ELEKTRONISK AFSJÆLING, INDOKTRINERING OG (SELV)OVERVÅGNING AF VESTENS BEFOLKNINGER. SMARTPHONES ER I SANDHED SMARTE. SPØRGSMÅLET ER SOM ALTID: FOR HVEM?

Mens lemmingerne troskyldigt og intetanende adlyder deres herrer og gør nøjagtig hvad de får besked på; hvad de trænes til i systemmedierne: swiper og taster og tweeter og streamer … forsvinder deres nationer og kulturer planmæssigt under deres fødder. Folkemordet går hurtigt nu. Men altid er der nye vigtige fodboldkampe der skal ses, spændende hollywoodserier og fascinerende kendis-skandaler at bekymre sig om. Desuden er der jo uddannelsen og karrieren og pornoen og eventuelt e-sporten der trækker. I mellemtiden har kulturødelæggerne frit spil til planmæssigt at erstatte de indfødte europæere med en letpåvirkelig, identitetsløs og bastardiseret arbejder- og slave-kaste: nydanskerne. Planerne herom er ikke engang hemmeligholdte. Magthaverne véd at lemmingerne i dag er så tilpas adspredte, velafrettede og zombificerede, at skulle de uforvarende blive forelagt  sådanne planer, enten vil zappe videre af kedsomhed og manglende koncentrationsevne eller øjeblikkeligt reagere med den indprentede refleks om skøre sølvpapirshat-konspirationsteorier.

Masserne er velopdragne medløbere fra fødslen. De har aldrig været andet og de vil aldrig blive andet. Følgagtigheden kan gøres mere eller mindre udpræget ved social træning (belønning/straf), indoktrinering og/eller ved forskellig legemlig-medicinsk-teknologisk påvirkning. Men grundindstillingen, så at sige, for 90-95% af enhver befolkning er medløberi. Det afgørende er (1) hvem der programmerer dem, (2) til hvad og (3) hvor velgennemtænkt, langvarig, systematisk og dermed hvor virkningsfuldt programmeringen gennemføres.

Siden 1945 har denne programmeringsmagt ulykkeligvis været i hænderne på den Hvide races internationale dødsfjender. Indtil massemedierne og uddannelsesinstitutionerne fravristes disse fjenders kontrol, vil massernes adfærd fortsat være i modstrid med vores (og deres egnes) kerneinteresser. Vi må altså indtil videre forvente fortsat modstand fra langt hovedparten af vore landsmænd og -kvinder. De er programmeret til etnokulturel selvmordsadfærd fra barnsben. Som sådan kan de ikke ved argumentets magt eller på anden vis overtales til nogen rimelig erkendelse af de politiske, socioøkonomiske og kulturelle omstændigheder. De ved blot at det giver den bedste og mest trygge følelse at indoptage og, overfor andre lemminger, at genopgylpe (videreformidle og afspejle) de dogmer og adfærdsnormer de får præsenteret i systemmedierne og uddannelsesvæsnet. Om efterlevelse af disse adfærdskoder så fører til at deres børnebørn kommer til at ligne en blanding af Serena Williams og Gimi Levakovic er af mindre betydning for den veltrænede lemming. Den altoverskyggende vigtigste motivation er den fejlfri genafspilning af de instrukser den er blevet givet og, ikke mindst, den belønning via social/institutionel accept og karrieremæssig fremgang den oplever.

Det er grundet denne målrettede og livslange indoktrinering fra fjendehånd, at en lemming, selvom vedkommende eksempelvis personligt er blevet berøvet, voldeligt overfaldet, e.l. af racefremmede kolonisatorer, eller har haft et nært familiemedlem tilsvarende forulempet stadig vil falde tilbage til vanvidstolerancen og de evigt fremmed-undskyldende floskler, tillært fra barnsben i skolen og systemmedier. Smartphones og de andre ‘devices’, og ‘gadgets’ er blot teknologiske midler, foranstaltet af de folkemorderiske teknokrater/globalister, til endnu mere effektivt og vedholdende at indoktrinere, overvåge og træne lemmingerne døgnet rundt. Snart bliver indopererede implantater lige så trendy som I-phones, osv. er det i dag.

Videoen øverst i artiklen er (udover det noget skæmmende politisk korrekte og ganske unødvendigt vildledende sydstatsflag placeret på bøllens undertrøje, hhv. 33 og 40 sekunder inde) en udmærket og rammende samfundsbeskrivelse. –Om end måske lige rigeligt melankolsk.

Teknokrati-zombierne uden selvstændig tænkeevne findes så sandelig ikke kun i tegnefilmens eller dystopiens verden. Her et par højst foruroligende eksempler fra Danmark:

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

FØRERLØS [opdateret]

Førerløse biler. Til køns-, identitets-, forsvars-, bevidst- og historieløse befolkninger. I grænseløse samfund, med kontantløse økonomier. Administreret af hovedløse politikere.  –Tingene hænger som regel sammen.

driving-disrupted-driverless-cars-change-everything-1-638

Hvem ville dog ikke gerne lade sig befordre af en smart og trendy robotbil? Det er jo både meget sikrere og mere bekvemt. Mere fremsynet. Det ved vi fra eksperterne. Lissom digitaliseringen. Og så er der osse mere tid til alle de vigtige ting, såsom konstant politisk korrekt selvindoktrinering via vores allesammens devices, gadgets og/eller implantater. Det er gammeldags og kedeligt at ville styre selv. Autoriteterne og teknokraterne ved bedst hvordan vi skal styres. Du er vel ikke en af de paranoide sølvpapirshatte, der tror på skøre konspirationsteorier, vel?

Mange af progressivisternes kulturmarxistiske delmål er allerede blevet virkeliggjort og adskillige naturfremmedgørende adfærdsmønstre dermed grundigt indarbejdede i alle vestlige samfund, i løbet af det trekvarte århundrede siden 1945 hvor de judeoamerikanske finanssnyltere, med hjælp fra deres kommunistiske lejetropper, trak sig sejrrigt ud af Anden Verdenskrig. Raceblanding, statsfeminisme og homoseksualitet er nu normaliseret i en grad så det hos flertallet betragtes som utænkeligt og/eller kriminelt at sætte spørgsmålstegn derved.

Ni ud af ti borgere lader sig villigt og med betingelsesløs ivrighed overvåge døgnet rundt, med elektroniske apparater de selv bekoster og udskifter i nøjagtig det tempo deres herrer finder det passende. Privatliv er for store dele af ungdommen et ligegyldigt levn fra fortiden. Stadig arbejdes der imidlertid fra internationalistisk side på endegyldigt at udslukke de sidste rester af racebevidst europæisk modstand. National selvbestemmelse og privat ejendomsret kan ikke længere tillades, end ikke i de indskrænkede og formalistiske alibiformer de findes i dag. Kun i et fåtal af lande (Schweiz, Polen, Israel og visse delstater i USA) er afvæbningen af den skatteydende borger endnu ikke gennemført. Teknokraterne og deres horder af servile medløbere blandt letbestikkelige politikere, akademikere og mediefolk sørger for at holde de vestlige befolkninger travlt beskæftigede i trædemøllen. Forvirrede, adspredte, økonomisk systemafhængige og, frem for alt, pligtskyldigt gennemindoktrinerede er det store flertal af  vesterlændinge som blødt ler i de internationale magthaveres hænder.

Vi skal have et ‘agilt’ (altså omstillingsparat) arbejdsmarked, så vi ikke bliver hægtet af i globaliseringskapløbet fortæller beskæftigelsesministeren. Ifølge erhvervs- og vækstministeren skal Danmark være kontantløst indenfor 10-20 år og have førerløse skibe, så vi undgår menneskeskabte uheld. Spørgsmålene står i kø: for hvis skyld skal arbejdsmarkedet mon hele tiden gøres mere ‘agilt’ og arbejdsstyrken tilsvarende tilpasningsvillig? –Danskernes eller de globale erhvervsinteressers? For hvis skyld skal dele af de kulturbærende danske søfartsuddannelser udfases og færge- og skibskaptajner erstattes af computere? –Danskernes eller den internationale teknokratiske elites? Der har længe været ophørsudsalg på alle hylder og den såkaldt ‘højreorienterede’ regering falbyder tilsyneladende ivrigst af alle nu fædrelandets åndelige og materielle værdier til spotpris. Danmark efterlades planmæssigt som endnu en globalistisk lydstat, hvis udvikling og skæbne på alle områder dikteres fra de multinationale selskabers bestyrelsesgange.

Som kritisk iagttager må man til en begyndelse stille sig selv det overordnede spørgsmål: hvem arbejder politikerne for? Det nyligt oprettede såkaldte ‘disruptionråd’ giver interessante fingerpeg herom. Navnet på rådet alene er ildevarslende og betegnende for det almindeligt herskende kulturelle stade. Det engelske (i virkeligheden latinske) ord disruption betyder på dansk ‘afbrydelse’; ‘forstyrrelse’; ‘sammenbrud’; ‘opløsning’; ‘sprængning’ eller ‘splittelse’. I udsagnsform betyder det at ‘bringe forstyrrelse i’; ‘afbryde’; ‘skabe kaos’ og ‘få til at gå i opløsning’. Som tillægsord: ‘splittende’; ‘opløsende’; ‘nedbrydende’. Gad vide om de velbetalte teknokratlakajer ville bryde sig om at pengestærke internationale netværk, med samtlige vestlige regeringers medvirken arbejdede målrettet på at få deres livs- og indkomstgrundlag nedbrudt eller opløst?

Ud af 32 rådsmedlemmer (fraregnet de af regeringens ministre som har udpeget sig selv til en plads i rådet) kan det med meget god vilje formodes at en håndfuld har den oprindelige danske befolknings interesser for øje. Resten repræsenterer og varetager internationale teknokratiske og/eller finansspekulative profithensyn. Lad os høre hvorledes eksempelvis World Economic Forums repræsentant i opløsningsrådet, den ivrigt tech-feministiske Kigge Hvid, ser på sagen: fra Danmarx Radio 19. Maj 2017.

Måske læseren finder denne artikels betragtninger … sortseende; unødigt dystopiske eller overdrevet fantasifulde? I så fald kan følgende videoudpluk anbefales som grundlag for yderlige selvstændige overvejelser:

Denne og andre artiklers fremlæggelse af ubestridelige kendsgerninger ved den postkulturelle samfundsafvikling skal ikke forstås som jamrende dommedagsvarsler, klynkende beklagelser over ‘uretfærdigheder’, profetier om verdens snarlige undergang eller anden nær-apokalyptisk skæbnetro. Hver eneste dag er dommedag for den der ædrueligt  iagttager Naturens hellige Orden. Hvert eneste øjeblik afvejer Naturen vor værdi og bedømmer hvorvidt vor vandel, altså vor forvaltning af medfødte arveanlæg, berettiger til fortsat sundhed og livsudfoldelsesmulighed. Kun instinktforkrøblede og forvirrede slavemoralister kan præstebedrages til troen på at mellemøstlige guddomme, en gang i fremtiden(!), på én gang vil dømme menneskene, ikke efter deres naturlige værdighed, karakteregenskaber, legemlige og åndelige styrke, men efter hvor fromme og godtroende de har været og hvilke bønner de mimrende måtte have afliret.

Snarere end klynkende at beklage os over det nuværende antinaturlige samfundssystems vanvid og sammenbrud bør vi i stedet med sindsro ihukomme Naturens evige Ordens uforanderlighed. I mellemtiden kan vi med fordel udstille og latterliggøre de ynkværdigt gennemprogrammerede fjolser, der benovet falder på halen over enhver ny slavetrend deres teknokratiske herrer med årtiers forudgående planlægning foreviser dem i systemmediernes hypnotiserende udstillingsvindue.

Som videoen øverst i artiklen og ovenstående billede bevidner, er forestillingen om selvkørende biler langt fra noget nyt  fænomen i den åndsforsnottende judeoamerikanske rendestenskultur. Det må formodes at idéen i årtier har spillet nogenlunde samme rolle for masserne som de velkendte, i systemmedierne regelmæssigt tilbagevendende historier om nært forestående marsrejser, månebaser og flyvende biler. Altså som adspredende, hypnotiserende og af magthaverne instrumentaliserede science-fiction fantasier: kulturelle styrings-værktøjer der, på samme måde som forældre der holder et plagende barn hen med løfter om trøste-slik eller farvestrålende plasticlegetøj, fastholder befolkningens troskyldige flertal i benovet autoritetstro og passiv afventen på de snarlige teknologiske mirakler, der kan forventes … lige rundt om hjørnet. Imidlertid bør det ikke undervurderes, at de teknologiske muligheder der i dag står de judeoamerikanske magthavere til rådighed, efter alt at dømme efterhånden har nået et stade som i teorien vil kunne gøre dem i stand til at indføre selvkørende biler. Uanset hvor langt fremskredne og realistiske planerne om førerløse biler så end i virkeligheden er, vidner teknokrati-lakajernes febrilske følgagtighed om en dybtliggende slavemoral og et almindeligt åndeligt forfald der mildest talt fortjener vor foragt. Den vidt udbredte betingelsesløse tillid til teknokratiske eksperter og sågar accepten af at overlade egen og efterkommeres skæbne og sikkerhed til kunstig intelligens, er ikke blot fremmedartet men afskyvækkende for den Naturlovsbevidste Germaner. Ønsket om beredvilligt og tilpasningsivrigt at underordne sig en udvikling der på område efter område fratager mennesket dets selvstændighed og selvberoenhed … peger jo dog ikke kun på åndsslavernes og medløbernes forventeligt snotfyldte kranier, men i lige så høj grad på magthavernes hensigter og ikke mindst deres omfattende succes med programmatisk umyndiggørelse af deres undersåtter.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

HÅRD GLOBALISTPROPAGANDA I STATSMEDIERNE: PRODUKTIVT TRENDY KINESERE LÆRER DE GAMMELDAGS (MEN LÆRENEMME) DANSKERE AT BLIVE MERE FLEKSIBLE OG OMSTILLINGSPARATE ARBEJDERE (BEDRE SLAVER) FOR DERES INTERNATIONALE HERRER

Heldigvis har vi regeringens disruptionråd til at vejlede os om …

 • De historiske erfaringer med teknologiske skift, teknologisk udvikling og globalisering.
 • De vigtigste tendenser i den teknologiske udvikling og globaliseringen, herunder Danmarks udgangspunkt for at gribe mulighederne i fremtiden.
 • Forudsætninger for at bevare den danske samfundsmodel, som i dag er kendetegnet ved høj beskæftigelse og små skel mellem mennesker.
 • De institutionelle rammer, som skal være tilstrækkelig fleksible og smidige til at kunne anvendes i en hurtig og omskiftelig verden.
 • Det eksisterende uddannelsessystem, hvor behovet for at understøtte og styrke danskernes kompetenceudvikling må forventes at blive større, samtidig med at behovene kan ændre sig.
 • Den enkelte og virksomhedernes mulighed og ansvar for vedvarende at udvikle og opdatere kompetencer, som arbejdsmarkedet har brug for.
 • Ændrede beskæftigelsesformer samt platforms- og deleøkonomiens betydning for arbejdsmarkedet og dansk økonomi.
 • Gode rammer for virksomhederne, så vi har en konkurrencedygtig og digital privat sektor, der står rustet til fremtidens forandringer.
 • Konsekvenser af globaliseringen fx i forhold til ordnede forhold på arbejdsmarkedet samt ind- og udflytning af virksomheder.

Udover finansministeren, erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren, økonomi- og indenrigsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, undervisningsministeren og innovationsministeren består rådet af følgende (faste) medlemmer:

 • André Rogaczewski, CEO og partner hos Netcompany
 • Astrid Simonsen Joos, CEO i Philips Lighting Nordics
 • Bente Sorgenfrey, formand for FTF
 • Birgit Aaby, iværksætter og indehaver af Combiservice
 • Caroline Søeborg Ahlefeldt-Laurvig-Bille, erhvervskvinde
 • Carsten Stendevad, Senior fellow hos Bridgewater Associates
 • Christiane Vejlø, digital trendanalytiker og CEO hos Elektronista Media
 • Claus Jensen, formand for Dansk Metal
 • Esben Østergaard, CTO i Universal Robots
 • Gregers Wedell-Wedellsborg, koncerndirektør i COOP Danmark
 • Hella Joof, filminstruktør, skuespiller og komiker
 • Jacob Holbraad, adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening
 • Jais Valeur Group, CEO i Danish Crown
 • Jan Damsgaard, professor ved Institut for Digitalisering, Copenhagen Business School
 • Jan Grimstrup, tillidsmand hos KP Komponenter
 • Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv
 • Jørgen Vig Knudstorp, Executive Chairman hos LEGO Brand Group
 • Karsten Dybvad, adm. direktør i Dansk Industri
 • Kasper Sand Kjær, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
 • Kigge Hvid, CEO i INDEX: Design to Improve Life
 • Kim Simonsen, formand for HK
 • Lizette Risgaard, formand for LO
 • Marianne Steensen, CEO i Microsoft Danmark og Island
 • Niels B. Christiansen, koncernchef og Chief Executive Officer hos Danfoss
 • Per Christensen, formand for 3F
 • Pernille Erenbjerg, adm. direktør i TDC
 • Philipp Schröder, professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
 • Stina Vrang Elias, adm. direktør i DEA
 • Søren Skou, Group CEO i A.P. Møller Mærsk A/S
 • Thomas F. Borgen, adm. direktør i Danske Bank
 • Tommy Ahlers, iværksætter
 • Vibeke Svendsen, adm. direktør og partner hos Envotherm

 

 

 

 

 

 

 

Hvor mange af disse rådsmedlemmer har monstro en økonomisk og karrieremæssig egeninteresse i at understøtte en fortløbende teknokratisk tvangsglobalisering?

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

HAMMERSMEDENS SOMMERQUIZ 2017. GÆT OG VÆR MED I LODTRÆKNINGEN OM LUKSUS DVD-SÆT MED ØZLEM CEKIC’ SAMTLIGE OPTRÆDENER I STATSMEDIERNE

Quiz-spørgsmålet lyder som følger: hvilket af nedenstående tre fænomener sikrer bedst den fuldkomne Coudenhove-Kalergisering af samfundet?

A) Islamisk terrorisme

B) Vellykket integration

C) Parallelsamfund/Ghettoisering

Send svarkode “A”, “B” eller “C” efterfulgt af “etnokulturelt selvmord nu” til SMS 1945. Vores faste stab af omstillingsparate østarbejdere står klar i lagerhallerne til at udskibe kasserne med DVD’er til den heldige vinder efter sommerferien.

 

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

TUNGT SPONSORERET, INSTITUTIONSBÅRET KULTURØDELÆGGELSE: CBS ‘DIVERSITY DAYS’

For den opmærksomme iagttager er beviser på den tiltagende kulturødelæggelse ikke svære at få øje på. Overalt i samfundets institutioner; ved systemmediernes, erhvervslivets, statskirkens og uddannelsesvæsenets mellemkomst trænes fremtidens borgere, fra vugge til grav, til et følelsesliv, en forestillingsverden og en livsførelse i fuldkommen følgagtig underkastelse under og lydefri tilpasning til deres diskrete internationale herrers ønsker. Denne træning er særdeles virkningsfuld og har pågået med videnskabelig regelmæssighed, uden nævneværdig politisk modstand, siden 1945. Hensigten er, ved gradvis systematisk ødelæggelse af den enkelte vesterlændings race- og kønsmæssige identitet, at umuliggøre oprør. Derved sikres og befæstes den judeo-amerikanske, globalkapitalistiske magtelites stilling som denne verdens sande herskere.

Med mellemrum finder der imidlertid begivenheder sted, der endnu tydeligere og mere symptomatisk end dagligdagens stedse kværnende tilvænning til sædelighedsforfaldet anskueliggør hvilke korrupte interesser der detailstyrer lemmingernes tanker og adfærd. En sådan begivenhed er det siden 2013 af Copenhagen Business School foranstaltede propaganda-optrin Diversity Day. Her blotlægges med fortættet tragikomik sammenfaldet af de verdensomspændende finanskapitalistiske og politisk progressive (kulturmarxistiske) dagsordener med en uafviselighed der hos kulturelt agtpågivende beskuere må påkalde dyb foruroligelse iblandet et vist mål schadenfreude.

Det skal fra redaktionens side beklages, at vi er så sent ude med anbefalingen at læseren går glip af personligt at kunne bivåne dette års mangfoldige satireperler, såsom ‘Norm critical workshop: Practical implications of creating a more inclusive and LGBTQ-friendly workplace (with comments from an advisory panel consisting of researchers, politicians, and practitioners), Rikke Voergård-Olesen, Consultant in Norm Critical Pedagogy’ eller ‘Keynote: The evolution of diversity management – a call for norm criticism, Professor Alison Pullen, Macquarie University & Associate Professor Sara Louise Muhr, CBS’. Men som et plaster på såret kan vi henvise til talernes optrædener andetsteds:

Var det slutteligt noget med en spændende paneldebat om ‘ledelse og køn’ med deltagelse af CBS rektor Per Holten-Møller, sponsoreret af Mercuri Urval? Fra Mercuri Urvals youtube: ‘CBS og Mercuri Urval stiller i fællesskab skarpt på køn. Stadig et kontroversielt emne i Danmark, og de typiske forestillinger om kønsroller vokser også i universiteternes haver. Men hvordan kan vi gøre brug af den fulde talentmasse ved bl.a. ledelses- og forskerrekrutteringer. [Deltagere er:]

Ulla Tørnæs, Minister, Uddannelses- og Forskningsministeriet • Marianne Egelund Siig, Head of Diversity, Nordea • Per Holten-Andersen, Rektor, CBS • Lykke Friis, Prorektor, Københavns Universitet • Tine Jess, Overlæge Dr Med og Adj Prof AAU samt Næstformand Det Unge Akademi, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital’

God fornøjelse.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

TO TIMERS UDDANNELSE I DET POSTKULTURELLE VESTENS SANDE SAMFUNDSFORHOLD UNDER DEN PLANMÆSSIGT FREMADSKRIDENDE TVANGSGLOBALISERING

 

Støt Alan Watt’s utrættelige oplysningsarbejde her.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Radio Gimle 3 | NATURENS ORDEN, NATURENS LOVE

Musik: uforlignelige Carved In Stone med sangene Heldentod, Soeldnerlied, If I Could Only, Mighty Friends og Sohn Der Morgenröte.

 

^nedlastbar udgave

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar