehaveren af et raskt legeme, der forgiftes dødeligt ved indtag af særlige kemiske forbindelser; ved udsættelse for radioaktiv stråling e.l. transformeres vel også; omdannes — fra menneske til lig.

Når statsmagtens repræsentanter, uden at have adspurgt borgeren, bevæger samfundet på en kraftfuld måde (eller på andre måder) hen imod et sted, hvortil borgeren ikke ønsker at bevæge sig, og således ad ufrivillighedens vej transformerer borgerens omgivelser og livsbetingelser, f.eks. fra en stabil nationalstats traditionelle rammer til et uforudsigeligt, evigt foranderligt, multietnisk IT-/sociologieksperiment, bliver det tydeligt, at progressivismens forudantagelse om den lovbefalede teknokollektiviserings uafvendelighed bærer tvangsherredømmets kim i sig og dermed er uantagelig for enhver frihedselskende mand eller kvinde.

Fordi progressivisten i sin professionelt enøjede optimismefeber ikke formår at skelne tilstrækkelig skarpt mellem samfund (statsmagt) og individ, så oplever hun (de fleste [pseudo]fremtidsforskere og karriereprogressivister er tilsyneladende kvinder) formodentlig heller ikke denne type skelnen som særligt meningsfuld i eget liv. Af samme grund ser vi, at futuristerne og transhumanisterne og alle de andre professionelle teknomedløbere systematisk belønnes og sponsoreres af verdens totalitære magthavere: Progressivisterne er nemlig, grundet deres ringe selvstændighedstrang, manglende historiske bevidsthed og forkvaklede (udslukte?) instinkter, uendeligt lette at manipulere med og dermed brugbare som sjælesvækkede menneske-redskaber til indførelse af den totalitære, socialistiske verdensstat. Hvad mon de belønnes for?

—For deres medvirken, dels til afsjæling og uselvstændiggørelse af deres medborgere, dels til almindelig naturfremmedgørelse og demoralisering og dermed svækkelse af resterne af de etnokulturelle samfund (nationer) de opererer som femtekolonne i.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

TOLV TIMERS SAMMENSVÆRGELSESDOKUMENTARISK UNDERVISNING | ALAN WATT, CTTM 1781, 1782, 1783

Hr. Watt’s anførte henvisninger til de i forelæsningerne omtalte artikler osv her.

Ni af ti danskere (vesterlændinge i almindelighed) er, gennem den uafbrudte sindelagsstyring/holdningsbearbejdning fra underholdning, ‘nyheder’ og skolegang, ulykkeligvis blevet så grundigt indoktrineret til fremskridts-fatalismens ‘videnskabelige’ autoritetstro — en slags nihilisme i virkeligheden — og derved desuden så uhelbredeligt demoraliserede, at de i deres hedonistisk-kollektivistiske åndssløvhed tilsyneladende end ikke er i stand til at forestille sig, at internationale magthavere skulle have langtidsinteresser i modstrid med almenvellets, endsige at samme magthavere skulle have grund til at varetage disse interesser, med henblik på at fastholde og udbygge deres egen magtstilling.

Sådanne forestillinger er nemlig både ekstreme, paranoide og konspirationsteoretiske. Magthaverne er jo sympatiske velgørere, der uegennyttigt hjælper og vejleder deres mindrebemidlede medborgere til alles bedste. Hvis nogen gør indvendinger mod denne åbenlyst faktuelle sandhed, kan man altid henvise til Ockham’s ragekniv. –Så behøver man nemlig ikke ulejlige sig med at tænke yderligere over sammenhænge, der kunne føre til kontroversielle slutninger eller fremkalde ubehagelige tvivlsspørgsmål. Problemet med Ockham’s velkendte og sikkert udmærkede formaning, om at undgå unødige antagelser, er blot den, at der rent faktisk findes komplekse og indviklede årsagssammenhænge, ja endog hemmeligholdte sådanne.

Den epistemologiske barberkniv kan derfor hurtigt blive til en vane-reduktionistisk guillotine, der ikke tilskærer og trimmer argumenterne, som det øjensynlig var hensigten, men i stedet afhugger hovedet (tænkeevnen) og dermed giver vestlige bedsteborgere og systemakademikere et fint intellektuelt påskud for at krybe uden om behovet for og pligten til kritisk tænkning, så snart der er risiko for at bevæge sig ud i politisk ukorrekt terræn, hvor det kan blive nødvendigt at arbejde med uunderbyggede antagelser (uha) på områder hvor eventuelt udlagt røgslør kun efterlader konturerne af de årsagssammenhænge, man måtte ønske at afdække.

Det kan have lange udsigter at ankomme til et virksomt magtkritisk udgangspunkt for samfundsanalyse, hvis alle vore indledende antagelser, og dermed altså ansatserne til vore selvstændige tankemønstre, først skal godkendes, verificeres, af intellektuelle autoriteter, der er dybt ideologisk og økonomisk filtret ind i netop de magtstrukturer, man måtte finde anledning til at kritisere eller blot undersøge. Se James Corbett’s glimrende afdækning af hele det bedrageriske ‘faktacheck’-syndrom her for yderligere belysning af dette højst interessante problem.

–Men måske den egentlige grund til alle udflugterne og krumspringene, såsom de lidt for hyppige besøg i Ockham’s barbersalon og den lidt for fuldautomatiske uddeling af sølvpapirshatte til de såre latterlige og per definition helt irrelevante tankeafvigere er, at man slet ikke ønsker at afdække visse årsagssammenhænge.

Ifølge tilfældighedsteoretikerne er summen af verdenshistoriens begivenheder tilsyneladende blot udslag af en skæbnens universelle lotteri; en slags teleologisk tombola. Fuldkommen uforudsigelige og gensidigt løsrevne; rensede for enhver bevidst menneskelig planlægning opstår imperier, forretningskonglomerater, NGO’er og videnskabelige skoler med samme vilkårlighed som dagligdagens mest trivielle hændelser. Alt indtræffer af sig selv, spontant og randomiseret.

–Med mindre der selvfølgelig er tale om sympatisk og progressiv verdensstatsplanlægning. Dén slags globalkoordineret langtidssamarbejde findes selvfølgelig, men da det alene drives af eliternes ædle og åbent fremlagte motiver, er der ikke noget som helst at bekymre sig om. Tilværelsen er egentlig … meningsløs. Vi bebor jo et ubetydeligt sandskorn i et uendeligt eisteiniansk kosmos, bestående af en endeløs række af paralleluniverser, igangsat af det hawkingske og meget videnskabelige big bang. Lederne og eksperterne (videnskabsfolkene) ved bedst hvordan vi som almindelige borgere bør leve, arbejde og dø.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

NÅR BANKFOLK OG VACCINEPRODUCENTER I OKTOBER 2019 MØDTES MED ERHVERVS-, SYSTEMMEDIE-, MILITÆR- OG VERDENSSTATSREPRÆSENTANTER FOR AT DETAIL-PLANLÆGGE DERES FÆLLES GLOBALE FORHOLDSREGLER I TILFÆLDE AF AT EN FARLIG CORONA-PANDEMI SKULLE INDTRÆFFE EN GANG I FREMTIDEN, SÅ ER DET BARE FORDI VORES ALTRUISTISKE LEDERE ER SÅ FREMSYNEDE OG ANSVARLIGE OG HAR SÅ GODT STYR PÅ TINGENE FOR OS. DET VILLE SELVFØLGELIG VÆRE ALDELES PARANOIDT OG IKKE MINDST SAMMENSVÆRGELSESTEORETISK AT TRO NOGET SOM HELST ANDET…

For fuldstændighedens skyld fremlægger vi her ‘begivenhed 201’ i dens frastødende, men særdeles lærerige helhed. Afsnit 1 (Intro and Medical Countermeasures), afsnit 4 (Communications Discussion and Epilogue) og afsnit 5 (Hotwash and Conclusion) er de mest afslørende, anskueliggørende og relevante.

Mødet er ikke på nogen måde forsøgt hemmeligholdt. Tværtimod. Disse selvudpegede globalteknokratiske herskere tager åbenbart for givet, at hovedparten af verdens befolkninger nu er så tilstrækkeligt demoraliserede, instinktforkvaklede, umyndiggjorte samt legemligt og åndeligt svækkede, at man kan få dem til at tro på og beordre dem til hvad som helst, uden seriøs modstand. Hovmodet og den vanetotalitære magtfuldkommenhed er rystende. Verdensstatsplutokraterne forventer tydeligvis, at undersåtterne ikke blot makker ret og adlyder deres almægtige herrers påbud ubetinget, men tillige takker dem for deres strålende lederskab.

 

Her deres kvalmende selvrosende og ufrivilligt selvinkriminerende efterrationaliseringer (fra marts 2020). Mange af de over 3000 kommentarer er ganske opmuntrende:

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

MYNDIGHEDSTAB, COVID1984 & GLOBAL STATSTERRORISME [opdateret 2.0]

Globalteknokraterne angriber på alle fronter nu. Uden tilstrækkelig beslutsom modstand fra befolkningerne må man påregne, at der kan blive indført tvangstestning og derefter, i de etnokulturelt svageste lande, tvangsvaccinering. Først vil ‘smart-opsporing’ ved apps, diverse fup-tests (DNA-indsamling og tilvænning til vaccinering) og vaccinering selvfølgelig blive ‘tilbudt’ og accepten heraf på forskellig vis manipuleret frem hos masserne, derefter påbudt, ét befolkningssegment ad gangen og, til sidst, hvis for få yder effektiv modstand, vil tests og injektioner blive forsøgt administreret ved legemlig tvang hos de mest genstridige og/eller politisk utilpassede (frittænkende) borgere. De hypnotiserede lemminger vil ikke røre en finger, når deres vrangvillige, tankeforbryderisk asociale medborgere køres bort til isolerings- og immuniseringslejrene. De fleste vil sympatisere med deres oligarkiske herskere og forholde sig passivt samarbejdsvillige, som de er programmeret til.

BigPharma kan, via fordelagtige klausuler i deres trilliard-kontrakter med korrupte nwo-regeringer og vha. adgang til den dyreste sagførerbistand, indtil videre ustraffet komme hvad som helst i deres massesteriliserende/invaliderende dødscocktails: dna og rna fra snegle, insekter, aber samt fra aborterede fostre; kemikalier; nano-partiker; diverse opdyrket virus.

Uanset følgerne for de millioner af sagesløse spædbørn, som vesterlændinge (og resten af jordens befolkninger) i deres bundløst naïve autoritetstro lader medicinalindustriens transnationale virksomheder eksperimentere og profitere på, har disse ultraprogressivistiske kvaksalver-konglomerater således intet juridisk erstatningsansvar og hæfter ikke formelt retsligt for påførte skader, selv når disse direkte kan påvises at hidrøre fra MedTech-virksomhedernes milliardindbringende, statsstøttede, mediekoordinerede udrulning af et stedse stigende antal ekspertanbefalede/-påbudte eksperimentalvacciner. Dét ansvar står skatteyderne (de selvforsørgende arbejdsdroner/selvregistrerende forsøgskaniner) selv for, via særlige tvangsinddrevne puljer til diskret erstatningsudbetaling i det fåtal af sager, hvor de pårørende til vaccineinvaliderede og/eller vaccinedræbte børn kan frembyde tilstrækkelige økonomiske og psykologiske ressourcer til at føre en retssag sejrrigt til ende mod de stenrige og politisk magtfulde, overnationale medicinalkarteller.

—Smart system, ikke? Minder lidt om de skattefinansierede trilliard-hjælpepakker til bankerne. Snyltere lever som bekendt af værtsorganismens blod og livskraft. Både i Naturen og i samfundet. Rollefordelingen er klar: De internationale medicinal-, teknologi-, og banksektorer tjener pengene, særligt i ‘krisetider’, såsom terror-; finans-; klima-; corona-, og alle andre tænkelige former for fremtidige medieopgejlede kriser (raceuroligheder), hvor gældsbyrden for hver krise kun vokser yderligere for den arbejdende middelklasse og hvor selvstændige erhvervsdrivende må dreje nøglen om, hvis ikke de lader sig opkøbe af storfinansen og/eller betingelsesløst underkaster sig globalteknokraternes totalitære bæredygtighedskrav. De menige skatteydere betaler som vanligt for festen (med deres tid; med deres helbred; med deres pensionsopsparinger; med den permanente inflations uafbrudte realløns- og levefodsænkninger; med tabet af deres etnokulturelle hjemlighed samt indskrænkningerne i deres borgerrettigheder).

Arbejdsløse og uformuende kommer under den ‘nye norm’ til at stå med valget mellem (a) digital borgerløn på betingelser (registrering; overvågning; vaccinering, senere chipning og sterilisering), (b) lakajtjeneste som STASI 2.0 opsporingsagent/angiver for systemet eller (c) den lovløse, fuldkomne udgrænsning fra samfundet.

Vaccinefremstillingen skal ‘speedes op’, læser, hører og ser man gentaget overalt i systemmedierne, og alle de bureaukratisk usmidige, præ-corona sikkerhedsstandarder, der så unødigt har hæmmet BigPharmas og forskningens filantropisk uegennyttige, verdensfrelsende laboratoriearbejde, bør derfor hurtigst muligt lempes, slækkes og strømlines (egentlig helst ryddes helt af vejen) på grund af p(l)andemi-katastrofens fantastiske (medie)omfang. Samtidig må og skal undtagelsestilstandens strengt nødvendige hastekrav til tidsubegrænset adfærdsregulering af borgerne indfris via de lige så akut påkrævede tids- og magtubegrænsede beføjelsesudvidelser til myndighederne.

De uendeligt samarbejdsvillige lockdown-lemminger vil gladeligt stille sig i kø i dagevis, forskriftsmæssigt socialdistanceret, for at blive injiceret —ligegyldigt med hvad. At stille spørgsmål til; på egen hånd at undersøge eller blot overveje hvilke stoffer man monstro måtte blive injiceret med, er for den veltrænede vesterlandske zog-undersåt spild af dyrebar tid; tid der kunne bruges på fornuftigere ting såsom e-hjemmearbejde eller streaming af de nyeste serier, og noget som kun paranoide tankeforbrydere i onde sammensværgelsesteoretiske kredse kunne finde på. Som uuddannet ikke-ekspert vil man jo mangle de nødvendige videnskabelige forudsætninger for at kunne beslutte, hvilke sundhedsfaglige dispositioner der til enhver tid skal træffes vedrørende ens eget og ens familiemedlemmers liv og legeme(r).

Selv hvis samtlige forudgående i vaccinekøen inden for lemmingens tågede synsradius segnede om straks efter at have modtaget eksperimentalvaccinen, og ligblegt lå ubevægelige tilbage på jorden efter at have undergået samme rækkefølge af samme type voldsomme rysteture og krampeanfald, må det befrygtes, at den velafrettede netflix-zombie stadig ville trække overbærende på skulderen og smilende rulle ærmet op for, med uantastet samfundssind og fuld af usvækket tillid til ekspertvældet, troskyldigt at skræve hen over de stadig varme ligdynger for, så hurtigt som muligt at kunne indtræde i teknoteltets eller supersygehusets antiseptiske (st)atmosfære og dér, endelig, lade sig injicere med mirakeleliksiren af de autoritativt udseende, dygtige, unge og sterilt uniformerede myndighedsrepræsentanter [eller alternativt af en tekno-ufejlbarlig robot].

Det er dødsens alvor nu. Globalteknokraternes angreb på civilbefolkningerne verden over er gået ind i en ny og hidtil uset aggressiv fase, hvor boligens og legemets ukrænkelighed, frihedens sidste bastioner, propaganda-beskydes fra alle vinkler og undermineres af konstant smart-teknologisk AI-overvågning for endelig at kunne bestormes af medicinal-teknokratiets sjælløse lejetropper … det hele retfærdiggjort i p(l)andemi-krisens navn.

Der forberedes interneringslejre for dissidenter (‘højreekstreme’, ‘anti-vaxxere’ og spredere af ‘fake news’) samt teknofarmaceutisk massesterilisation i de lande/områder, hvor ‘myndighederne’ kan slippe af sted med det. Indtil videre afprøves den danske befolknings grad af lydighed og apati med indledningsvis tale om ‘hjælp til frivillig selvisolation’ på tomme hoteller, feriecentre o.l. De første tests ved opsøgning af borgere i deres private hjem(!) er allerede gennemført. De 3000 ældre nordjyder der blev besøgt af testpatruljerne var heldigvis næsten alle samarbejdsvillige, kunne statsmedierne oplyse os om. Og der var selvfølgelig ikke tale om tvang. Bare venlige opfordringer fra BigPharma-teknokraterne til de fornuftige ældre medborgere om at gøre det videnskabeligt ansvarlige og lade de friske lægestuderende rode rundt i deres mundhuler og tage deres blod; nødvendige DNA-prøver, som det internationale videnskabelige samfund herefter kan bruge i deres fortsatte altruistisk eksperimenterende velgørenhedsarbejde.

Under dække af ‘sundhedskrisens’ undtagelsestilstand ændres lovgivningen diskret efter det globalplutokratiske teknotyrannis anvisninger, mens højintens 5G mikrobølge-/overvågnings-/ansigtsgenkendelsesteknologi udrulles planmæssigt. Samtidig hermed udfases kontante betalingsmidler, så alle transaktioner kan overvåges og fuld kontrol med de umyndiggjorte, evnesvækkede borgeres købekraft, og dermed overlevelsesevne, opnås.

Masseindvandring, feminisme, hedonisme, usædelighed, alkoholisme, p-piller, raceblanding, homoseksualitet og, senest, kønsudjævnings-/transkønnetheds-dagsordnen samt den allestedsnærværende smart-tech hypnose har alle haft samme virkning, hvis ikke samme hensigt: Gradvist at mørne og svække de vestlige landes etnonationale mod-standskraft således, at det (de) afgørende samordnede angreb (såsom det [de] igangværende BigPharma-/BigTech-statskup [overalt i verden]) så meget desto lettere vil kunne sættes ind, uden at de lammede og forvirrede befolkninger, splintret til sygelige, demoraliserede, adspredte, let manipulerbare, isolerede enkeltindivider uden familiens, ægteskabets, slægtens eller den solidarisk etnonationale kulturs ubetingede rygdækning, formår at ænse, erkende omfanget af disse svigefulde angreb, endsige vil kunne magte at yde nogen nævneværdig modstand herimod. Nu mangler vi bare at regimet systematisk begynder at løslade volds- og sædelighedsforbrydere, sådan som terrorregimet i 1790’ernes Paris og deres bolsjevikiske arvtagere for hundrede år siden gjorde det i Rusland, i München og i Ungarn.

Noget af det mest forfærdende ved de seneste måneders massepsykose i Danmark har været at iagttage befolkningens nært fuldkomne underkasten sig eksperttyranniets befalinger. En afgørende rolle i dette ulyksalige massebedrag har medierne; de lokale formidlere af teknokrati-drejebogens internationalt standardiserede, frygtpornografiske budskaber selvsagt spillet.

Ved daglig radiolytning har denne iagttager endnu til gode at erfare blot ét eneste tilfælde af ægte kritisk journalistik. Al hidtidig foragt for og mistillid til journaliststanden er tifoldigt bekræftet.

Det har ikke skortet på selvudnævnt kritisk journalistik, selvfølgelig. Mønstret har helt fra starten af ‘coronakrisen’ været det samme: I de få pauser man fra tilrettelæggere og produceres side åbenbart har fundet ønskelige for lejlighedsvis at bryde standardsignalets monotone dronen af den ubetingede servile velviljes logrende BigPharma-heppekor … har såkaldt kritiske journalister ‘kritiseret’ regering og myndigheder for, vent på det: ikke at gå langt nok i den tekno-medicinsk-totalitære strategi à la Sozialistische Einheitspartei Dänemarks.

Ingen fra systemmedierne har så vidt vides endnu formastet sig til at kritisere BigPharma eller BigTech. Alle apparatjik-journalisternes spørgsmål, indslag, reportager, artikler, interviews og/eller kommentarer har derimod, så langt denne iagttagers daglige opmærksomhed på systemmedierne har rakt, direkte eller indirekte, understøttet de lægevidenskabelige autoriteters særdeles tvivlsomme legitimitet.

Et andet tilbagevendende eksempel på den bedrageriske pseudokritik er, når undværlige marionet-politikere kritiseres for ikke at have lyttet tilstrækkelig opmærksomt og ærbødigt til de videnskabelige myndigheders orakelråd. Altid får den hellige videnskab lov til at henstå urørt på sin piedestal af uangribelig ekspert-autoritet. Læg vel mærke til mønstret. ‘Kritik’ fra den korrupte systempresse rammer altid omhyggeligt uden om teknovidenskaben. Dette besynderlige tabuiseringssyndrom kan iagttages dagligt, men anskueliggøres måske tydeligst ved Henrik Qvortrup’s i sig selv ganske vist relevante spørgsmål, rettet mod statsministerinden, medio maj 2020. Man bemærker mønstret. Det er, selv når bølgerne tilsyneladende går højt og en (folkevalgt) autoritetsfigur endelig kritiseres, alligevel netop de tilladte mål: Ministrenes dømmekraft og regeringens dispositioner, der sigtes til; ikke de oligarkisk udpegede, lægevidenskabelige fakta-pavers autoritet —og aldrig videnskaben selv. Det er her selvcensurens grænse, bevidst eller ubevidst, drages, også af systemjournalister af den mindst ringe type som Qvortrup.

Vi lever i et verdensomspændende tekno-plutokrati. Ministre og statslige embedsmænd er let udskiftelige frontfigurer og erstattelige administratorer af varierende (begrænset) indsigt og meddelagtighed i de egentlige globale magthaveres (den progressivistiske viden[gal]skabs psykopatiske ypperstepræster og finansfyrsternes) væsen, hensigt og historisk veldokumenterede forbryderiske forehavender.

 

 

De danske systemmedier har altså ikke blot svigtet i deres rolle som magtkritisk instans, men desuden virket direkte agiterende for en skærpelse af de i forvejen dekreterede og iværksatte statslige tiltag*, og dermed reelt ført propaganda for en gennemtvungen fuldbyrdelse, ikke bare af den allerede rådende globalteknokratiske dagsorden, men for tildeling af yderligere beføjelser til myndighederne og for anvendelse af en magtfuldkommen hensynsløshed i forhold til borgernes frihedsrettigheder, som ligger om muligt endnu længere ude på det politiske spektrums hastigt forrykkede Overton-vindue i teknototalitær, neokommunistisk retning, end regeringens linje allerede gør.

*’Statslige’ tiltag er som bekendt ofte af modellen offentligt-privat partnerskab [‘public-private partnership’], en foretrukken oligarkisk forretningsmåde, hvorved driftshæmmende beslutnings- og erstatningsansvar fortaber sig belejligt i virvaret af juridisk uoverskuelige, multinationalt udliciterede kludetæpper af indbyrdes konkurrerende, løntrykkende udbudsvindere af hoved-, mellem- og underentrepriser. I OPP er det gerne de ‘private’ (statsstøttede) virksomheders internationale aktionærer og de selvudpegede top-kommissærer på [verdens]statssiden der tager sig af profitten, mens regningen for store dele af driftsomkostningerne: for ‘partnernes’ let forudsigelige misligholdelse af de urealistisk indgåede underbudskontrakter, såsom forsinkelser, grelle arbejdsulykker og alle andre ‘uforudsete’ merudgifter, som regel ender samme sted: hos de stedlige vesterlandske skatteydere.

Pressemøderne med regeringens, politiets, sundhedsstyrelsens og seruminstituttets repræsentanter udgør et sandt overflødighedshorn af anskuelsesundervisning i og dokumentation af systemmediernes medløber-/indpiskerfunktion i den særlige danske variant af NWO-teknokratiet. DR P1’s angivelige journalistiske flagskib, ‘Orientering’, udgør et andet bundløst hav af eksempler. Presseludernes bedrageriske spørgsmål til regeringen og BigPharma-eksperterne falder som regel inden for tre følgende hovedtyper:

1. “Hvorfor går det så langsomt med/hvorfor er det så omstændeligt, at få vaccinen klar til ‘os’ (dvs. til den menige befolkning)?” 2. “Hvorfor tages der ikke flere teknologiske kontrolforanstaltninger, såsom flere tests og/eller mere STASI 2.0 smart-overvågning, i brug for at opspore virus blandt ‘os’?” og 3. “Hvorfor er jeres verdensfrelsende mirakel-medicin så dyr, når ‘vi’ nu så gerne bare vil have den og ‘vi’ alle sammen har så desperat brug for den?”.

De til bevidstløshed gentagne varianter over disse typer af spørgsmål foregiver, som det ses, alle at være kritiske. Reelt underbygger de dog indirekte (ved udeladelser) den helt afsindige automat-antagelse om teknokratiets og lægevidenskabens formodet uangribelige autoritet.

Det her kort skitserede fænomen afslører såre ildevarslende træk ved det danske samfund. Ikke blot vidner det om en rystende ringe evne til kritisk tænkning i befolkningen som helhed; om korrupte, uvidende og magtdrukne repræsentanter for statslige institutioner under fuldkommen globalteknokratisk og -plutokratisk kontrol, men desuden om et totalt fravær af integritet og magtkritik hos systempressen.

Apparatjik-mediernes rolle er ikke begrænset til spytslikkende medløberi (hvilket i sig selv ville være alarmerende nok) men antager ofte karakter af en besynderligt opviglende og udæskende nwo-avantgardisme.

Interviewgæster af varierende meddelagtighed, forhåndsudvalgt blandt gruppen af samarbejdsvillige lakajpolitikere, sindelagsscreenede akademikere og ‘naturvidenskabelige’ (doktrinært progressivistiske) forskere, får ikke blot lov til uimodsagt at opgylpe deres let forudsigelige tekno-globalistiske floskler; hele diskursen trækkes desuden i retning af mere og mere yderliggående verdensstats-totalitarisme, bl.a. ved hjælp af den ovenfor beskrevne pseudokritik.

Formen efterligner den kritiske debats forløb med spørgsmål, svar, uddybende spørgsmål, uddybende svar osv., men i virkeligheden er der tale om aldeles forlorne skindebatter, hvori alle grundlæggende antagelser (‘antiracisme’; ‘feminisme’; progressivisme; ubegrænset tillid til teknokrati og lægevidenskab) tages for givet, deles alle deltagere imellem og aldrig tilnærmelsesvis drages i tvivl.

Mange statsuddannede apparatjik-journalister er endnu mere følgagtige og ekstreme teknoglobalister end deres ligesindede verdensstatskollaboratører i politiker- og akademikerkredse. Deres funktion er at skubbe på Overton-vinduet således, at de nyeste teknototalitære og antihvide folkemorderiske retningslinjer fra FN og de jødeamerikanske universiteter normaliseres hos danske lyttere og seere.

Covid19-skuespillet har været beskæmmende, gruopvækkende og tåkrummende uværdigt i en grad, der vanskeligt fyldestgørende lader sig beskrive. Skabelonen; de bedragerisk manipulerende propaganda-redskaber som løgnemedierne har brugt og stadig bruger til masseindoktrinerende varetagelse af deres teknokratiske herrers verdensstatsdagsorden, med p(l)andemi-krisen som alibi, genkendes imidlertid let som genbrugt standardmåde, når fokus skifter til andre globalt koordinerede nyhedshistorier med passende dæmoniserings- og/eller demoraliseringspotentiale for Vestens hvide befolkninger.

Hvorfor tillader frie danske folkefæller overhovedet [verdens]statslige ‘myndigheder’ at diktere deres færden og adfærd?

—Kunne det monstro være fordi familiens; slægtens; ja, den enkelte borgers egen myndighed gradvis, over årtierne, er blevet udhulet; svækket; forkrøblet?

Måske det vi har været og stadig er vidner til under p(l)andemi-krisen, er, at systemets hjælpsomme, teknovidenskabelige ekspert-autoriteter, personliggjort ved STASI-Mor Mette og Homo-far Brostrøm, både symbolsk og reelt, træder i stedet for familiens naturlige autoritet —i stedet for slægtens erfaringsoverlevering. Denne stedfortræderfunktion kan finde sted, så længe der er et tomrum for den teknokratisk-videnskabelige erstatningsautoritet at udfylde.

Måske tekno-autoriteter, ‘statslige’ såvel som ‘privatkapitalistiske’ (grænsen er efterhånden blevet så flydende, at sondringen sjældnere og sjældnere giver mening), hvis ikke de møder beslutsom modstand fra et årvågent folkefællesskab af selvberoende, historisk bevidste og magtkritiske borgere, ender med også at glide ind som erstatning for det enkelte menneskes selvstændige dømmekraft og tænkeevne.

Danskernes personlige myndighed, dvs. vores selvbestemmelse og råderet over eget liv, forvitrer planmæssigt, i takt med udviklingen, men hvad gør det? —nu har vi teknostatens myndigheder til at tage vare på os og til, på faktuelt og videnskabeligt grundlag, at beslutte hvilke og hvor mange BigPharma-eksperimentalvacciner vi og vore spædbørn skal have indsprøjtet på hvilke tidspunkter og til at påbyde og specificere hvor, hvornår og under hvilke omstændigheder vi må færdes udendørs, i det samfund vi og vore forfædre selv har bygget. Så vi ikke bliver syge og belaster sundhedssystemet.

Den progressive teknoudvikling iler nemlig hele tiden så hastigt henimod højere og højere effektivitet, at ‘vores’ myndigheder, gennem rentable rækker af fremskridt, det ene mere disruptivt end det andet, inden for algoritmer, maskinlæring og kunstig intelligens, i agilt og synergistisk samarbejde med det globale erhvervslivs mest innovative og visionære ledere, kan vejlede og nudge os frem til netop dén adfærd de videnskabelige autoriteter sammen med AI har regnet sig frem til er bedst, for samfundet og for os selv, helt uden at vi bemærker det. —Så vi er fri for at bekymre os.

Og vi har jo selv valgt at købe og betale for brugen af vores personlige smartphones og for alle vores andre IOT-gadgets, som letter tilværelsen så meget for os, og som vi slet ikke kan undvære. Specielt ikke i fremtiden. Nu viser det sig så bare, tilfældigvis, at smart- og IOT-teknologien, ud over at få vores travle hverdag til at hænge sammen, også kan hjælpe os med at lade os overvåge. For vores egen sikkerheds skyld. Så vi ikke smitter hinanden. Med farlige sygdomme. Fra naturen.

 

 

Måske der findes en samfundslovmæssighed, der forudsiger at borgernes privatliv, frihed og selvbestemmelse som regel står i omvendt forhold til myndighedernes institutionelle magt (i nærværende tilfælde de farmaceutisk-globalteknokratiske, i økonomisk forstand neofascistiske [dvs. statsligt-privat korporative, tekno-plutokratisk monopoldannende] myndigheders).

Lad os prøve at anskue hele affæren ud fra en logisk betragtning. P(l)andemien er, hvad enten der blot er tale om en medieopgejlet sæson-influenza; om den skulle være undsluppet et medicinsk laboratorium ved et uheld eller med forsæt … ankommet hertil ad teknologiens veje. Selv hvis vi antog systemmediernes drejebogsudlægning som sandheden, og dermed forudsatte at ‘Corona-virus’ skulle være opstået tilfældigt, på en markedsplads i en kinesisk millionby, ville det i sidste ende stadig være en teknologi-afledt pestilens, forårsaget og betinget af, i dette tilfælde, (1) Han-mongolernes uafladelige teknologisering og urbanisering af deres omgivelser og (2) den interkontinentale, kommercielle, passager-jetflydrevne spredningsevne (herunder af infektionssygdomme).

Og hvori består så kuren, eller rettere: behandlingen, ifølge den herskende, kommercielt drevne, men dog alligevel statsstøttede, tekno-medicinske nomenklatura? Fællesnævneren for løsningsforslagene er næppe overraskende: anvendelse af teknologisk-institutionelle, herunder de multimilliardindbringende farmaceutiske, midler.

Covid19-ramte patienter kommer jo i respiratorbehandling, fortæller medierne os. Sikke godt og betryggende at sundhedsmyndighederne har så avanceret og højeffektivt medicinsk-teknologisk isenkram til rådighed på vores supersygehuse, til at helbrede de syge med, tænker vi alle imponeret.

Men de Covid19-smittede må sandelig også være alvorligt syge, når sundhedsteknokraterne må ty til akut opkobling til respiratorer, altså åndedrætsmaskiner —en behandling der trods alt må høre til i den alvorlige ende af listen over ambulante indgreb. Utvivlsomt en såre farlig og frygtelig og forfærdelig sygdom der følgelig må være tale om.

Men … måske det også er en smule farligt … at blive lagt i respirator. Kunne det tænkes, at kuren (behandlingen) også her, som mundheldet lyder, er værre end sygdommen?

Hvad indebærer det mon egentlig ‘at blive lagt i respirator’? Er der mon tale om en rutinemæssig, regelmæssigt helbredende behandlingsform, som trygt kan udføres af det dertil uddannede personale, hvis bare man har de fornødne apparater stående?

Nej, respiratortilkobling er et yderst kompliceret og, frem for alt, risikabelt indgreb. Der indføres slanger ned gennem patientens svælg, igennem hvilke lungerne skiftevis tømmes og fyldes ved maskinel udsugning og indpumpning af ilt. Alternativt åbnes der kirurgisk ind til luftrøret, gennem halsen. Det hele under fuld narkose, dvs. en slags kunstigt induceret koma. Indgrebene er notorisk livsfarlige og udgør et lægeligt minefelt af risici, der sædvanligvis kun betrædes i håbløse og desperate tilfælde, som en stakket, aller sidste livsforlængende frist, inden den sikre død.

Så måske respiratorbehandlingerne i sig selv kunne forklare nogle af dødstallene; tal som i månedsvis er blevet anført og gengivet monokausalt i den overvejende sensationalistiske medløberpresse, som ‘Corona-relaterede’ o.l.

Ældre mennesker i risikogruppen for influenzasmitte lider typisk af en hel række skavanker og kroniske sygdomme, der forringer deres immunforsvar og dermed gør dem særligt sårbare, ikke bare over for Covid19-virus, men vel også for andre typer af legemlige belastninger, såsom eksempelvis … under fuld narkose at få deres åndedrætsorganer tilsluttet en slags industristøvsuger, via slanger ført ned gennem svælget og/eller kirurgisk åbning til luftrøret gennem halsen.

Hvad er respiratorbehandling i virkeligheden andet end en mekanisk sammenkobling af menneske og maskine?

En overvejende analog, kadaverflænsende forening, ganske vist: tættere i sin bloddryppende, komatøse tvangsmekanisering af legemet på Mary Shelley’s Frankenstein, end på transhumanisterne Kurzweil’s og Istvan’s sterilt-utopisk-digitale kropsopløsning i ‘singularitetens’ neurale netværk. Men stadig netop dette: en maskinisering og dermed en teknologisering af legemet. Selve vejrtrækningen; åndedrættet, en for mennesket så grundlæggende og central, ja endda mytisk livsfunktion, overtages derved … af maskinen. Kan det næsten blive mere symbolsk for naturfremmedgørelse?

Naturen er farlig. Andre mennesker er farlige. Det er farligt at trække vejret. Det er farligt at røre ved noget eller nogen uden beskyttende latex-membraner og/eller konstant tvangspåsmørring af antiseptiske midler. Redningen fra alle de farlige smittekilder ude i naturen og fra samværet med andre mennesker ligger i de teknologiske hjælpemidler. I apps’ene; i IOT, i AI-databehandlingen og selvfølgelig i vaccinen, som vi alle venter på.

Hvis en ældre medborger først er ramt af naturpesten er der ikke meget andet at gøre for frontmedarbejderne ude på supersygehusene, end, hurtigst muligt, at få koblet vedkommende op til en respirator. Men sygdommen er bare så fantastisk udspekuleret og farlig, at selv denne helt nødvendige teknologiske hjælp, som er så sundhedsfagligt velbegrundet og fjerner den smittede så langt som overhovedet muligt fra alle smittefarerne, ude i naturen og ude i samværet med andre mennesker, bare ikke rigtig kan gøre noget for dem alligevel. —Gid dog videnskabsfolkene snart kunne få den vaccine klar.

Det skal ikke her postuleres, at samtlige læger og sygeplejesker der tager del i respiratorbehandlingen af sårbare, ældre Covid19-patienter, er vidende medsammensvorne i et globalt, teknorituelt, sadistisk massemedlidenhedsdrab på de gamle. Måske det overteknologiserede samfund på et tidspunkt bare bliver så hypermaskinelt; så fremmedgjort fra dets oprindelige forbundethed til Naturen og så umenneskeligt, at der, mere eller mindre ‘af sig selv’, opstår visse ustyrligt accelererende, selvforstærkende kræfter der, så at sige, suger de svageste; de mest modstandsudygtige individer ind i sig; ind i en kæmpemæssig digitalt-institutionaliseret, giftspyende kødhakkermaskine, uden at størstedelen af de involverede parter behøver være synderligt bevidste om, hvad de foretager sig (eller følgerne heraf). Hvis en sådan elektrificeret malstrøm af aggressivt kannibaliserende selvteknologisering af samfundet fik lov at løbe løbsk, ville dens blinde katastroferidt imidlertid let kunne udnyttes til tyranniske formål af et fåtal af sadistiske psykopater, såsom f.eks. de nuværende globalplutokratiske tekno-magthavere, hvis karakteristisk utålmodige trang til forhastet indførelse af stedse mere naturfremmedgørende og naturødelæggende teknologi tilsyneladende aldrig mættes.

Iagttagelsen af de selvforstærkende og altfortærende egenskaber ved den her beskrevne teknologiseringsmalstrøm indebærer hverken fornægtelse eller nedtoning af et bagvedliggende menneskeligt ansvar. Der findes jo uomtvisteligt bevidste aktører og agenter, der aktivt og med fuldt overlæg arbejder på at teknologisere menneskeheden i endnu mere udpræget grad end tilfældet allerede er, og således søger at fjerne os endnu længere fra Naturen. Ud over de velkendte (og mindre kendte), til dels kommercielt drevne BigTech-selskaber bør man her holde øje med tentaklerne fra Singularity University; de forskellige transhumanistiske selskaber samt de medicinsk-teknologiske fakulteter (‘biotech’; ‘life science’; genteknologi; kloning osv.) rundt omkring på universiteterne.

Erkendelsen af at fænomenet teknologisk selvaccelereration eksisterer (som indtræffende efter en tilstrækkelig kritisk masse er opnået; efter en skæbnesvanger tærskel er overskredet ved menneskeudført forberedelsesarbejde) påhæfter vel netop de ansvarlige herfor med større snarere end mindre skyld for deres handlinger. Ildspåsætteren er stadig ansvarlig for følgerne af hans ugerning, også selvom han personligt ophørte med, for egen hånd aktivt at sprede flammerne, længe inden nogle alvorlige brandskader skete. Desuden har de mest afsindige (og mest toneangivende) af transhumanisterne i årtier talt åbent om deres hensigter netop i retning af at fremkalde en sådan uigenkaldeligt selvaccelererende tekno-malstrøm: ‘singulariteten’.

En tilstrækkelig stor pulje af egosvage, medgørlige, demoraliserede, autoritetstro, naturfremmedgjorte (tvangsdigitaliserede) og korrumperbare medløbere har indtil nu, som under ethvert tyranni, stadig været en nødvendig forudsætning for at nwo-psykopaterne kan lykkes med deres teknototalitære foretagende. I takt med at AI-robotterne udvikles må det forventes, at de mest kynisk samvittighedsløse globalteknokrater og -plutokrater, samt disses medsammensvorne blandt korrupte politikere, grådige finansfolk og top-apparatjiks i systemmedierne, imidlertid vil søge at aftrappe deres behov for menneskelige medløbere. Her kommer gradvis sterilisering (og selvsterilisering), ved sociokulturelle såvel som medicinske og miljøkemiske midler, ind i billedet som den mest sandsynlige (mindst åbent konfrontatoriske og mest omkostningseffektive, ja endda rentable) strategi. Meget af en sådan trinvis befolkningsformindskelse vil blive (bliver allerede) forsøgt retfærdiggjort ved de fra skolealderen indprentede slagord om grøn omstilling; bæredygtighed og opfyldelse af FNs verdensmål, alt sammen for at redde klimaet og verden fra undergang, selvfølgelig. –Hvad ser vi ske i alle de vestlige samfund? Fertilitetsraterne og sædkvaliteten styrtdykker hos de oprindelige befolkninger. Unge kvinder afsværger klimabelastende moderskab. Færre og færre vesterlændinge sætter børn i verden —og nærmest ingen uden det teknomedicinske systems ‘hjælp’.

Men når alt kommer til alt venter vi selvfølgelig alle sammen på en vaccine, ikke sandt? Det er i hvert fald den næsten ufatteligt uansvarlige og spytslikkende formulering, som tjenstvillige radiojournalister og deres apparatjik-‘ekspertgæster’ på begge de skatteyderbetalte kanaler har afliret igen og igen, uden en eneste gang, over et forløb på flere måneder, at have givet plads til vaccineskeptiske stemmer. —‘Vi venter alle sammen på vaccinen’.

Der kan meget vel her være tale om en egentlig neurolingvistisk formular, altså en fra centralt hold (WHO?) forudaffattet frase, der oplæses programmatisk, mere eller mindre ordret, som fra en drejebog eller et manuskript. Hyppigheden og regelmæssigheden i anvendelsen af netop denne (og lignende) gruopvækkende stupide og kvalmende infame medløbersætning(er) i statslig radio tilsiger, set i lyset af den verdensomspændende medicinsk-teknokratiske lobbys betragtelige indflydelse på systemmedierne, at dette i det mindste er sandsynligt. Selv hvis vi tager fejl, og der blot er tale om en slags tillært selvprogrammering ved gruppepsykologisk afsmitning de altid beton-ortodokse globalist- og teknokrativenlige studieværtinder imellem … kan vi stadig konstatere, at det altså er denne vending, med stort set uændret ordlyd, der vedholdende er blevet og bliver brugt. Læseren må gøre sig sine egne iagttagelser og overvejelser desangående. Som allerede nævnt henviser vi her til udsendelser på de skatteyderbetalte stationer (samme syndrom forekommer i alle aviserne; i TV og på de digitale medier). Der er således for hovedpartens vedkommende tale om formelt uddannede journalister, som man, til trods for den velkendte og veldokumenterede overforekomst af politisk skoling i kulturmarxistisk-globalkapitalistisk ensretning på de journalistiske indoktrineringscentre, alligevel må formode har haft bare en eller to lektioner i kildekritik og/eller alsidighed i formidlingen i løbet af studietiden. Men nej. Ingen afvigelser. 100% teknomedicinsk nwo-medløberi hele vejen rundt.

Det eneste man hører om vaccineskepsis i statsmedierne er når de samme udslidte psykologiske teorier fremføres, om hvordan nogle dog kunne finde på at abonnere på ‘konspirationsteorier’. Ad hominem-psykologisering af modpartens motiver og forsøg på udskamning af afvigende tankeforbrydere, der ikke følger den udstukne BigPharma-teknokratiske partilinje, er åbenbart de eneste modsvar globalistlakajerne kan frembyde, stillet overfor relevant samfundskritik eller blot konfronteret med ubekvemme spørgsmål om visse givne magtstrukturer og udviklingstræk.

Eksemplarisk foruroligende forekomster af fænomenet her, her og her.

Fremgangsmåden bruges igen og igen. Så snart emnet falder på seriøse sammensværgelsesteorier, altså på dybdegående magt- og samfundskritik; kritik der, i modsætning til systemmediernes komplet ufarlige automatpilot-angreb på de samme socialt og institutionelt godkendte klassefjender (racister; gamle hvide mænd; konspirationsteoretikere; modernitets- og globaliseringskritikere af enhver art), peger på internationale årsagssammenhænge og interessekonflikter, som verdens sande magthavere tydeligvis helst så forblev ubelyste … så forskydes systemmediernes, og dermed deres seere og lytteres, opmærksomhed, med forbavsende metodisk indøvethed, væk fra sagsforholdene og over til de velbekendte forsøg på miskrediterende tilsværtning af budbringerne. Selvfinansierede borgerjournalister, der, i deres fritid, må påtage sig at udføre det arbejde, som de perfidt svigtende systemjournalister får deres faste hyre for, dvs. egentlig magtkritik ved afdækning af interessesammenfald blandt verdens sande overnationale magthavere, bliver herefter genstand for uendelige pseudo-akademiske overvejelser, indviklede adfærdspsykologiske teorier og motivgranskende ad hominem forklaringer (afsporinger).

Det vanlige systemtro korps af universitetsansatte psykologer og sociologer hidkaldes nu for beredvilligt at supplere diskursen med ‘forskningsresultater’ og ‘videnskabelige fakta’ fra deres ligesindede, folkemorderiske kulturødelæggere på de neomarxistiske fakulteter i USA. Skatteyderbetalte ‘eksperter’, i virkeligheden en slags professionelle, dybt magtkonforme langtidsbistandsklienter, fuldkommen åndeligt ensrettede i deres let forudsigelige progressivist-floskler og søvndyssende doktrinære afhandlinger, som de i en uendelighed skriver af efter hinanden (for andres penge), kommer således de intellektuelt letbenede fluevægter-journalister til undsætning … og analysen; granskningen, ikke af de internationale magthaveres motiver, nej-nej; deres bevæggrunde og hensigter er ganske uinteressante og helt irrelevante for vore dages fnisende gymnasiepige-journalister og deres snothjernede forbundsfæller på universiteterne —nej, analysen af budbringerne af kritikken af magthaverne kan nu begynde i det legitimerende skær fra imponerende akademiske titler.

Mønstret er altid det samme. Netværk af multimilliardærer med intime forbindelser til toppen af international politik, samt dele af lægestandens og lægemiddelbranchens åbenlyse interesser i at holde medicinalindustriens skadevoldende virke og belastende forhistorie skjult … disse sammenhænge friholdes altid omhyggeligt for journalisternes (og akademikernes) ‘nysgerrighed’. Ja, for de internationale CEOs; NGO-kommissærerne med skatteyderbetalte gager og alle bestyrelsesformændene i den globale finanselite er jo hipster-journalisternes trendy venner og vores allesammens progressive verdensfrelsere. Elon Musk, Bill Gates og de andre topfigurer inden for den statsstøttede, globale teknokapitalisme er innovative iværksættere med samme fremsynede meninger og overbevisninger og fulde af lutter gode hensigter, akkurat som hipster-journalisterne selv; det er folk som man uden videre fuldt ud kan stole på og hvis ædle motiver kun bagstræberiske og uvidenskabelige konspirationsteoretikere kunne finde på at beklikke. Fortilfælde for kriminalitet blandt meningsfællerne i silicon valley og NWO-multi-milliardær-kredse er øjensynligt ikke noget man vægter så tungt hos journalister.

Sidste år (2019) producerede P1 en føljeton, en såkaldt ‘mockumentary’, hvortil man havde hyret skuespillere(!), der skulle foregive at være konspirationsteoretikere, altså bogstavelig talt spille rollerne som sådanne —selvfølgelig manuskript-udstyret med et passende odiøst repertoire af afsindige, ganske utroværdige tvangsforestillinger og dertilhørende let psykotisk/forvirret-pueril stemmeføring. Først i slutningen af sidste afsnit i serien havde DR P1 desværre mulighed for at oplyse lytterne om, at de medvirkende i serien i virkeligheden var betalte skuespillere og at hele historien således, bogstavelig talt, var … opdigtet.

DR (og de andre skatteyderbetalte medier) afviser at medinddrage vaccineskeptikere i den offentlige samtale om vacciner og nægter i det hele taget at give taletid til kritikere af det global-teknokratiske system, men man vil gerne bruge skatteydernes penge på bevidst at falsificere modpartens stilling ved at hyre skuespillere til bedragerisk at præsentere direkte opdigtede fantasi-forestillinger om, hvad de fraværende (bortcensurerede) konspirationsteoretikere mener … uden på forhånd at oplyse lytterne om bedraget. En mere nøjagtigt dækkende, metodisk anskueliggørende og udpenslende eksemplarisk definition på fejlslutningen stråmandsargument skal man i sandhed lede længe efter.

DR og Radio4 (og til for nylig Radio24syv) benytter sig selvsagt rutinemæssigt netop af stråmænd, når de, selvfølgelig uden medvirken af konspirationsteoretikere selv, fuldkommen frit fortolker på og udlægger disses motiver og synspunkter efter behov. Men P1 har alligevel indtil videre sat standarden for professionel løgnagtighed og uvederhæftig, forsætligt vildledende medløber-journalistik med deres ikke-deklarerede ‘mockumentary’-serie på adskillige afsnit, komplet med skuespillere hyret til det ene formål at diskreditere og sætte konspirationsteoretisk samfundskritik i et dårligt lys. Man tror det er løgn, men det er det ikke. —Så uhæderlige, manipulerende og foragtelige er de statsansatte apparatjik-journalister vitterligt. Fuldkommen afvisning af enhver diskussion angående de saglige argumenter og stædig, ofte bevidst bedragerisk benægtelse af de hundredevis af, ved retsakter gennemdokumenterede, alvorlige vaccineskader.

Der kan ikke være tale om blot naïve eller uvidende mediefolk. Løgnene, de ensidigt tendentiøse fordrejelser og fortielserne kan ikke længere undskyldes med vankundighed. Man kan umuligt være uvidende om vaccine-industriens alvorlige og beviselige skadevirkninger over adskillige årtier, med mindre man aktivt censurerer sig selv og sine kolleger; med mindre man med forsæt ser bort fra åbent tilgængelige kilder og relevant bevismateriale.

Konklusionen er uafviselig og uomgængelig: Vi har at gøre med fjendtligt skadevoldende agenter, der, til trods for at deres skatteyderbetalte løn kontraktligt (og moralsk) set forpligter dem til, på upartisk vis og ved alsidighed i dækning og kildevalg, at oplyse danske borgere om alle relevante samfundsforhold, alligevel, aktivt og mod bedre vidende, konsekvent søger at skjule og fortie medicinalindustriens og korrupte lægers let dokumenterbare skyld i utallige sagesløse menneskers ødelagte liv, grundet vaccineskader.

Adskillige erstatningssager fra USA og Storbritannien, hvor forældre til permanent vaccineskadede børn (herunder permanent invaliderende hjerneskader [‘autisme’] og lammelser, men også flere tilfælde af dødsfald) har sagsøgt både læger og vaccineproducenter og fået medhold i retten, er frit tilgængelige og bl.a. retsakter desangående kan tilgås uden større problemer ved simple internetsøgninger af få minutters varighed. Men nej. Man nægter fra systemmediernes side, med ganske få undtagelser, at se i retning af BigPharmas ekstremt lukrative overvaccinering, selvom det må formodes, at oprigtigt magtkritiske journalister derved kunne få adgang til veritable dokumentations-guldgruber, med antagelig kærkomment potentiale for faglig interessant afdækning af korrupte magteliters lyssky foretagender samt tiltrængt belysning af det mildest talt mærkværdige (skandaløse) mønster af løntunge karriere-karruseller og gensidig interessevaretagelse på tværs af medicinalindustri, international politik og massemedier.

 

 

Måske utilbøjeligheden til at udføre såkaldt graverjournalistik netop på dette felt, såvel som på andre følsomme, ‘sammensværgelsesteoretiske’ områder (historier om de internationale pædofilinetværk, med tråde til magtfulde kredse blandt ledende globalist-politikere og langt ind i medie-/underholdningsbranchen forekommer f.eks. bemærkelsesværdigt sjældent i systemmedierne) skyldes, at den behagelige og vellønnede stilling med gunstige ferie- og pensionsforhold i vinteropvarmede og sommer-airconditionerede studier, kantineordning, afslappede redaktionsmøder og de festligt våde jule-/påskefrokoster i meningsfællers lag, i så fald hurtigt ville kunne komme i fare. Journalisterne er altså enten korrupte, uansvarlige lakajer i den globalteknokratiske fjendes sold eller idioter. Logisk set er der ikke andre muligheder.

Men … vi venter allesammen på vaccinen. Og fremstillingen af vaccinen kan selvfølgelig kun gå for langsomt. Men så er det godt, at vores allesammens journalister er så flinke til, på befolkningens vegne, at skynde på de travle og selvopofrende og velgørende videnskabsmænd og medicinaleksperter og myndighedsrepræsentanter, for at få hele processen speedet op, så vi bare kan vaccinen, uden alle de omstændelige og langsommelige og unødvendige testprocedurer. Det er jo dét, vi allesammen venter så utålmodigt på. –Så vi kan blive reddet af videnskabsfolkene og eksperterne og myndighederne.

Det eneste det kræver, for at vi sammen kan overvinde sygdommen, er, at vi passivt og tillidsfuldt venter på, at de internationale eksperter i USA og Israel har forsket færdig og fået udviklet og masseproduceret og markedsført en teknofarmaceutisk mirakel-eliksir til os, som vi så bare skal møde op på det rigtige sted og lade os selv og vore spædbørn injicere med, lige så ofte og i lige nøjagtig de doser som eksperterne siger.

Det er sandelig betryggende hvordan udviklingen og eksperterne sådan kan frelse os, hvis bare vi allesammen gør som der bliver sagt fra de videnskabelige autoriteters side. Og så bliver alt godt. Vi skal bare altid huske på, at der til enhver tid kan opstå en ny slem virus, ude i naturen, måske en mutation, eller en anden eller tredje eller fjerde eller femte bølge, selvfølgelig. Man dét har eksperterne og forskerne også styr på. Så gentager vi bare processen og får hasteproduceret nogle nye mirakel-vacciner. Det handler jo om at bekæmpe sygdommen. Med teknovidenskabens hjælp.

I mellemtiden er det heldigt at vi har alle vores gadgets og trådløse IOT-teknologi til at ‘forbinde’ os med hinanden. Takket være teknologien og dens usynlige magi, der svæver harmløst rundt omkring os med bedre og bedre båndbredde og livreddende opsporingspotentiale til følge, kan vi holde den menneskelige kontakt ved lige. Ja, vi må alle lære at forbinde os på afstand i en tid, hvor sygdomme uden symptomer hærger samfundet.

Som Thomas Jefferson (1743-1826) bør enhver frihedselskende mand eller kvinde til stadighed ihukomme grunderkendelsen, at når borgerne frygter staten, da hersker tyranniet; når staten imidlertid frygter borgerne, da råder friheden.

Det var vist også Jefferson der mindede os om, at den statsmagt der er stor nok til at opfylde alle vore behov og give os alt vi behøver, også er stor nok til at berøve os alt hvad vi ejer.

Apokalypse betyder på græsk åbenbaring, afsløring eller afdækning. Interessant er det da også at erfare hvorledes Covid1984-fænomenet afdækker mangt og meget ved magt- og interesseforholdene i Danmark (og i Vesten som helhed). Måske katastrofen, som den oprindelige græske oversættelse af det ord antyder, bliver et erkendelsesmæssigt vendepunkt for mange hidtil vantro iagttagere.

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

PANDEMI-HYSTERI DANNER GROBUND FOR TEKNOTYRANNI

 

 

Der findes i hundredevis af ultra-avancerede militære laboratorier overalt i denne verden. Fænomenet er ikke begrænset til Vesten. Forskere ved disse (inklusive mange af deres højtuddannede kolleger ved civile laboratorier) arbejder målrettet på udviklingen af stedse mere dødbringende biologiske og kemiske våben. Om COVID19 hører til i denne kategori, kan ikke fastslås med sikkerhed. –Men muligheden kan, logisk set, ikke afvises.

Under alle omstændigheder er det åbenlyst i BigPharmas og kyniske globalteknokratiske magthaveres interesse, at kunne henvise til verdensomspændende trusler, disse være sig virkelige, syntetiske eller opdigtede, såsom netop pandemier, når nye totalitære tiltag over for de autoritetstro befolkninger skal retfærdiggøres.

Sammenhængen er værd at overveje og giver i hvert fald denne iagttager anledning til alvorlig bekymring om, hvor grænsen for staters magtudfoldelse bør trækkes. Mængden af påskud for udøvelse af totalitær, enevældig magt er tilsyneladende uendelig. Med den verdensomspændende mediebevågenhed som hysteriforstærker vil der bestandigt kunne peges på katastrofer eller farlige trusler af forskellig art, der, efter teknologi-forblændede og/eller korrupte magthaveres mening, vil kunne begrunde og undskylde strengere og strengere nødforholdsregler og af omstændighederne ufravigeligt påtvungne ekspert-indgreb … for at beskytte civilbefolkningen og varetage almenvellet, selvfølgelig.

Taget den accelererende medicinsk-videnskabelige udvikling og tyranniske magthaveres mindre end flatterende historiske synderegistre i betragtning, er det nok bedst at iagttage forsigtighedsprincippet og derudfra både sætte og håndhæve særdeles faste grænser for teknokratiske myndigheders (statslige såvel som privates) beføjelser. –De sætter dem sjældent selv.

På et helt overordnet plan viser COVID19 og de utallige andre former for sygdoms-spredning forbundet med postmodernitetens interkontinentale folkevandringer, uagtet om de enkelte vira eller bakterievækster så måtte være kunstigt fremstillede eller ej, at grænseløs globalisering virker problemforværrende.

Udgivet i Uncategorized | 8 kommentarer

FENTANYLFORBINDELSER [opdateret]

 

 

Atwill’s baggrundsartikel (om Huxley’s valg af titlen og begrebet ‘Fagre Nye Verden’) her.

 

 

 

 

 

 

 

 

Den oplevede stigning i autisme har at gøre med bedre diagnosticering … det er det hele. Det samme gælder for hjernesvulster og sterilitet. Der findes ingen årsager. Kun objektive omstændigheder og fakta. –Alt er ok. Forskerne og lægerne, de videnskabelige autoriteter, har styr på det for os. Vi kan alligevel ikke modsætte os udviklingen. Inklusion og accept af den spændende nye og berigende neurologiske mangfoldighed er vejen frem.

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

LØNTRYK AVLER MODTRYK: FINANSSNYLTERNE HAR BEDT OM DET LÆNGE | SÆRDELES OPMUNTRENDE LIVSTEGN FRA ARBEJDERKLASSEN | HAMMERSMEDEN STØTTER VARMT AKTIONERENDE DANSKE STILLADSARBEJDERE I KAMPEN MOD GLOBALKAPITALENS UMÆTTELIGE BLODSUGERE | NÆSTE RELEVANTE MÅL: PÅNY STORM MOD KOSMOPOLIT-IGLERNES HOVEDKVARTER, FONDSBØRSEN, SOM I 1918?

Satme på tide nogen slog tilbage mod de internationale spekulantvampyrer. At modstanden skulle komme fra arbejderklassen, der har de ringeste tidsmæssige og økonomiske ressourcer dertil og i forvejen bærer de tungeste byrder (i bogstaveligste forstand) for resten af samfundet, vidner om hvor bedøvet den danske middelstand og hvor korrumperet den danske intelligentsia er blevet…

note til notat: disruption går begge veje…

TILLYKKE MED INDSATSEN, GUTTER! DANSKE ARBEJDERE FINDER SIG ÅBENBART IKKE I HVAD SOM HELST … LANG GENERAL-/FOLKESTREJKE STADIG HÅRDT TILTRÆNGT. BEGIVENHEDERNE 3. DECEMBER 2019 KAN FORHÅBENTLIG VÆRE ET VIGTIGT SKRIDT PÅ VEJEN.   

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

INTERESSANT ANTIPROGRESSIVISTISK TWITTERKONTO | TEKNOKAPITALISMENS SLUTBRUGERVIRKELIGHED

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

opdateret 2.03
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

SJOVT HVORDAN UDVIKLINGEN I DANMARK PÅ FLERE OG FLERE OMRÅDER FREMSTÅR SOM UFRIVILLIG PARODI PÅ ALAN WATT’S TANKEFORBRYDERISKE FORUDSIGELSER…

Læsere med gode nerver og en veludviklet tålsomhed for det tragikomiske, kan til anskueliggørelse lytte til generaldirektøren for den velærværdige, bruxelles-baserede organisation Digital Europe, en Cecilia Bonefeld-Dahl, udbrede sig på lydefri globalist-pidgin om hvorledes gammeldags nationale strukturer stadig udgør en genstridig hindring for den ønskede digitale udvikling mod en mere agil og vækstende, innovativ teknofremtid, med fokus på flere investeringer i AI som den altafgørende forudsætning for vor fortsatte nødvendige integration i det fremtidsforbedrede globalsamfund.

Cecilia blev hygge-interviewet i statsradioens P1 Morgen forleden dag. Besynderligt nok udeblev de kritiske spørgsmål fuldstændigt. De ‘røde lejesvende’ på DR er tilsyneladende faldet noget af på den. –Eller også er de internationalistiske dagsordner fra hhv. ‘højre’- og ‘venstrefløjen’ efterhånden bare æltet så grundigt og uadskilleligt sammen til den velkendt allestedsnærværende og evigt omskiftelige konsensus-slimgrød af lige dele racefornæg-tende floskel-afliringer og på forhånd givne doktrinære progressivisme-antagelser.

I en fremtid hvor intet formodes sikkert eller forudsigeligt (ud over den støt og jævnt fremadvældende evighedsflodbølge af højteknologiske og samfundsoptimerende foran-dringer, selvfølgelig) kan vi i hvert fald se frem til én ting med absolut vished: den teleologisk betryggende forekomst af flere og flere top-professionelle, fuldkommen ligestillede ‘kvindelige’ ledere inden for de rådende teknoprogressive brancher.

Jo længere disse gruopvækkende karrierehekse fjerner sig fra Naturen og beslutsomt afsværger deres egne moderinstinkter, des ihærdigere vil de kompensere for traumet derved med demonstrativ optagethed af og selvopofrelse for businessverdenens golde teknofetichisme.

Goldhed og sterilitet er progressivt. Lissom teknologien. Lissom alle top-CEOerne i top-NGOerne. Lissom de farvestrålende reklamer på swipe-skærmen. Lissom alle hjemme-siderne med de blinkende og dansende blokmoduler.

Fremtiden er agil, siger generaldirektør Bonefeld-Dahl. Heldigvis. Hvis ikke, ville vi slet ikke kunne omstille os til den. Investeringerne i AI og Green Tech venter ikke på nogen. Vi risikerer at kineserne løber fra os. Det kræver samarbejde at konkurrere med dem. På tværs af grænser, selvsagt.  

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

GRØN OMSTILLING … TIL HVAD? FLEKSIBELT DEFINEREDE ‘KLIMAFORANDRINGER’ UDGØR DET PERFEKTE PÅSKUD FOR TOTALITÆRE GLOBALTEKNOKRATERS HEGELIANSKE SAMFUNDSHERSEN. ALT SKAL HURTIGST MULIGT TOTAL-FORANDRES I VORES PRIVATLIV FOR AT POLITIKERNE KAN NÅ AT REDDE VERDEN MED DE NØDVENDIGE INNOVATIVE, INVESTERINGSVENLIGE LØSNINGER. ALAN WATT BELYSER FÆNOMENET OG AFDÆKKER MED VANLIG UOVERTRUFFEN POLITISK-HISTORISK INDSIGT DE BAGVEDLIGGENDE ØKO-NOMISKE OG MASSEPSYKOLOGISKE SAMMENHÆNGE.

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

DANMARK A/S

Alle véd, at erhvervslivets højreorienterede neoliberalister på den ene side og de venstre-orienterede kulturmarxister i statsmedier og ved universiteterne på den anden, hver for sig udgør de yderst tænkelige yderpoler inden for det alment anerkendte politiske spektrum.

På disse diametralt beliggende yderfløje ser man virkelig grundforskellene i de ideologiske livsanskuelser aftegne sig klarest og mest kontrastfuldt over for hinanden. Hinsides disse samfundstænkningens polære udposter findes der ingen respektable synspunkter, kun ondsindet ekstremisme og racistisk fake news iblandet nogle helt afsindige og fuldkom-men illegitime antisemitiske konspirationsteorier om øglemennesker og ufo’er; skøre fantasiforestillinger alt sammen, som kun asociale og uvidenskabelige folk med fjollede sølvpapirshatte tror på.

I stedet for at hænge fast i deres typisk ræverøde og venstreorienterede forudindtagethed burde DR derfor begynde konstruktivt at bygge bro mellem synspunkterne fra disse unø-digt polariserende yderfløje. Så kunne man nemlig ankomme til et midtersynspunkt, som alle fornuftige og ansvarlige samfundsborgere kunne være enige om, således at udviklin-gen mod en stedse mere teknociviliseret og globaliseret verden kunne få lov til at fortsætte uforstyrret.

Vi har derfor brug for flere højreorienterede og liberalistisk-borgerlige CEPOS-folk i DRs bestyrelse til at rette op på den redaktionelle skævhed i Statsradiofonien. Den ideologiske balance må genoprettes ved at få erstattet nogle af de venstreorienterede antiracistiske globalister med nogle flere højreorienterede antiracistiske globalister.
Borgerlige og højreorienterede liberalister forstår nemlig, at vi frem for alt må redde Danmarks økonomi fra vores egen provinsialisme og se at få gjort op med det racistiske og nationalistiske snæversyn, der bare vil lukke sig om sig selv og holde verdenshandelen ude, så aktiemarkederne til sidst ikke længere vil kunne generere tilstrækkeligt høje overskud til vores driftige børsspekulanter og andre gode højreorienterede kræfter ude i erhvervslivet.

Vores helt uforklarligt lave fødselsrater, der pludselig er opstået ud af det blå, uden nogen som helst bagvedliggende årsager, må der jo på en eller anden måde kompenseres for, helst med tilførsel af nyt arbejdsdueligt blod — nye danskere — så hjulene kan holdes i gang ude i virksomhederne. Erhvervslederne skriger jo på udenlandsk arbejdskraft.
Arbejdsmarkedsforskerne og sociologerne kan desuden fortælle os, at jo mere diversifi-ceret mangfoldighed man kan indføre på den enkelte arbejdsplads, desto mere innovativ innovation; desto mere effektivt og inkluderende et arbejdsklima og desto højere ind-tjening (ikke mindst til de uerstattelige internationale investorer og aktionærer) vil det af sig selv afstedkomme. Sådan siger forskerne, og forskeres forskningsbaserede konklusioner kan ikke betvivles … eftersom de er videnskabelige.

Der er hele tiden mere og mere akut behov for kloge og nytænkende hoveder fra den store verden til at sikre højkonjunkturen. Det er indlysende at der selvfølgelig efterhånden vil opstå rift og benhård konkurrence om adgangen til disse uvurderlige menneskeressourcer, uden hvilke Danmarks og ethvert andet vesteuropæisk lands økonomi ville stagnere og kuldsejle. —Hvem skulle bemande advokatkontorerne? —Hvad med NGO’erne? —Der ville opstå faretruende flaskehalse i model- og hjernekirurgbrancherne. Derfor må vi gøre det mere attraktivt for fremmede kloge hoveder at tilvælge Danmark. Én måde kunne være at lokke dem hertil med lavere skatter kombineret med målrettede kommunale tilbud og forbedrede serviceydelser. Man vil også med fordel kunne spille på de eftertragtede og kloge fremmede mænds velkendte interesse i uforpligtende kærlighedsaffærer (hygge) med vores verdensberømte, liberalistisk-frisindede, og derfor ideologisk set højreorienterede unge kvinder. Det gælder om at lokke så mange fremmede kloge hoveder som muligt, særligt til vores vækstende medicinal- og fintech-virksomheder, og dernæst få dem til at blive her så længe som muligt, så samfundet ikke ved deres fravær går under i nationalisme, snæversyn og venstreorienteret protektionisme.

Se bare på det liberalistiske USA. Dér forstår man på en langt mere fleksibel og agil og tolerant og i det hele taget mere businessorienteret måde at få integreret de uundværlige udefrakommende mennesker på arbejdsmarkedet til glæde for alle (undtagen de racistiske hvide gammeltænkere, selvfølgelig, som globaliseringstoget har efterladt på perronen).  For ovre i staterne har man nemlig en helt anden og mere åbensindet åbenhed over for nyankomne; en openmindedness som er guld værd for økonomien og væksten og Wall Street. Meget af det skyldes sikkert, at indvandrerne statistisk set er væsentligt mindre kriminelle end de hvide gammelamerikanere. Det siger forskningen.

Det kunne vi lære meget af på den danske højrefløj. Vores finans- teknologi-, industri- og byggesektorer har lige nu (og vil selvfølgelig i stigende grad i fremtiden få mere og mere) presserende behov for energiske folk der er villige til at tage fat og ikke går så meget op i ligegyldige, gammeldags og væksthæmmende udviklingsbarrierer, såsom dansk sprog og kultur, uproduktive fortidslevn, der alligevel ikke kan bruges til noget andre steder end her i vores egen lille andedam. Arbejdsgiverne har (siden 1960’erne) i det hele taget altid (haft) brug for ubrudte tilførsler af arbejdsomme mennesker udefra, mennesker der jo i virkeligheden bare drømmer om de samme almenmenneskelige ting som du og jeg: en bedre fremtid og en tryg opvækst med skolegang for deres børn samt pålidelige, regel-mæssigt udbetalte sociale ydelser for dem selv samt en tjenstvillig lokalbefolkning, der i baggrunden diskret holder infrastrukturen gående, uden at gøre vrøvl.

Vores lille åbne økonomi har altid brug for forandrings- og risikovillige mennesker, der er klar til at rive teltpælene op for med velvilje og naturlig respekt for arbejdsgivernes autoritet, at give den en skalle i et nyt land og i nye omgivelser. Flittige, samvittighedsfulde og frem for alt lydige og arbejdsomme mennesker som ikke er så sarte og dovne og vrangvillige som de forkælede og halvracistiske gammeldanskere, der ofte er alt for ufleksible og rigide og besværlige og usamarbejdsvillige, med deres arbejdsmiljø mig her og lønforhandlinger mig der.

Vi ku’ alligevel lisså godt være født i et hvilket som helst andet land, hvis det ikke lige var for vores privilegieblindhed. Erhvervslivet er tit foran på mange af disse områder, som Ingolf Gabold så frimodigt og intellektuelt siger det her:

Spørgsmålet er så bare hvordan den transnationale kapitalisme mon egentlig passer ind i disse selvindlysende og almengyldige overvejelser, som vi selvfølgelig alle er enige om.

I et nyligt udsendt tema på DR P1s journalistiske flagskib, ‘orientering’, kunne man høre hvordan globaliseringens frihandelsprincipper, såsom arbejdskraftens fri bevægelighed, på typisk venstreorienteret vis blev gennemheglet af de ensidigt kapitalismekritiske stats-journalister. I en hel time kørte DRs ræverøde lejesvende på med venstreorienteret kritik, kritik og atter kritik af kapitalismen.
Hele tiden blev der på vanlig venstresocialistisk og ensidig vis fokuseret alene på globali-seringens negative følger for den danske arbejderklasse. Igen og igen blev det udpenslet af de antikapitalistiske og ræverøde propagandister på DR, hvordan østeuropæiske løntryk-kere i globalkapitalismens sold gradvist fortrænger etnisk danske lønmodtagere fra danske arbejdspladser og dermed fratager lavtuddannede danskere muligheden for at oppebære en hæderlig lønindkomst i deres eget land. Samtidig blev det selvfølgelig, med forventelig ræverød venstresnoet forudindtagethed, indgående beskrevet hvordan en sælsom multi-national blandingskultur, bestående af tilfældigt sammenbragte grupper af rodløse, mere eller mindre desperate, indbyrdes konkurrerende lønslaver — også kendt som vandrende arbejdstagere — fra fjernere og fjernere lavtlønsområder, gradvist, og efter globale kon-junkturbølgers uransagelige, markedsøkonomisk bestemte mønstre, erstatter den oprin-delige nationale kultur og etniske folkesolidaritet, ikke bare i Danmark og alle de andre vesteuropæiske aftagerlande af kultur- og racefremmed discountarbejdskraft, men i alle lande under globalkapitalismens indflydelse, indbefattet efterhånden også de østeuro-pæiske udvandrerlande selv.

De ræverøde kommunistiske lejesvende fra DR forsømte selvsagt ikke denne gyldne mulig-hed for nådesløst at udstille og udsætte disse umiskendeligt udbytterkapitalistiske fæno-mener for en sønderlemmende marxistisk-analytisk kritik … Nej, betonsocialisterne på P1s orienterings-redaktion kunne velsagtens, i deres typisk venstredrejede ideologiske vane-tænkning, ikke nære sig for på sædvanlig tendentiøs vis at afsløre og hudflette deres evige arvefjenders, de neoliberale finanskapitalisters symptomatisk pengegriske og særligt højreorienterede hærgen på tværs af landegrænser og på bekostning af lokale kultursærkender og miljøhensyn.

—For der findes jo kun disse to dualistiske muligheder for politisk tænkning: venstre eller højre. Rød eller blå. Kommunisme eller kapitalisme. Socialistisk statsstyring eller libera-listiske markedskræfter.

Og DRs ræverøde journalister tager, som de uforbederligt venstresnoede socialister de er, selvfølgelig arbejdernes og proletarernes parti over for de internationale udbytterkapita-lister i erhvervslivet, ikke sandt? DRs ræverøde journalister hører jo til de højreorienterede liberalisters argeste fjender og til globalplutokraternes mest uforsonlige ideologiske modstandere, gør de ikke?

Lad os høre hvordan to af P1s garvede røde kommunist-lejesvende, Louise Winfeld-Høeberg og Karin Larsen, virkelig går i kødet på deres ideologiske hovedfjende, den verdensomspændende neoliberale snylterkapitalisme, i idealistisk forsvar for den danske arbejderklasse:

For de der ikke orker gennemlytte hele udsendelsen kan vi kort opsummere. Det er kendetegnende at problematiske følgevirkninger ved arbejdskraftens fri bevægelighed naturligt påtales og diskuteres, når det gælder østeuropæernes oplevelser heraf. Samme bekymringer på den oprindelige danske befolknings vegne synes på forunderlig vis total-fraværende. Ikke blot er de forskellige etnokulturelt-demografiske skadevirkninger, som med lethed kan iagttages i kølvandet på den verdensomspændende laissez faire-kapitalismes arbejdstagervandringer, ikke-eksisterende, for så vidt de kunne tænkes at angå dansk-nationale hensyn … men hvor alle disse uønskede følgevirkninger, som det mest naturlige i verden, fremhæves og tematiseres og vinkles og analyseres og problematiseres for østeuropæernes vedkommende, så præsenteres vi sjovt nok for een og kun een oplevelse, når sagen fremstilles som blev den anskuet fra en ‘dansk’ synsvinkel.

Her er både værtinder og samtlige interviewede eksperter og interessenter tilfældigvis 100% enige om en tillidsfuld og optimistisk, ja ligefrem taknemmelig, udpræget erhvervsvenlig tone. Det mere end antydes at Danmark ikke ville kunne klare sig, heller ikke kulturelt eller demografisk(!), uden de åbenbart fra alle sider lidenskabeligt efter-tragtede nybygger-bosættelser af tilstrømmende østarbejdere.

Hvor de i Østeuropa foretagede interviews i udsendelsens første tredjedel er udvalgt og redigeret, så de afspejler en berettiget stedlig skepsis og folkelig bekymring over globa-liseringens skadelige følger hos udvandrerlandenes hjemlige slaviske befolkninger, så er samtlige interviews med de danske, og med de i Danmark bosiddende interessenter, til gengæld udvalgt og redigeret, så de afspejler en fuldkommen uimodsagt, i hovedsagen erhvervsøkonomisk tolket, begejstret påskønnelse af den formodet samfundsfrelsende til-vandring af sympatiske, livskraftige og arbejdsomme slaviske arbejdstagere, uden hvilken Danmark utvivlsomt og snarligt ville gå sin selvforskyldte undergang i møde.

Man bemærker altså, fra nogle af DR P1-redaktionens mest erfarne journalistiske med-arbejdere, ikke bare den sædvanlige fuldkomne ligegyldighed over for etnisk danske arbejderes kerneinteresser, men tillige en sælsomt glødende, tilsyneladende neoliberal begejstring over en arbejdsmarkedsøkonomisk og demografisk udvikling i lydefri over-ensstemmelse med globalkapitalismens hovedmålsætninger.
Samme slet skjulte lidenskab for nationernes harmoniske sammensmeltning; samme udtalte (og finansielt definerede) globaliserings-begejstring ville være at forvente i et høringssvar fra Dansk Industri; i en hvidbog fra Dansk Erhverv; måske på et pressemøde hos Liberal Alliance eller i en programerklæring fra CEPOS.

Når synsmåden på og bedømmelsen af et så afgørende politisk-økonomisk-demografisk område som arbejdskraftens fri bevægelighed og den deraf følgende konkrete arbejds-migration i millionantal deles af praktisk taget alle toneangivende samfundsinstitutioner, på tværs af formodet politisk-ideologiske skel, må det nødvendigvis give anledning til eftertænksomhed og overvejelser. Enten er arbejdskraftens fri bevægelighed til gunst for alle parter, som systemmedierne så ihærdigt hævder, eller også er globalkapitalismens dagsordner efterhånden bare trængt så langt ind i samfundets kerneinstitutioner, at ingen systemansat apparatjik længere ænser, endsige kunne finde på at sætte spørgsmålstegn ved dem.

Hvor er f.eks. fagbevægelsens grundlæggende kritik af den globalkapitalistiske udvikling?

I 1961 udtalte Arbejdsmændenes formand, Alfred Petersen, at han

“ville foretrække at stagnere økonomisk som fri borger i et frit land frem for at gå ind i Fællesmarkedet”

Man skal lede længe efter lignende nationalsolidarisk sindelag blandt vore dages fagforeningsfolk.

Den overordnede hensigt er tydelig. Ikke bare i den her fremhævede P1-udsendelse, men overalt i systemmediernes daglige forkyndelse af globalkapitalismens lære: man ønsker befolkninger, og i særdeleshed arbejdere, med overfladisk tilknytning til de områder de tilfældigvis og midlertidigt bebor.
Lokale kulturer og sprog er besværlige hindringer i vejen for udviklingen mod stedse mere fleksible; stedse mere tilpasningsdygtige, omvandrende arbejdsstyrker. Gebrokkent engelsk, eller et tillempet cirkus benneweiss-dansk, som der gives flere eksempler på i udsendelsen, er rigeligt for arbejdsgiverne.

Hvis arbejderne har for dybe etniske og kulturelle rødder i deres egne lokalsamfund, er de nemlig ikke så flinke til med kort varsel at bryde op og flytte efter nyligt opståede arbejds-opgaver af ubestemt varighed. Så er det bedre med et fleksibelt og sammenbragt arbejds-korps af forskelligartet oprindelse. —Ikke alt for forskelligartet, ganske vist, således at samarbejde aldeles umuliggøres, men gerne i en udstrækning så hvert eneste arbejdssjak har flere forskellige sprog repræsenteret. Denne mangfoldighed i tungemål mindsker faren for at arbejderne kommer for skade at tale lidt for indgående med hinanden, f.eks. om arbejdsforhold o.l., og derved risikerer at blive forstyrret af en overdreven indbyrdes (effektivitets-sænkende) forståelse, grundet i gammeldags etnisk solidaritet. Sproglig diversitet på arbejdspladsen befordrer en mere professionel og fokuseret tilgang til opgaveløsning, hvor arbejderne fortrinsvis kommunikerer (helst digitalt) med arbejdsgiverne og parerer ordrer uden at stille for mange spørgsmål.

Hvis arbejdstagerens hjem forbliver i hans oprindelsesland, og han således alene arbejder periodisk i det land, hvor den ansættende virksomhed tilfældigvis er beliggende, er dette også gunstigt for den globalkapitalistiske arbejdsgiver, idet en sådan gæstearbejder næppe vil være plaget af overdreven optagethed af eksempelvis lokal miljøforurening; skrupler vedrørende løndumping eller af distraherende bekymringer om nogen som helst andre skadelige følger af hans tilstedeværelse i værtslandet. Han vil derimod vise sig som firmaets loyale mand, uforstyrret af gammeldags idealistiske hensyn (ud over hans driftige egeninteresse i på så kort tid som muligt at tjene så mange penge som muligt) og han vil typisk udvise forbløffende tilpasningsdygtighed; villighed til at se stort på stive stedlige arbejdsmiljøregler og i det hele taget til at ofre sig for chefen i en grad som en lokal forankret arbejder, belastet af andre, eksempelvis kollegiale, etnonationale eller miljømæssige, hensyn (og højere leveomkostninger) sjældent vil være villig til.

Som alt andet her i livet afhænger bedømmelsen, også i denne sag, af den anlagte syns-vinkel.
Tilhører man de rådende akademiske, økonomiske eller naturvidenskabelige teknokrati-lag er det psykologisk set forventeligt, at man, gennem daglig tilvænning, vil være tilbøjelig til at knytte tættere personlige bånd og dermed oparbejde dybere medmenneskelig for-ståelse i forholdet til sine velklædte kolleger på ledelsesgangene, i redaktions- og møde-lokalerne, i laboratorierne og i forelæsningssalene, med hvem man deler vaner, betragte-måde, omgangsformer og bekymringer, end til de uciviliserede og snavsede fattigrøvs-kulier i produktionshallerne og på byggepladserne.
Tilhører man en østeuropæisk gruppe af omstrejfende arbejdstagere, er det på samme måde kun forventeligt og naturligt at man nærer en større sympati og stærkere solidaritet over for denne sin egen etnokulturelle gruppes forskellige udfordringer og behov end man vil være tilbøjelig til at udvise over for de stedlige kollegers interesser og hensyn, rundt omkring i de forskellige værtslande — mennesker til hvilke den vandrende arbejdstager jo dybest set står i et nådesløst liv-og-død-konkurrenceforhold om det daglige brød.

Sådan skulle man måske tro det også forholdt sig med de vesteuropæiske værtsfolks arbejdende masser: at der også her gjaldt en grundlæggende etnonational indgruppe-solidaritet.
Trekvart århundrede med uafbrudt kulturmarxistisk propaganda og behavioristisk adfærdstræning i systemmedier og på uddannelsesinstitutioner har imidlertid øvet sin uhyggeligt demoraliserende massepsykologiske indflydelse, hvilket har ført til, at hovedparten af danske (og andre vesteuropæiske landes) arbejdere i dag ikke engang selv søger at varetage, endsige blot er bevidste om globalkapitalismens systematiske undergravelse af, deres egne økonomiske og demografiske fællesinteresser.

Systemmediernes apparatjiks er ligeglade med den danske arbejders interesser; fagbevægelsens pampere er ligeglade; akademikerne og teknokraterne er ligeglade; finanssektorens snyltere er ligeglade; EU-politikerne er ligeglade. For tres år siden havde de danske arbejdere for længst strejket under lignende vilkår. Men dengang var der godt nok heller ikke nær så mange spændende serier på netflix, ej heller helt så mange ‘af-gørende’ superligakampe i fjernsynet.

Danmark A/S trænger til en omfattende og lammende generalstrejke. Hvis denne eller andre hårdtslående modforholdsregler udebliver, vil den totalitære globalkapitalistiske tvangsudvikling fortsætte indtil der ikke længere tales dansk på danske arbejdspladser. Hvorfor skulle man også? Det er mere praktisk og profitabelt med engelsk. Eller polsk. Eller litauisk. Eller rumænsk. Det er osse mere demokratisk. Hvis der nu engang er flest rumænere på en given arbejdsplads er det vel udemokratisk at der fortsat tales dansk, er det ikke?

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

WALDENMARK 2 | HVAD ER BEHAVIORISME?

adfærdspsykologi + institutionaliseret kulturmarxisme × mikrobølgeteknologi = DK 2020

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

GODT NYT FOR ASATRO IAGTTAGERE AF NATURENS ORDEN: NYT TYSK–DANSK ULVEPAR FÅR MINDST 6 SUNDE HVALPE

Velkommen tilbage til Odins germanske kerneland ædle Gerik og Freki! Så mangler vi bare at Thors hævnende tordenkiler begynder at slå ned i nogle af de omkringliggende abraham-itiske giftsprederes, minkavleres og kalveopdrætteres synagoger/kirker/moskéer.

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

FLERE VANVITTIGE OG PARANOIDE SAMMENSVÆRGELSES-TEORIER FRA ALAN WATT, HO-HO-HO. ALLE VED DA AT DET KRÆVER POLITISK LEDERSKAB, VISIONÆR TEKNOKRATISK NYTÆNKNING OG IKKE MINDST OFFERVILJE, OMSTILLINGS-PARATHED OG UFORBEHOLDEN TILLID TIL DE ANSVARLIGE MYNDIGHEDER FRA OS MENIGE SKATTEYDERE, HVIS VI VIL REDDE KLIMAET. SE BARE HVORDAN TEENAGEPIGERNE I FOLKESKOLEN OG GYMNASIERNE KRÆVER FORANDRING. —DET ER JO DERES GLOBALE FREMTID DET GÆLDER! [O]

Lyt selv her til hvordan gode bornholmske medborgere forstår at lade myndighederne styre deres private energiforbrug uden at gøre genstridigt vrøvl. Hvis man ikke har noget at skjule, kan man jo ikke have det mindste imod at staten i samarbejde med globale teknokrat-virksomheder totalovervåger ens familie fireogtyve timer i døgnet og kan skrue op og ned for varmen derhjemme mens de udfører adfærdspsykologiske eksperimenter på os. –Det er jo vores allesammens klima der er i fare! Og alle de videnskabelige eksperter er desuden enige… Kun hadske gammeltænkere og asociale afvigere kunne finde på at tænke ondsindede tankeforbryderiske tanker om den sag. De videnskabelige fakta kan selvfølgelig overhovedet ikke betvivles. Hør selv den autoritative professor i klimaforandringer og glaciologi, den ultra-videnskabelige Sebastian H. Mernild, modtager af DRs Rosenkjærpris 2018 og hovedforfatter på den kommende FN-klimarapport, fortælle os om de uimodsigelige og faktabaserede fakta:

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

DEN NATIONALREVOLUTIONÆRE FOLKEOPLYSNING FORT-SÆTTER HER PÅ SIDEN, PÅ ARCHIVE.ORG OG VIMEO.COM

^Materiale frit tilgængeligt til nedlastning og videreudbredelse i den gode sags tjeneste.

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

GLÆDELIGT RACEBEVIDST SOMMERSOLHVERV TIL ALLE NORDISK-GERMANSKE FRITÆNKERE I HØJAGTELSE FOR NATURENS MAJESTÆT SAMT EVIGT UBRYDELIGE ORDEN

 

Lav et bål.

Duft til røgen.

Glo ud over havet.

Giv et blotoffer til Odin.

Påtænk verdensaltets dybde.

Husk på dine ariske anefædre.

Få mange nordisk-germanske sønner.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

EFTER FORVENTELIG YOUTUBE-CENSUR: FREMTIDIG VIDEO-OPLASTNING PÅ VIMEO

Det vigtigste folkeoplysningsmateriale fra den bortcensurerede youtubekanal vil så vidt muligt blive genetableret på Vimeo her.

Kampen for de hellige Fjorten Ord og Naturens Orden fortsætter selvsagt.

Udgivet i Uncategorized | 4 kommentarer

RACEBEVIDST MASKINSTORM | ANARKO-PRIMITIVISME & RADIKAL CIVILISATIONSKRITIK SET FRA ET HEDENSK NATIONALREVOLUTIONÆRT SYNSPUNKT [opdateret 2020]

Kampen mod det verdensomspændende teknofinansielle voldsherredømme fordrer at vi til stadighed opretholder vor uindskrænkede handle- og tankefrihed samt uforudsige-lighed over for fjenden.

Stivnet ideologisk skabelontænkning og fejlslagne, let gennemskuelige politiske organise-ringsmåder fra forrige århundrede står ikke mål med udfordringens omfang. Vore pro-gressivistiske dødsfjender er for længst rykket videre, har befæstet deres magtstillinger ved hjælp af systemets kerneinstitutioner og lader sig ikke holde tilbage af forældede ideolo-giske bånd.

Vi er oprørerne nu og uforsonlige fjender af det folkemorderiske globalplutokrati. Politisk reaktion er selvmorderisk så længe selve systemet er i fjendens hænder.

Der findes en talemåde på fransk der lyder: les extrêmes se touchent — ekstremerne (modsætningerne) mødes. Nærværende artikel påviser måske nok talemådens rigtighed idet de væsentlige berøringsflader mellem (visse former for) anarkisme på den ene side og det naturlovsgrundfæstede, racetro verdenssyn på den anden vil blive undersøgt i en ånd af oprigtig vilje til gensidig forståelse og afsøgning af muligt interessefællesskab, for så vidt som en sådan tilnærmelse kan medvirke til fuldbyrdelse af de hellige Fjorten Ord.

Men det betydningsbillede som benævnelsen ‘ekstrem’ hentyder til i vore dage, kan, uagtet det galliske fyndords gyldighed, hjælpe os til at afsløre falskheden ved det globalkapitalis-tiske samfund(s-fordærv) og afdække nogle af den postmoderne kulturforarmelses fald-gruber, såsom ikke mindst de erkendelsesmæssige vildfarelser og fejlfortolkninger som den tiltagende sproglige unøjagtighed — ja forvanskning — fører med sig.

Den gældende og alment udbredte forståelse af ordene ekstrem, ekstremisme og eks-tremist er således, i politisk forstand, noget i retning af en slem og irrationel (højre- eller venstreradikal) fanatiker, der, af ondsindet vrangvilje, modsætter sig fremskridtets selvindlysende logik og nægter at indordne sig under det herskende verdensplutokratis uangribeligt selvskrevne normer og love. Ordbogsdefinitionen er: ‘yderligtgående’, hvilket stemmer udmærket overens med den latinske etymologi (extremus = yderst).

Problemet er at samfundsperverteringen i vestlige lande siden 1918/1945 har efterladt definitionen af ordet ekstremisme på et sted, hvor den ikke længere giver nogen hverken logisk eller erfaringsmæssig mening. Ifølge den gængse forståelse er ekstremisten nemlig den der modsætter sig eksempelvis køns-udjævning; retten til skatteyderbetalt kunstig befrugtning for homoseksuelle par og enlige; videnskabelige autoriteters eksperimenter med gensplejsning af planter, dyr og mennesker (kloning); udvikling af kunstige livmød-re(!); udvikling af selvreplikerende robotter med kunstig intelligens; den galopperende raceblanding og som i det hele taget stiller sig skeptisk tvivlende over for den omsiggri-bende tvangsteknologisering … hvorimod en ‘moderat’ og ‘midtersøgende’ person, ifølge samme udbredte ‘logik’, er den som passivt billiger og/eller aktivt arbejder for netop en sådan udviklings programmatiske universal-udbredelse og som ikke for et øjeblik kunne finde på at betvivle den samfundsgavnlige hensigtsmæssighed i teknofremskridtets uimodståeligt standardiserende planetariske sejrsgang.

Så hvem er i virkeligheden ekstrem og yderligtgående? Den som i agtelse for Naturens orden vil bevare og værne om dens lovmæssigheder eller den som optændt af ideologisk korstogsfanatisme og drevet af personlig affekt vil omgøre og sætte sig til herre over Na-turen? Den som vil bevare racerne sådan som Naturen har skabt dem eller den som med vold og magt vil sammenælte folkeslagene til forvirrede hobe af identitetsløse bastarder? Den som vil bevare nationernes selvbestemmelse eller den som per dekret vil omforme verden ved at nedbryde alle landegrænser og udtvære folkeæternes kultursærkender i hen-hold til kulturmarxismens totalitære lærebogsdoktriner og globalteknokratiske samfunds-herserplaner?

Samme spørgsmål, bare fremsat på en lidt anden måde, kunne lyde: hvilken af følgende to muligheder er monstro mest ekstrem; altså mest yderligtgående?

(A) omdannelsen af vort samfund til et disruptivt teknologi-eksperimentarium med til-hørende import af millioner af race- og kulturfremmede samt opløsning af den biologisk bestemte familiestruktur.

(B) iagttagelse af forsigtighedsprincippet i samfundsanliggender samt fremsættelse af kritiske spørgsmål til ovennævnte udviklings hastighed og eventuelle retning.

Hvis svaret er (A), hvad fortæller det os så om de virkelighedsbeskrivende egenskaber ved den aktuelt herskende sprogbrug, hvormed race- og naturlovsbevidste nationalsindede; fortalere for traditionelle familieværdier samt teknologikritikere rutinemæssigt benæv-nes som farlige ekstremister af åbenlyst totalitære globalistlakajer, udplaprende deres teknoprogressive paroler; deres idealistiske folkemorder-planer; deres skrivebordsteo-retiske samfundseksperimenter og deres neoliberale disruption-dagsordner i døgndrift?

Og giver svaret herpå mon anledning til overvejelser om hvilke andre områder af den postmoderne sprogbrug der kunne tænkes at vildlede snarere end vejlede den uopmærk-somme sprogbruger? Hvad gør f.eks. de mange nye pøbelamerikanske ord og vendingers indtrængen i det danske sprog mon ved den fælles kulturelle bevidsthed (omstillings-parathed) hos gennemsnitsborgeren under femogtyve?

Det verdenstyranniske rigmandsvælde bruger frem for alt teknologiske midler til at for-bryde sig mod Naturens orden og for manipulerende at underkue dets stedse mere bastar-diserede og naturfremmedgjorte slavebefolkninger.

Hverken den folkemorderiske raceblanding eller den familieødelæggende kønsudjævning ville nogen sinde kunne gennemtvinges af den kosmopolitiske folkefjende uden dennes ad-gang til og rådighed over fællesnævneren teknologi til hjælpemiddel.

Det er (informations)teknologien der, gennem de trykte og elektroniske medier, muliggør den masse-demoraliserende holdningsbearbejdning til raceblindhed. Det er (medicinal)-teknologien der muliggør, dels kunstig befrugtning af de fra Naturens hånd golde homo-seksuelle par, dels de hyppigere og hyppigere kønsskifteoperationer og som i almindelig-hed holder kunstigt liv i, og derved normaliserer, det naturligt ikke-levedygtige (en uhyg-gelig udvikling der allerede nu gør mareridtet om mere og mere tekno-videnskabeligt pris-givne, åndsforladte og maskinsammensmeltede vanskabninger til gruopvækkende virke-lighed).

Det er (samfærdsels)teknologien der muliggør massetilvandring af millioner af uvedkom-mende race- og kulturfremmede fra alverdens fjerne afkroge til planmæssig totalitær-globalistisk undergravelse af de europæiske folkeslags etnonationale selvbestemmelse og overlevelsesevne.

Igen og igen viser det sig at netop teknologien, og dens religiøst tilbedte, institutionali-serede betinger, videnskaben, er de altafgørende forudsætninger for gennemførelsen af det finanskapitalistiske tekno-tyrannis stedse mere omsiggribende kultur- og natur-ødelæggelse.

De danske systemmedier fungerer som ukritiske, eller i bedste fald pseudokritiske, talerør for tekno-økonomiens formodet uafvendelige og teleologiske fremskridt. Standardfremstillingen er, når man har forstået drivkræfterne bag, let genkendelig og følger herhjemme akkurat samme programmatiske formel som i de jødeamerikanske og alle andre fremskredent industrialiserede landes korrupte massemedier.

Mediedækningen af den dagligt tiltagende; altid heftigere fremadkværnende tekno-viden-skabelige flodbølge af evindeligt lukrative, finanskapitalistisk begrundede effektiviserings-værktøjer, evigt intensiverede overvågningsforanstaltninger og evigt nyopfundne dehuma-niserings-forsøg der altgennemstrømmende skyller ind over landet og efterlader borgernes privatliv som en tsunamiramt turiststrand, kan således opdeles i to, aldrig afvigende pro-gressivistiske hovedspor: enten uforbeholden tekno-entusiastisk eller fordækt tekno-fatalistisk.

Budskabet er for begge hovedspors vedkommende i grunden det samme: fremskridtet (teknotyranniets aldrig aftagende magtbefæstning) er ensrettet og uomgængeligt.

Den første kategori er selvforklarende og udgør hovedparten af den altid pålideligt system-tro journaliststands tjenstvillige selvprostitution. Den fordækt tekno-fatalistiske variants diskrete, men ikke mindre totalitære, propaganda er ved første øjekast en smule mindre genkendelig og iøjnefaldende end det manio-hysteriske heppekor i kategori 1, men ses ved nærmere undersøgelse at forløbe efter følgende fuldkommen forudsigelige og ufravigelige mønster: Løsningen på problemer forårsaget af den allestedsnærværende tekno-videnskabelige indgriben i og afhumanisering af borgernes mest intime privatliv, forudsættes som en selvfølge at involvere ibrugtagen af endnu mere teknologi.

I fremlæggelsen af de tekno-fatalistiske universalløsninger vil der således typisk fore-komme overfladiske beskrivelser af visse teknologi-afledte vanskeligheder. Disse beskrives imidlertid aldrig i dybden, men præsenteres altid som forventelige og almindeligt accep-terede midlertidige bump på vejen mod en bedre og bedre fremtidig lykketilstand af det etnokulturelt og kønsligt homogeniserede menneskes spændende totalsammensmeltning med maskinen — et ubetvivleligt gode som blot endnu ikke er blevet skænket tilstrækkelig politisk-videnskabelig opmærksomhed (skattemidler), på grund af vrangvilligt umoderne og bagstræberiske kræfter, usamarbejdsvillige og døve for tekno-evangeliets verdens-frelsende toner.

Tilfælde til afsløring af denne karakteristisk selvopædende socio-teknologiske malstrøm af dialektisk selvskabte problem/løsnings-par er uendelige i variation og udbredelse.

Cancer, forårsaget, dels af stråling fra den uendeligt ‘vækstende’ it-sektors mikrobølge-teknologi, dels af den spekulant-kapitalistiske snylterøkonomis almindelige petrokemiske samfundsforgiftning, behandles selvfølgelig med de nyeste ultra-teknologiske stråle-kanoner og seneste medicinsk-teknologisk udviklede (og behørigt børsnoterede) petro-kemiske giftindsprøjtninger, den såkaldte kemoterapi (bogstavelig talt kemikalie-behandling).

De med tvangsdigitaliseringen forbundne, let forudsigelige sikkerhedsbrister overalt i statens styrings-organer, sideløbende med de systematiske bort-eroderinger af borgernes privatliv — altså hele samfundets, med teknologiserings-graden proportionelt stigende sårbarhed over for enhver tænkelig type af hackerangreb (eksempelvis mod infrastruk-turen, som over de seneste årtier ‘tilfældigvis’ og på alle områder er blevet mere og mere digitaliseret og således i dag udgør det fuldkommen blotlagte; totalt teknologiafhængige og -prisgivne mål for netop hackervirksomhed) og andre former for elektronisk spion- og/eller-afpresningsvirksomhed — disse utallige direkte digitaliserings-afledte forringelser af landets samlede efterretningsmæssige modstandsdygtighed — afhjælpes naturligvis med statens oprettelse af over-digitaliserede ‘militære’ cyberenheder, bl.a. ved hvervning af såkaldte ‘white-hat hackere’ blandt bebumsede teknonørder og instinktforkvaklede ‘gamere’ (Danmarks nye frontlinjesoldater i cyberdomænet) samt selvfølgelig ved skatte-yderbetalte masseinvesteringer i uundværlig ekspertbistand fra israelsk-amerikanske cybersikkerhedsfirmaer, så ‘vi’ kan få adgang til (eller var det mon omvendt?) deres påstået mere og mere bydende nødvendige smartteknologiske AI-overvågningsydelser.

Tekno-sla[host!]: borgernes stress og sjælelige udbrændthed, forårsaget af det hyper-industrialiserede tekno-arbejdsmarkedes stadig dybere og dybere indtrængen i intim-sfæren og dets konstant skærpede krav til program-feministisk afvikling af enhver form for traditionelt kønsrolle-opdelt familieliv, med andre ord: fremmedgørelsen og sjæleforar-melsen ved det effektivitets-intensiverede hamsterhjuls finansielt betingede evigheds-acceleration, behandles løbende med ekspert-ordinering af medicinalindustriens seneste tekno-farmaceutisk udviklede mirakelpiller … hvilket heldigvis giver nye arbejdspladser i med-tech-sektorens vækstlokomotiver med større og større afkast til aktionærerne, så længe efterspørgslen på verdensmarkedet opretholdes og rentabiliteten hele tiden forøges ved at tiltrække de bedste kloge hoveder fra udlandet og holde driftsomkostningerne i bund og effektivere produktionsflowet så leveringspriserne er konkurrencedygtige og brandet kan shine på det globale bull-marked så de internationale investorer får øjnene op for indtjeningspotentialet og indskyder lånekapital i vækstlaget af vores nyeste disruptive start-ups der sikrer forskningsbaseret innovation af produktporteføljen så profitoptime-ringen ikke går i stå og så videre og så videre og så videre…

Vi afbryder opremsningen af eksempler her og overlader til læserens egen forestillingsevne at vurdere på hvilke andre samfundsområder fænomenet snylterøkonomisk tekno-kanni-balisme kunne tænkes at materialisere sig nu og i fremtiden. Blot skal det bemærkes, at det overordnede dialektiske mønster med systemisk selvskabte problemer, som horder af systemrepræsentanter står på spring til at ‘løse’ mod passende skatteyderbetalt hyre, selvfølgelig er os bekendt på det mere generelle plan, og altså langt fra alene gælder inden for det her i artiklen undersøgte udpræget tekno-videnskabelige felt (netop på dette felt er det dog at fænomenet når sin hidtil mest grotesk skadevoldende og unaturlige udartning).

Vi kan således opregne en række af disse mærkværdige, og dog så almindeligt forekom-mende, socio-politisk malignt symbiotiske forhold til anskueliggørelse af denne sælsomt indgroede, og for vestlig modernitet så betegnende, institutionaliserede interessegen-sidighed samfundets problemskabere og problembehandlere imellem: Lad os eksempel-vis iagttage (1) hvorledes tvangsglobaliseringens tiltagende sociokulturelle opløsning, med tilhørende fremmed- og sygeliggørelse af skatteborgerne, med ligefrem proportionalitet gavner, i direkte privatøkonomisk såvel som karrieremæssig forstand, gruppen af social-rådgivere; psykologer; psykiatere; sexologer og sågar pornografer.

Lad os ydermere påtænke (2) hvorledes tilstedeværelsen af flere og flere race- og kultur-fremmede flygtninge-indvandrergrupper direkte er til gavn, dels for sagsbehandlere; inte-grationskonsulenter og tolke af modtagerlandenes egne oprindelige befolkninger, dels for den hastigt fremvoksende gruppe af indvandrernes egne (men heruddannede) snyltende behandlerkorps (de utallige frisør- og barbersaloner der i disse år skyder frem som arabo-negroide urban-metastaser overalt i byområderne udgør et i særklasse absurd men tillige såre illustrativt eksempel på fænomenet. Her ses globaliseret privatøkonomisk vækst i formidabel renkultur, når driftige perker-iværksættere i klassisk liberalistisk Adam Smith-ånd forstår at tilpasse deres forretningsmodel efter den mest pålidelige af alle tænkelige indtægtskilder: den jævne men aldrig svigtende fremvækst af egen mere eller mindre negroidt krusende hår- og skægpragt).

Lad os overveje (3) hvorledes den programmatisk-feministiske familieødelæggelse sikrer beskæftigelse med attraktive løn- og ferieforhold for de statsinstitutionaliserede børne-passere; for de mange driftige parterapeuter og ikke mindst for skilsmisseadvokaterne.

Lad os betænke (4) hvorledes de åbne grænsers fædrelands-ødelæggelse, også benævnt ‘arbejdskraftens fri bevægelighed’, gavner både de neo-liberale arbejdsgivere i deres evige søgen after endnu billigere og endnu mere forandringsparat, fleksibel arbejdskraft og sikrer tilvejebringelsen af stedse nye, mangfoldigt selvsupplerende vælgerkorps til de mest ideologisk visionære politikere med størst globalt udsyn og mest progressivt samfunds-forbedrende planer.

Lad os endelig betragte (5) hvorledes karriereforbryderes gerninger indirekte kan fremme kriminologers karrierer og forsvarsadvokaters indtjening samt (6) hvorledes indførelsen af de flere og flere race- og kulturfremmede konfliktagenter kan medvirke til at retfærdig-gøre politi- og overvågningsstatslige ønsker om mere og mere opdateret ikke-diskrimine-rende registrering af og kontrol over hele befolkningen.

Vi gør os ingen forestillinger om at finde sande forbundsfæller blandt anarko-primiti-visterne (herefter benævnt AP.

Flertallet af APs tilhængere synes desværre at bestå af doktrinært antinaturlige vane-feminister, sodomi-apologeter og, for så vidt der er tale om kaukasoider, af sygeligt selv-hadende, dogmatisk xenomane og antihvide folke(selv)mordere, uhelbredeligt hjerne-vasket af frankfurterskolens judeocentriske historieforfalskninger. Sådanne forhold gør en egentlig tilnærmelse, ikke blot umulig, men uønskelig.

Ikke desto mindre forstår AP’erne at det verdensomspændende tekno-plutokrati er fremmedgørende, naturødelæggende, åndsforkrøblende og totalitært. Sandheden i disse erkendelser er uafviselig, uanset af hvem de foretages eller i hvilken form de fremsættes.

AP forkaster øjensynlig urbanisme, pacifisme, postmoderne nihilisme og institutionali-seret religion. Flere af de fremtrædende AP’ere synes desuden at indtage både anti-marxististiske, anti-universalistiske såvel som anti-progressivistiske standpunkter. Altså et politisk ståsted tilsyneladende hinsides den ufrugtbare, langt hen menings- og indholds-løse (kapitalistisk definerede), venstre/højre dualisme. AP’erne har således indset hvor-ledes marxisme og kapitalisme i grunden blot er to sider af samme fremskridtsfanatisk naturfremmedgørende og naturødelæggende mønt og at forskellene på disse politiske systemer alene ligger i de ideologisk-teoretiske klædedragter og ikke i den anvendte po-litik, som for begge systemers vedkommende jo har vist sig fuldkommen underlagt, dels det finansielle, dels det teknovidenskabelige diktats indbyggede dehumanisering og naturbesudling.

Set i det lange arkæo-antropologiske, førhistoriske perspektiv kan AP dermed på paradok-sal vis, og så længe det gælder områderne fremskridts-, teknologi- og civilisationskritik, med større ret betragtes som udtryk for en egentlig konservatisme end de finanskapitalis-tisk korrumperede retræte-opportunister, der ganske vist smykker sig med titlen ‘konser-vative’, men hvis politik til stadighed glider i nøjagtig samme tvangsprogressivistiske og blindt optimistiske, fremskridtsfundamentalistiske retning som al anden kulturmarxisme inden for det tilladte politiske spektrum, med en blot marginal tidsforskydning til forskel.

Alt i alt forkommer AP’erne at være i bedre (mindre ringe) åndelig forfatning, eller i hvert fald at lide af et verdensanskuelsesmæssigt mindre selvbedrag, end de liberal-kapitalistis-ke såkaldte patrioter, der både fornægter racespørgsmålet (herunder jødespørgsmålet), underkaster sig økonomisk såvel som abrahamistisk universalisme og ringeagter/vanhel-liger Naturens orden.

Desuden ligger der i anarkismen som helhed en ganske agtværdig tradition for lydigheds-nægtelse, selvbestemmelse og individualitet, som den race- og naturlovsbevidste globali-seringsmodstand gjorde klogt i at tage ved lære af.

Således findes der, de mange uforenelige stridspunkter til trods, visse langsigtede anti-systemiske målsætninger vi som race- og naturlovsbevidste hedninge har til fælles med AP. Disse fælles mål vil blive belyst nærmere herunder.

Højrenationalister har længe været for identitetsafhængige af teknologiske markører såsom arkitektur, biler, veje, elektricitet, IT, cyber osv. osv. Alt sammen naturfremmed-gørende og raceudjævnende (civiliserende) egenskaber ved progressivismen der ikke i grunden har noget med nordisk-germansk kerneidentitet at gøre.

I lange tider har der ydermere hængt en usund dunst af den blinde lydigheds slavemoral over særligt patriotiske, men desværre også nationalsindede og racebevidste bevægelser. Betingelsesløs autoritetstro, såsom edsvorent troskab til dekadente kongehuse, eller i vore dage, til militærets officerer og til systemets papirlove, har hæmmet nationalisters tanke- og virkemåder i århundreder. Trump-dyrkelsen blandt de tvivlsomme amerikanske alt-right-progressivister er vel det tydeligste nutidige eksempel på en sådan udsigtsløs system-bevarende (reaktionær) tilgang. Fetich-dyrkelsen med strækmarch, skrårem, kollektivis-tisk tvangsadfærd i hilsner, påklædning osv. har heldigvis toppet og de mest samvittig-hedsfuldt racebevidste modstandsfolk har nu indset, at netop ubetinget lydighed mod statslige autoritetsfigurer og -symboler er det sidste vi ønsker at indgyde vore sønner i kampen (evighedskrigen) mod det globalkapitalistiske tekno-diktatur.

Forestillingen om hvad en genopdaget og genoptaget primitiv tilværelse mere nøjagtigt indebærer, afviger som forventeligt en del imellem AP og undertegnede. AP’erne, som eksempelvis deres vel mest toneangivende talsmand, John Zerzan, påstår ganske vist ihærdigt at være anti-ideologiske, hvilket ville være prisværdigt hvis det vitterligt var tilfældet. Forkærligheden for frankfurterdoktrinær kulturmarxisme (Adorno/Horkhei-mer/Benjamin) skinner imidlertid umiskendeligt igennem deres altid forunderligt køns-ligestillede og fuldendt egalitære, foretrukne skabelonmodel for al før-civilisatorisk (før-agerbrugs-, før-husdyrbrugs-) livsmåde — en ikke bare dogmatisk politisk korrekt og tungt ideologisk belæsset bagud-projicerende prokrustesseng, men tillige en direkte absurd forestilling taget det overordentligt lange tids-spænd (ifølge APs egen hyppigt gentagne ortodoksi således flere millioner år) og geografiske spredning over hele jorden i betragt-ning. En mere logisk anti-ideologisk antagelse ville vel snarere forudsætte, at de mange forskelligartede før-civilisatoriske menneskearter og -racer, i løbet af netop så langstrakt et tidsforløb og underkastet netop så stor en geografisk spredning, ville have frembragt tilsvarende mange forskelligartede livsmønstre. Set fra det racebevidste synspunkt er hovedhensigten med primitiviseringen altså det polært modsatte af AP’ernes kultur-marxistiske drømmerier. For os er teknologi-afskrælningen den logiske vej til mere race- og kønsbevidsthed og til strengere, hårdt tiltrængt, naturgivent selektions-pres.

Hovedsagen er stadig den, at AP, trods dens tilsyneladende uafhjælpelige byrde af kulturmarxistisk-ideologisk vraggods, unægteligt udgør en anti-civilisatorisk mod-standsbevægelse og vel repræsenterer det tætteste man kommer på arvtagere til in-dustrialiseringens oprindelige maskinstormere (ludditerne).

Grundproblemet med AP’erne er som antydet deres foragtelige og forbryderiske race-forræderi, hvilket tydeligst kommer til udtryk i deres rutinemæssige xenomane fornæg-telse af hvide menneskers mulige status som oprindelige folkeslag. Hykleriet for-bundet hermed er afgrundsdybt og forsøg på at bringe AP’erne ud af deres vildfarelse på dette område kan forekomme omsonst. Uafladeligt henvises der fra APs side til ‘indfødte’ og ‘oprindelige folks’ påståede ‘ejerskab’ af dette eller hine landområde, som de selvfølge-lig har beboet ‘for evigt’. Slige erklæringer sigter altid til ikke-europide befolkningsgrupper idet AP’erne, som alle andre kulturmarxister, desværre ikke synes i stand, eller i hvert fald ikke villige, til at bearbejde endsige begribe kendsgerningen, at hvide mennesker, hele vejen ned gennem historien, er blevet fordrevet fra landområde efter landområde (eksem-pelvis fra Lilleasien og Nordafrika som de mest velkendte, men også fra Grønland og Nordamerika [samt i dag fra selve vore europæiske ur-hjemlandes hovedstæder]) i mindst lige så høj grad som repræsentanter for de andre menneskeracer. John Zerzan og hans følge af ligesindede evigheds-akademikere elsker at henvise til arkæologiske og antropo-logiske (videnskabelige) studier, når disse stemmer overens med deres doktrinært fast-frosne antihvide verdens-billede. På forunderlig vis formår de dog konsekvent at lade hånt om ethvert studie der peger på hvide menneskers førhistoriske tilstedeværelse i Nordame-rika og Centralasien, inden de blev fordrevet herfra af mongoloider (som nu, af AP og 99% af mainstreamkulturen, regnes for magiske ‘indfødte’ med hellige evighedskrav på de land-områder deres forfædre indtog med magt).

Under de nuværende økonomiske, politiske og demografiske vilkår gør sådanne vildfa-  relser, opretholdt mod bedre vidende, strengt taget de hvide AP’ere skyldige i racemæssigt højforræderi. Hængning fra de dertil yderst velegnede og teknokratisk belejligt opsatte lygtepæle er som bekendt den mest passende strafforanstaltning for raceforræderi. For APs vedkommende gælder dog visse formildende omstændigheder, der adskiller en kerne af dens tilhængere fra alle andre kulturmarxister. Her tæller især deres vedholdende anti-progressivisme, deres anti-kapitalisme (herunder marxisme) samt deres dyrevenlige ALF-samarbejde til deres fordel.

Alle kender ordsproget ‘min fjendes fjende er min ven’. I formel forstand giver udsagnet logisk mening, men er ikke derfor nødvendigvis sandt. —Der kan tænkes undtagelser fra reglen.

Hvad angår AP’erne er de efter alt at dømme fjender af vore fjender (finanskapitalister/ globalteknokrater/transhumanister/progressivister). Dette gør imidlertid ikke per auto-matik AP’erne til vore venner (når det gælder kerneområder såsom raceforhold, lgbt-dagsorden samt spørgsmålet om den private ejendomsret hører de snarere til fjendens lejr). Hvad det gør dem til … er vore mulige indirekte allierede.

Anarkismens til tider fjendtlige forhold til kommunismen skal ikke her overdrives, ef-tersom de indbyrdes ideologiske forskelle blandt antihvide folkeforrædere jo har det med at bortsmelte, når det kommer til gadeaktivitet m.v., men ej heller skal modsætningen underdrives. Det historiske vidnesbyrd såvel som nutidige iagttagelser beretter om be-tydelige meningsforskelle mellem de egentlige anarkister (hvoraf AP igen udgør en af-vigende mindretalsgruppe) og bærmen af totalitære tekno-progressivister blandt kom-munisterne, såsom antifa o.l. Fortilfældene for at stridigheder anarkister og kommunister imellem kan antage åbent fjendtlige former er uafviselige.*

*Det var således en tidligere anarkist (Fanny Kaplan) der skød og sårede Lenin alvorligt i August 1918. Efter at have nedskudt en tsaristisk embedsmand i 1907 var hun blevet idømt livsvarigt eksil i Sibirien. Ved historiens ironi var det i forbindelse med omstyrtningen af kejserriget, under februarrevolutionen 1917, at hun løsladtes, for altså at kunne ned-skyde Lenin halvandet år senere — et attentat der var meget tæt på at slå Uljanov ihjel på stedet og have medvirket til hans herefter stadigt mere skrantende helbred og tidlige død (53 år gammel) i januar 1924.

Sovjetrepublikkens hemmelige politi, Cheka’ens, første større samordnede operation mod det unge kommunistiske styres politiske modstandere, i april 1918, var desuden rettet netop mod anarkisterne. Herudover kan nævnes Marx’ og Engels’ veldokumenterede og teoretisk begrundede (ideologiske) modvilje mod Bakunin.

At der findes fornuftigt tankegods i anarkismen (individets selvbestemmelse, lydigheds-nægtelse, anti-kapitalisme, antiklerikalisme og almindelig antiautoritær statskritik) betyder hverken at vi anser disse dyder som særegne for anarkismen eller at vi lukker øjnene for anarkismens svagheder, såsom dens anti-racisme og modstand mod privat ejendom (jvf. Proudhon’s berygtede slagord “Ejendom er tyveri”). De særdeles frugtbare idéer som kommer til udtryk gennem særligt den individualistiske anarkisme ved Max Stirner (pseudonym for Kaspar Schmidt, 1806-56) og Zerzan’s radikale teknologi- og civilisationskritik, repræsenterer, uden at forklejne disse tænkeres fortjenstfulde per-sonlige indsats, vel en art tidløs frihedstrang iboende i den menneskelige sjæl, uafhængig af nogen formel ideologisme, medens den uforstandige ringeagt for og underminering af den private ejendomsret ved Proudhon, Bakunin og i særdeleshed Kropotkin, snarere er til hjælp for totalitær statsmagt og tjener teknotyranniets hensyn end det modsatte.

Den dag AP gør sig fri af frankfurter-skabelontænkningen, forkaster systemmediernes propagandaløgne om Anden Verdenskrig, går i rette med jødedommens talmudiske folkemorder-chauvinisme samt ophører med kollektivt at gøre alle hvide mennesker (inklusive nyfødte børn) til arvesyndebukke for judeo-kapitalismens forbrydelser ved at holde dem personligt ansvarlige for ti tusind års samlede verdenshistoriske fortræde-ligheder … dén dag kan der blive tale om mere end en indirekte alliance.

Besvarelse af fire indvendinger imod racebevidst nationalrevolutionær anerkendelse af anticivilisatoriske hovedmålsætninger til fælles med AP:

I. Ved at forkaste teknologiske hjælpemidler og våben gør vi os da ikke sårbare over for selve det teknokratiske system vi ønsker at udrydde?

Svaret er nej. Vi afhænder ingen midler eller våben i kampen mod selve Naturens og vore urslægters dødsfjender. Vi ser ingen skam overhovedet i at anvende ethvert nødvendigt, til rådighed stående værk-tøj, redskab eller våben i fuldbyrdelsen af vort hellige opdrag. Vi fravrister og bruger meget gerne, uden blusel eller mindste spor af anger, fjendens dragne sværd til at ihjelslå ham.

II. Er det prisen værd for bestandig at bortkaste den kultur som er forbundet med og afhængig af teknologi, blot for at overleve som primitive kulturløse barbarer?

I sandhed er det prisen værd og i sandhed er det en høj pris. Hvis prisen for overlevelse og frihed var lav, ville værdien af disse målsætningers fuldbyrdelse være tilsvarende ringe. Men værdien af overlevelse og frihed er ikke ringe. Således kan prisen heller ikke være lav. Kun i det finanskapitalistiske system er folk blevet idiotiske nok til at tro på mulig-heden af lave priser for høj værdi. I virkeligheden hænger pris og værdi altid ubrydeligt sammen.

Måske den nuværende kulturs højeste udtryksformer, såsom visse operaværker, i virke-ligheden er at forstå som glimtvise gensyn med og gentilsynekomster af den oprindelige førhistoriske urfrihed.

Måske Netrepko’s sang og Puccini’s komposition herunder er atavisme. —Ursavn og urminder, hvis oprindelse fortoner sig i en fjernere og fjernere, natur-fortrolig fortid og kun brudstykkevis endnu kan fastholdes i kunstens symbolsprog.

Hvad om vi i vor livsform nærmede os kilden til dette kunstneriske udtryk, altså selve den førhistoriske væren, i legemlig og åndelig samdrægtighed med Naturens uudgrundelige almægtighed, fremfor (kun at have tilgængelig) en famlende griben-ud-efter den stadigt fjernere og stedse mere fortonede, i kunsten formaliserede, erindring herom?

Hvis tekno-progressivisterne får lov at fortsætte deres transhumanistiske vanvidsprojekt meget længere, vil denne intime forbindelse til Naturen på et tidspunkt briste endegyldigt, og i hvert fald vesterlændinge ikke længere kunne genkende sig selv i verden. Fuldkommen afsjælet og fremmedgjort fra Naturen vil en således forkrøblet menneskeart være prisgivet dødsmaskinen (det tekno-videnskabelige systems totalitære tyranni).

En verden uden det teknologisk-videnskabelige system ville således ganske vist være en verden uden de nuværende teknologi-afhængige kulturformer … men jo ingenlunde derfor en verden uden kultur.

Kulturskabelsens første forudsætning, den menneskelige sjæls frihed, ville jo i så fald netop kunne bestå og dermed i sig bære kimen til ny-opblomstring.

Kernespørgsmålet må her lyde: er vi defineret ved kulturen eller er kulturen defineret ved os?     

Der er ingen grund til blindt, krampagtigt og knugende at klamre sig til en fastholdelse af netop vort nutidige kulturelle stades kunstneriske og filosofiske traditioner, end ikke de højeste og ædleste af dem, hvis betingelsen herfor er fortsat il-slavemarch mod fremmed-gørelsens, afsjælingens, naturødelæggelsens og racefornedrelsens fælles vanskæbne.

Ved bortskaffelse af det tekno-civiliserede system slipper vi af med smartphones, dyre-forsøg, cancer-industri, kemikalieindustri, big pharma, big agro, big tech, maskinlæring, AI-overvågning, miljøforurening, overbefolkning, genmanipulation, finanskapitalister, nano-forskere, homo-marcher, atomkraft, våben-industri, organiseret børne- og snuff-porno, hollywoodserier, mulatmuzak og hiphop … men vi bevarer solsortens sang og Naturens hele uudgrundelige vælde og overdådige skønhed.

Ikke mindst bevarer vi evnen til i tankefrihed og selvstændighed at iagttage, erkende og stræbe efter et liv i overensstemmelse med Naturens orden — uden teknologiens og videnskabens steriliserende mellemled.

Sønderknusningen af den afskyelige tekno-videnskabelige civilisation kommer imidlertid til at koste ikke blot kulturelle ofre og strabadserende og vedholdende arbejde, men tillige langvarig, grusom, brutal og nådesløs krig mod maskinen og dens horder af afsjælede hjælpere. Stadig vil en sådan mytisk kamp være det hele værd den fortryllede dag vore efterkommere i en fjern fremtid endegyldigt udrydder tekno-monstret og atter betræder Jorden i hjemlig samdrægtighed med den helbredte og befriede Natur.

III. Er ikke selv en indirekte alliance med racefornægtende kulturmarxister, i bestræbelsen på at ødelægge det teknokratiske system, et uværdigt foretagen-de?

Nej. Der er netop tale om en indirekte alliance som ikke på nogen måde kompromiterer hverken vor forpligtelse på de hellige Fjorten Ord eller vort ubrydelige troskab til Naturens orden.

Hvis AP’erne, på deres måde, formår at nedbryde dele af det teknokratiske system, da skal vi undlade at lægge dem hindringer i vejen. På samme måde er der grund til at formode at AP’erne, under visse omstændigheder, ville finde det hensigtsmæssigt at forholde sig passivt, såfremt andre end de selv måtte have held til at afspore det teknoplutokratisk-videnskabelige dødslokomotiv.

Enhver svækkelse af det teknokratiske system er på lang sigt en uudfoldet styrkelse af den hvide (nordisk-germanske) racekernes sundhed og overlevelsesevne. Dette skyldes, som antydet i artiklens indledning, at det teknologiske samfundsapparat, og særligt det medicinsk-teknologiske, over tid har gjort, og stadig gør, den hvide race mere og mere afhængig af medicinsk/teknologisk hjælp til opretholdelse af selv de mest grundliggende selvopholdelsesdrifter.

Vesterlændinge er (sammen med japanere, kinesere, koreanere og jøder), desværre blandt de mest naturfremmedgjorte og tæmmede (domesticerede) folkeslag i verden. Sådan har det ikke altid været.

Og sådan behøver det ikke vedblive med at være. Mere end noget andet er det videnska-bens og teknologiens totalitære tvangsprogressivisme der bringer os længere og længere væk fra at kunne genknytte vore livgivende bånd til Naturen. Såfremt den naturfremmed-gørende hyperteknologiske kurs fastholdes meget længere vil den hvide race på et tids-punkt ikke hverken være i stand til, eller berettiget til, at overleve som en del af Naturen.

Eksempler på vesterlændinges ulykkelige tekno-domesticering er så tydelige og allesteds-nærværende at det kan være svært nøje at udskille tilfældene og fremholde dem enkeltvis løsrevet fra den almindeligt accepterede betvingelse under progressivismens slave-åg, som dagligt bestemmer vesterlændinges tankemønstre og styrer deres adfærd til mindste detalje.

Kondiløberne langs hovedfærdselsårerne med deres uundværligt netopkoblede og identitets-udsugende smartphones troligt spændt om armen, hvorfra de nyeste nihilist-negroide R&B hits og/eller modernitets-bekræftende pludre-podcasts via wifi-stråling sendes til deres bogstavelig talt teknologi-tilstoppede øren; med hudnære plastik-pulsure, trofast registrerende, millisekund for millisekund, deres hjerterytme(!) og andre person-lige biostats som i realtid uploades til skyens venlige databank, imens de i tætsiddende petrokemiske nylon-uniformer svedglinsende og stakåndet indsuger trafikosen i heftige helseåndedrag, hører til de mest åbenlyse blandt alle de uendeligt mangfoldige tegn på den moderne vesterlændings naturfremmedgjorte instinktforvirring.

De diode-blinkende wifi-dingenoter der, som malkekvægets identifikationsmærker, oftere og oftere ses påhæftet arbejderens og den travle erhvervsmands øren, eller den alminde-lige betingelsesløse tiltro til teknoforskernes ‘fakta’ samt til hvilke bigpharma-eksperimen-telle og profitabelt børsnoterede kemikalie-cocktails lægevidenskabens ypperstepræster får lov til at sprøjte ind i lemmingernes nyfødte spædbørn kunne ligeledes fremhæves.

Denne artikel ville komme til at fylde reoler hvis vi skulle gennemgå alle teknokratiets for-færdende dødstegn. Derfor vil vi indsnævre os til beskrivelsen af tre eksempler som på mere dybdegående vis lader os forstå med hvilken alvor tvangsteknologiseringens umenneskeliggørende civilisering bør betragtes.

Læseren ejer måske selv et automobil, en motorcykel eller en anden større teknologisk maskine, indkøbt for en større sum. Lad os for overskuelighedens skyld her holde os til bilen som udgangspunkt for vor analyse.

Automobilet er på mange måder det videnskabelige teknosamfunds kerneobjekt —dets utilitaristiske ikon. Påfaldende er det at iagttage hvorledes vesterlandske mænds identitet synes at være tæt knyttet netop til bilen.

Når man sætter sig ind i en bil omsluttes man ganske af teknologi. Men ikke blot omsluttes man, man smelter tillige sammen med teknologien i den forstand, at bilen, ved hjælp af dens styretøjer og fremdriftssystem, bliver til en forlængelse af førerens krop. Eller for at vende betragtningen: Førerens vilje, og dermed hans bevidsthed, teknologiseres gennem vekselvirkningen med bilen (og det teknokratiske system den er indbegrebet af. De vidt-rækkende følger heraf, samfundsmæssige såvel som filosofiske, er vi ikke de første til at overveje, og det kan ikke nægtes, at bilens opfindelse, over de godt og vel hundrede år den har gjort motoriseret personbefordring mere eller mindre almindeligt tilgængelig, har givet vesterlændinge visse muligheder for selvudfoldelse.

Spørgsmålet er for hvilken pris denne selvudfoldelse er blevet erhvervet.

Under alle omstændigheder er det uendeligt tankevækkende at bevidne hvorledes vester-landske mænds personlige identitet så ofte synes at kredse om bilen; dette rullende alter for tekno-videnskaben. Vejvrede og ekstrem utålmodighed er forståelige sindstilstande når man påtænker motortrafikkens modsatrettede, ja paradoksale egenskaber. På den ene side giver det at sætte sig ind på førersædet i et velkørende automobil, som lystrer ens mindste hånd- og fodbevægelser, utvivlsomt de fleste bilister en vis umiddelbar følelse af personlig tilfredsstillelse ved udvidelsen af bevægelsesfriheden. På den anden side afløses denne kunstigt frembragte frihedsfølelse som regel snart af dens polære modsætning, nemlig i det øjeblik bilkøens og autoværnets teknokratiske fængsel usynligt sænker sig over de individuelt pseudo-frigjorte bilister og efterlader dem kollektivt fastlåste i deres førerkabiner, ligegyldigt hvor mange ‘heste-kræfter’ og hvor meget ‘moment’ deres køre-maskiner hver for sig måtte være i stand til at yde. Men så er der heldigvis en række tekno-logiske apparater såsom radio, trådløst internet og mobiltelefon til at adsprede den frust-rerede og dynamisk indespærrede trafikant.*

*I denne forbindelse er det som sidebemærkning interessant at notere sig hvordan visse elbiler af mærket Tesla ikke er udstyret med dørhåndtag af gammeldags analog type, men alene sælges med intelligente håndtag af højteknologisk type, hvilket angiveligt har ført til adskillige sager hvor hverken fører eller passagerer, i tilfælde af brand (typisk forårsaget af det ombordværende ultra-højteknologiske lithium-batteri) har kunnet undslippe teknobilen pga. fejlfunktion på det intelligente dørsystem. Se her, her og her for mere info om de ultra-teknokratiske Tesla-dødsfælder.

Tilfældet vesterlandske mænd der identificerer sig med deres biler udgør en særlig karak-teristisk form for bevidsthedsforvirring hos det moderne tæmmede menneske og henleder vor opmærksomhed på det mere generelle problem med vesterlændinges overdrevne til-bøjelighed til identifikation med hele den teknologiske og civilisatoriske udvikling, især siden den industrielle revolution. Denne vidt udbredte tendens til personlig identifikation med døde maskiner er selvsagt uhyre skadelig, idet den forskyder selvbilledet og selvfor-ståelsen væk fra den enkeltes forhold til Naturen over på det kunstige, teknokratisk frem-bragte system. Ulykkeligvis er dette kendemærke ved den progressivistisk civiliserede borger: den naturfremmedgørende teknologiserede bevidsthedsforvanskning, ikke be-grænset til hverken de kulturmarxistiske progressivister eller de sjæleforladte lemminger, men forekommer langt ind i racebevidste kredse. Igen og igen hører man således oprems-ninger af vesterlandsk videnskabeligt og teknologisk fremskridt fremlagt som selve be-grundelsen for og/eller retfærdiggørelsen af den pseudonationale sag.

Ikke underligt at man ser så mange tilsyneladende glødende lidenskabelige patrioter og flammende fanatiske nationalister falde fra når de har passeret 35-års alderen og indser på hvor tyndt et verdensanskuelsesmæssigt grundlag deres virke og kamp for folk og fædre-land har hvilet.

Nationalt og racemæssigt selvforsvar behøver ingen retfærdiggørelse, så længe man til stadighed bevarer agtelsen for og tilknytningen til Naturens orden. Først når disse grund-piller begynder at vakle opstår behovet for retfærdiggørelse ved indholdsløs henvisning til civilisationens (teknokratiets) mange påstået videnskabelige triumfer (såsom de særdeles tvivlsomme månelandinger; de mirakuløse medicinsk-farmaceutiske landvindinger, så-som vacciner, kemoterapi, strålebehandling, p-piller, lykkepiller, kunstig befrugtning, gen-manipulation, kloning og kønsskifteoperationer) samt alskens formodet vidunderlige (sundheds- og miljøskadelige) tekniske opfindelser, udtænkt i afsindige, ofte jødiske, vi-denskabsmænds overophedede hjerner (en verden uden eksempelvis atom- og nanofysik, teflonbelagte stegepander, asbest, aluminiumsdåser eller ukrudtsmidler som round-up (glyphosat), for bare at nævne et mindre udvalg, ville måske nok have været en mindre videnskabeligt fremskreden verden, men til gengæld en tilsvarende mindre giftig og mindre kræftfremkaldende verden).

Sandheden er at den gennemsnitlige moderne vesterlænding, i al hans fantastisk højt-udviklede teknologiske indsovsning og med alle hans underfulde lægevidenskabelige fremskridt, er en både svagere og ringere mennesketype end mange af de såkaldt ucivi-liserede vilde fra den tredje verden. Aboriginale australiere fremhæves af og til som de aller mest primitive og laveststående blandt menneskeracerne. Men satte man en gen-nemsnitlig moderne vesterlænding ud i den vilde natur, uden adgang til teknologiske hjælpemidler, i hans eget lokalmiljø, ville han sandsynligvis klare sig væsentligt ringere end den primitive aboriginale australier ville i sit eget lokalmiljø. —Så hvem er i virke-ligheden laverestående?

Moderne vesterlændinges forhold til bilen er anskueliggørende på utallige måder. Vi har nævnt den personlige identifikation: Selvbilledet, der i visse tilfælde næsten til fuldstæn-dighed synes overført fra det menneskelige legeme til (erstattet med?) det teknologiske maskinlegeme. Den manisk-pedantiske, ofte daglige pleje af bilens udseende i forening med overdreven følsomhed over for den mindste ridse i lakken, alt imens det oprindelige legeme af kød og blod forsømmes, er sikre kendetegn.

Et andet foruroligende træk ved moderne vesterlændinges besynderlige automobilfetichis-me har at gøre med den kulturelle side af petrokemisk teknoprogressivisme. Lige siden au-tomobilets tidligste dage omkring forrige århundredskifte har der været afholdt motor-væddeløb af forskellig art.

Ærkeprogressivisten Henry Ford, som var en mand af både betydelig indsigt og karakter, har i sin selvbiografi malende beskrevet hvorledes han egenhændigt deltog i disse tidlige væddeløb, dels for den personlige spændings og udfordrings skyld, dels for at fremme sit eget erhvervsforetagende ved at slå diverse hastighedsrekorder osv. Snart formaliseredes disse løb og vi kender udkommet med de vidt forgrenede motorsportsorganisationer og deres milliardindbringende tekno-ritualiserede optrin med tilhørende salg af diverse merchandise, sponsor-lobbyisme osv.

Det er vel forståeligt nok at drenge og tenåringe kan være fortryllede af motorvæddeløb og drømme om brølende kraftfulde racerbiler. Men når fuldvoksne mænds hele livsmening også synes at dreje sig om Formel1, Lemans eller lignende cirkusforestillinger, må man som kritisk samfundsiagttager stille sig undrende an.

Mistanken om at hele dette gennemkoreograferede motorsports-fænomen gennemsyres af påtagede pseudo-identiteter og meningsløs pseudo-aktivitet, kanaliseret i, for de globale magthavere, ufarlige retninger, er uafrystelig. I så fald vil der imidlertid ikke alene være tale om erstatningsidentiteter (emnet er afdækket i en tidligere artikel her), men om en nøje institutionaliseret form for naturfremmedgørende erstatningsidentitet, tilmed i be-dragerisk forklædning som maskulin selvrealisering. —Panem et circenses virker stadig, måske endda bedre end nogensinde, i motoriseret-digitaliseret udgave.*

*Her i landet har vi ikke hverken tilbagevendende Formel1- eller Lemans-løb, men vi har til gengæld mange meget maskuline mænd, som elsker at sidde helt stille foran skærmen og realisere deres meget maskuline maskulinitet ved at se på motorsportsbegivenheder på såkaldt ‘live’ TV.

Til hele den moderne vesterlandske fetichdyrkelse af automobilet i almindelighed og motorvæddeløbet i særdeleshed knytter der sig et særligt forkrøblet kvindeideal som måske mere end noget andet vidner om teknokulturens fremmedgjorthed fra Naturen. Dette kvindeideal kan man se udstillet f.eks. i glittede tidsskrifter for motorsports- og bil-entusiaster samt på tilsvarende hjemmesider på internettet. Det skal frarådes læseren på egen hånd at søge after disse kilder da det kan føre til livslange sindsforstyrrelser blot på afstand at gøre sig bekendt med disse tragiske menneskeskæbners uhyggelige fremtoning.

Men måske læseren allerede er sjæleligt fordærvet i denne retning og derfor vil vide hvilken elendig kvindetype der hentydes til. For de lykkeligt uindviede kan vi give en håndfuld stikord: farvestrålende tatoveringer, vrængende botox-ophævet ansigt, grotesk opsvulmede, cementfyldte læber, solarie-/spraytan-brun hud, silicone-implantater, mas-ser af kosmetik, masser af hårfarve.

Her kommer vi til sagens kerne: blandt naturfremmedgjorte vesterlandske mænd synes der at være opstået et i bemærkelsesværdig grad unaturligt billede af den ‘sexede’ kvinde.

Ved et rent tilfælde kiggede forfatteren til denne artikel engang i et blad der henvendte sig til unge bil-entusiaster. Det gennemgående tema var noget med ‘drifting’ og pedantisk evighedsombygning af biler, så at disse antog et ‘personligt’ udseende. Målgruppen må have været kulturløse og instinktsvækkede unge mænd fra omkring de 17 til måske 30 år.

Bladet indeholdt blandt andet reportager fra forskellige ‘drifting’-træf hvis hovedformål øjensynlig var en ritualiseret afbrænding/bortsmeltning af dæk, opnået ved en særlig indstuderet form for kørsel i cirkler(!) hvorved mødepladsen indhylles i stemningsfulde røgtåger af brændt gummi og udstødningsgasser.

Det var i forbindelse med et af disse træf at det ovenfor omtalte kvinde-ideal blev præsen-teret og mildest talt ikke efterlod noget kønt indtryk.

Over et par af bladets midtersider blev et, i etnografisk forstand tankevækkende, ja mærk-værdigt, optrin udførligt dokumenteret: de uhyggeligt vansirede kvinder af ubestemmelig alder begyndte nu mimende at vaske de personliggjorte, ‘customiserede’, automobiler i-mens de krampagtigt indsmurte deres kønsløse og svindsottige skøgelegemer i om muligt endnu flere hormonforstyrrende kemikalieblandinger end de i forvejen var udsat for, både ud- og indvortes.

Alt i alt et eklatant mislykket forsøg på erotisk æggende fremtoning. Scenen var udtalt mareridtsagtig. Bordelæstetikken syntes dog at vække både anerkendelse blandt og bifald hos bil-drengerøvene, der fik det bedste af begge verdener samtidig: slibrig discount-luderdans og tekno-fetichisme.

Denne sælsomme bilvask-scene har tilsyneladende udviklet sig til et velkendt og tilbage-vendende tema inden for postmoderne halvpornografisk materiale. Afarter af den ses f.eks på de mange billedkalendere med halvt afklædte skøger rundt omkring på autoværksteder o.l. Taget den uforholdsmæssigt store jødiske repræsentation blandt vestlige pornografer i betragtning er det i høj grad mistænkeligt, at noget så unaturligt og potentielt kemisk ste-riliserende, i bedste fald hormonforstyrrende, som netop bilvasken, hos et betydeligt antal af vestlige mænd, gennem medie-indprentning, må befrygtes ubevidst at have antaget et (hvis ikke selve) billede(et) på erotisk pirrende kvindelighed.

Kønsdriften kædes således, i takt med menneskets civilisering og tæmning, sammen med teknologien og vi bevidner hvordan den unaturlige sammensmeltning norma-liseres gennem de jødisk ejede medier. —Et lignende forhold kender vi fra menneskets behandling af forskellige tæmmede husdyr. Også husdyrenes forplantning teknologiseres jo af deres ejere for økonomisk vindings skyld. Nogle befrugtes kunstigt ved inseminering, nogle bedækkes af udvalgte avlshanner, atter andre kastreres rutinemæssigt. Alt sammen alene af hensyn til ejerens behov og ønsker. Hvem teknologiserer mon vores kønsdrifter og forplantning?

Dette fænomen er, udover at være stærkt afskyvækkende, såre anskueliggørende og leder os til vort andet eksempel på moderne vesterlændinges teknologisk betingede naturfrem-medgørelse.

Første eksempel henledte vor opmærksomhed på hvordan instinktsvækkede og etno-kulturelt forvildede vesterlandske mænd under det globalteknokratiske herredømme for-anlediges til forsømmelse af egen (sjælelige såvel som legemlige) identitet til fordel for en naturfremmedgjort pseudoidentitet, centreret omkring den tekno-progressivistiske fetich over dem alle, automobilet.

Netop denne bestemte identitetsforskydning er, på grund af bilens teknologi-historisk betingede ikonstatus, i særlig grad symptomatisk for fænomenet. Lignende forskydninger kan forekomme ved regelmæssig brug af andre tekno-apparater, særligt bærbare compu-tere, i-phones og andet informationsteknologisk isenkram, hvortil lemminger i bogstave-ligste forstand løbende overfører deres identitet(s-oplysninger).*

*Sejl- og motorbåde af en vis størrelse samt private flyvemaskiner hører enten til kategorien af traditionelle status-symboler eller erhverves af sande eventyrere med det formål at bryde med teknokratiets slaveåg, og indebærer sædvan-ligvis ikke den her beskrevne tekno-fetichistiske identitetsforskydning. Dette skyldes, dels at ejere af statussymboler i denne klasse som regel er sjæleligt stærkere og i besiddelse af en kerneidentitet med fastere forankring end gennem-snittets, dels at den egentlige maskinelle anvendelse af statussymbolerne som regel enten overlades til tjenere/piloter eller begrænses til lejlighedsvise og lystbetonede svinkeærinder. Fra de tyranniske globalteknokraters synspunkt er det vigtigste at få ødelagt middelklasse-vesterlændingens naturforståelse og forstyrre hans instinkter ved regelmæssig teknologi-tilvænning. At man samtidig kan tjene milliarder på at normalisere daglig afhængighed af de flere og flere tekno-digitale dingenoter med lav holdbarhed (planned obsolescence) og tillige hermed totalovervåge og, med deres samtykke, analysere skatteslavernes adfærd er bare glasur på den totalitære magtkage.

Eksempel nummer to omhandler, som læseren utvivlsomt allerede har gættet, identitets-forkvaklingen hos de instinktsvækkede vesterlandske kvinder.

Silikoner er teknologisk frembragte, syntetiske polymer-forbindelser, indeholdende bl.a. methyl og fenyl. De anvendes almindeligvis som smøreolier og hydraulikvæsker i maskin-industrien.

I dag findes de desuden indopereret i hundredtusindevis af vesterlandske kvinder. Alle ved hvad vi her hentyder til. Men hvad betyder det egentlig at en form for industriel hydraulikvæske dagligt sprøjtes ind i unge kvinder, som erstatning for deres naturlige brystvæv?

Spørgsmålets besvarelse leder os i retning af fænomenet overstimulering.

I det tekno-progressivistiske samfund teknologiseres som nævnt kønsdriften mere og mere hos de system-indfiltrede og -afhængige undersåtter. Det farmaceutiske ‘potens-middel’ viagra (og alskens kopier heraf) indtages af mænd overalt i Vesten, med det resultat at de efter regelmæssig brug ikke længere er i stand til at gennemføre en naturlig kønsakt uden denne eller anden ‘hjælp’ fra det lægevidenskabelige/finanskapitalistiske system.

For vesterlandske kvinder gælder det at store grupper, særligt i Nordvesteuropa, USA og Oceanien, har indtaget p-piller fra deres tidligste pubertet og til langt ind i voksenlivet, siden omtrent 1960. Hvad dette farmaceutiske eksperiment har betydet for den enkelte kvinde kan utvivlsomt variere. Bivirkninger som blodpropper er velkendte og beskrives af og til i mainstreammedierne. Hvilke andre individuelle og samfundsmæssige bivirkninger en så indgribende og langvarig kemisk ændring af kvinders hormonbalance og reproduk-tive organer medfører, vil føre for vidt at afdække i detaljen her. Under alle omstændig-heder kan vi konkludere at der aldrig i løbet af den kendte verdenshistorie har fundet en større teknologisk sammensmeltning af menneske og maskine sted end netop nu.

Det overstimulerede menneske kan ikke tilfredsstilles ved sansepåvirkninger inden for det naturligt givne normalområde. Derfor viagra til mænd og derfor p-piller til kvinder. Disse midler muliggør ad kunstig vej abnormal sansetilfredstillelse for det overstimulerede men-neske ved at omgå de naturgivne grænser for sansetilfredsstillelse (viagra) eller ved at ud-slukke de besvangrende følger heraf (p-piller). Som læseren vil vide findes der utallige af-skyelige afarter af dette fænomen, som det vil være under Hammersmedens værdighed at udpensle.

Fænomenet silikonebryster er så himmelråbende tydeligt et symptom på sygeligheden i vesterlandsk kulturudvikling under det judeoamerikanske finansherredømme, at vi ikke kan undlade at inddrage det i analysen. Symbolikken er i fornærmende, ansigtsudtværen-de grad selvindlysende. Og nu ser vi altså også læberne med cementfyldet og botox-indsprøjtningernes uhyggeligt forstenede plastik-ansigter. Disse tilsynekomster er for-færdende etnokulturelle alarmsignaler der lader os forstå i hvor alvorlig sygdomsfrem-kaldende grad det moderne teknofinansielle system er i stand til at påvirke dets elendige skatteslaver.

For den historisk interesserede iagttager kan det være oplysende at stille sig spørgsmålet: fandtes dette eller hine fænomen før 1945? Hvis svaret er nej giver det os som regel et fingerpeg om visse verdensomspændende magtpolitiske strukturer og visse etnokulturelle gruppers indflydelse herpå.

Under udarbejdelsen af denne artikel har man i medierne kunnet følge med i en sælsom affære. Der har efter sigende været tale om en slags folkekrav der ikke længere kunne un-dertrykkes; en spontant fremvoksende ‘græsrodsbevægelse’, må man forstå, med dertil-hørende protest-demonstrationer på Christiansborg slotsplads og indignerede mikrofon-holder-interviews i systemmedierne. Kravet fra de demonstrerende har forurettet lydt: “flere pædagoger i institutionerne!” “Bedre normeringer!” (eller var det mon normalise-ringer?) “Vore børn fortjener nærhed, omsorg og mere voksenkontakt i dagligdagen!”

Disse beskæmmende åndsforladte og ansvarsforflygtigende ytringer fra de hjernevaskede karriere-forældre skal være vort tredje eksempel på vesterlandsk naturfremmedgørelse. Kan man forestille sig noget mere civiliseret? —noget mere tæmmet? Fædre og mødre, som har valgt at nedprioritere deres egne børns velbefindende for personlige karriere-hensyn, går i demonstrationsoptog for bogstavelig talt at kræve, at staten skal overtage mere af deres eget forældreansvar og tryglende anråbe magthaverne om de ikke nok vil give statens institutioner større adgang til lovformeligt at kunne indoktrinere deres egne børn, mens de selv har travlt med førsteprioriteten: den ubrudte hamsterhjuls-karriere.

Er det mon en tilfældighed at de mest tekno-videnskabeligt udviklede lande samtidig er de demografisk svageste, de mest tolerante over for homoseksualitet og der hvor de mest kynisk udartede former for naturudnyttelse, såsom de forbryderiske dyreforsøg og det miljøødelæggende industrialiserede landbrug, finder sted?

Er det mon tilfældigt at de mest medicinsk avancerede lande samtidig er der hvor psykisk og somatisk sygdom trives bedst, i en grad så hele følge-industrier og pyramidale institu-tionsstrukturer er fremgroet, som snylteudvækster på et råddent træ, medens autoritære eksperter lever fedt af at behandle og beskrive og kategorisere og evighedsforske i disse sygdomme?

Måske en hypotetisk begivenhed af udenjordisk oprindelse kan tydeliggøre netop den indirekte natur af vor mulige alliance med AP’erne og vor hele stillingtagen til deres verdenssyn og virke.

Lad os forestille os fremkomsten af en overmåde kraftig solstorm, så intens, at den aldeles tilintetgjorde verdens-teknokratiets muligheder for elektromagnetisk kommunikation. Samme passivitet skulle da præge vor tilgang, som hvis samme eller lignende resultat var fremkommet ved AP’ernes eller ved en hvilken som helst anden faktors mellemkomst.

IV. En totaludryddelse af al teknologi og videnskab lyder som et noget urealistisk fremtidsmål. Skal vi ikke hellere koncentrere os om nutidens mange udfordringer?

Det er en selvfølge at man forholder sig realistisk til samtidens givne politisk-økonomisk-demografiske forhold i nærmiljøet, i landsdelen, i fædrelandet, i Norden, i Europa, i Ves-ten og i resten af verden. Men hvis ingen af os nogen sinde beskæftigede os med lang-sigtede fremtidsmål, da ville det jo så bare være globalteknokraternes og finansbaroner-nes langsigtede fremtidsmål, der, med garanti og som hidtil, ville fortsætte med skridt for skridt at blive virkeliggjort hen over hovederne på os.

Det teknovidenskabelige civilisationsmareridt, med dets stedse flere autonome kamp-droner, stedse mere selvreplikerende robotificering og stedse intimere sammensmeltning af menneske med maskine, tegner sig meget tydeligt i horisonten. 5G-udrulningen af intensiveret mikrobølgestråling er blot den seneste og mest iøjnefaldende optrapning, der, selv hos visse delvist zombificerede lemminger, øjensynlig vækker stigende bekymring.

Alle ledende politikere i Vesten understøtter imidlertid udviklingen i ensrettet tekno-kapitalistisk retning, enten ved åbent at erklære deres betingelsesløse støtte til fortsat accelleration af denne udvikling, eller ved passivt at indvilge i dens teleologiske tvangs-indgreb mens de omhyggeligt sørger for aldrig at afvige en millimeter fra den afstukne kurs mod transhumanismens vidunderlige fremskridts-forjættelse*.

*Den såkaldt ‘grønne omstilling’; ‘grønne teknologi’; ‘grønne energi’ og de forskellige former for ‘bæredygtig udvikling’, om hvilke de korrupte politikere i stadig højere grad lader deres uvederhæftige ordsavl flyde, udgør ingen undtagelser fra reglen. ‘Grøn’ teknologi, såsom vindmøller og elbiler, er, bag den trendy facade, intet andet end eksempler på ultra-progressivistisk (og finanskapitalistisk såre indbringende) teknologi, hvis fremstillingsprocesser forpester miljøet betragteligt samt beskadiger dyrs og menneskers arveanlæg. Vindmøllerne, miljøpolitikernes store skrig-grønne glansnummer, er til eksempel udstyret med flotte videnskabeligt udformede tekno-vinger fremstillet af epoxy, hvilket er noget nær det mest miljøforgiftende og hormonforstyrrende materiale man kan tænke sig. Akkumulatorerne og generatorerne i møllehusenes indre, som omdanner epoxy-vingernes rotation til ‘grøn’ elektricitet, er fremstillet ved anvendelse af forskellige tungmetaller, herunder neodymium til magneterne, som udvindes ved minedrift i fjernøsten, særligt Mongoliet, under slavelignende arbejdsforhold. Se her og her for mere info om emnet.

Disse tungmetaller er mindst ligeså miljøskadelige som eksempelvis diesel og deres transport hertil samt forarbejdningen, tilvirkningen af magneterne og fremstilllingen af generatorerne selv må formodes at forurene i et omfang der ikke i synderlig grad afviger fra f.eks. olieudvinding og kulafbrænding. Derudover er der problemet med bortskaffelse af udtjente møller og ikke mindst de aktive møllers forstyrrende indvirkning på fugle- og menneskeliv. Det altafgørende problem er at den ‘grønne’ fup-omstilling ikke på afgørende måde gør op med teknoprogressivismens indbyggede dødsdrift og omverdensødelæggelse, men tværtimod lader det verdensomspændende teknofinansielle system fortsætte under et forlorent grønt dække, der ved anvendelse af diverse slogans og markedsføringskneb, skjuler miljø-omkostningerne ved den samlede proces for de bevidstløse zombie-vesterlændinge og deres skrivebordspolitikere som ikke bare er grønne i retorikken og teorien, men tillige bag ørerne.

Hvis den nuværende onde spiral af lige dele pengegriskhed, videnskabeligt hovmod og teknopolitisk-totalitær kontrolsyge ikke skal antage malstrømmens uigenkaldeligt selv-forstærkende egenskaber og ende ud i et nanoteknologisk terminator-helvede med kun-stige livmødre på samlebånd à la Huxley; cyborg-kloner; flyvende robotpoliti over hus-tagene og AI-styrede atom-arsenaler, er første forudsætning, at man som del af mod-standsbevægelsen i det mindste er i stand til at forestille sig muligheden af at nedlægge systemet fuldstændigt. Dernæst at man efter bedste evne arbejder bevidst hen imod det langsigtede mål, hvor urealistisk dets indfrielse end kan synes på nuværende tidspunkt, at udradere teknokratiet helt og aldeles fra jordens overflade, før det udraderer os.

Spørgsmålet melder sig naturligt: hvor sætter man grænsen for afviklingen, eller tilbage-rulningen, af det tekno-industrielle-civilisatoriske system? Vi er langt fra de første, hverken til at stille dette spørgsmål eller til forsøgsvis at besvare det.

Måske selve formuleringen af spørgsmålet her er vigtigere end at fremkomme med et endegyldigt svar. Hovedsagen er nemlig snarere at man én gang for alle får gennembrudt progressivismens bevidsthedslammende tankeensretning og således når frem til den åndeligt frigørende grunderkendelse: at udviklingen henimod mere og mere tekno-videnskabelig naturfremmedgørelse ikke er nogen på forhånd givet uafvendelighed.

For overskuelighedens skyld vil vi i det følgende undersøge fem tærskler for relevant tekno-afvikling.

Første tærskel: Amish (elektricitet). Amish-folket er som bekendt kristne fundamentalister (mennoniter) indvandret til USAs østlige stater, særligt Pennsylvania, fra Schweiz og Sydtyskland tidligt i 1700-tallet. De anvender i udgangspunktet hverken elektricitet eller eksplosionsmotorer. Men deres enestående kultur er fint udviklet med stolte traditioner inden for håndværk og husflid, hvis karakteristisk gedigent forarbejdede varer er efter-spurgte for deres høje kvalitet og særpræg. Efter sigende skulle deres børn desuden være forskånet for den i det omgivende samfund hærgende autisme-epidemi, af den simple grund, at de ikke lader dem vaccinere. Denne etnisk europæiske folkegruppe har altså valgt at takke nej til udviklingens tvangspåbud på et tidspunkt omkring industrialiserin-gens begyndelse, og har dermed fundet sig til rette på et teknologisk leje der passer dem i deres særegne livsførelse. Sikke gammeldags. Sikke bagudskuende. Sikke reaktionært. Sikke … selvberoende. Kan man virkelig selv tillade sig at vælge hvilket niveau af tekno-logisk udvikling man ønsker at leve i og med? Er det ikke mærkeligt bagstræberisk og intolerant og umoderne? Skal amish-børnene da ikke have mulighed for at følge med i alle de spændende nyudviklede computerspil og smartphone-apps som deres jævnaldrende boltrer sig i 24 timer i døgnet ude i det frie samfund? Hvad siger myndighederne? Er det ikke en form for overgreb på børnene at de sådan må lide afsavn og slet ikke får mulighed for at sidde som forstenede i timevis foran skærmen dag ud og dag ind som de almindelige børn? Staten må da kunne gribe ind og med magt få fjernet disse børn fra deres håbløst teknologiforskrækkede og usamarbejdsvillige ekstremist-forældre og tvinge dem til at opleve friheden sammen med os andre ude i det moderne samfund.

Amish-eksemplet giver os anledning til at overveje et gennemgående træk; et særkende hos alle progressivister: deres optagethed af og higen efter konstant forandring i deres ydre livsomstændigheder. Som i beskrivelsen af alle andre politiske forhold gør vi os det selvfølgelig klart, at progressivister ikke er nogen ensartet blok, men med fordel kan op-deles i to hovedgrupper: de der bruger progressivismen som politisk og økonomisk magt-middel, og de (den langt største gruppe) der bruges og på forskellig vis manipuleres af førstnævnte gruppe. I det følgende beskæftiger vi os hovedsageligt med følgegruppen, der foruden de afsjælede lemminger også indbefatter lakajerne og profitørerne. Magthaverne i førstnævnte gruppe behøver selvsagt ikke nødvendigvis selv at være progressivister, idet mange forræderisk vil foregive tekno-entusiasme i bestræbelserne på at udbrede progres-sivismen til masserne af kyniske politisk-økonomiske magthensyn. En betragtelig andel af ledergruppen vil dog kunne forventes at udgøre egentlige teknofanatikere, aldeles frem-medgjort fra Naturens orden.

For progressivisterne er det tilsyneladende af større betydning at samfundet omkring dem hele tiden forandres og ‘udvikles’ (teknologiseres og effektiviseres) end (1) at deres eget privatliv bringes i overensstemmelse med Naturens orden eller (2) at deres eget sjæleliv udvikles. Af denne enkle iagttagelse kan vi gøre os mange interessante overvejelser.

I stedet for et dynamisk og forandringsdygtigt samfund kunne vi eksempelvis overveje hvad et stabilt samfund mon ville betyde for borgernes mulighed for personlig udvikling.

Lad os se os undrende omkring og spørge os selv om et evigt forandrende samfund mon virker befordrende eller hæmmende på et sådant samfunds borgere. Hvis et menneskes fulde opmærksomhed til stadighed skal bruges på at tilpasse sig evigt omskiftelige vilkår (teknologiske, sociale, demografiske, kulturelle og økonomiske) under en tekno-disruptiv globalist-lydstat, hvordan vil et sådant menneskes personlige udviklingsmuligheder mon i så fald blive påvirket?

Planter vokser, blomstrer og sætter frø såfremt de gives stabile vækstbetingelser, men forkrøbles, visner og dør, såfremt vækstforholdene bestandigt forstyrres. Mennesker er, indrømmet, ikke planter og den hortikulturelle metafor derfor selvfølgelig mangelfuld.  Men måske det alligevel var værd at overveje, dels om forandringsfanatikernes travlhed med hele tiden at opfinde og udbrede spændende ny teknologi mon skyldes, at de selv er blinde for Naturens pragt og vælde, og dels om hele teknotyranniets forandrings-karrusel har til formål at forstyrre den enkelte borger i en sådan grad at denne aldrig finder ro til at udvikle sig åndeligt og knytte tætte bånd til sine folkefæller.

Anden tærskel: Vikernes (smidig tilgang). Varg Vikernes har øjensynlig fundet en vej ad hvilken han, igennem sin kunst, musik og sit oplysningsvirke ved forskellige former for internetpropaganda, ganske virkningsfuldt er i stand til at åndsopløfte, motivere og be-væge i titusindvis af racebevidste europæere til aktiv modstand mod det globalteknokra-tiske folkemordersystem. Således bekæmper han teknomonstret med dets egne våben. Vikernes benytter sig, ud over de formidlingstekniske værktøjer, også i sit privatliv af moderne tekniske hjælpemidler, såsom eksempelvis solceller, batterier og dieseldrevne køretøjer. Nogle vil måske anse dette som en hyklerisk sammenblanding af uforenelige livsmåder.

Som nævnt i denne artikels indledning vil det imidlertid være uforstandigt at fraskrive os brugen af hverken teknologiske hjælpemidler eller våben, indtil vi er helt sikre på at det globalteknokratiske system er fuldstændig knust og udryddet for bestandig. Indtil da kan man med fordel ihukomme det ældgamle ordsprog: med ondt skal ondt fordrives.

Tredje tærskel: NS 1933-45 (dobbeltstrenget, med sideløbende tekno-videnskabelig ud-vikling og neomiddelalderlig landbo-idyl).

Det ville være grel historieforfalskning at påstå at det Tredje Rige var anti-teknologisk. Men der fandtes (og findes) inden for den nationalsocialistiske filosofi en gren som var (og er) teknologisk bagudskuende og udpræget anti-modernistisk. Blandt dens betydeligste fortalere var Rosenberg og Darré. Speer og Goebbels synes at have repræsenteret den tekno-progressivistiske hovedstrømning, der desværre blev dominerende.

Om denne skæbnesvangre drejning mod tekno-progressivisme blev pånødt bevægelsen af ydre omstændigheder eller var ideologisk medfødt, bliver vanskeligt at afgøre her. Vi kan under alle omstændigheder gøre os klart at der i løbet af fredstiden fra 1933-39 fandtes en styreform i Europa, der, dels søgte at genopdage og vedligeholde fortidens skikke og dyder, dels dyrkede institutionaliseret tekno-videnskabelig forskning på flere områder. Særligt værnemagtens våbenudvikling og lægevidenskabelig racehygiejne blev drevet i en umiskendeligt tekno-progressivistisk retning.

Der er før blevet gisnet om følgevirkningerne, hvis NS-tyskland havde overlevet Anden Verdenskrig. En mulighed, relevant for emnet under behandling i denne artikel, kunne være at den to-sporede model med teknologisk understøttet forsvar, infrastruktur og racehygiejne, sammenkoblet med en slags nøje planlagt, lavteknologisk afstemt ny-middelalderlig bondekultur havde kunnet bestå i en blandingsform hvor teknologisk udvikling og afvikling, på hver deres områder, gensidigt styrkede hinanden til folkets gunst.

Fjerde tærskel: Zerzan (jæger-samler/stenalder).

John Zerzan’s teknologi- og civilisationskritik er interessant og værd at beskæftige sig med af flere grunde. Dels retter han relevante anklager mod systemet, som i deres egen ret, uaf-hængigt af Zerzan’s personlige og/eller politiske tilbøjeligheder, er både gyldige, betimeli-ge, berettigede og ofte skarpsindigt udtrykt. Her kan nævnes hans kritiske spørgen til pro-gressivismens gentagne løfter om det total-teknologiserede samfunds fantastiske fremtids-forbedringer, f.eks. i lovet arbejdsreducerende retning. Zerzan påpeger her ganske kor-rekt, at jo mere højteknologi, eksempelvis digitalisering, der i et givet samfund udvikles, antageligvis af både effektiviserende-tidsbesparende hensyn og til påstået gavn for den enkelte borgers personlige frihed (til at vælge hvilken form for teknokratisk ske-madning han foretrækker), jo mere fortravlede, udstressede og syge synes dette samfunds borgere mærkeligt nok at blive. I denne sammenhæng giver Zerzan yderst rammende og velunder-byggede fremtidsudsigter for, hvad der kommer til at ske hvis eksempelvis teknokraternes vidtløftige science-fiction planer om selvkørende biler bliver virkeliggjort.

Som med den ‘trådløse’ (elektromagnetisk strålings-baserede) digitalisering, der allerede i årevis har været tilgængelig i den offentlige transport, forudser Zerzan at tiden brugt på befordring til og fra arbejde, også i de af medierne så forjættede, selvkørende ‘privat’-biler, inden længe, af de evigt effektiviserings-hungrende transnationale arbejdsgivere, vil for-ventes anvendt som en gradvis tilvænnet ulønnet del af arbejdsdagen.

Så kan de tekno-sammenvoksede menneskelignende arbejdsdroner sidde bekvemt og sikkert i deres totalovervågede robotbiler og udnytte spildtiden, som før gik hen med uproduktivt dagdrømmeri, til at arbejde gratis (de har jo tiden til det nu hvor maskinen fører køretøjet) og endnu en rest af den evigt skrumpende tilbageværende menneskelige værdighed og selvstændighed, i dette tilfælde den fysiske egenkontrol over automobilets styretøjer, vil være blevet frataget den evigt omstillingsparate og tilpasningsivrige gen-nemsnitsvesterlænding.

Dels udgør netop Zerzan’s personlige baggrund i den judeoamerikansk-kulturmarxistiske ’68-bevægelse en såre brugbar prisme gennem hvilket hans AP-filosofis grundliggende mangler og indre modsætnings-fuldhed kommer klart til syne. Når Zerzan i egne kredse taler ‘til sit hjemmepublikum’, så at sige, bliver det tydeligt hvor splittet han selv og hans anarko-primitivisme i virkeligheden er (øjensynlig foretrækker han selv betegnelsen primal anarchy, altså en oprindelig eller urform for anarki). Fra egne rækker i bred forstand, altså fra anarkister i almindelighed, angribes han gennemgående for at åbne en fløj for øko-fascister og for ‘fascister’ i det hele taget. Hovedanklagen går som regel på, at den logiske konsekvens af Zerzan’s antiteknologiske radikalisme (altså målsætningen om at bringe det verdensomspændende teknosystem til dets endelige sammenbrud) snart ville efterlade hoben af naturfremmedgjorte psykopater (særligt trans- og homoseksuelle) så hyppigt forekommende i de venstreradikale kredse, med drastisk forringede eller ganske uden overlevelsesmuligheder (fordi følgerne af deres selvødelæggende og anti-naturlige adfærd i så fald ikke længere kunstigt, som det er tilfældet i dag, vil kunne behandles gennem f.eks. retroviral medicinering osv.). Kritikken af Zerzan fra hans ‘egne rækker’ (der findes øjensynlig også et mindretal af anarko-primitivister der oprigtigt indtager en åben holdning over for et vist samarbejde med og en vis tilnærmelse til racebevidste systemkritikere) er således såre interessant at bevidne. Ikke blot fordi denne interne kritik peger på en dyb sandhed: sammenhængen mellem medicinalteknologiens bestandigt udvidede ydelsesrepertoire og den derved muliggjorte fortsættelse af en, lad os kalde det, ‘konsekvensreduceret’ usædelighed hos de naturfremmedgjorte teknoklienter, men tillige fordi den lader os forstå hvori den afgørende forskel mellem race- og naturlovsbevidst civilisationskritik på den ene side og race- og naturlovsfornægtende civilisationskritik på den anden side ligger.

—Nemlig i hvorvidt civilisationskritikken, som hos racebevidste fjender af teknotyranniet, følger efter vor højagtelse for Naturen, eller om den, som hos AP-flertallet, svæver frit i luften uden at de i dybden hverken forstår eller anerkender den bagvedliggende og ufor-anderlige forudsætning for alt liv i verdensaltet: Naturens urokkelige orden.

I et primitivt samfund direkte underlagt Naturens evige og uforanderlige love vil der ikke være behov for hverken fascisme, nationalsocialisme eller nogen anden programmatisk ideologisme til at gennemføre racehygiejniske tiltag … Naturen selv vil, netop i fraværet af teknocivilisationens og lægevidenskabens krykker, udgøre den bedste racehygiejniske regering man kan tænke sig. Det er denne forståelse der gør Zerzan’s interessante idéer så uspiselige for instinktsvage antifa-typer og andre naturfremmedgjorte kulturmarxister, der tror at anarki og kommunisme er nærtbeslægtede bestanddele af samme verdens-anskuelsesmæssige hele. Ligegyldigt hvor mange patetiske tilbagetog og indrømmelser Zerzan, af frankfurter-dogmatiske årsager bliver tvunget ud i at foretage, vil homo’erne; selvhaderne; feministerne og anti-natalisterne i AP’s periferi aldrig kunne forlige sig med hans grundidé om gradvis totalafskaffelse af selve den civilisation, den teknologi og den lægevidenskab, uden hvilken de næppe ville overleve de første 48 timer.

Femte tærskel: Kaczynski (voldelig modstand).

Velunderrettede læsere vil utvivlsomt være bekendt med hovedlinjerne i historien: Kaczynski’s livstids-indespærring i det topsikrede føderale fængsel i Florence, Colorado for, i perioden fra 1979 til 1995, angiveligt at have sendt dødbringende brevbomber til adskillige højtplacerede figurer i den amerikanske universitets- luftfarts- og IT-verden. Dommen over Kaczynski, der holder ham ansvarlig for både mord og lemlæstelse begået ved denne ikke just tiltalende fremgangsmåde. Vidunderbarnet Kaczynski, sønnen af polske indvandrere, opvokset i en forstad til Chicago med en IQ omkring de 170. Op-tagelsen på Harvard som 16-årig og ansættelsen i fast professorat med undervisnings-forpligtelser på UC Berkeley som 25-årig.

Ifølge systemmediernes standardfortælling droppede Kaczynski herefter, pludseligt, ufor-udset og uden nogen påviselig grund, andet end personlig utilstrækkelighed og social aka-vethed, ud af systemet for at bosætte sig i det fjerne Montanas ødemark, i en selvbygget hytte uden indlagt el og vand. Det var herfra at han som sky eneboer, angiveligt i forsmå-ede vanvidståger, planlagde og udførte sine terrorhandlinger mod det teknokratiske system og dets repræsentanter.

Hvad de gængse fremstillinger af forløbet som regel udelader er at CIA formentlig under-kastede den unge universitetsstuderende Kaczynski forskellige fornedrende LSD-forsøg under det berygtede MK-ULTRA program.

En sådan oplevelse, hvilket der findes velunderbygget dokumentation for har fundet sted, må siges at have kunnet bidrage i ikke ubetydelig grad til, for ikke at sige retfærdiggøre, Kaczynski’s ‘uforklarligt’ glødende modvilje mod al tekno-videnskabelig progressivisme.

I denne sammenhæng er det afgørende ved Kaczynski’s eksempel imidlertid ikke hvorvidt den ene eller den anden udgave af hans levnedsskildring kommer tættest på sandheden, men at Kaczynski’s tærskel frem for alt bestemmes ved terroristisk voldsparathed og dåd snarere end nøjagtig hvor langt han måtte ønske at tilbagerulle teknologiseringen.

Kaczynski’s kritik af anarko-primitivismen, som på flere områder overlapper med den her i artiklen frem-førte, synes dog at angive at Kaczynski ikke som Zerzan finder det nødven-digt at transcendere husdyrbrug, agerbrug, ja endda kunst, sprog og sågar tiden selv, for med tilstrækkelig grundighed at slå tekno-monstret ned. Måske mindre trods alt også kan gøre det.*

* Note: vi hverken billiger eller opfordrer til voldsudøvelse i denne artikel eller andetsteds på bloggen.

Betragtningerne over hvad vi som race- og naturlovsbevidste nationalrevolutionære kan finde af værdi og af interessefælles tankegods i anarko-primitivismen og de andre former for radikal civilisationskritik fremlagt her er ikke begrundede i teoretisk sofisteri eller aka-demisk tankespind. Det er blodig alvor.

Det totalitære globalteknokratiske systems erklærede hensigt er at afvikle de europæiske nationalstater. Dette veldokumenterede mål opnås kun ved udryddelse eller gradvis bort-skaffelse af, på den ene eller den anden måde, de oprindelige europæiske (ariske) folke-slag.

Metoderne hertil er, som det utvivlsomt vil være læseren bekendt, mangfoldige. Masseindvandring af racefremmede kolonisatorer, kulturmarxistisk-feministisk indok-trinering i medier og uddannelsesvæsen samt medicinsk-kemisk-elektromagnetisk køns-udjævning (langsom sterilisering), hører til blandt de vigtigste. Hovedbetingelsen for at disse folkemorderiske fremgangsmåder forbliver anvendelige for fjenden er: dennes ad-gang til teknologi og videnskab.

Den opmærksomme læser vil forhåbentlig have indset, at når systemet bliver ved med eksempelvis at udbetale de hårdtarbejdende danskeres tvangsinddrevne skattemidler til koloniserende racefremmede perkere af enhver tænkelig afskygning, så skyldes dette ikke uforstandigheden eller uvidenheden blandt systemets lav- og middelniveau-apparatjiks, men at langtidsplanerne for udslettelse af de europæiske nationer, udtænkt allerede før Anden Verdenskrigs begyndelse, fordrer at en sådan bevidst antinational fordelingspolitik fortsætter, årti efter årti.

Politisk korrekte papirlovspatrioter har i snart et halvt århundrede forsøgt sig med samme udsigtsløse strategi: Møjsommeligt har man belyst og beskrevet og forklaret og argumen-teret og dokumenteret stolpe op og stolpe ned om hvorledes udskiftningen af den oprinde-lige befolkning af danskere (og andre vesteuropæere), hovedsageligt til fordel for race-fremmede af tyrkisk, arabisk, jødisk og somalisk herkomst, allerede har været, er og fortsat vil vedblive at være, det logisk forventelige udkomme af den førte politik.

Problemet er bare, at det globalkapitalistiske systems ledere, deres vellønnede apparatjiks samt de mange lag af folkemorder-profitører og -medløbere, hvor grundigt gennemarbej-det, statistisk velunderbygget og detaljeret et oplysningsmateriale de end er blevet fore-lagt, aldrig har set sig nødsaget til at lytte alvorligt til papirlovspatrioternes uendeligt jamrende klagesange af spagt fremsatte bekymringer. Systemets repræsentanter har lyttet hvis og når de selv fandt det rimeligt at lytte. Og de har reageret hvis og når og på den måde de selv har fundet det hensigtsmæssigt og betimeligt at reagere.

Et begreb som den brændte jords taktik vækker utvivlsomt anstød hos mange og minder os måske om utiltalende og gruopvækkende historiske fortilfælde. Idéen med taktikken er ikke at brænde sine huse af i nogen politisk demonstration — for den dramatiske virkning — men fysisk at forhindre invaderende fjender i at proviantere, eller på anden vis drage fordel af landets rigdomme, ved at fjerne eller tilintetgøre disse rigdomme og derved gøre dem utilgængelige for fjenden.

Det er det globalteknokratisk-finanskapitalistiske system der har inviteret, og stadig inviterer flere af, de racefremmede kolonisatorer til landet. Det er det globalteknokratisk-finanskapitalistiske system der fortsat udbetaler ydelser og anviser uddannelses- og jobmuligheder til de racefremmede kolonisatorer. Det er det globalteknokratisk-finanskapitalistiske system der siden 1945 har holdningsbearbejdet vor ungdom, nu på fjerde slægtled, til postmoderne raceforræderi, til selvhadende nihilisme og til barnløs homoseksualitet. Det er det globalteknokratisk-finanskapitalistiske system der tvinger danskerne til at slide hårdere og hårdere på et mere og mere effektiviseret arbejdsmarked for en ringere og ringere belønning. Det er det globalteknokratisk-finanskapitalistiske system der sælger ud af og opkøber danskernes nedarvede infrastruktur (TDC, PostDan-mark, DONG). Det er det globalteknokratisk-finans-kapitalistiske system der af profit-hensyn har forgiftet og stadig forgifter danskernes miljø og drikkevand. Det er det global-teknokratisk-finanskapitalistiske system der undergraver danskernes privatliv ved grad-vist at pånøde dem mere og mere privatlivs-invaderende daglig anvendelse af smartphones og andre dehumaniserende tekno-digitale apparater for overhovedet at kunne fungere i samfundet. Det er det globalteknokratisk-finanskapitalistiske system der har ødelagt danskernes familieliv ved at gøre det socialt, økonomisk og institutionelt tillokkende for kvinder at ringeagte, undertvinge og forkaste deres naturgivne moder-instinkter, for i stedet at søge fuldtidsbeskæftigelse på arbejdsmarkedet. Det er det globalteknokratisk-finanskapitalistiske system der har udbredt og normaliseret den demoraliserende pornografi, den sygdomsspredende usædelighed samt det instinkt-forstyrrende og masse-steriliserende p-pille-indtag. Det er det globalteknokratisk-finanskapitalistiske system der har ødelagt danskernes sprog og kultur ved at oversvømme landet med værdipolitisk indoktrinerende, pøbel-amerikansk hollywood-underholdning.

Hvorfra skulle perkere, jøder, negre, mulatter og etnisk danske folkeforrædere få deres penge og kunstigt opblæste status, hvis det globalteknokratisk-finanskapitalistiske system ophørte med at fungere i Danmark?

Man kunne jo starte i det små og afcivilisere ét område ad gangen. Lad os forestille os hvordan en bevidst primitivisering af et givet landområde mon ville virke på snylter-elementers lyst til overhovedet at befinde sig, endsige bedrive deres parasitisme, der.

Vi medgiver at her er tale om et tankeeksperiment af hypotetisk karakter. Ikke desto mindre kan det af og til virke både netop tankevækkende, afslørende og særdeles anskue-liggørende at opstille sådanne tænkte tilstande:

Mon Danmark ville virke tillokkende for racefremmede kolonisatorer … uden statslige eller kommunale udbetalinger af pengeydelser? Uden hæveautomater? Uden indkøbs-centre & fastfoodkæder med privat-økonomisk slavebundet, nervøst vimsende service-mindet og dogmatisk raceblindt oplært personale? Uden autoværksteder? Uden døgnåbne tankstationer? Uden VVS-folk? Uden kloakarbejdere? Uden elektrikere? Uden mobil-dækning? Uden caféer? Uden restauranter? Uden fængsler med gratis kost og logi og venligt forstående unge kvindelige, overbevist antiracistiske fængselsbetjente? Uden politi? Uden domstole og socialt indignerede forsvarsadvokater? Uden gadebelysning? Uden imødekommende socialarbejdere med attraktive aktiverings-, resocialiseringstilbud eller spændende exit-programmer på hånden? Uden festlige gymnasier, handelsskoler og universiteter med evigt rosende kulturmarxistiske lærere og spytslikkende undervisere og vejledere? Uden hospitaler? Uden lægeklinikker? Uden landsdækkende TV- og radio-kanaler med eftersnakkende værtinder (m/k)? Uden busser og tog med pligtopfyldende chauffører og punktlige togførere? Uden asfalterede veje at cruise rundt på i bmw’erne? Uden fjernvarme? Uden vand i hanerne? Uden serviceteknikere og viceværter til at rydde op efter sig i boligblokkene? Uden skraldemænd? Uden taxakunder? Uden strøm i væggen til barbermaskinerne og hårtrimmerne i de neoliberale saloner?

Disse overvejelser bringer os naturligt til idéen om folkestrejken. Hvis hovedparten af de dygtige og særdeles arbejdsomme danskere kunne vækkes af deres søvngængermarch mod demografi-afgrunden, for i fællesskab at indlede en langvarig og vedholdende folkestrejke, ville det teknofinansielle folkemordersystem kunne komme i alvorlige vanskeligheder.

Som vi har redegjort for i adskillige artikler ligger gennemførelsen af en sådan almindelig udbredt folkestrejke desværre uden for det muliges område, da det danske folks (og den samlede hvide races) dødsfjender siden 1945 har overtaget kontrollen med samtlige af statens institutioner og dermed har kunnet programmere befolkningsflertallet til et for-uroligende velopdragent og produktivt etnokulturelt selvmord.

Denne kendsgerning betyder dog ingenlunde at folkestrejkens nyttige egenskaber behøver gå til spilde. Et mindretal af racebevidste folkefæller vil udmærket kunne udnytte folke-strejkens virksomme midler, også selv om det store flertal af afsjælede lemminger måtte fortsætte skatteslaveriets dødsridt.

Et af de mest gennemgående budskaber fra de progressivistiske politikere lyder igen og igen: “vi må ikke lukke os om os selv”. —Ordret citeret. Hmmm. Lad os for et øjeblik over-veje hvordan det mon kan være, at så besynderligt et budskab med så stor regelmæssighed optræder i folkeforræderpolitikernes talemanuskripter. Når det er så vigtigt for de global-kapitalistiske magthavere at danske skatteslaver gennemhegles med netop denne forma-ning, altså om at vi endelig og for alt i verden ikke må ‘lukke os om os selv’ … så kunne dette måske skyldes, at en sådan folkelig nødværgereaktion (lokalpolitisk, demografisk og økonomisk selvberoenhed) kunne tænkes at ville fratage de globalkapitalistiske teknokrat-igler muligheden for at udnytte og snylte på det danske (og andre europæiske) folke-legeme(r)s arbejde og livskraft. Vi må ikke lukke os om os selv. Aha. Javel. Jaså.

Hvem siger at vi ikke må lukke os om os selv? Og hvad siger udsagnet om afsenderne af denne plumpe og kategoriske fordring? Voldtægtsforbrydere og hjemmerøvere kan vel tilslutte sig logikken og foretrækker sikkert også at deres ofre ikke var så genstridige sådan at ville lukke sig om sig selv. Det samme gælder vel for gemene lommetyve. En tillidsfuld åbenhed hos ofrene giver vel de bedste ‘arbejdsbetingelser’. Det må formodes at vira, bacciller og snyltere i almindelighed trives bedst, jo mindre deres udsete værter er tilbøjelige til at ‘lukke sig om sig selv’.

Hvad om man lukkede sig for det eller de forhold man fandt det hensigtsmæssigt at lukke sig for og tilsvarende åbnede sig igen når og under de vilkår og omstændigheder man selv fandt rimelige og ønskværdige? Hvoraf den plumpe og kategorisk ubøjelige fordring? Vi “må” ikke ditten og datten. Af og til hører man udsagnet i formen: “vi kan jo ikke lukke os om os selv”. —En endnu mere absurd kategorisk påstand, hvis bogstavelig talt handlings-indskrænkende betydning afslører noget af den desperation med hvilken globalist-lakajerne anskuer verden og søger at indsætte deres medborgere i samme totalitære tankefængsel som de selv befinder sig i.

Hvad hvis nu vi tænkte os at de mest hæderlige og flittige og samvittighedsfulde og på-lidelige og dydige og racebevidste danske folkefæller gradvist begyndte at bruge mere og mere af deres flid og dygtighed og tid på, i deres eget lokalområde direkte at arbejde for deres egen slægt og for deres nære etnokulturelle folkefælleskab, i stedet for dagligt at pendle i timevis frem og tilbage og sidde i sneglende motorvejskøer for at slave for den folkeforræderiske stat og for det folkemorderiske globalteknokratis ‘private’ virksom-heder?

Selv hvis kun et beskedent mindretal af selvberoende folkefæller fulgte denne antisystemiske kurs, ville en sådan frigørende bevægelse væk fra det teknofinansielle systems kvælertag for det første begunstige kernen af de folkestrejkende selv, for det andet fratage systemet lokale skatteindtægter samt adgang til den bedste og pålideligste arbejdskraft og, for det tredje, ved eksemplets magt, sætte åndsopløftende ringe i vandet.

Det er oprørende at tænke på hvor mange tusindvis af timer en almindelig dansker forspilder på at slave for det globalkapitalistiske folkemordersystem om året. Folkestrejkens vellykkethed er således ikke betinget af en alt-eller-intet fordring om nødvendigvis at få samtlige danskere med på et storstilet projekt med tilhørende offentlige erklæringer, floromvundne manifester og proklamationer eller statsgodkendte vælgererklæringer. Folkestrejken begynder og slutter som alle andre virkeligt meningsfulde viljesytringer hos os selv.

Sort arbejde (eller som ODIN.ORG plejede at kalde det: samarbejde) er en glimrende mu-lighed for i det stille og jævne at bidrage til god folkestrejkende virksomhed. Her er det på-faldende hvor panisk systemteknokraterne arbejder på at få digitaliseret alle pengeover-førsler og dermed indføre det kontantløse samfund. Hensigten er åbenlys: at forhindre de tilbageværende racebevidste danske (og andre hvide) folkefæller muligheden for indbyrdes fortrolig, system-uafhængig handel.

I stedet for at kappes forvildet om zombie-vælgernes gunst for en illusorisk og system-godkendt overtagelse af det dødsmærkede vanvidssystems tøjler, kunne megen tid og besvær spares ved ganske enkelt at træde til side for dødstoget og i stedet rette sin arbejdsevne og sin opmærksomhed mod andre hensyn, i bedre overensstemmelse med Naturens orden. Lemminger der med stift blik insisterer på at kravle målrettet længere og længere ind i teknosystemets digitaliserede kødhakkermaskine kan ikke reddes.

Med andre ord kunne der med nationalsindede danskernes almindelige flid, arbejdsdisciplin og dygtighed taget i betragtning oprettes adskillige meget veldrevne mini-samfund rundt omkring i det ganske land. —Ægte, racebevidste samfund, hvor fælleskassens midler blev anvendt på tiltag som indbetalerne med egne øjne kunne forsikre sig om blev anvendt på det nære folkefællesskabs behov og ikke forsvandt i fjerne, teknototalitære bureaukraters verdensfrelserprojekter.

Her kommer den anarkistiske tænknings berettigelse ind i billedet. Anarki betyder som bekendt ordret u-styre eller ikke-styre. Som nordisk-germansk dansker (og som en hvid person i det hele taget) er det uantageligt at lade fremmede magter styre vores skæbne. Altså må vi som anarkisterne afvise styreformer der søger at sætte sig til herre over vores naturlige livsudfoldelse. I stedet for disse uantagelige styreformer sætter vi selvstyret som den eneste følgerigtige vej til at kunne leve i overensstemmelse med Naturens orden og til fuldbyrdelsen af de hellige Fjorten Ord.

Måske det var på tide at den racebevidste nationale modstand begyndte at tage sine egne mål alvorligt. Måske det i denne forbindelse var på tide at overveje hvilken pris man som nationalrevolutionær er villig til at betale for at uddrive fjenden af landet. Måske det var på tide at folkeforræderne indså, at det kunne komme til at indebære alvorlige konsekvenser, for dem selv, såfremt man fortsatte med for egen vindings skyld at dele danskernes surt optjente skattemidler og fædrende jord ud til aggressivt koloniserende, aldeles uvedkom-mende race- og kulturfremmede snyltergrupper.

Indtil videre har folkefjenders og -forræderes største frygt øjensynlig været at tabe endnu en formaliseret debat i TV, eller at papirlovspatrioter udgav endnu en bog der endnu en-gang beviste og, hinsides enhver tvivl, med endnu flere udførlige fodnoter, dokumenterede hvad alle allerede vidste. Med andre ord har folkefjenderne i virkeligheden intet reelt haft at frygte og har dermed også fuldkommen uhindret kunnet fortsætte deres fædrelandssvig (som endda ofte er blevet, og stadig bliver, karrieremæssigt og socialt belønnet).

Den globalkapitalistiske teknokrat-elite og deres hundredtusindevis af professionelle folkemorder-profitører er fløjtende ligeglade med om endnu en høflig, lovlydig og civi-liseret (systemgodkendt) indvandringskritiker formelt set måtte have ret i hans eller hendes reaktionære, omhyggeligt antiracistiske bedsteborger-synspunkter og måske fra tid til anden vinder en TV-debat, et byrådssæde eller tilstås et legitimerende folketings-mandat. Det afgørende for systemets diskret tilbagetrukne plutokrater og deres korps af spytslikker-lakajer blandt politikere, erhvervsfolk og ansatte i stats-institutionerne, er ikke hverken udfaldet af mediernes kulturmarxistisk gennemtilrettelagte debatter, offentligt tilladte synspunkters lødighed eller parlamentarisk godkendte argumenters logiske gyldighed … Det afgørende er alene om de har mest grund til at frygte for deres sociale stilling og personlige (materielle, legemlige og privatøkonomiske) velbefindende ved at understøtte den teknokapitalistisk befordrede masseindvandring og de dertil knyttede fortsatte demografiske ødelæggelser af fædrelandet eller ved at støtte modstanden herimod.

Mens dét spørgsmål bliver afgjort er det fornuftigste vi, som medlemmer af den hedensk racebevidste folkekerne, kan gøre, samvittighedsfuldt, støt og vedholdende at varetage vore egne og vore slægters kort-, mellem- og langsigtede interesser, mens vi så vidt muligt frigør os fra det tekno-videnskabelige systems hidsigt accelererende, finanskapitalistisk drevne dødsspiral.

Hvis denne mulighed for passiv udtræden af det folkemorderiske teknoslaveri bliver os nægtet af de totalitære tvangsprogressivister kunne det jo være at deres elskede disrup-tion på et tidspunkt begyndte at give bagslag. Måske det ville være lærerigt for de såre langsomt opfattende teknoprogressivister og deres medsammensvorne globalkapitalister, såfremt deres foretrukne livsmåder også, pludseligt og uden varsel, blev ‘disruptet’ af udefrakommende kræfter i en retning der var udelt ugunstig for dem.

Ut Sementem Feceris, Ita Metes.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar