ERKENDELSESTRÅDE TIL ALMINDELIG PÅMINDELSE OM I HVOR FORBLØFFENDE GRAD DEN NÆRE FORTIDS FREM-SKRIDTSIDEOLOGER, I SAMFUNDSHERSERADFÆRD OG TEKNOTOTALITÆRT-VIDENSKABISTISK MENNESKE- OG VERDENSSYN, FOREGREB OG TIL FORVEKSLING LIGNER VORE DAGES SÅ UDBREDTE, BLINDT MATERIALISTISKE, VERDENSSTATSSOCIALISTISKE OG ETISK NIHILISTISKE UDVIKLINGSFANATISME ►►►PROGRESSIVISMEN►►► (FREMSKRIDTISMEN) ER FÆLLESNÆVNER FOR ENHVER TILSYNEKOMST AF DEN AF ETIKKEN UANFÆGTEDE OG DERFOR GRÆNSE- OG SAMVITTIGHEDSLØSE MODERNE VIDEN(GAL)SKABS HOVMODIGE, EVINDELIGT UVORNE, UFORSKAMMEDE PILLEN I OG SKÆNDIGE BESUDLEN AF NATURENS HELLIGE ORDEN/GUDS EVIGE SKABERVÆRK, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ATOMAR PARTIKELFYSIK; ARVEMASSEREDIGERENDE CRISPR®-KLONING, MOLEKY-LÆRBIOLOGISKE EKSPERIMENTALVACCINER; ALLESTEDS-NÆRVÆRENDE NETVÆRK AF PULSERENDE, HØJINTENS MIKROBØLGESTRÅLING; NEKROFIL TRANSHUMANISME; LIBIDO- OG LIVSUDSLUKKENDE KØNSUDJÆVNING ELLER DEN I TEKNOKRAT-, APPARATJIK- OG MEDLØBERKREDSE PÅFALDENDE HØJT LOVSUNGNE, SÅKALDT KUNSTIGE [!] INTELLIGENS [opdateret 2.02]░

Vi lever i et samfund præget af så ringe et leje af almen historiebevidsthed og gennemsyret af så forkvaklet og naturfremmedgjort en verdensforståelse, at toneangivende politiske, videnskabelige, erhvervsøkonomiske ‘ledere’ i årevis, stort set uimodsagt og med ivrende heppekor af statsuddannede og -lønnede journalister, kunstnere og intellektuelle i baggrunden, har kunnet efterplapre paroler og PR-fraser fra BigTech om, at vi hellere snarest muligt må lave vores samfund fuldkommen radikalt om, for derved bedre at kunne centrere dets udvikling om kunstig intelligens. —Ikke ægte; men udtrykkelig kunstig intelligens.

Her Ordnet.dk’s aktuelt gældende (medio oktober 2021) definition af ordet ‘kunstig’:

Der er tale om åndssvaghed i ordets mest bogstavelige og jordnære betydning, i et sådant omfang og med en sådan udbredelse, at det næsten er ufatteligt. Vestens selvkongratulerende systempolitikere erklærer igen og igen og igen, for rullende kameraer, og med tåkrummende selvhøjtidelige statsmandsminer, at netop denne kunstige intelligens altså udgør den bedste og mest attråværdige af alle veje for vore samfund, ja, faktisk findes der slet ikke nogen alternativer. I virkeligheden er der derfor tale om krav til os allesammen, om adfærdsændringer. –Krav som skal opfyldes, hvis ikke verden skal gå under.

Den uægte intelligens må følgelig udgøre selve det grundlag, som vort fremtidige, globalt integrerede idealsamfund skal bygges op på, for at vi sammen kan undgå undergangen. Vi har nemlig kun ganske få år tilbage inden klimagötterdämmerung indtræffer. Det siger alle de videnskabelige eksperter samstemmende i medierne.

Og problemerne med den forestående verdensundergangskrise er selvsagt så store, at de kun kan løses i verdenskommunistisk fællesskab. Her må enkelte landes (og enkelte individers) selvbestemmelse nødvendigvis vige for den kollektive verdensfrelse. Heldigvis kan ny teknologi og smarte løsninger hjælpe os til at redde os fra den gammeldags teknologis skavanker. Og intet er nyere og smartere end kunstig intelligens, som ikke bliver gammeldags før om lang tid, langt ude i fremtiden, hvor endnu nyere teknologi venter på at afhjælpe de problemer, som den i mellemtiden forældede teknologi har afstedkommet. Det ved alle de mest intelligente og progressive mennesker i verden.

Desuden er det det mest fremsynede, at tro på det videnskabeligt fremadskridende fremskridt og gøre op med fortidens gamle reaktionære idéer. –Lidt ligesom mennesker ubebyrdede af for megen hukommelse også er de mest fremsynede af alle mennesker.

Samme kollektivistisk udviklingsorienterede ledere hjælper os også til at forstå, at fortsat totalsammenblanding af kønsrollerne, både i hjemmet og på arbejdsmarkedet, samt institutionaliseret homoseksuel indoktrinering af alle småbørn fra børnehavealderen, er uafvendelige veje til mere og mere fremskridt. Fra videnskabelige autoriteter ved vores ledere også, at regelmæssige indsprøjtninger i alle borgernes årer med avancerede mirakeleliksirer, indkøbt for skatteydermidler i milliardklassen hos verdens mest magtfulde og i forvejen yderst kapitalstærke transnationale farmaceutiske karteller, hvis nærmere kemiske sammensætning ingen (ud over eksperterne, selvfølgelig) rigtig kender noget til, er højdepunktet af videnskabelig og samfundsmæssig ansvarlighed.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Radioaktivt nedfald fra de utallige termonukleare prøvesprængninger foretaget hele vejen op gennem nittenhalvtredserne, -tresserne, -halvfjerdserne, -firserne og halvfemserne, samt den overhængende fare for katastrofal interkontinental atomkrig i samme periode (og de hermed forbundne forureninger som menneskeheden er forbandet med ud i al overskuelig fremtid), er kun i typologisk fremtrædelsesform forskellig fra systematisk gennemførte medicinske forsøg på civilbefolkningen, [se Clint Richardsons dokumentarværker herom i sidste artikel]; fra den aktuelle kollektive covid1984 vaccinerings- og testpsykose; fra transhumanismen og fra det hyperteknologisk-neokommunistiske overvågningssamfund.

I sine essentielle; væsentlige grundbestanddele er disse fænomener ikke bare sammenlignelige, men eksempler på samme progressivistiske naturforagt og samme videnskabistiske teknokrat-hovmod.

i omegnen af 170 IQ-points ░ bombeangreb på civile ved hjemmelavede luremineringsanordninger er ikke just sympatisk ░ men hvilke tanker gjorde manden sig mon om samfundet? med hans baggrund som matematisk vidunderbarn på nogle af de mest prestigiøse amerikanske universiteter, offer for de militære efterretningstjenesters forsøg med LSD, årevis som usædvanligt beslutsom teknologikritisk eremit i ødemarken samt ikke mindst livstidsfange i topsikrede fængsler siden før årtusindskiftet, er det måske værd at gøre sig bekendt med bare nogle af hans overvejelser – ikke for at anerkende hans antageligt morderiske gerninger, men for at opnå en særlig indsigt i det hypermoderne vestlige samfund, fra en vinkel og et standpunkt, som ikke gives ret mange andre steder
Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

HISTORISK PRÆCEDENS FOR VAX PSY-OPS | TO PLUS TO ER LIG MED FIRE | MODERNE VIDENSKAB ER PROGRESSIVISME ► PROGRESSIVISME ER KOMMUNISME ► KOMMUNISME ER (TOTALITÆR STATS)KAPITALISME [opdateret 2.02]

Clint Richardson’s ti år gamle mesterværk af en dokumentar lader os forstå kontinuiteten og ikke mindst planmæssigheden i det medicinsk-teknokratiske systems anvendelse af massevaccinering, dels til tyrannisk befolkningskontrol (af egne, såvel som andre landes indbyggere), dels til fortløbende videnskabelig eksperimenteren på intetanende dyr og mennesker.

Fænomenet begrænses ikke til (hvad vi ved selvsyn kan bevidne i) vor egen samtid, over de seneste årtier, men indbefatter efter alt at dømme en gradvist tiltagende praksis over hele forløbet på mere end to århundreder, siden det forbandede vanvidspåfund, at smøre indsamlet, snart i mere og mere industrielt opdyrket, koncentreret form af, sygdomssekret (bogstavelig talt betændelsesmaterie fra befængte køer og kalves væskende sår og bylder) ind i blodbanen på raske mennesker, vandt udbredelse –en mildest talt besynderlig idé hvis, for eftertiden så skæbnesvangre, fødsel siden (noget tvivlsomt) er blevet tilskrevet enkeltpersonen Edward Jenner.

Screenshot fra Clint Richardson’s otte timers dokumentar Lethal Injection 2 – A Corruption of Blood [link nederst i artikel]. Billedet viser en fastspændt kalv med barberet bug/side hvorpå medicinske progressivister anno 1925 opdyrker betændelsematerie til vaccinefremstilling. Teksten over billedet lyder: ‘The performance causes the animals no pain’ og under billedet: ‘Calves must be happy and contended’. Vaccineindustrien har været et uetisk foretagende længe før covid1984.

Den uheldige insisteren, i visse kredse, på, både sprogligt og definitionsmæssigt, absolut at ville adskille de aktuelle covid19-vacciner kategorisk fra alle fortidens vacciner, og dermed (forhåbentligt uforvarende) betragte disse nye vacciner som nogle fra historien løsrevne, hidtil usete stykker aldeles revolutionerende farma-teknologi … er ikke bare intellektuelt frugtesløs, men desværre også potentielt vildledende.

Enøjet optagethed af covid19-vaccinerne efterlader nyankomne vaccineskeptikere i letvægtsklassen med opfattelsen af, at bivirkningerne ved netop disse nye vaccineformer udgør et særtilfælde; en undtagelse, der bekræfter reglen om vacciners almindelige gavnlighed. Således forbliver de fastholdt i den mytologiske forestilling om vaccinevidenskabens uegennyttige velgørenheds-udryddelse af polio, kopper osv.

Tankegangen minder lidt om de nyankomne indvandrerkritikeres manglende dybere forståelse for den racefremmede masseindvandrings institutionaliserede magtpolitiske årsagssammenhænge samt deres ringe eller helt fraværende værdsættelse af tidlige indvandringsmodstanderes fortjenstfulde forudseenhed og advarsler.

Der er tale om progressivistisk (i dette tilfælde farmaceutisk) teknologi. Det følger logisk heraf, at vacciner hidrørende fra denne teknologi, vil være under fortsat udvikling og dermed uens fra årti til årti. Dette burde være selvindlysende. Fortsat opmærksomhed rettet mod denne overfladiske skelnen, mellem tidligere og nutidige vaccinationsformer, er således erkendelsesmæssigt omsonst.

Skabelonen er den samme. Dette er den afgørende erkendelse. Kritisk virksom undersøgelse af samtiden forudsætter viden om fortiden og i særdeleshed de politisk-økonomisk-teknologiske mønstre, der går igen, hen over årtierne og århundrederne. Stirrer man sig blind på de finere nuancer, labyrintiske forskelle mellem typerne af vacciner eller enkelte af disses særlige formodede egenskaber (gain-of-function, genterapi, MRNA, graphene-oxid osv. osv.) risikerer man at miste det overordnede historiske blik for de bagvedliggende magtpolitiske sammenhænge.

Den kybernetiske fremgangsmåde; drejebogen, så at sige, er i princippet nøjagtig den samme i dag, som under poliovaccinernes udrulning i 1950’erne, hvilket Richardson på så forbilledlig grundig vis belyser ovenfor. Propagandistisk ibrugtagning af systemmedier til statsterroristisk adfærdsstying; myndighedssanktionerede masseinjiceringer i borgernes legemer af eksperimentelt tilvejebragte, ekspertgodkendte cancer-cocktails; henvisningerne til udefrakommende, fleksibelt definerede kriser til berettigelse af teknokratiske nødforanstaltninger/-forholdsregler uden demokratisk kontrol; institutionel censurering af kritiske røster og akademisk/kulturel/social/økonomisk udgrænsning af ‘asociale’, usamarbejdsvillige borgere.

Disse typisk socialistiske samfundsstyringsværktøjer går umiskendeligt igen fra den ene, indtil det massepsykotiske leje, kunstigt ophidsede sundhedskrise til den næste, og er i al væsentlighed; i grunden de samme — uanset om vi kalder vaccinerne for genterapi, MRNA eller noget helt tredje.

For den historisk bevidste iagttager er det kun forventeligt, at de totalitære midler til gennemførelse af globalisternes progressivistiske magtkonsolideringsøvelser intensiveres, i nogenlunde samme takt som den dertil anvendte, stedse mere ‘innovative’ farmaceutiske (og anden) teknologi udvikles, dvs. spirallerer uigenkaldeligt ud af de hovmodigt selvforblændede videnskabelige eksperters kontrol, til ubodelig skade for deres sagesløse omgivelser.

Teknokrater, progressivister, kollektivister og andre sjæleforladte videnskabister kan som altid kendes på deres ringeagt for naturens orden, deres etiske nihilisme, deres flokmentalitet og fuldkomne laden hånt om individets værdighed.

Som allerede antydet er Clint Richardson en meget grundig dokumentarist. Den to og en halv times uforlignelige bevisførelse i Lethal Injection indeholder flere øjenåbnende passager, der ikke just er for sarte sjæle, og dette værk alene bør kunne tjene til relevant udvidelse af kildegrundlaget for de flestes personlige oplysning samt eventuelle videreformidling. For de som måtte have yderligere interesse for Richardsons beundringsværdige sandhedssøgende arbejde i frihedens tjeneste, henviser vi her til to nyere, ret lange (samlet over sytten timer) dokumentarfilm fra hans hånd:

Lethal Injection 2 – A Corruption Of Blood (i to dele)

Wagging the Dog P1 – the Story Behind the Story of COVID-19

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

SOLID DOKUMENTAR OM SANDHEDEN BAG POLIO m.m.

Kommentarer ved afdøde Alan Watt og Dr. Suzanne Humphries. Stavefejlene i tekstningen er ubetydelige; til tider endda næsten charmerende, og tager intet fra budskabets vigtighed.

Polio er her stadig. Kriterierne for diagnosticering og statistisk opgørelse er blot blevet kraftigt skærpede, i forhold til da man havde en økonomisk, karrieremæssig og politisk/propagandistisk interesse i at blæse frygten op. Således kan det teknomedicinske system, ved svindel, mørklægning og vildledning gennem de korrupte systemmedier, opretholde myten om de geniale forskere, der udryddede den slemme polio-bussemand med deres ‘gratis’ verdensfrelsende vacciner. I dag er polio jo forsvundet. Pist borte, ikke sandt? –I hvert fald fra mainstreammedierne.

Salk og Sabin var begge jøder. De brugte cancerceller og abenyrer til deres dødbringende kvaksalver-injiceringer, den systematiske udbredelse af hvilke sandsynligvis har ført direkte til vore dages cancer-epidemi blandt børn.

Syndromet kendt under samlebetegnelsen ‘Polio’ (poliomyelitis), eller børnelammelse, var ifølge Dr. Humphries slet ikke nogen naturligt opstået, veldefineret sygdom, men i virkeligheden en masseforgiftning, hovedsageligt af børn, forårsaget af 1940ernes og -halvtredsernes ivrigt ekspert-anbefalede overforbrug af DDT og andre stærkt sundheds-skadelige kemikalier. Thalidomid-skandalen fra 1960erne giver os endnu et advarende fingerpeg om, hvor fornuftigt det er, blindt at følge bigpharma-eksperters og videnskabelige ‘myndigheders’ råd.

Vore dages polioformer er sandsynligvis spredt ved vaccinationsprogrammerne.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

SUNDHEDSSTYRELSEN UNG MED DE UNGE I KLÆG GRUPPE-PSYKOLOGISK, MANIPULERENDE HIPSTER-PROPAGANDA ► BIG PHARMAS MILLIARDINDBRINGENDE EKSPERIMENTAL-INJEKTION FRA PFIZER/BIONTECH NU GODKENDT TIL 12- til 15-ÅRIGE, PÅ TRODS AF ‘MYNDIGHEDERNES’ KENDSKAB TIL ALVORLIGE VAX-BIVIRKNINGER HOS DE ALDELES COVID19-UPÅVIRKEDE RASKE UNGE ► SELV OM RELEVANTE RISIKO-STUDIER ER UAFSLUTTEDE, ANBEFALER BROSTRØM, AT EN KVART MILLION RASKE DANSKE BØRN FORSØGSINJICERES MED POTENTIELT KRÆFTFREMKALDENDE/STERILISERENDE GMO-COCKTAILS … FOR ‘SAMFUNDETS’ OG ‘FLOKIMMUNI-TETENS’ SKYLD [opdateret 2.03]

De har tilsyneladende haft travlt i sundhedsstyrelsens PR-afdeling på det seneste. Deres hipsterkommunistisk teknototalitære påvirkningsvideoer har næppe været billige at producere. Men hvem er smålig nok til at bekymre sig om omkostninger, når der er fri adgang til danskernes skattemidler og en faretruende pandemi hærger samfundets TV-skærme og smart devices?

Her en i fornærmende og uforskammet grad manipulerende neokollektivistisk afpresningsvideo, også rettet mod ungdommen▼

Unge kan få deres ‘frihed’ tilbage, når de tager eksperimentalindsprøjtningerne uden at gøre vrøvl; lader sig overvåge elektronisk døgnet rundt; kan fremvise gyldigt digitalt indenrigspas og i hovedsagen gør som eksperterne og myndighederne siger.

Sundhedsstyrelsens kommunikationschef hedder Eva Tolstrup Ziegler, e-post (fra styrelsens hjemmeside): evtz@sst.dk

Styrelsens 52 siders notat om godkendelse af eksperimentalvacciner til 12-15-årige børn her. Af flere interessante citater kan nævnes følgende [hammersmedens fremhævning]:

Det bemærkes, at det aktuelle datagrundlag er lille og evidensgrund-laget for sjældne eller meget sjældne bivirkninger vil først blive genereret, når data er tilgængelige efter ibrugtagning af Comirnaty® til 12-15-årige i større skala.

Det er Lægemiddelstyrelsens foreløbige vurdering, at anafylaktiske reaktioner forekommer hyppigere i forbindelse med vaccination med Comirnaty® end ved øvrige vacciner (fx influenza-vacciner).125 I et amerikansk registerstudie blev der ikke set forskelle i hyppigheden af anafylaksi på tværs af aldersgrupper efter vaccination med en række almindelige vacciner.126 Der findes ikke særskilte data vedr. anafylaksi blandt børn, der er vaccineret med vacciner mod COVID-19. Vi ved således ikke, om risikoen er højere, sammenlignelig med eller lavere end for voksne.

Børn, der bliver smittet med SARS-CoV-2, har oftest milde eller ingen symptomer. Desuden har børn og unge lavere risiko for alvorlig sygdom og død som følge af COVID-19 end andre aldersgrupper. Selv børn med underliggende sygdomme og tilstande, bliver sjældent alvorligt syge, når de bliver smittet med SARS-CoV-2. Infektion med SARS-CoV-2 har dog vist sig i sjældne tilfælde at udløse et syndrom med svær systemisk inflammation (MIS-C), blandt børn. Fordi COVID-19 ikke er en alvorlig sygdom blandt børn er alvorlighedskriteriet ikke tungvejende fra et befolkningsperspektiv.

–Alligevel skal over en kvart million danske børn nu udsættes for medicinske masseforsøg. Det må utvivlsomt være af nogle meget videnskabeligt presserende årsager; noget som vi som almindelige skatteydere selvfølgelig slet ikke forstår os på…

gør som oversundhedspersonen, den tidligere internationale sekretær for DKP og nu homoseksuelle FN-teknokrat siger. Hvis ikke risikerer vi, at tallene stiger igen, og så skal vi virkelig gøre som han siger…
…umiddelbart skulle man tro, at børnehaveklasselærerindestemmeføringen ville virke umyndiggørende og nedladende, men jo flere af de videnskabeligt upåtvivlelige oplysningsvideoer fra sundhedsmyndighederne man ser, jo mere indser man, at den tværtimod er tillidsvækkende og beroligende det er smart

Udgivet i Uncategorized | 4 kommentarer

KÆRSHOVEDGÅRD, KOSHER-PATRIOTISME, ANARKO-TYRANNI, SNYLTERVIRKSOMHED, FOLKEFORGIFTNING [2.07]

Fin tale af Stram Kurs-aktivisten Lars Erichsen herover. Mange rigtig gode elementer. Anerkendelse og respekt for veludført arbejde skal lyde herfra. I det hele taget er det prisværdigt og i sandhed opmuntrende når dansksindede folkefæller gør en hæderlig og fortjenstfuld indsats for fædrelandet. –Også selv om vi nok kan undvære henvisninger til Dreyfuss-affæren i Frankrig og andre umiskendelige tilkendegivelser for den helt irrelevante filosemitiske dagsorden, der præger counterjihad-patriotismen lige fra DF/Nye Borgerlige-segmentet til de forskellige, mere eller mindre politisk korrekte anti-islamiske grupperinger.

Demokrati, antiracisme, vestlige værdier, ytringsfrihed, respekt for kvinders rettigheder osv. osv. Vi kender remserne. Dog tyder talen her på, at det også blandt visse kosher-patrioter begynder at knibe med opretholdelsen af den dogmatisk selvpålagte farveblindhed. Måske hele den i overvejende grad jødisk-amerikansk foranstaltede Covid-1984 massepsykose, med dens uhyggeligt bedrageriske, tiltagende totalitære privatlivsovertrædelser, også kan medvirke til at få nogle flere kosher-patriotiske skæl til at falde fra gode dansksindede folkefællers øjne.

Det kan være svært at afgøre, hvor meget af ovennævnte filosemitisme bunder i politisk-strategiske overvejelser over, hvordan man så at sige bedst ‘spiller inden for linjerne’ i medie-/partistøttemæssig sammenhæng, og hvor meget er udtryk for egentlig shabbos goy stedfortræder-zionistisk verdensanskuelse (og dermed i sidste ende [forhåbentlig] ubevidst/utilsigtet agentvirksomhed for en fremmed mellemøstlig stat). Den redaktionelle vurdering her på bloggen er, at der findes adskillige hæderlige danske mænd og kvinder i de kosher-patriotiske kredse, hvis danske sindelag er fuldkommen oprigtigt og hvis arbejde for fædrelandet tjener dem til ære, men hvis historisk-politiske indsigt måske ikke helt står mål med deres sælsomme begejstring for jødedommen.

Hvad angår kriminelle racefremmede i Danmark giver sagen Kærshovedgård og Hr. Erichsen’s, med nævnte forbehold, fortrinlige tale anledning til følgende betragtninger:

Tilstedeværelsen af kriminelle racefremmede i Danmark og resten af Vesten skyldes ikke vestlige top-politikeres uagtsomhed eller uduelighed, men samme landsforræderiske politikeres bevidste meddelagtighed i globaliseringsdagsordnens planmæssige gennemførelse.

Åbenlyst forbryderiske racefremmede udgør dog kun een tilsynekomst af fænomenet anarko-tyranni. Denne mest nederdrægtige blandt styreformer har, som det utvivlsomt allerede vil være læsere af Hammersmeden bekendt, til hensigt, dels at henlede de skatteydende vesterlandske værtsfolks opmærksomhed på overfladisk gadekriminalitet; voldtægter; vestlig-islamisk kultursammenstød osv., således at mere sofistikeret, lyssky kriminalitet, eksempelvis finansiel udplyndring eller teknofarmaceutisk tyranni, lades upåagtet, dels at importere nye antinationalt indstillede, globaliseringsparate vælgergrupper, for dermed at svække den nationale samhørighed og således, på sigt, umuliggøre samlet folkelig modstand mod verdensregeringens diktatur samt, endelig, at sænke ejendomsværdien (og lønningerne) i de berørte områder, hvorved ådselskapitalistiske opkøb så meget desto mere udbytterigt kan foretages.

Det er imidlertid af afgørende betydning at forstå, hvorfor de velfungerende racefremmede udgør en endnu vigtigere del af det anarko-tyranniske styresystem, end de åbenlyst kriminelle.

De såkaldt velfungerende racefremmede udtynder nationens blod uden at værtsfolket ænser det. Det er i denne ubemærkethed og forlorne tilforladelighed, faren består. På arbejdspladser over alt i Danmark sænkes standarden, eksempelvis for anvendelse af det danske sprog, umærkeligt, dag efter dag. Den laveste fællesnævner lægger niveauet for alt og alle, når velintegrerede Muhammed og Ali Baba træder ind i det fleksibelt farveblinde arbejdsfællesskab. Og etniske danskere ved fra medietræningen, at det slemmeste der findes er fordomsfuldhed og racisme. Så hver eneste gang der er optræk til gnidninger eller konflikt, trækker gennemsnitsdanskeren sig tilbage, i velbegrundet bekymring for de ansættelsesmæssige følger af, at ledelse og HR-afdeling, med de unge, sitrende ambitiøse og veluddannede (kulturmarxistisk gennemindoktrinerede) apparatjik-kvinder, skulle fatte mistanke til intolerant hadtanke.

Rummelighed, eftergivenhed og tilpasningsvillighed, indtil punktet hvor de mere og mere velintegrerede negre og arabere til sidst har vænnet sig til, uden mindste bekymring for negative konsekvenser, dagligt at kunne rette netop de mikroaggressioner mod deres demoraliserede, antiracistisk afrettede og forgældede etnisk danske kolleger, som systemmediernes statsinstitutionaliserede gymnasiepiger (m/k) i deres hollywood-opgejlede woke-fantasier er overbeviste om, hele tiden finder sted med modsat fortegn.

Det samme gælder for dagligdagslivet i boligforeninger; i børnepasningsinstitutioner; i skoler; ved færdsel i det offentlige rum og, ikke mindst, i familier med racefremmede svigersønner (racefremmede svigerdøtre udgør af biologiske og kulturelle årsager, som det vil være for omfattende at beskrive fyldestgørende her, et noget mindre problem, afhængig af hvilken racemæssig baggrund [kvalitet], der er tale om. Lad os understrege, at danske mænd med neger- og thaikoner udgør et betragteligt og beskæmmende etnisk og kulturelt problem, blot ikke i helt samme katastrofalt landsskadelige størrelsesorden, som danske kvinder med araber- og negermænd).

Uafladeligt distraheres de hårdtarbejdende danske skatteydere af deres omgivelsers idelige forandringer — ikke bare på arbejdspladsen, men i tiltagende grad i deres boligområder, hvor kvoteanbragte perkernaboer støjer døgnet rundt, sælger narko i opgangene og chikanerer de i forvejen socialt belastede danskere. End ikke i sit private hjem kan man få ro til at samle tankerne, for, i dybden, at grunde over udviklingens mønstre. Det elektronisk smarte udstyr skal jo opdateres og de snakkende hoveder på overstørrelse-fladskærmen minder jævnligt om grænserne for acceptabel, videnskabelig dokumenteret fakta på den ene side, og helt uantagelige ‘konspirationer’ på den anden.

I mellemtiden, og i alle livets forhold, fremmedgøres danskerne, langsomt men sikkert, i deres eget hjemland, ved den gradvise tilvænning til mere eller mindre aggressive; mere eller mindre påtrængende, etnokulturelt uvedkommende folkegruppers allestedsnærvær.

Disse omstændigheder, hvis udviklingsforløb i alle afgørende hovedtræk og for alle vestlige landes vedkommende, kan påvises som identiske, beror ikke på tilfældigheder, men på anarko-tyrannisk planmæssighed. Systemmedier; statsinstitutioner og samtlige ‘private’ virksomheder understøtter som bekendt det multietniske samfund med fuldkommen gennemkoordinerede propaganda-kampagner. Dag ud og dag ind. År efter år. Adfærdspsykologisk træning og holdningsbearbejdning med samme kværnende åndsforsnottende slavebudskab: raceblanding/multikulti godt; racisme slemt. Hvid slem; sort god.

Nærværende fremhævelse af farerne ved såkaldt velintegreret racefremmed kolonisering skal på ingen måde forstås som forsøg på bagatellisering eller tilsidesættelse af de voldskriminelle psykopatiske perkeres fuldkommen uantagelige personfarlige vaneforbrydelser, fjendtlige misgerninger til skæbnesvanger, ofte ubodelig livslang skade for de sages- og forsvarsløse danskere, som regel nederst på den sociale rangstige, der hyppigst ender som integrationens og tolerancens ofre.

Perkerne i bandegrupperingerne er i sandhed anarko-tyranniske agenter, men hører så at sige til fodtropperne, importeret i hundredtusindvis med det allerede berørte, flersidige formål: dels at terrorisere, demoralisere og i almindelighed svække værtssamfundets etnokulturelle modstandskraft, således at dette lettere kan lænses for aktiver af globalfinansens professionelle snyltere, dels at vesterlændinges opmærksomhed og mistænksomhed i processen afledes fra de egentlige kulturødelæggeres mere diskret udførte aktiviteter, i virksomhedsbestyrelserne; i nyhedsredaktionerne; i rektorkollegierne på universiteterne og på direktionsgangene i den transnationale finansielle sektor.

Fænomenet kan sammenlignes med den måde, hvorpå edderkoppen først sprøjter lammende (politisk korrekt holdningsbearbejdning; antiracistisk tabuisering; demoralisering; historisk dæmonisering), derpå vævsopløsende (racefremmed masseindvandring; feminisme; porno; alkohol; medicinafhængighed [lovlig såvel som ulovlig]; homo- og transseksualitet osv.) gift ind i dens netindspundne offer, så udsugningen af indmaden kan foregå uforstyrret.

Analogien bliver skræmmende aktuel, når man påtænker de vestlige samfunds nuværende tilstand, under totalitær globalkapitalistisk teknokratkontrol. Det, der engang var mere eller mindre selvstændigt levedygtige og etnokulturelt sammenhængende folkelegemer (i analogien det flyvende insekt), er i dag omdannet til usammenhængende, konfliktfyldte, kriminalitetshærgede, balkaniserede sammenrend af alverdens indbyrdes stridende diasporaer. Omkring dette flydende etniske miskmask findes en formel skal, bestående af juridisk-økonomisk definerede fællesidentiteter: pas; statsborgerskab; sprog; arbejde; ‘rettigheder’; omfordeling af skattemidler (i analogien det hjælpeløst indfangede og lammede byttedyr, hvis indre organer er omdannet til let fordøjelig sovs/tyndtflydende grød og nu kun holdes på plads af exoskelettets tilbageværende skorpe).

Borgerprotester, som lagt for dagen i den udmærkede tale ovenfor, og anden folkesolidarisk handling til fælles værn mod gadeperkernes forbrydelser er således i høj grad berettiget.

Men hvorfor mon systemmedierne uafladeligt kører på med deres evindelige skabelon-historier om dygtige indvandrerpiger, alvidende negerprofessorer og fantastiske fodboldmulatter? –Kunne det monstro være fordi, de velintegrerede racefremmede udgør globalteknokraternes mest effektive kategori af anarko-tyranniske besættelsestropper? Gadeperkerne er de menige fodsoldater. Advokaterne, lægerne, sociologerne og mediekommentatorerne — som alle med ufortøvet selvfølgelighed udnytter deres statsinstitutionaliserede magt, så snart, ja ofte allerede inden de har fået deres officielle eksamensbevis eller beskikkelse i hænderne, til skamløs politisk aktivisme for mere racefremmed masseindvandring — officererne.

Blindheden over for anarko-tyranniets flerstrengethed og dybdevirkning kan ofte føres tilbage til dualisme-fejlslutningen, denne kedsommeligt manikæiske, sort-hvid, binært overforsimplede tænkemåde, med dens polært modsatrettede, teoretisk opstyltede begrebspar, uden plads til selvstændig værdisætning eller individuel, personlig dømmekraft. Fejlslutningen kendes også som det falske dilemma: kriminel indvandrer slem, lovlydig indvandrer god. Islam slem, jødedom god.

Man ser denne tankens indsnævring til to og kun to valgmuligheder øve sin analytisk anorektiske indflydelse på alle samfundsområder, senest aktualiseret og med uoverskueligt skæbnesvangre følger, i vaccine(pseudo)debatten: AstraZeneca usikker, Pfizer-BioNtech-Moderna sikker.

I den politiske sfære udspaltes ethvert hensyn; enhver betragtning; ethvert forhold under den refleksive dualismetænkning, i ensidigt økonomisk definerede skabelon-kategorier, såsom højre-/venstreorienteret; borgerlig/socialistisk eller kapitalistisk/kommunistisk. Denne reduktionistiske tilbøjelighed, til altid at skulle opdele emnefelter i kunstigt polære modsætningspar, lammer ikke blot tænkeevnen, men ender desuden ofte i ideologisk fastfrosne blindgyder for velmenende nationalsindede.

Et udmærket eksempel på denne dualismefejlslutningens direkte vej til vildfarelse opstår, når instinktsunde unge vesterlændinge, nyligt opvågnede til racemæssig og politisk-historisk erkendelse, ikke ser andre muligheder for udlevelse af deres nyfundne indsigter, end straks at male sig op i det ekstremt kontroversielle og historisk diskrediterede nationalsocialistiske hjørne, for dér omhyggeligt at iføre sig den tilhørende totalitære spændetrøje. Dette trodsige, indtil det socioøkonomisk selvudgrænsende og reelt stigmatiserende, ultra-idealistiske modsvar på finanselitens folkemorderiske teknoglobalisering, udspringer ofte af et oprigtigt ungdommeligt oprør, og er, som udtryk for en sådan intuitiv afstandtagen til det teknokratisk folkemorderiske system, forståeligt. –men næppe derfor gavnligt, endsige særligt befordrende for de Fjorten Ords langsigtede fuldbyrdelse.

Ingen fri europæisk sjæl kan i længden affinde sig med et liv under totalitære forhold, ideologisk selvcensur eller tankekontrol, ligegyldigt hvor racemæssigt fornuftigt pågældende styresystem, med tilhørende verdensanskuelsesmæssig dogmatik, end måtte forekomme. Hvis nationalsocialistiske undergrundsnetværk imidlertid kan føre til virkelig effektiv bekæmpelse af fjenden og/eller til traditionel pardannelse med ægteskab og stabil flergenerationel familieopretholdelse i overensstemmelse med Naturens orden, skal vi selvfølgelig ikke lægge hindringer i vejen herfor, men blot advare mod de grundlæggende unaturlige træk ved, samt de historisk veldokumenterede, menneskefornedrende rædsler forbundet med, virkeliggjort totalitær socialisme.

–Et andet aktuelt eksempel på skadelig falsk dilemma-tænkning ser vi, når den moderate kosherpatriot øjensynlig føler sig nødsaget til at omfavne det postmoderne Vestens samlede kulturforfald, inklusive homomarcher; drukkenskab; statsfeminisme og, ikke mindst, den etisk fallerede, værdinihilistiske eksperimentelle videnskab, som en ubesindig og kontrær modreaktion på Islams religiøst grundfæstede kulturkonservatisme. Resultatet bliver en besynderlig tvangsmæssigt indskrænket og fastlåst politisk karikatur, blottet for verdensanskuelsesmæssigt manøvrerum: Al vesterlandsk identitet defineres herefter indirekte og reaktionært ved sin modsætning, i dette tilfælde Islam, frem for i sin egen ret og efter egne forudsætninger.

Som man ser, karakteriseres dualismetænkningen frem for alt ved en ideologisk og teoretisk præget virkelighedsopfattelse. Intet menneske af kød og blod; med en intakt levende sjæl vil kunne acceptere at indordne hverken sin livsførelse eller sin tænkemåde efter så kunstigt, indsnævrende og overfladisk en verdensforståelse.

Sandheden er, at alle vacciner forvolder skade på modtagerens legeme og at alle racefremmede indvandrere svækker det nationale folkelegeme. Nogle af vaccineskaderne slår blot ud i akut indlæggelseskrævende tilfælde, mens alle de andre stadig forøver deres skadelige langtidsvirkninger, blot uden den vaccineredes øjeblikkelige erfaring heraf eller bevidsthed herom.

På samme måde med racefremmed masseindvandring: Nogle perkere voldtager, røver, kører vanvidskørsel og stikker med kniv til umiddelbart lemlæstende, umisforståelig skade for deres omgivelser. Andre snylter med myndighedernes billigelse og tilskyndelse på uddannelsesvæsnet i årevis; optager pladser i skoler og boliger, som etniske danskere rettelig burde have haft; udnytter mediernes folkemorderiske raceblandingspropaganda til etnokulturelt ødelæggende pardannelse med hjernevaskede danske kvinder og sætter bastardbørn i verden, til yderligere fortrængning og fremmedgørelse af danske folkefæller ud i al fremtid.

Begge former for etnisk aggression (den ene ved lystmorderisk/sadistisk dagligdagsterrorisme, den anden ved snigmord og langsom kvælning) udgør på hver sin måde fuldkommen uantagelige angreb på Danmark som bæredygtig nation og må snarest muligt bringes til ophør med alle nødvendige midler (inden for lovens rammer, naturligvis). Men hvor den første trussel i det mindste foregår i det åbne, og dermed potentielt vil kunne bevidstgøre danskere om farerne forbundet med racefremmed masseindvandring, foregår den sidstnævnte i det skjulte eller i en tilsløret, bedragerisk form og unddrager sig dermed den brede befolknings, hvis ikke kendskab, så i hvert fald berettigede mistænksomhed.

Denne evne til gradvist at fortrænge danskere fra område efter område aftager ingenlunde i takt med de racefremmede kolonisatorers integration, assimilation eller de jure lovlydighed (ej heller med hyppigheden af nok så overbevisende deltagelse i vulgærkomisk omtale af privatlivets mest intime emner, en åbenbart særlig vigtig markør for mange papirlovspatrioter til bekræftelse af indvandreres overtagelse af de såkaldt ‘danske værdier’ og ‘frisind’ [tågede floskelbegreber, der ved nærmere eftersyn ofte viser sig blot at henvise til et besynderligt postmoderne sammenkog af kulturmarxistisk frankfurterskole-dogmatik, selvfornedrende promiskuitet og en udpræget mangel på etnokulturel, såvel som personlig selvtugt, undertiden uskelnelig fra nihilistisk ligegyldighed eller ligefrem alkoholiseret uansvarlighed]).

Tværtimod. Evnerne til at forøve langsigtet demografisk marginalisering og planmæssig etnisk udgrænsning af de oprindelige danskere forøges kun i takt med de racefremmedes kamæleon-agtige maskerade-indpasning og infiltrerende indtræden i vore samfund — et fænomen som vi ved, understøttes institutionelt og finansielt, både herhjemme og i resten af den vestlige verden.

Anarko-tyranniets metode består altså ikke blot i importeret racefremmed gadekriminalitet; ej heller alene i den bedragerisk velintegrerede etniske fortrængning af værtsfolket, gennem samme masseimporterede gruppers skatteyderbekostede uddannelse til systemtro apparatjiks (skatteopkrævere; løntrykkere; angivere af forskellig art; sociologer; advokater; læger osv.), medienormalisering af raceblanding osv. Begge disse egenskaber ved anarko-tyranniet udgør i sandhed væsentlige grundbestanddele i styreformen, men der findes desuden et tredje anarko-tyrannisk aspekt, som virker sideløbende med den racefremmede masseindvandrings dagligdagsforpestende indflydelse: nemlig den sociokulturelt institutionaliserede, indre samfundsopløsning.

Det er ved dette tredje, ofte underbelyste anarko-tyranniske aspekt, at danskernes privat- og familieliv gøres uforudsigeligt, kaotisk, ulideligt og dermed lettere at ‘adfærdsregulere’ (beherske) for globalteknokraterne. Gennem feministisk, homo-/transseksuel, raceforræderisk, hedonistisk, demoraliserende, ironisk-trivialiserende og nihilistisk tekno-videnskabelig, progressivistisk indoktrinering af værtsfolkets børn og unge, ikke blot i daginstitutioner og skoler, men ved kontinuerlig holdningsbearbejdning i systemmedier og på arbejdspladser, hjernevaskes betragtelige dele af værtssamfundets opvoksende generationer reelt til fjendtlige agenter.

De flere og flere intetanende skaldede/blåhårede demonstrativt ‘lesbiske’ teenagedøtre og videnskabeligt forurettede klimaaktivist-sønner der dukker op med fromme verdensfrelserminer ved familiemiddagene ude omkring i provinsen, kan spores direkte tilbage til sociokulturel anarko-tyrannisk adfærdsstyring. De evigt omskiftelige infrastrukturelle-teknologiske vilkår i dagligdagen, herunder særligt tvangsdigitaliseringen samt, ikke at forglemme, covid1984-testningen og vaccineudrulningens farmaceutisk-teknokratisk foranstaltede privatlivskrænkelser, repræsenterer ligeledes anarko-tyrannisk styring: evig forvirring og uforudsigelighed for skatteyderen; lettere adgang til kontrol og myndighedsudøvelse over de således umyndiggjorte og stressede; evigt distraherede borgere … for magthaverne.

Det må formodes at de koshervenlige patrioter ikke ganske har indset, at de samme kræfter der står bag den racefremmede masseindvandring og homopropagandaen, i hovedsagen også står bag den farmaceutiske masseforgiftning.

Vor kultur forgiftes og bedøves ved alkoholisme, kønslig usædelighed, alment udbredte kulturmarxistiske antagelser om race- og kønsforhold samt sprogforurenende og demoraliserende jødisk hollywood-underholdning (denne virker desuden som indirekte, og netop derfor, højeffektiv indoktrinering).

Vore samfund forgiftes ved familieødelæggende fastfood-kæder, kollektiv smartphone-hypnotisering, swingerklubber, statsfeminisme samt normalisering af/belønning for homoseksualitet.

Vore nationer forgiftes ved indoptag af hele etnografiske kataloger af racefremmede aggressorer.

Vor økonomi forgiftes (og drænes kontinuerligt) af transnational finansiel spekulantsvindel.

Men disse indirekte metoder til forgiftning er åbenbart ikke længere tilstrækkeligt virksomme. Nu skal alle borgere fra tolv år og op have eksperimentelt genmodificerende, kræftfremkaldende og steriliserende nervegift sprøjtet direkte ind i kroppen (ud over alle de utallige andre immun- og hormonforstyrrende eksperimentalvacciner, BigPharma ved kybernetisk adfærdsstyring, har fået manipuleret vesterlændinge til at lade sig injicere med livet igennem, fra den spædeste barndom til alderdommens mimrende dødsmærkede senilitet).

Snyltere bedøver deres værter ved forgiftning, inden de udsuger dem og tager livet af dem. Dette er velkendt fra biologien. Den farligste parasit er den, man ikke opdager.

Udgivet i Uncategorized | 5 kommentarer

DØD OVER PÆDO-SATANISTERNE! [opdateret 2.02]

Se mere til Yebo’s (obey stavet bagfra) fortræffelige dokumentations-arbejde her.

Stephen Colbert (video 135) er en typisk repræsentant for system-komikerne, hvis opgave det er at latterliggøre kritisk borgerjournalistik, når denne kommer for tæt på sandheden, og generelt at lægge et trivialiserende, komisk røgslør ud over over hele mediebilledet, for således, på vegne af deres medsammensvorne pædo-satanister i de globalteknokratiske politikerkredse (videnskabelige socialister), at forvirre og berolige masserne samt bortlede disses eventuelt kritiske opmærksomhed fra samme magthaveres forbrydelser.

–Det hele er jo bare en stor og harmløs spøg, ikke sandt? Magthavere kunne da aldrig begå forbrydelser mod egne undersåtter eller finde på at udarte i perverse sodomi-udskejelser … Ku’ de vel?

Pædo-satanister og deres mere eller mindre bevidste beskyttere, blandt ‘journalister’, ‘kunstnere’ og ‘komikere’, findes også i Danmark. Den allestedsnærværende judeo-amerikanske underholdningsindustri (og dens i Danmark beliggende underafdelinger) sørger for konstant hvervning af nye rekrutter til denne afsindige sadomasochistiske kult.

Gennem idol-dyrkelsen af kunstigt frembragte ‘undergrundsfigurer’, såsom Marilyn Manson, samt ved anvendelse af forskellige bedrageriske og højteknologiske propagandamidler, indoktrineres instinktsvage og åndeligt let påvirkelige dele af ungdommen til en opfattelse af udlevet pædo-satanisk sindssygdom, som selvrealiserende udtryk for antiautoritært oprør.

I virkeligheden er det stofafhængige, symbolsk overtatoverede, piercede og (selv)traumatiserede pædo-sataniske kultmedlem selvsagt aldeles ufarligt for de globalteknokratiske magthavere, men til gengæld overordentlig skadeligt, dels for staklen selv, dels for den uden tvivl fanatisk praktiserende, nyligt hvervede satanists omgivende familie og lokalsamfund.

Pædo-satanister, der begår overgreb på børn og/eller bedriver systematisk popularisering heraf, skal imidlertid jagtes og henrettes (efter lovmæssig rettergang, selvfølgelig), uanset under hvilke omstændigheder de er blevet fordærvet dertil.

Til skeptiske læsere, der stadig måtte nære tvivl om forekomsten af disse, ganske rigtigt næsten ufattelige og ubeskriveligt udartede, vanvidsforbrydelser mod menneskeheden, kan vi henvise til det fuldkommen gennemdokumenterede og retsligt afsluttede fortilfælde for organiseret børnemishandling hos magteliten i Belgien: Dutroux-affæren.

Men vi behøver ikke lede uden for landets grænser for, uigendriveligt, at kunne påvise eksistensen af et fænomen som tortur-porno; også kendt som såkaldt ‘snuff’-porno. Retsakterne i sagen mod ‘Ubåds-Madsen’ fra 2018 dokumenterer hinsides enhver tvivl, at sadist-morderen Peter Madsen (med sin notorisk ultravidenskabelige verdensanskuelse) ikke blot interesserede sig for, men var i besiddelse af anselige mængder, tortur-/’snuff’-porno.

Dermed er der logisk set tale om indiskutable forhold. Organiseret og ritualiseret pædofili (satanisk børnemishandling) findes. Dette er dokumenteret i belgiske retsakter. Snuff-porno findes. Igen: retsakterne fra Peter Madsen-sagen beviser dette. Disse kendsgerninger er uafviselige.

Det vækker i hvert fald denne iagttagers undren og mistænksomhed, at der til trods for ovennævnte frit tilgængelige og stærkt foruroligende bevismateriale, alligevel, både hos systemjournalister og øjensynligt hos flertallet af mediepersonligheder i almindelighed, stadig gøres betydelige og vedholdende anstrengelser for at nedtone, trivialisere eller rent ud fornægte disse særdeles veldokumenterede forhold.

Læseren må drage sine egne slutninger.

Udgivet i Uncategorized | 4 kommentarer

HOMOPARADER ER TRANSHUMANISMENS DEPRAVEREDE MAGTDEMONSTRATIONER; EN SLAGS PERVERTERET NEO-KOMMUNISTISK/JUDEOAMERIKANSK CIVIL SEJRSMARCH. BIGPHARMA NUTIDENS ALKYMIST-GIFTBLANDERE; MASSE-MORDERISKE SATANISTER I GLOBALTEKNOKRATIETS SOLD| FORUDSIGELSER ANG. VACCINEPSYOPS NÆSTE STADE [2.2]

Nedlast bogen THE TRANSGENDER-INDUSTRIAL COMPLEX fra Archive.org

Ovenstående tre kildehenvisninger giver adgang til dybere indsigt i de herskende økonomiske, politiske og kulturelle forhold i Vesten end samtlige tilgængelige universitetsuddannelser, inklusiv ph.d.-niveau. God fornøjelse.

Omtalte bog kan købes direkte hos forlaget her eller ved at trykke på billedet▼

Ødeløggelse af familien ved udjævning og forvirring af kønsforskellene er, som det vil være læsere af denne blog bekendt, langt fra den eneste strategi, de sataniske globalteknokrater benytter i bestræbelserne på at tilrane sig fuldkommen diktatorisk magt over denne verdens befolkninger.

En anden metode går ud på at gøre så mange som muligt, psykologisk og fysiologisk, afhængige af BigPharmas DNA-forstyrrende, kræftfremkaldende og steriliserende vacciner. Et sådant afhængighedsforhold hos masserne er ensbetydende med en uudtømmelig pengemaskine for BigPharma, der således med den ene hånd vil kunne fortsætte med at forgifte befolkningen (og dermed uskadeliggøre potentielt genstridige, ‘populistiske’ og ‘konspirationsteoretiske’ skatteborgere på forhånd) mens de med den anden hånd, i een uendelighed, vil kunne ‘tilbyde’ atter nyudviklede vacciner … til symptombehandling af de selv samme mangeartede lidelser og immunforstyrrelser, som netop vaccine-afhængigheden (og den almindeligt forekommende medicin-afhængighed) til stadighed forårsager.

Som man ser er dette en yderst gunstig ordning for typer med tyranniske anlæg. Både for BigPharmas giftblandere; for globalteknokraterne i regeringsbygningerne; i virksomhedsdirektionerne og i NGOerne samt for de underordnede lokalpolitiske lakajer, er indirekte tvangsvaccinering af masserne, inklusive alt hvad der følger med af forøget kontrol med, overvågning, kybernetisk styring og registrering af borgernes færden, en ubetinget fordel. Alle samfundshersere befæster og udvider deres magtstillinger herved. Og covid1984 er den store, videnskabeligt uangribelige anledning; ekspert-påskuddet der retfærdiggør alle tiltag ‘til det fælles bedste’. ‘Fordelene opvejer jo ulemperne’, ikke sandt? –Jo … men for hvem?

Til disse formål kan BigPharma og andre globalteknokratiske magthavere regne med fuld totalitær rygdækning for så vidt angår rutinemæssig propagandistisk holdningsbearbejdning af masserne og, når det behøves, direkte censur, fra den meddelagtige apparatjikpresse. Taget den hidtidige betingelsesløst servile lakajadfærd fra samtlige systemmedier under covid1984 i betragtning, er det ikke svært at forudsige næste trin i den stedse optrappede propagandaindsats mod befolkningen.

Når de alvorlige langtidsbivirkninger begynder at melde sig i titusindvis, omtrent et halvt år efter at lemmingerne i deres uendelige troskyldighed er blevet stukket med deres carcinogene nervegiftcocktails, vil lakajmedierne, i takt med at deres sædvanlige mørklægnings- og sløringsarbejde ikke længere giver mening, med overvejende sandsynlighed begynde på at bruge en eller flere af følgende fremgangsmåder:

1. Som allerede antydet vil følgevirkningerne efter vaccineringerne og den langstrakte maskebrug (lammelser, blodpropper, hjerneblødninger, lungebetændelser o.l.) blive forsøgt udlagt som tegn på nye ‘bølger’, ‘varianter’, ‘mutationer, eller ‘clustere’ af … vent på det: covid1984.

Dermed vil de mest autoritetstro lemminger, der dagligt søger mod systemmedierne for at få udstukket deres autoritære retningslinjer og opdatere deres frygtpornografisk nærede massehysteri, være uhjælpeligt fanget i et teknofarmaceutisk stockholmsyndrom, hvor gidseltagerne og misbrugerne bare ikke er karismatiske svenske hippie-bankrøvere, men statens myndighedspersoner og videnskabens lægefaglige autoritetsfigurer.

2. Der vil formentlig komme et tidspunkt, hvor betydelige dele af gruppen af menneskelige forsøgskaniner, og/eller disses pårørende, ikke længere kan fastholdes i bedraget om vaccinernes harmløshed. Selv under sådanne omstændigheder, hvor systemmediernes dødbringende manipulative fortielser og skamløse PR-kampagne for BigPharma vil være blevet udstillet som sådan, for tusinder af vaccineskadede ofre og disses pårørende, vil apparatjikpressen sandsynligvis stadig forsøge, og desværre formentlig ikke uden held, at appellere til befolkningens gennemindprentede kollektivistiske sindelag.

Dødsfald og alvorlige invalideringer, hvis årsagssammenhæng med giftindsprøjtningerne ikke længere kan forties eller benægtes, vil således i stedet blot blive fremhævet … som borgerens prisværdige offer for fællesskabet.

Vi kan altså forvente at bevidne vaccine-invaliderede og -døde borgere blive anprist, med rosende ekspert-omtale, både i tårevædede officielle pressemøder og i de korrupte statsmediers daglige holdningsbearbejdning, som de fineste eksempler på uselvisk samfundssind.

Vent og se.

Udgivet i Uncategorized | 5 kommentarer

KRÆFTFREMKALDENDE ETHYLENOXID PÅ TEST-VATPINDE | KOMMUNIKATIV TILLIDSGENOPRETTELSE TIL VACCINERNE: VEDERSTYGGELIGT MANIPULERENDE P1-INTERVIEW MED VIRKELIGHEDENS HUXLEYANSKE EPSILON-AUTIST, HJERNE-SKADET FOR EVIGT, MEN STADIG TILLIDSFULD OG AUTORI-TETSTRO EFTER FØRSTE DØDSSTIK FRA ASTRA-ZENECA [o]

Der er sandsynligvis kræftfremkaldende ethylenoxid (dokumentation om stoffet her, her og her) på spidsen af de vatpinde som 99% af systemmedier, politikere og ‘myndighedspersoner’ konstant forsøger at manipulere og afpresse alle borgere, inklusive skolebørn til, flere gange ugentligt (sågar dagligt(!) for skolebørnenes vedkommende), at få stukket ind i mundhulen eller næsesvælget og tværet grundigt rundt i slimhinderne der:

Der er med overvældende sandsynlighed både DNA-manipulerende, steriliserende og kræftfremkaldende indhold, noget af det dyrket på celle-kulturer fra aborterede fostre (dokumentation her, her og her) i de milliardindbringende eksperimentalvacciner (arvemateriale-forstyrrende kemikaliecocktails), som 99% af systemmedierne, politikere og ‘myndighedspersoner’ fortsat anbefaler, at så mange borgere som muligt, helst flere gange om året, ukritisk lader sig injicere med, for aller nådigst at kunne tillades en tilbagevenden til det normale liv, som samme (skatteyderlønnede) politikere og ‘sundhedsmyndigheder’, i tæt samarbejde med samme (skatteyderlønnede) systemmedier, har frataget borgerne. –Antageligt for at forhindre spredningen af en ‘livsfarlig’, ‘pandemisk’ sygdom, som man skal testes af myndighederne for at vide, om man er smittet med og som man skal følge rigtig godt med i systemmediernes alarmistiske nyhedsdækning, for at ænse overhovedet findes i samfundet:

Der foregår dagligt de mest utrolige, men besynderligt vedholdende forsøg på socialistisk manipulerende holdningsbearbejdning af borgerne samt et tilsyneladende fuldkommen systematiseret propaganda-arbejde (efterhånden hovedsageligt inden for disciplinen damage control) for BigPharma i de skatteyderbetalte danske systemmedier.

I går, den 25. marts 2021, ramte DR P1 dog et foreløbigt lavpunkt, som denne iagttager endnu ikke har set eller hørt undergået i servil nederdrægtighed.

Lyt med til tretten minutters rædselsvækkende, men særdeles afslørende statsradio, hvor DRs nye medløber-værtspar Karin Axelsson og Mathias Bay Lynggaard skamløst forsøger at udøve kollektivistisk meningspåvirkning af den danske befolkning ved, per stedfortræder, at udnytte en vaccineskadet sygeplejerskestuderendes demoraliserede tilstand, til at gennemtrumfe deres udenadslærte, teknokrati-sleskende apparatjik-replikker her:

Steffen Thirstrup, der også medvirker i indslagets frastødende propagandistiske øvelse af lige dele røgslør, fordrejning, løgn, frygtspredning og totalitært autoritetspåberåbende sindelagskontrol er tidligere chef for lægemiddelgodkendelse i Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen samt tidligere direktør for NDA Regulatory Services. I dag er han adjungeret professor i vaccineudvikling ved KU. Her et billede af ham fra det højinteressante ‘danske’ tidsskrift Dagens Pharma:

Hvis den fulde sandhed om vaccineindustriens årtier lange kriminelle dødsridt hen over denne verdens sagesløse befolkninger kom til offentlighedens kendskab, ville nålestribede profitør-typer som Thirstrup’s indkomstgrundlag smuldre. Deraf desperationen i deres beskidte løgnekampagner. BigPharmas massemorderiske giftblandere kan ganske enkelt ikke tåle at få deres aktiviteter belyst. Der er i bogstaveligste forstand tale om profit på sygdom og død.
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

NOGLE EKSEMPLARISKE NEDSLAG I BIGPHARMAS OG DE KORRUPTE SYSTEMMEDIERS SKAMLØSE KYBERNETISKE ADFÆRDSSTYRING AF DE GENNEMINDOKTRINEREDE, INDTIL DET MASSEPSYKOTISKE, VILJELØSE ORDREFØLGERE [2.06]

Som vi forudsagde her er vi nu nået til det punkt, hvor de grundigst behavioristisk indoktrinerede lemminger, ved regelmæssig påvirkning fra systemmediernes evindelige frygtpornografiske propaganda, er blevet så demoraliserede og så blottede for selvstændig tænkeevne, at de insisterer på, ja ligefrem kræver, at blive injiceret med en hvilken som helst(!) af BigPharmas livsfarlige eksperimental-vacciner, på trods af de frit tilgængelige, dagsaktuelle vidnesbyrd, fra både ind- og udland, om netop vaccineforårsagede dødsfald eller alvorlig invalidering i forbindelse hermed.

Det må formodes, at apparatjikmedierne som hovedregel udvælger de mest godtroende, hysteriske og/eller apatiske menneskefår til deres konsensus-bekræftende voxpop-indslag. Denne forventelige propagandistiske skævvridning i dækningen, med dens stramt redigerede ensretning mod kollektiv nwo-ortodoksi, ændrer dog ikke på, at fænomenet er virkeligt: Den adfærdspsykologiske træning af masserne er (har gennem århundreder været) så effektiv, at de globalteknokratiske magthavere, selv om det undertiden kan virke ufatteligt på os fritænkere, vitterligt er i stand til at manipulere (afpresse) grupper af deres, ganske vist mest autoritetstro og aller trægest tænkende undersåtter, men ikke desto mindre, til indigneret at anråbe samme magthavere om mere privatlivskrænkende overvågning; til tryglende at bede om tungere autoritær politisk-økonomisk undertrykkelse og til rastløs insisteren på at lade sig underkaste medicinske eksperimenter hurtigere og med færre forbehold — altså i virkeligheden bønfaldende deres kybernetiske herrer om strammere fangekæder.

Til dette formål benytter globalteknokraterne, blandt utallige andre kybernetiske greb, et af de ældste markedsføringskneb i verden: tilbuddet gælder, så længe lager haves. –Åh-ja, der er jo mangel på vacciner, ikke sandt? De ligger ubrugte hen på store lagre, får vi at vide, og EU gør ikke nok for at få dem distribueret hurtigt nok ud i armene på alle de utålmodige borgere, der bare venter og venter på at få deres stik. Sikke en skandale. –Kan de ikke bare se at få noget fart på, så vi kan få vores doser? (interessant klip med den tidligere(?) FN-ansatte globalteknokrat Lone Simonsen, også kendt ved hendes folkekære tilnavn ‘Corona-Lone’, fra et møde i CFR fra 2009, her, omhandlende brugen af samme købmands-salgstrick under det seneste udbrud af pandemisk svineinfluenza-hysteri [07:49])

Disse psykopolitiske forhold er Hammersmedens velunderrettede læsere sikkert allerede indtil kvalmegrænsen bekendte med i forvejen. I det følgende vil vi alligevel strejfvist fremdrage en række udvalgte eksempler til yderligere belysning, dels af systemmediernes fortsatte bedrageriske massemanipulation, dels af hele det absurd teatralske teknofarmaceutiske stockholm-syndrom, vi, dag for dag, ser udspille sig så tragikomisk for vore øjne samt nogle af de bagvedliggende økonomiske/karrieremæssige/psykologiske bevæggrunde, der må formodes at motivere BigPharmas ‘danske’ femtekolonne til deres skændige medløberi.

Lad os først se lidt på Thomas Senderovitz. Thomas er en bemærkelsesværdig person af flere årsager. For det første har han stået i spidsen for lægemiddelstyrelsen i knap fem år. Thomas har altså påtaget sig ansvaret for statslig godkendelse og en gros indkøb af medicin, herunder eksperimentalvacciner fra Pfizer, BioNtech, Moderna og AstraZeneca, til alle os almindelige danskere. Sikke en velgørende gerning.

Her en officiel video fra lægemiddelstyrelsen, fra november 2020, hvor Thomas (på engelsk) forklarer os om vigtigheden og nødvendigheden af, at danskernes medicinske personoplysninger gøres tilgængelige for hans teknofarmaceutiske kolleger ude omkring i verden:

For en lille uges tid siden (9. marts, 2021) havde Thomas imidlertid sidste arbejdsdag i lægemiddelstyrelsen, idet han ‘med en ordentlig klump i halsen’, som han formulerer det, har valgt at søge nye udfordringer som Senior Vice President i Novo Nordisk, med ansvar for Data Science. –Sikke et offer Thomas her bringer! Men heldigvis ved vi, at det er i den gode sags tjeneste han gør det: for at redde os almindelige danskere fra slemme pandemiske sygdomme. —Tidspunktet for jobskiftet er tilfældigt.

Hvis man eventuelt skulle have bemærket Thomas’ lidt usædvanligt klingende efternavn, så kan vi oplyse om, at Senderovitz er et typisk jødisk efternavn.

Thomas er da utvivlsomt også rigtig god til det med medier og data og virksomhedsledelse. Apropos medier, så kan vi, som en restrospektiv tak til Thomas for hans mangeårige og helt uegennyttige skatteyderbetalte virksomhed i tjeneste for danskernes sundhed, bringe et par hyggelige indslag fra systemmedierne, hvor Thomas netop viser hvor god og professionel han er, til at betrygge danskerne om præcis hvor god og professionel han er, og altid har været, til at sikre, at danskerne får adgang til den rette, bedst gennemprøvede og mest sikre medicin, i de rette mængder og fra de rette medicinalvirksomheder og, ikke mindst, at oplysningerne herom selvfølgelig deles effektivt og ansvarligt med relevante myndigheder og fremtidige samarbejdspartnere i ind- og udland.

Først fra ‘Schøtministeriet Live’ – ‘Corona Special’, 16. december 2020, foran et meget både woke og teknovidenskabeligt anerkendende, men samtidig helt naturligt og slet ikke krampagtigt instrueret, medlevende sympatisk publikum på Nørrebros Teater:

Til de der måtte have morbid interesse herfor, så har Schøtministeriet i samme periode lavet et lignende fordækt totalitært-kollektivistisk propagandafremst…[host!] jeg mener: uformelt underholdnings-interview med den tidligere internationale sekretær for DKP, nu direktør for sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm. Se det og nyd i fulde drag den naturligt jazzede og impulsivt afslappede hipster-stemning af kammeratlig ping-pong, über-teknokrat og apparatjikmedier imellem her.

Her en video fra TikTok, hvor Senderovitz lige når at vise ungdommen hvor fremsynet og med på beatet han er, få uger inden han desværre måtte bringe det ultimative personlige offer og sige farvel til hans elskede lægemiddelstyrelse:

Tilbage i 2018 hyggede Thomas sig med sine BigPharma-kolleger, bl.a. fra den magtfulde transnationale biofarmaceutiske/finansielle lobbyist-virksomhed Parexel, til et møde i det transhumanistiske og ærkeglobalteknokratiske forum DIA. Her kan man høre ham tale i forventningsfulde, altovervejende positive, tekno-fatalistiske toner om den ‘nødvendige’ brug af mere og mere Big Data, om vigtigheden af openmindedness og den åbenbart helt uimodståelige og uafvendelige snarlige overgang til AI:

Thomas er åbenlyst en betydningsfuld og eftertragtet mand i den spændende internationale ‘Life-Science’-verden af lige dele business, PR, global politik og videnskab. –Måske han har værdifulde data at sælge. –Det skulle vel aldrig være de pålidelige, let analyserbare og ikke mindst potentielt indbringende sundhedsdata, fra det enestående velregulerede danske CPR-system, han fungerer som omrejsende handelsmand i?

Her lidt blandede propaganda-bolscher fra DR. Først Brostrøm’s alfaderlige damage control for BigPharma-kollegerne på AstraZeneca, iblandet udtalt samfundssind fra nogle meget socialt ansvarlige frontlinjemedarbejdere, der bare gerne vil have deres planlagte andet stik, uden så meget forsinkende bøvl med unødvendige sikkerhedsprocedurer osv. (eftermiddagens radioaviser 11. marts):

Her Camilla Stampe’s sukret manipulerende ‘detektor’, utvivlsomt henvendt til det allerede stalinistisk teknokrat-afrettede kvindelige (m/k) akademikersegment, hos hvem forestillingen om asocialt afvigende tanker hos en eventuel modpart i ‘debatten’ åbenbart er blevet så utænkelig, at de helt har glemt, at et sådant uvidenskabeligt kætteri overhovedet findes, fra henholdsvis 6. februar og 30. januar 2021:

Men, som vores alle sammens teknokommunistiske huslæge, Søren Brostrøm, minder os om, så er vaccinebivirkninger egentlig ikke rigtig noget man bør bekymre sig om overhovedet. Vi har jo eksperterne til at analysere data og bekymre sig og i det hele taget tænke og tage beslutninger for os. Det ville være både sammensværgelsesteoretisk, uvidenskabeligt og ekstremistisk at tro, at man som almindelig borger skulle have nogen særlig adkomst til selv at afgøre, hvorvidt man ønsker de fuldkommen sikre og gennemtestede og godkendte og effektive eksperimentalvacciner indsprøjtet i sit legeme.

Og hvis man mod forventning skulle opleve usædvanlige symptomer (ud over de helt normale og forventelige og naturligt forekommende smerter ved indstikstedet; kulderystelser; hovedpine; feber; træthed; muskel- og ledsmerter og generelt influenzalignende sløjhed) efter sine helbredende stik, så kan man jo bare ringe til sin læge og bestille tid. Så bliver det fikset. –Der er bivirkninger ved al slags medicin. Det må man bare indstille sig på. Men heldigvis opvejer fordelene statistisk (kollektivistisk) set ulemperne.

–Det at vi opdager bivirkningerne allerede nu, hvor kun halvanden hundrede tusinde danskere har nået at få AstraZeneca-eliksiren injiceret, det er i virkeligheden bare et betryggende tegn på, at systemet virker. Ja, vi skal nok bare alle sammen lære at tage det hele mere med et smil og være mere ubekymrede. Altså lige med undtagelse af når det gælder pandemien og alle de nært forestående fremtidige pandemier samt alle virus-mutationerne ud i al fremtid, selvfølgelig. –det skal vi bekymre os om. Ikke så meget for vores egen skyld … men for hinandens og samfundets.

Det aller bedste ville være, hvis vi alle sammen, hver-for-sig, rigtig kunne pjatte-pjanke os fuldkommen autoritetstro og tillidsfuldt gennem krisen, ligesom den skatteyderbetalte lebbe-agent i BigPharmas og NWOs sold, ‘Moody’, med sjov Gøg-og-Gokke-infantiliserende mimik instruerer os alle sammen i her:

Udgivet i Uncategorized | 4 kommentarer

TEKNOFARMACEUTISK SLAVETRÆNING (OG DANSKERNES FORUROLIGENDE SAMARBEJDSVILLIGE REAKTION DERPÅ)

Så længe man samarbejder og lydigt lader sig koste rundt med af ‘sundheds-myndighederne’ (læg vel mærke til paramedicinerens autoritært bestemte tiltaleform), bidrager man til og normaliserer massepsykosens opretholdelse. Man giver derved sit legitimerende samtykke til og sin accept af, at stat og medicinalindustri udfører eksperimenter på ens legeme og sjæl.

Den dybe nasaltest er særligt farlig, idet skillevæggen mellem næsehule og hjerne kan beskadiges (lettest selvfølgelig hos børn), perforeres og/eller forurenes med gud ved hvad. –Men enhver påtvunget test, især af raske mennesker, er i princippet lige bekymrende og skadelig, da den menneskelige værdighed og selvbestemmelse krænkes og undergraves derved.

Præventiv massemedicinering er en guldgrube for BigPharma og et politisk drømmescenario for totalitære socialist-tyranner. Det næste bliver vel, at lemmingerne opfordres/manipuleres til at tage kemoterapi på forhånd, fordi de sandsynligvis alligevel bliver ramt af cancer på et eller andet tidspunkt.

Menneskefår, der står i kø for at lade komplet fremmede (autoriteter) stikke ting dybt ind i kraniet på dem, for at blive testet for en ‘sygdom’ uden symptomer, er uimodtagelige for fornuft. De vil stille sig akkurat lige så pænt og beredvilligt op i køen for at blive vaccineret, steriliseret, chippet etc.

Følgende materiale viser lidt om hvilke nye og spændende højteknologiske ting og sager globalteknokraterne arbejder på at indføre i lemmingernes frit tilgængelige legemer:

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

NATIONAL-INDIVIDUALISME [opdateret 2.01]

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

STORT TILLYKKE MED DE GRATIS OG FRIVILLIGE MIRAKEL-VACCINER TIL ALLE DANSKE NORMIES OG LEMMINGER. VI ANBEFALER AT I STRAKS TAGER IMOD DEM, LIGE SÅ SNART MYNDIGHEDERNE HAR GODKENDT DEM TIL JER, UDEN AT I STILLER NOGEN SPØRGSMÅL OVERHOVEDET. HUSK OGSÅ ALLE JERES HALVÅRLIGE BOOSTER-INDSPRØJTNINGER OG GYLDIGT COVID-PAS, NÅR MYNDIGHEDERNE IGEN GIVER JER LOV TIL AT FÆRDES FRIT UDENDØRS. SÅ BLIVER ALT SNART HELT NORMALT OG TRYGT OG GODT IGEN [opdateret 2.01]

Demonstrationerne i Danmark nævnes strejfvist i denne fremragende mini-dokumentar. I sandhed er det da også inspirerende og opløftende at bevidne opildnede danske folkefæller nægte at adlyde de globalteknokratiske tyranni-ordrer. Her et par af de rigtig gode taler (fra 21. nov. 2020):

Selv om disse flammetaler udgør strålende eksempler på utæmmet sjælestyrke og selv om vi til fulde anerkender de lidenskabelige taleres betydelige indsats i modstandskampen mod nwo-tyranniet og tillige lykønsker dem for deres fortjenstfulde og tungtvejende bidrag til folkeoplysningen, så slukker vi ikke af den grund for den kritiske tænkning. Uden at vi således skal pille alt for mange pedant-hår ud af suppen og derved komme til at ødelægge folkefesten her, bliver vi nødt til at advare mod farerne ved overdreven, uberettiget og al for tidlig optimisme.

Desværre er den overfladisk forhåbningsfulde henvisning til de danske november-demonstrationers formodet politiske gennemslagskraft en af de meget få svagheder ved (endnu) en ellers glimrende fremstilling fra Truthstream Media, idet den ellers så vanligt indsigtsfulde, besindige og tiltalende Melissa Dykes øjensynligt forestiller sig (med en bekymrende naïvitet, som hun tilsyneladende deler med mange, både internationale og danske vaccinemodstandere), at de globalteknokratisk sammensvorne magtpsykopater kan bevæges (eller ligefrem allerede er blevet ‘tvunget’) til at rulle deres totalitære nwo-planer tilbage, fordi et par tusinde velmenende (lovlige) demonstranter trodser den danske novemberregn og rytmisk banker grydelåg mod hinanden; råber slagord i kor, så det larmer foran parlamentet, og går i fakkeloptog gennem byen.

Sådanne folkelige manifestationer kan selvfølgelig være med til at indgyde mod og kampgejst samt sprede magtkritisk tænkning i samfundet (herhjemme såvel som i udlandet). Som sådan tjener de et yderst vigtigt formål, især derved, at deltagerne omgår de korrupte systemmediers sindelagskontrol og i stedet kan knytte direkte og umiddelbare bånd samt dele livsvigtige efterretninger magtkritiske folkefæller imellem. Så det er i sig selv rigtig godt og løfterigt.

Men herunder følger altså alligevel denne iagttagers fire konstruktive kritikpunkter, formuleret som spørgsmål.

1. Forstår demonstranterne/arrangørerne/talerne sammenhængen mellem den årtier lange, demoraliserende usædelighedstræning i Vesten (kønsudjævning; homo-normalisering; raceblanding; promiskuitet; pornoficering; kulturnihilisme samt alkohol-/stofmisbrug), der er gået forud for og har betinget globalteknokraternes evne til at indføre de facto medicinsk, økonomisk og teknologisk diktatur over de således afsvækkede og uskadeliggjorte vesterlændinge?

Maskinklippede kvinder med blå (eller andre krasse) farver i hår og ansigt er et udpræget advarselstegn på dødbringende judeoamerikansk kulturcancer. Tilstedeværelsen af disse udpræget kulturmarxistiske kendemærker (samt andre iøjnefaldende markører for patologisk progressivisme, såsom etnokulturelt skizofrene vesterlandske unge mænd, der udtrykker sig gennem hiphop(!)) sår tvivl om oprigtigheden af arrangørernes modernitetskritik. 

Ovenstående billede er fra et centralt musikalsk indslag ved samme arrangement, som talerne er fra. Det er muligt, at vi overfortolker en smule her, men særligt danseren til højre forekommer, at dømme ud fra hendes udseende, at passe bedre ind i et satanisk og/eller transseksuelt, neokommunistisk medløber-miljø, end som deltager ved en folkelig frihedsdemonstration.

Måske dette blot var de eneste kunstnere, arrangørerne kunne overtale til at møde op med kort varsel. Hvem ved? Signalerne fra indslaget, de musikalske såvel som de æstetiske, giver under alle omstændigheder denne iagttager anledning til overvejelser om, hvorvidt arrangørerne af og deltagerne ved demonstrationerne på Christiansborg slotsplads rigtig forstår dybderne af ovennævnte gruppepsykologiske og politisk-historiske sammenhænge. Det behøver de sådan set heller ikke at gøre til fulde, for stadig at kunne øve en vis gunstig indflydelse blandt nytilkomne vaccinemodstandere.

Den tunge amerikanisering, såvel som den giftige institutionelt indprentede kønsforvirring, der emmer så umiskendeligt ud af dette optrin, er, ligegyldigt hvordan men end vender og drejer sagen, bekymrende og foruroligende.

2. Forstår arrangørerne og deltagerne farerne ved alle former for kollektivisme og har de, i forlængelse heraf, indset det omsonste i forsøget på at vække lemmingerne?

‘Folket’, der, formodentlig i den bedste mening, så hyppigt henvises og appelleres til i denne type af arrangementer, kan for størstepartens vedkommende ikke ‘vækkes’ til kritisk tænkning. Deres natur er følgagtighed, uselvstændighed i tanke og handling samt betingelsesløs autoritetstro. Netop disse medfødte og uforanderlige egenskaber ved masserne gør, at de af globalteknokraterne kan udnyttes så virkningsfuldt til propagandistiske og adfærdsregulerende (kybernetiske) formål. Fremgangsmåden er historisk velgennemprøvet og kendt fra alle totalitære samfundsdannelser: Gennem kollektivismens sociale afpresning udskammer og udgrænser magthaverne rutinemæssig genstridige fritænkere (dissidenter) ved, at indgyde lemmingegruppens (folkets) regelfølgere angst for de slemme asociale kætteres formastelige egentænkning.

3. Forstår arrangørerne og deltagerne, at folkevalgte parlamentariske politikeres indflydelse er ubetydelig set i forhold til den verdensomspændende sammensværgelse af selvudnævnte magthavere i statsinstitutioner, massemedier, banker, industri, militær, ngo’er, videnskab og i de snylterkapitalistiske monopolvirksomheders bestyrelser? –Magthavere der ikke kan drages til demokratisk ansvar for deres handlinger.

Vaccinationsprogrammerne bliver løgnagtigt præsenteret som frivillige og gratis. I virkeligheden er der tale om skatteyderbetalt tvang ved de ovenfor skitserede indirekte pressionsmidler, uanset om epidemilovens tvangsbestemmelser (midlertidigt) fjernes nok så meget. Det er ‘frivilligt’, om man vil tage indsprøjtningerne med de nyeste cancercocktails eller ej, forsikrer myndigheder og eksperter. Jo tak, men hvis man har betænkeligheder ved rollen som selvfinansieret laboratorierotte for BigPharmas milliardindbringende DNA-eksperimenter og i det hele taget viser sig usamarbejdsvillig over for teknoprogressivismens videnskabeligt hjælpsomme samfundsvelgørere, bliver man algoritmisk udskammet som asocial samfundsfjende i samtlige systemmedier; man mistænkeliggøres i sit privatliv af brigader af bekymrede lemmingenaboer og -kolleger; man udgrænses gradvist fra den ene samfundsaktivitet efter den anden og bliver til sidst frataget evnen til at brødføde sig selv og sin familie ved almindeligt lønarbejde, hvis ikke man kan fremvise gyldigt opdateret covid-pas (næste behavioristisk forberedte trin: indopereret RFID-chip) på myndighedernes forlangende.

NWOs magthavere udliciterer så at sige gennemførelsen af vaccinationsprogrammet til de ideologisk medsammensvorne transnationale virksomheder. Herved undgås forstyrrende indblanding fra de langsommelige demokratisk valgte, potentielt populistisk påvirkede forsamlinger og ‘sundhedsmyndighederne’ kan fralægge sig ethvert ansvar. Dette betyder ikke, at parlamenternes rolle endnu er ganske udspillet. Som teaterstaffage virker de som nyttig afledning, til bedragerisk fastholdelse af regelfølger-lemmingerne i den mytologisk betryggende tro på ‘medindflydelse ved stemmeafgivelse’.

Desuden har BigPharmas multimilliardærer allerede, ved hjælp af deres ubegrænsede adgang til førsteklasses advokatbistand, sikret sig juridisk mod erstatningspligt i tilfælde af (de hyppigt forekommende) alvorlige bivirkninger ved indsprøjtning/indtag af deres immunforstyrrende kemikalie-blandinger, og i mellemtiden udstedt en kavalkade af forbehold vedrørende deres produkters (overfor masserne påstået gavnlige) egenskaber. Apparatjikmediernes fuldkommen uvederhæftige børnehaveklasseløfter til lemmingerne om en lyksalig tilbagevenden til ‘normale tilstande’ straks efter vaccineudrulningens færdiggørelse ligger milevidt fra de skruppelløse vaccineproducenters kynisk diskrete jurist-helgarderinger, skrevet med meget små typer, hvormed de reelt intet lover og intet ansvar påtager sig for brugen af deres patenteret kræftfremkaldende og steriliserende nervegifte.

4. Forstår arrangørerne og deltagerne graden af jødisk overrepræsentation inden for vaccineudvikling og BigPharma?

Svarene er sandsynligvis nej, nej, nej og nej. Så længe man bare erkender dette og ikke lægger for mange lidenskabelige forhåbninger i, at demonstrationer af typen som den her omtalte, kan redde os fra teknototalitarismens slaveåg, så kan man fint glæde sig over deres begrænsede gunstige indflydelse på folkeoplysningen og deres evne til at udbrede kritisk tænkning på begynderniveau.

Men hvad kan man ellers gøre, for at undergrave og bekæmpe teknototalitarismen?

En af de mere afdæmpede talere ved arrangement (Maria Jensen fra Folkebevægelsen For Frihed, cirka en time og et kvarter inde, her) berørte et særdeles vigtigt emne, som også James Corbett tager op i denne yderst tankevækkende video:

Måske det var en idé, at få så mange som muligt af de menige politibetjente (også gerne blandt ledelsen, hvis det er muligt) over på frihedens og borgernes side, i stedet for at støde dem uigenkaldeligt fra os, ved ensidigt at latterliggøre dem og lægge dem for had.

Udgivet i Uncategorized | 7 kommentarer

HVEM BESTEMMER OVER DIT LEGEME? —MYNDIGHEDERNE, FÆLLESSKABET, VIDENSKAB(ISM)EN, MEDIERNE … ELLER DIG SELV? | DANSKERNE HAR ALT, ALT, ALT, ALT, ALT FOR MEGEN TILLID TIL ‘MYNDIGHEDER’ OG VIDENSKAB(ISME) |||||

Sundhedsfaglige såkaldte ‘myndighedspersoner’ og videnskabelige ‘eksperter’ er, selv om det undertiden kan forekomme tvivlsomt … mennesker.

Som sådan er de fejlbarlige og har karakterbrister. De er med sikkerhed ambitiøse. De kan være intrigante og er sandsynligvis forfængelige. De har ofte højspændte karriereinteresser og ditto personlige økonomiske hensyn at varetage. Nogle af dem sidder i gældsfælder med særdeles tunge hus- og billån at betale af på samt omkostningstung livsførelse på første klasse at opretholde. Mange har desuden investeret betragtelige dele af deres formuer i netop den tech- og medicinalindustri, som de selv repræsenterer.

De kan med andre ord kompromitteres og er dermed … korrumperbare.

Nogle vil være inhabile pga. deres religiøse tilhørsforhold. Dette gælder særligt for jøder og muslimer, som, for begge abrahamitiske gruppers vedkommende, dels (i stigende grad) er overrepræsenteret blandt læger (og advokater), dels i udgangspunktet betragter religiøst/kulturelt udenforstående (f.eks. etnisk oprindelige danskere) som mindreværdige (goyim/kuffar).

Bekymrende tegn på, at homoseksuelle metodisk misbruger deres magtstillinger som overlæger, sundhedsfaglige ‘myndighedspersoner’ og/eller videnskabelige ‘eksperter’ til, at fremme den antinaturlige homo- og kønsudjævnings-dagsorden på bekostning, dels af heteroseksuelle patienter, dels af alle heteroseksuelle borgeres sunde interesser, viser sig desuden med større og større hyppighed for den opmærksomme iagttager (se nedenfor).

Det er den ene side af sagen, som flertallet af danskere aldrig eller sjældent overvejer: De højt profilerede sundhedsfaglige ‘myndighedspersoners’ og videnskabelige ‘eksperters’ medbragte bagage af personlige forhold, egenskaber og tilbøjeligheder.

Særegent erfarede oplevelser, skæbneforviklinger og livsomstændigheder, nogle medfødte, andre selvpåførte, udgør et eksistentielt grundvilkår for alle mennesker. Det må logisk forventes (og kan historisk sandsynliggøres) at enhver person, uanset graden af vedkommendes uddannelse eller tyngden af vedkommendes embedsansvar, vil kunne påvirkes i sine private valg, såvel som sin professionelle gerning, af ovennævnte forhold.

Men især når der er tale om magtfulde, oligarkisk udpegede teknokrater, må det ikke glemmes, at netop også disse menneskers adfærd, dømmekraft og interessevaretagelse til stadighed er under påvirkning af skjulte drifter, ideologisk indprentning, magtbegærlig forblindelse og simpel egennytte. —Alle hensyn og bevæggrunde der let kan lede dem på mangfoldige afveje, herunder i forskellige uundgåeligt samfundsskadelige og totalitære retninger, til potentiel ugunst for almindelige danske familier, til undergravelse og krænkelse af den enkelte borgers selvbestemmelsesret og til fare for nationens etnokulturelle overlevelsesevne.

Dette problems farlighed går upåagtet hen over hovedet på gennemsnitsdanskerne, (1) fordi systemmedierne ikke fortæller dem om det og (2) fordi deres livslange institutionaliserede indoktrinering til ukritisk accept af og/eller apatisk ligegyldighed over for al fremskridt og udvikling (progressivisme og videnskabisme [se nærmere nedenfor]), gennem uddannelse og underholdning, grundigt har trænet dem til, at antage en udpræget autoritetstro, besynderligt ny-fatalistisk livsfilosofi, hvis kardinaldyd er selvpålagt uvidenhed og hvis kollektivistiske hovedtrossætning lyder: ‘Vi bekymrer os ikke om noget, som vi ikke har forstand på — det overlader vi til udviklingen og eksperterne’.

Den i masserne vidt udbredte tillid til myndigheder og dens beslægtede tro på videnskabens eksperter, risikerer begge at blive tolket, af selvudnævnte myndigheder og oligarkisk udpegede eksperter, som en stiltiende accept af/indirekte invitation til gradvis indførelse af teknokratisk totalitarisme. Myndighederne og eksperterne har jo officielt professionel forstand, bl.a. på den enkelte borgers mest hensigtsmæssige livsførelse, i modsætning til borgeren selv, som jo desværre mangler de videnskabelige forudsætninger herfor, ikke sandt?

Systemmedierne fremstiller selvsagt vores alle sammens sundhedfaglige myndighedspersoner og videnskabelige videnskabseksperter som … vores alle sammens sundhedfaglige myndighedspersoner og videnskabelige videnskabseksperter. Hvad skulle de ellers gøre? Værten på videnskabist-programmet ‘kraniebrud’ på Radio4 kryber eksemplarisk med (påtaget?) infantiliseret troskyldigheds-stemmeføring for vaccine-profitø…[host!], vaccine-ekspert, her.

Som en god og velopdragen nwo-apparatjik har han endda lært den helt centrale, udviklingsoptimistiske lektie: At vi alle sammen snart kan komme ud og feste til den lyse morgen igen, når bare vi har vores godkendte vaccinationskort med i lommen. Hurrah! –for videnskabens verdensfrelsere, der hjælper os med at komme tilbage til vores helt normale hverdag igen. Vi skal bare lige ‘prikkes en gang i skulderen’ først … og måske lige have en booster-indsprøjtning eller to et par gange om året … og så bare lige overvåges døgnet rundt for resten af livet. Så bliver alt godt og helt normalt igen. –Jahhh! 😀 Det er jo det, vi alle sammen venter på…

Kritiske spørgsmål, der kunne ske at så tvivl om ekspertens videnskabelige autoritet og/eller habilitet, udelades helst, med mindre, selvfølgelig, der er tale om en naturvidenskabeligt uddannet afviger fra den teknototalitære dagsorden, i hvilket tilfælde apparatjikpressen tjenstvilligt affører sig fløjlshandskerne og straks påbegynder ad hominem-bombardementet af den dødsensfarlige kætter.*

*Når og hvis der gives personlige detaljer om systemgodkendte myndighedspersoner og videnskabelige videnskabseksperter, foregår det i et dertil indrettet, særskilt skabelonformat, nemlig den velkendt sympati-suggererende portrætudsendelse, hvori den autoritære verdensfrelser-ekspert for et øjeblik kan puste velfortjent ud fra sit travle, hektisk selvopofrende og progressive velgørenhedsarbejde i menneskehedens tjeneste for, at få sine jævne og folkeligt sympatiske sider fremhævet (eller opdigtet?), i hyggelig og ubetinget tillidsfuld samtale med logrende propaganda-kommissærer.

Lad os i det følgende undersøge, hvori truslen nærmere består.

Den anden side af sagen, som unddrager sig normie-danskeres forsvindende opmærksomhed, grundet den allerede nævnte mørklægning/vildledning/adspredelse fra systemmedier og uddannelsesvæsen, har nemlig at gøre med det i Danmark så ulykkeligt underbelyste begreb videnskabisme.

Sundhedsfaglige myndighedspersoner er som regel uddannet inden for naturvidenskaben (medicin, epidemiologi, immunologi, mikrobiologi, virologi, statistik eller lignende). Et samlende kendetegn for denne type uddannelse er betragtemåden hvormed omverdenen og Naturen, inklusive menneskene, og særligt de ikke-medicinsk/ikke-naturvidenskabeligt uddannede af slagsen, anskues, både af de færdiguddannede, såvel som de studerende.

Forsøgsdyr; population; eksperiment; kontrolgruppe; bivirkning; grænseværdi; statistisk fejlmargin; responstid, kloning og redigering i arvemateriale er alle orddannelser, der, ved gradvis tilvænning, efterhånden falder den medicinsk uddannede fagperson mere og mere ‘naturligt’ og samtidig åbner bevidstheden for et teknologisk begrebsunivers gennem hvilke hendes dybt unaturlige forståelse af omverden og medmennesker farves og perspektiveres.

Gennem sin prestigiøse og langvarige uddannelse, vil hun ofte være blevet indpodet en professionel selvbevidsthed, som meget let kan glide over i selvovervurdering og arrogance. De fleste medicinstuderende påbegynder deres årelange studier ganske tidligt (typisk omkring starttyverne) og vil da sjældent have den fornødne livserfaring eller filosofisk-historisk-politiske indsigt til, sjæleligt, at kunne modstå den for medicinverdenen særegent intense, tekno-institutionelt elitære sindelagspåvirkning.

For nogle vil forholdet til videnskaben som altoverskyggende fortolkningsramme efterhånden gennempræge deres hele livsoplevelse i en sådan grad, at dette til sidst kammer over i det blinde hovmods videnskabisme — et åndeligt indskrænket, dybt fag-idiotisk verdensbillede af isnende gold nyttemoral og absolut materialistisk fornuft, uden rum til hverken guddommelighed eller agtelse for menneskelig individualitet. På paradoksal vis antager videnskabisten ofte sit ultrapositivistiske verdenssyn med en påfaldende doktrinær skråsikkerhed, som til forveksling minder om visse former for religiøsitet.

Snarere end at ophøje og agte Naturens majestæt, forenkler og forgrover videnskabismen imidlertid alverden til studieobjekt og forskningsfelt. Bevidsthed om og nænsom respekt for Naturens eviggyldige love viger dermed pladsen for en karakteristisk innovativ utålmodighed med de naturlige begrænsninger og forhindringer, der hæmmende står i vejen for den evigt fremadskridende videnskabelige udvikling. Hvis disse love blot kunne ryddes af vejen eller i det mindste omgås, så kunne fremskridtet rigtig folde sig ud og verden forbedres.*

*Det skal understreges, at vi fuldt ud anerkender de utallige hæderlige lægers og andre naturvidenskabsfolks uvurderlige bidrag til folkeslagenes kulturudfoldelse hele vejen ned gennem verdenshistorien. De ultraprogressivistiske videnskabister udgør øjensynlig stadig kun et dogmatisk mindretal af forbryderiske naturbesudlere — en minoritetsstatus der ikke gør deres vanvidsvirke mindre utåleligt.

Videnskabisme og kulturmarxisme er således institutionaliserede afarter af samme naturfremmedgørelse og udgør, samfundsmæssigt set, hinandens forudsætninger. Begge søger at pervertere og umyndiggøre det enkelte menneske, begge påberåber sig fornuften, videnskaben og fremskridtet i forsøget på at underlægge Naturen teknologiens udartede tvangsherredømme og begge finansieres skruppelløst af den verdensomspændende snylterkapitalisme. Fællesnævnerne er progressivisme og kollektivisme. New normal, transhumanisme, DNA-vacciner, IOT, AI og kønsudjævning er de gruopvækkende advarselstegn på, at vi stirrer lukt ind i teknototalitarismens helvede.

Hos visse af ‘vore’ sundhedsfaglige ‘myndighedspersoner’ og videnskabelige ‘eksperter’, forekommer det da også med tiltagende tydelighed, at almindelige mennesker ikke så meget opfattes som særskilte individer, forstået som sjælelige væsener i besiddelse af umistelige personlige rettigheder og ukrænkelig menneskeværdighed, men snarere i zoologisk forstand: individet som biologisk delmængde af en population.

—af en bestand, i virkeligheden; en hjord eller måske nærmere … en besætning, bestående af et antal irriterende, alt for uforudsigelige, alt for frit bevægelige, alt for uansvarligt egenrådige og potentielt smittespredende produktionsdyr.

Medlemmerne af denne bestands fylogenetiske og fænotypiske egenskaber skal selvsagt overvåges, registreres, behandles og manipuleres med, om nødvendigt med tvang (hvis omstændighederne tilsiger det), på en måde som med matematisk forudsigelighed sikrer, dels populationens medgørlighed, ønskede størrelse samt produktivitet, dels understøtter den sundhedsfaglige myndighedspersons egen politisk-hierarkiske samfundsstilling, fagligt/sociale agtelse samt fortsatte indkomst, til afdrag på huslånet og finansiering af luksuslivsførelse osv.

Desuden kan der bedrives forsøg med; eksperimenteres på bestanden. Til alles videnskabelige og kollektive bedste, selvfølgelig.

At et sådant menneskeforagtende verdenssyn finder udbredelse blandt skatteyderlønnede samfundsspidser, kan måske umiddelbart forekomme overraskende eller usandsynligt. Danmark er jo et ‘frisindet land’ med ‘humanistiske værdier’, ikke sandt?

Når man imidlertid påtænker, hvorledes den samme sundhedsfaglige ‘myndighedsperson’, der, med alvorstung skolemestermine, toner frem på skærmen for, at give sine påbud til almenvellet, siden barndommen institutionelt er blevet indprentet fremskridtsfanatismens lære; siden ungdommen programmatisk hjernevasket til videnskabismens absolutisme, for herefter, som voksen, at blive rundeligt belønnet, berømmet og hædret for sine værdinihilistiske tjenesteydelser, af den selvsamme ny verdensordens teknototalitære herskerklasse, som han selv aspirerer til, giver det måske en smule bedre mening.

Homoteknokraten redder fællesskabet fra naturens farlige farlighed

Vi har i tidligere artikler beskrevet homodagsordnens uløseligt tætte forbindelser til globalteknokratiet. Hammersmedens velunderrettede læsere er utvivlsomt bekendte med dette dybt foruroligende, afskyvækkende og alarmerende fænomen allerede.

Karriereteknokraten og lægen Søren Brostrøm’s velkendte homoseksualitet er, sammenstillet med hans fortid som international sekretær i DKP og ledende rolle i covid1984-affæren, ikke noget tilfælde. Han og de andre homoteknokrater er omvandrende beviser på vor tese.

Teknokollektivismens bagmænd har dårligt brug for adskilte, veldefinerede køn længere. Vi er jo godt på vej mod udskiftningen af de upålideligt bagstræberiske, biologisk urentable mennesker med skinnende autonome robotter og in vitro-undfangede, specialiserede epsilon-autister. —Hvilken interesse skulle AI have i børnefødsler ved naturlig undfangelse?

Som i myretuer og termitboer, de mest kollektivistiske samfund der findes, er kønsløse arbejdere, de såkaldte droner, normen. De udklækkes centralt og skal dermed ikke spilde kostbar tid og energi på forplantning. De er produktive og omkostningseffektive hele tiden. I modsætning til mennesker. Som bare forbruger ressourcer til ingen verdens nytte og desuden forurener.

Homoseksuelle tiltrækkes af lægegerningen, særligt i dens moderne udartede, værdinihilistiske form, fordi de her kan redigere i og forsøge at omgøre den Naturens orden, som de véd afstøder deres egne sygelige tilbøjeligheder og som de derfor hader.

Antallet af vesterlandske homolæger, der, i bestræbelsen på at normalisere egne perversioner, misbruger skatteydermidler til ‘forskning’ i AIDS og ‘udvikling’ af nye innovative former for kønsskifte (forgiftning og lemlæstelse af børn), er større end mange måske umiddelbart gør sig forestillinger om.

Jens Lundgren, professoren fra Rigshospitalet, som systemmedierne altid slesker så tjenstvilligt for, påstår, at hans egen ‘innovative’ medicin gør livslang homosex med AIDS-patienter ‘komplet ufarligt’(!). Er han selv homo?

—Sandsynligvis. Han arbejder i hvert fald for dem.

Så har vi eks(?)kommunisten og FN-teknokraten Søren Brostrøm, virologen Anders Fomsgaard fra Statens Serum Institut og senest den nyudnævnte udviklingsminister for socialkollektivisterne, Flemming Møller Mortensen. —Alle dogmatiske homo-videnskabister og desværre kun toppen af det institutionaliserede BigTech sodomi-isbjerg. Lægeverdenen vrimler med dybt psykotiske homoseksuelle karriereryttere i perverteret ekstase over, uhindret, at kunne pille besudlende ved Naturens orden, seksualisere ungdommen yderligere, normalisere endnu flere perversioner og i det hele taget ‘skrue på samfundsmaskineriets knapper’, som det så charmerende hedder i de teknototalitære magtkredses afsindigt arrogante jargon.

Teknokraterne forventer åbenbart, at vi, passivt og i betingelsesløs ‘tillid til eksperterne’, frivilligt lader dybt sindsforstyrrede, forbryderiske homoseksuelle teknopsykopater, optændte af forurettethed og sygeligt had til Naturens orden, injicere os og vore børn med deres nyopfundne, eksperimentelle DNA-vacciner, sponsoreret af vore egne skatteindbetalinger.

Den nye verdensordens homo-kommissærer er som bekendt konstant i systemmedierne. Således kunne vi have valgt uddrag fra snart sagt et hvilket som helst tilfældigt program fra mainstream-sendefladen til anskueliggørelse af vore iagttagelser.

Forleden dag var homo-overlægen og DNA-vaccine-udvikleren(!) Anders Fomsgaard gæst i P1 orientering.

Den bundløst ignorante propagandist-skøge Mette Vibe Utzon’s korte, skandaløst sleskende spytslikker-interview med ham viser, med al ønskelig tydelighed, hvilken totalitær dagsorden de neokommunistiske apparatjik-medier, i veltilrettelagt sammensværgelse med BigPharma-teknokraterne, løgnagtigt søger at pådrage befolkningen. Lyt godt efter, hvad der bliver sagt (knap syv minutter):

Det mest oprørende, ud af en kavalkade af eksempler på nordkoreansk-stalinistisk interviewteknik, er vel nærmest slutningen. Efter at have slesket for BigPharma-eksperten og tjenstvilligt spillet rollerne som decideret anti-nysgerrige, lallende lydige og tjenstvilligt uvidende, pjankende forsøgspersoner på lytternes (de almindelige skatteborgeres) vegne(!), afslutter Utzon og Kvist (og redaktøren Birgitte Gadegaard) interviewet rutinemæssigt uden nogen som helst kritisk stillingtagen, endsige inddragelse af andre fagpersoner, der kunne have udfordret hr. professorens æterbårent uantastede ex cathedra-udsagn.

Hvis man tror, at dette indslag skulle udgøre noget særlig grelt undtagelsestilfælde, tager man imidlertid grusomt fejl.

Det er det mest skræmmende. Sådan forløber alle udsendelser på P1 orientering. Der afviges aldrig fra mønstret: Een forhåndsgodkendt, som hovedregel statsansat ‘ekspert’, med tungtvejende personlige karriere- og indkomstmæssige incitamenter til at understøtte systemets diskurs og diskreditere enhver dissens som farlig ‘konspirationsteori’, inviteres til at udtale sig autoritativt om et givet emne.

Hvis det, for en sjælden gangs skyld, skulle være tilfældet, at ‘myndighedspersonens’ ekspert-enetale overhovedet bliver forstyrret af andre gæster, tillades kun marginalt modstridende synspunkter. De forudantaget progressivistiske grundpræmisser drages nemlig aldrig i tvivl, idet ekspertgæster med fremskridtskritiske holdninger ganske enkelt ikke bliver inviteret til at deltage.

Propaganda-apparatjikkens rolle er, ud over pænt og kammeratligt mikrofonholderi for ‘myndighedspersonen’, som stedfortræder for borgeren; som borgerens surrogat-hjerne og -taleorganer, at tilvænne seere og lyttere den korrekte betingelsesløst autoritetstro synsmåde på videnskabens eksperter. Spørgsmålenes kollektivistiske skabelon lyder som følger: ‘hvad har I, som eksperter, autoritativt besluttet, at der, for den nærmeste fremtid, skal ske med os uvidende undersåtter? –og hvordan kan vi bedst være behjælpelige med at stille vore liv og skæbner til uindskrænket rådighed for jeres videnskabeligt livsnødvendige eksperimenter og verdensfrelsende samfundsforanstaltninger?’ Tonen er (påtaget?) benovet og slesk indtil det klistrende andægtige.

—Pludselig er interviewet abrupt forbi og et nyt, fuldkommen løsrevet emne tages op, uden at ‘ekspertens’ udlægning på nogen måde er blevet udfordret eller kritiseret. Totalt ensidige teknokrat-konklusioner, afsagt af ‘eksperter’ (én per emne) med åbenlyse interessekonflikter og egennyttige dagsordner, får altså lov til at hænge aldeles uimodsagt i luften(!), mens de skatteyderbetalte ‘journalister’ lystigt pjanker videre. Sådan kører det dag ud og dag ind på P1 orientering. Et selvudpeget hold af fnisende gymnasiepiger (m/k) omkring de halvtreds interviewer skiftevis hinanden og slesker troskyldigt for globalteknokratiets dybt korrupte talspersoner. Ikke skyggen af magtkritik, videnskabskritik eller blot alsidighed.

Spørgsmålet om disse apparatjik-journalisters IQ må nødvendigvis trænge sig på. —Kan man virkelig være fornærmende tankeforladt og demonstrativt krybende lydig og autoritetstro som Mette Vibe Utzon og hendes kolleger på P1?

Et delsvar findes måske i fænomenet institutionalisering.

Ud over de åbenlyst manglende karakteregenskaber, den dermed forbundne korrumperbarhed og nepotisme samt den naturfremmedgørende instinktforkvaklings betydning, lader disse apparatjik-journalisters adfærd sig måske bedst forklare ved, at vi ihukommer deres uddannelsesmæssige vej til stillingen som nwo-propagandist.

Det kan forekomme uvirkeligt, at voksne mennesker udviser så ringe et leje af kritisk tænkning som medlemmerne af P1s orienteringsredaktion gør, uge efter uge og år efter år. Gruppepres, årelang socialisering, kynisk karrierepleje og livslang politisk skoling kan utvivlsomt forklare meget.

I hovedsagen skal årsagen til det bemærkelsesværdige totalfravær af kritisk tænkning i almindelighed og magtkritik i særdeleshed imidlertid snarere søges ved kilden: journalisthøjskolen og de andre journalistuddannelser.

Utzon, såvel som hendes ligesindede eksmand og medvært, Søren Carlsen, har sandsynligvis gennemført deres journalistuddannelse i løbet af nittenfirserne, måske start-halvfemserne. Flere af deres undervisere har utvivlsomt været overbeviste, bekendende marxister.

—Ikke at det er bedre i dag, hvor den kollektivistiske sindelagstræning måske nok er mindre ideologisk udtalt end i nittenhalvfjerdserne og -firserne, men til gengæld så meget desto mere selvbedragerisk og indgroet. De fleste af neokommunisterne, inklusive de nuværende undervisere på journalisthøjskolen, pædagogseminarierne og universiteterne, ved næppe selv hvilken totalitær dagsorden de fremmer, når de, opfyldt af globalteknokratisk indprentet autoritetstro og blind fremskridtsfanatisk videnskabisme, instruerer deres elever i de tankeforbryderiske farer ved fake news og ‘konspirationer’, lol.

Man kan således anskue journalisthøjskolen, såvel som flere af systemets andre uddannelsesinstitutioner, som globalteknokratiets HR-afdelinger; som verdensregeringens lokale ansættelsesfiltre, der systematisk sier kritisk tænkende elementer fra, inden der tillades adgang til statsapparaternes forskellige holdningsbearbejdende, sindelagskontrollerende og adfærdsregulerende magtstillinger.

Det færdige produkt, så at sige, altså de pjankende tankeforladte medie-apparatjiks vi hører plapre i radioen og ser sleske for magthaverne i fjernsynet, har kunnet gennemføre journalistuddannelsen og er således blevet statsgodkendt til propagandavirksomhed, først og fremmest på grund af manglende nysgerrighed. Deres uddannelsesbeviser, udstedte pressekort og vellønnede skatteyderbetalte luksusjob kan i sociologisk forstand betragtes som institutionelle belønninger for ideologisk loyalitet (bevidst eller ubevidst) over for den herskende magt (globalteknokratiet).

Videnskabskritiske, antiglobalistiske, naturlovsbevidste, ægte konservative journalistelever er sorteret fra, længe inden praktikpladser, endsige fastansættelse hos systemmedierne, kommer på tale.

NB.: Når vi bruger betegnelsen systemmedier om DR, er dette ikke ment polemisk. Danmarks Radio er rent faktisk en statsinstitution. Dens repræsentanter deltager i statslige krisestyringsmøder o.l., sammen med regering, forsvar, politi, hospitalsvæsen osv. og har gjort det siden Anden Verdenskrig. Når staten ønsker, at befolkningen holdes uvidende om særlige emner, klapper DRs ledelse hælene sammen og gennemfører censur. Når staten ønsker, at befolkningen holdningspåvirkes i en given retning, gennemfører DR systematisk den anmodede holdningsbearbejdning.

Dette er ikke baseret på gisninger eller teorier, men historiske kendsgerninger.

I løbet af den kolde krig, og særligt op gennem nittenhalvfjerdserne og -firserne kunne det måske knibe noget med at efterkomme ordrerne, velsagtens fordi så mange af kommunisterne i DR så sig selv som nærmere ideologisk allierede med Østblokken, Warzawapagten og Kina end med NATO, EF og Vesten i det hele taget. Men i dag, hvor den antihvide neokommunisme er udbredt overalt, både i de globalt forbundne erhvervscirkler, i finansverdenen, i EU og FN, såvel som langt ind i det danske statsapparat, er det bemærkelsesværdigt at bevidne, hvorledes hovedparten af DRs statsansatte medarbejdere diskret har lagt samfunds- og institutionskritikken på hylden og i stedet arbejder lydigt og pligtopfyldende som det globalteknokratiske systems tjenstvillige repræsentanter.

Udgivet i Uncategorized | 6 kommentarer

HVAD VIL DU GØRE, NÅR TVANGSVACCINERNE KOMMER?[!!!] SKILLELINJEN MELLEM MENNESKER OG TOBENET KVÆG 2.0

De to definerende egenskaber ved husdyr er (1) tamhed og (2) uegennyttig ydedygtighed (produktivitet).

Moderne danskere deler desværre, for ni tiendedeles vedkommende, netop disse egenskaber; disse sikre kendetegn på vellykket domestikation, med tamdyrene.

Tæmning forringer gradvis et dyrs evne til at opfatte farer, indtil punktet nås, hvor det tæmmede husdyrs ejere kan gøre med det, som de finder for godt, uden at skulle bekymre sig om ubehagelige, instinktive forsvarsreaktioner fra tamdyret. Tæmning er med andre ord en bevidst, programmatisk sløvning af dyrets forsvarsinstinkter, med henblik på udnyttelse.

Finder tæmning og domestikation sted blandt mennesker?

De seneste syv måneder har, hvis ikke vi vidste det i forvejen, vist, at mennesker i høj grad er (og længe har været) i stand til at tæmme og domestikere mennesker. For den velbevandrede iagttager af verdenshistorien burde det være aldeles ukontroversielt, at forekomsten af en sådan tæmning; en sådan uskadeliggørende træning til evigt samarbejdsvillig forsvarsløshed; en sådan tilvænning til godtroende medgørlighed, ikke er en teoretisk mulighed, men snarere en konstant, kulturel, politisk såvel som psykologisk, lovmæssighed. Mennesketæmning er et uafviseligt fænomen, der siden historiens begyndelse har ledsaget menneskeracerne og på utallige skæbnesvangre områder defineret vor samfundsdannelse.

Vi stiller spørgsmålet: hvornår ophører et tæmmet menneske med at være menneske?

Ved hvilken grad af domestikation overgår mennesket, i sjælelig forstand, fra en meningsfuld væren som selvstændigt individ, til en status som tobenet kvæg?

Indebærer lønarbejde nødvendigvis domestikation?

Nej.

Så længe den arbejdende lønmodtager, når som helst, er fri til at opsige arbejdet og gå sin vej, og så længe hans/hendes legemlige og sjælelige integritet (uafhængighed) respekteres, kan lønarbejde opretholdes, uden at umenneskeliggøre lønarbejderen.

En grænse må altså trækkes ved menneskets selvbestemmelse over eget legeme.

Tvangsvaccination (og vaccination ved bedrag) overskrider denne afgørende grænse.

Hvad gør vi, som frie, selvstændigt tænkende mennesker, når globalteknokratiske magthavere søger at overskride denne grænse ved, at tvangsvaccinere os?

Her kommer vi til endnu et afgørende forhold: frihedens pris. —Hvad koster friheden?

Svarene på disse spørgsmål kan selvfølgelig afhænge af den enkeltes livsomstændigheder. Og nogle vil desuden, med en vis ret, hævde, at frihed i absolut forstand slet ikke findes.

Vi anerkender, at et meningsfuldt liv som medborger i et velfungerende samfund fordrer, at man, inden for rimelighedens grænser, somme tider midlertidigt må kunne tåle, at afgive visse mindre, afgrænsede dele af sin selvstændighed til samfundet, for til gengæld at kunne nyde dette samfunds fordele.

Denne gensidigt fordelagtige, betingede selvstændighedsafgivelse må nødvendigvis bero på frivillighed og evigt årvågen agtelse for individets værdighed samt beskyttelse af borgerens privatliv, ejendomsret og selvbestemmelsesret over egen skæbne, for ikke at medføre risiko netop for umenneskeliggørende husdyrgørelse (domestikation).

Spørgsmålet vedrørende tvangsvacciner er imidlertid af så grundliggende betydning for menneskelig integritet, at enhver ansvarlig samfundsborger, uanset anerkendelsen af ovennævnte gensidighed, er etisk forpligtet til, at gøre sig almengyldige overvejelser herom.

Det er bemærkelsesværdigt, at Danmark ikke endnu har gennemgået nogen egentlig national, folkelig revolution. Fraværet af en sådan national revolution er dog ikke enestående. Andre lande mangler ligeledes, som Danmark, deres egen fuldbyrdede nationale revolution.

Det er vor iagttagelse, at lande uden fortilfælde for alvorligt afskrækkende folkelig-revolutionær magtanvendelse i afkastelse af tyranni, med overvejende sandsynlighed vil blive betragtet som lettere ofre for diverse tyranniske despoter, såsom globalteknokrater, racefremmede invaderende perkere o.l., end lande med sådanne fortilfælde.

Den nationale revolution er folkelegemets instinktive forsvarsreaktion mod forsøg på domestikation, ligesom det utæmmede dyrs voldsomme amokløb ud af folden og den unge mands lynende knytnæve, impulsivt plantet i fjæset på den intimiderende bølle, er naturlige, instinktive og sunde forsvarsreaktioner, betegnende for utæmmethed.

Er en national revolution, i kollektiv, landsdækkende forstand, hvor hele befolkningen rejser sig i enhed, nødvendig for, at den tilbageværende ene tiendedel af mere eller mindre ikke-domestikerede danskere, kan bevare deres personlige frihed?

Nej.

Som historien bevidner er det altid mindretallene, der afgør begivenhedernes gang.

Selvfølgelig ville det være fordelagtigt, om så mange som muligt samtidig og samstemmende nægtede, at adlyde verdensstatens teknotyrannisk dehumaniserende ordrer. —Men er dette realistisk?

En modstandsbevægelses slagkraft vil som hovedregel vise sig omvendt proportional med dens udbredelse blandt masserne. Dette skyldes, dels, at forudsætningerne for effektiv national revolutionær virksomhed: frihedstrang, medfødt trodsighed, naturlovsiagttagelse, selvbeherskelse (disciplin), instinktsundhed samt almindelig legemlig og åndelig modstandsdygtighed alle er egenskaber, der naturligt forekommer sjældent (<10%) i en given befolkning, dels at globalteknokratisk holdningsbearbejdning og slavetræning, gennem årtiers institutionaliseret propaganda, har perverteret massernes i forvejen naturligt svage instinkter i en sådan grad, at befolkningsflertallet ikke længere blot udgør en passiv, autoritetstro, let påvirkelig og konfliktsky hob af medgørlige lemminger (hvilket under alle omstændigheder må forventes af flertallet i ethvert samfund) men i dag lader sig styre i mere og mere udtalt naturfjendtlig, værdinihilistisk (videnskabistisk) og antinational retning.

Globalteknokratisk pervertering af masserne medfører i hovedsagen, at familiernes troskabsbånd sønderrives og dermed, at slægtens naturlige autoritet, som modvægt til og bolværk mod vilkårlig teknokratisk stats- og pengemagt, i massernes bevidsthed og i virkeligheden, undergraves. Den enkelte borger stilles således i stigende grad isoleret og forsvarsløs over for myndighedernes ‘videnskabelige’ (lægefagligt begrundede) kosten rundt med ham eller hende.

Vi behøver næppe minde læseren om de propagandistiske virkemidler, der systematisk er blevet taget i brug for at tilvænne befolkningsflertallet de stedse mere perverterede og udartede ’nye normaltilstande’. Ej heller bør det være nødvendigt, at trætte læseren med udpenslende beskrivelser af det dybt foruroligende og afskyvækkende fænomen, som vi med tiltagende rædsel, år efter år, ser udspille sig for vore øjne, når intetanende horder af demoraliserede, dybt åndsforkvaklede lemminger manipuleres til, efter indledningsvis at have stået halve og hele timer i kø(!), at betale i dyre domme for deres egne højteknologiske lænker, for herefter indigneret at kræve, ja sågar undertiden demonstrere(!) for, mere overvågning af deres privatliv, længerevarende daglig, intensiveret statslig indoktrinering af deres børn samt indførelse af generelt tungere, mere effektive udgaver af det i forvejen altgennemgribende og allestedsnærværende teknototalitære tyranni.

Disse almengyldige gruppepsykologiske forhold og historisk-politisk-økonomisk-teknologiske udviklingsstrømpile ridses kun igen ultrakort op her, i forhåbningen om, at iagttagelsen heraf vil kunne medvirke til bekræftelse af læserens, utvivlsomt allerede velbefæstede, erkendelse af det ufornuftige og uholdbare i den grundløse forventning, om nogen snarlig masseopstand med deltagelse af mere end 10% af befolkningen.

—Men globalteknokraterne udnytter jo lemmingernes socialistiske dødvægt til at presse mindretallet af fritænkende danskere til underkastelse for kollektivismens kvælende passivt/aggressive tvangslogik: “Hvad er der galt med dig? —Hvorfor kan du ikke bare rette ind og lytte til videnskaben som os andre?”; “du bliver nødt til at følge myndighedernes anvisninger, når alle de/vi andre osse gør det” og “du bringer faktisk de sårbare grupper i fare (ved at trække vejret og passe dig selv)”.

Utvivlsomt rigtigt. Medløberen hører i sandhed til tvangsherredømmets vigtigste skakbrikker. Uden villige apparatjiks og tillidsfulde undersåtter — intet tyranni.

Vi står ikke til ansvar for de tobenede husdyr. Når alle de betingelsesløst autoritetstro medløberkreaturer, nokkefår og laboratorierotterne i menneskelig skikkelse inden længe lader sig underkaste ‘sundhedsmyndighedernes’ [lol] eksperimentalvaccinering, i blind tillid til deres globalteknokratiske ejere, er det i sidste ende, hvor grusomt det end kan lyde … i overensstemmelse med Naturens Orden.

Ingen fri folkefælle bør nogen sinde ofre sin dyrebare selvstændighed for de sjælløse lemmingers skyld. Vi kan udbrede budskabet om vaccinernes farlighed, om korruption i BigPharma osv. til dem, der hør ører at høre med og dem der har øjne at se med, men modstandskampen (indtil videre af åndelig art) for menneskelig frihed er alt, alt, alt for vigtig til, at vi spilder vor tid og ulejlighed på, at redde det tobenede kvæg fra dets retmæssige skæbne.

Tilbage står hovedspørgsmålet: Hvordan forholder du dig den dag ‘myndighederne’ ringer på din dør for, at tilbyde dig og din familie den ‘gratis’ vaccine?*

*inden vi når til vaccinestadiet, vil lydighedsniveauet i befolkningen allerede være blevet afprøvet adskillige gange vha. de forskellige, trinvist mere og mere kollektivistisk tvangsgennemførte, testprogrammers generalprøver og, selvfølgelig, via maskepåbuddenes, smitteopsporingens overvågningsforanstaltninger samt udgangs- og adfærdsrestriktionernes omhyggeligt udførte socialpsykologiske sondering af terrænet.

Vi har ikke svaret eller løsningen på rede hånd, men vil blot opfordre vor frihedselskende folkefæller til, at man i god tid grundigt overvejer sin stillingtagen hertil samt påtænker iagttagelse af mulige nødforholdsregler.

NB.: Brendon O’Connell’s dokumentaristiske arbejde er uovertruffent og særdeles fortjenstfuldt. Et par redaktionelle bemærkninger er dog påkrævet her.

Når O’Connell påpeger det tvivlsomme og uvederhæftige i Steele’s påstande om Marskolonier, er dette selvfølgelig fuldt berettiget, ligesom hans kritik af David Icke’s og andres fantastisk vildledende reptilhistorier er velbegrundet.

Han går imidlertid, efter denne iagttagers bedømmelse, for vidt i sin nonchalante affejning af de historisk påviselige satanistiske børnemordsritualer og de dermed forbundne adrenokrom-rygter, når han tilsyneladende baserer størstedelen af sin affærdigelse heraf på sin egen naturvidenskabelige erfaring som sygeplejerske.

Eksistensen af sataniske ritualer behøver, med andre ord, ikke være naturvidenskabeligt sandsynliggjort for at retfærdiggøre, at vi underkaster eksempelvis det sataniske miljø en vedvarende og grundig kritisk analyse/efterforskning. Sataniske psykopat-ritualer er ikke hospitalsvirksomhed, og følgelig er O’Connell’s erindringer om de tekniske forhold vedrørende adrenalin-drop af mindre (ringe) betydning for kampen mod børnemishandling.

Kannibalisme forekommer og har beviseligt fundet sted i mange kulturer hele vejen ned gennem verdenshistorien. Der er fortilfælde for satanisk børnemishandling. Der findes populære Ted-talks på youtube om de påstået fortræffelige helsebringende livseliksir-egenskaber ved innovative blodtransfusioner fra særligt unge donorer. Ergo er det fuldkommen relevant, at man beskæftiger sig kritisk med hele området.

Det er uheldigt, at O’Connell, formentlig uforvarende, i et forståeligt forsøg på at advare mod disinformation, overgør kildekritikken, og således kommer til at diskreditere hæderlige borgerjournalistiske bestræbelser på at afdække både organiseret satanisk børnemishandling og eksempelvis hele abort- og kosmetikindustrien, hvis lyssky og naturlovsforagtende forretningsmetoder, sammenstillet med f.eks. afsløringerne fra pizzagate-affæren, bør give enhver kritisk tænkende person anledning til alvorlig bekymring og skærpet mistænksomhed.

Afsnittene vedrørende bodybuilder-miljøet kunne vi vel nok have undværet, men ud over de her anførte kritikpunkter, og O’Connell’s vanlige forbigåelse/bagatellisering af raceforhold (hvidt folkemord), er hans seneste dokumentar af højeste kvalitet. Afslutningen omhandlende AI og robotvåben er isnende relevant og alarmerende.

Udgivet i Uncategorized | 6 kommentarer

HER ER DE SENESTE NATIONALE RETNINGSLINJER FRA HAMMERSMEDENS AUTORITATIVE MYNDIGHEDER [2.03]

Hysteriet omkring forkølelsesvirus fortsætter med at brede sig faretruende i samfundet.

Folkeforræderiske journalister, politikere og BigPharma-teknokrater i Danmark spreder fremdeles ubegrundet frygt og panik blandt danske borgere, som, grundet årtiers kulturmarxistisk indoktrinering, for ni tiendedeles vedkommende, ikke besidder hverken fornøden kritisk tænkeevne eller tilstrækkelig politisk-filosofisk selvstændighedstrang til at kunne gennemskue alvoren af de teknokollektivistiske tvangsforanstaltninger, som globalplutokratiske lydregeringer i Danmark, med tiltagende foragt for borgernes frihed og selvbestemmelse, dekreterer.

Hammersmeden har derfor indledt en autoritativ ekspertundersøgelse af omfanget, dels af spredningen af covid-19 frygtpropaganda, dels af den i forvejen udbredte kulturmarxistiske misinformation, der til stadighed svækker det danske folks politiske og etnokulturelle modstandsdygtighed.

Hammersmedens ledelse har desuden udpeget en landsdækkende myndighed, som, med udgangspunkt i Naturens ubrydelige Orden og den autoritative ekspertundersøgelses anbefalinger, egenhændigt afgør, hvorvidt en given journalist, politiker eller BigPharma-teknokrat har gjort sig skyldig i kulturmarxistisk misinformation (folkeforræderi) og/eller spredning af frygtpropaganda i en grad, der nødvendiggør pålæggelse af restriktioner. Ansvaret for håndhævelsen af disse samfundsnødvendige restriktioner tilfalder ligeledes Hammersmedens myndigheder.

Det er afgørende at vi alle forstår, at gement folkeforræderi såvel som spredning af frygt-propaganda, ud over at hidrøre fra bevidst totalitære/psykopatiske tyranner, også forekommer hos ubesindige og uansvarlige medløbere, der ikke selv til fulde er klar over hvad de gør, og som på overfladen måske ikke giver indtryk af, at være typiske folkeforrædere og/eller spredere af frygtpropaganda.

Alene de af Hammersmeden udpegede ekspertmyndigheder vil kunne træffe lovlig afgørelse om, hvem der til enhver tid skal klassificeres som folkeforrædere og spredere af landsskadelig covid-19 frygtpropaganda (skadevoldere).

Restriktionerne, der, af sikkerheds-, stordriftsmæssige og folkesundhedsmæssige hensyn, nødvendigvis må pålægges alle journalister, politikere og BigPharma-teknokrater, kommer i første omgang til at bestå af (1) forbud mod at udtale sig om særligt følsomme emner samt (2) tidsbestemt husarrest.

Fordi folkeforræderi og frygtpropaganda udgør så overhængende eksistentielle farer, som truer den danske nations selvstændighed og overlevelse, er det imidlertid nødvendigt, at Hammersmedens ekspertmyndigheder til enhver tid (når de finder det for godt) kan stramme restriktionerne, i takt med at trusselsniveauet stiger.

Dette betyder kort sagt, at Hammersmedens myndigheder, når det påkræves af omstændighederne samt skønnes at være i overensstemmelse med Naturens Orden, af Hammersmedens ledelse udstyres med nødretlige magtbeføjelser, tilstrækkeligt vidtrækkende til, hvor som helst og når som helst, fysisk at kunne tilbageholde de farligste frygtspredere og folkeforrædere blandt journalister, politikere og BigPharma-teknokrater. De således retmæssigt tilbageholdte skadevoldere vil herefter, i lovligt henhold til ekspertundersøgelsens anbefalinger, kunne idømmes (1a) totalforbud mod at udtale sig samt (2a) tidsubestemt husarrest.

Vi forventer selvfølgelig, at samtlige journalister, politikere og BigPharma-teknokrater i Danmark, ikke blot vil indgå i et konstruktivt og løsningsorienteret samarbejde med Hammersmedens myndigheder, men desuden loyalt bestræbe sig på efterlevelse af ethvert påbud herfra, således at vi, i fællesskab, endegyldigt, kan få standset spredningen af folkeforræderisk misinformation og covid-19 frygtpropaganda i fædrelandet.

I mellemtiden arbejdes der i ekspertledelsen på mere langsigtede foranstaltninger.

Således vil vi, når logistikken og bevillingerne er på plads, præventivt kunne tilbyde alle journalister, politikere og BigPharma-teknokrater gratis elektrochokbehandling. Denne proaktive løsning er hensigtsmæssig for alle parter, fordi myndighederne derved, så skånsomt som muligt, vil kunne helbrede skadevolderne for deres alvorlige sindslidelser og dermed på forhånd forhindre deres forudsigelige problemadfærd, inden de kan nå, at forvolde yderligere skade i samfundet.

Indledningsvis vil der, med midler tilvejebragt fra skadevoldergruppernes pensionsopsparinger, suppleret med selektiv løntilbageholdelse, blive oprettet mobile elektrochok-telte, frit tilgængelige for alle borgere.

Såfremt Hammersmedens ledelse finder, at målgruppens medlemmer ikke med fornøden regelmæssighed eller i tilfredsstillende omfang indfinder sig i teltene og dér lader sig underkaste den helt ufarlige ekspertbehandling, vil det selvsagt blive nødvendigt for vore myndigheder, at påbegynde, dels en systematisk opsporing og registrering, dels en opsøgning af de mest usamarbejdsvillige journalister, politikere og BigPharma-teknokrater (superskadevoldere), i deres private hjem.

Disse diskrete hjemmebesøg vil, i fuld respekt for privatlivets fred og i en positiv, uhøjtidelig atmosfære, blive foretaget af særligt bemyndigede elektrochok-patruljer med specialuddannet personale, der forstår at tale beroligende til selv de mest uligevægtige og udadreagerende kulturmarxister.

Hammersmedens myndigheder ønsker kun at hjælpe de mest behandlingskrævende skadevoldere.

I dyb respekt for fællesskabets frivillighedsprincipper og med folkesundheden som demokratisk ledestjerne giver vores autoriserede ekspertbistand således mulighed for, at vi sammen kan slippe af med journalisternes, politikernes og BigPharma-teknokraternes folkeforræderiske og hysteriske sindsforstyrrelser, til alles bedste.

Elektrochokbesøg vil selvfølgelig kun blive taget i brug som et tilbud. –Et tilbud givet for bedre at kunne sikre, at den livsnødvendige behandling når frem til alle dem, som Hammersmedens myndigheder vurderer, har så akut behov for at modtage den … men som måske endnu ikke selv ved, hvor syge de i virkeligheden er.

Det hele handler om, at vi sammen får genoprettet samfundssindet hos alle medborgere, og dermed samtidig får genskabt tilliden til Hammersmedens myndigheder. Det er livsvigtigt, at vi i fællesskab bidrager til at hjælpe hinanden, så alle bedre kan hjælpe Hammersmedens ledelse … med bedre at kunne hjælpe samfundet trygt og sikkert igennem krisen.

Vi kan desværre, på nuværende tidspunkt, ikke sige noget som helst om, hvor længe vore myndigheders livsnødvendige nødretsforanstaltninger forbliver nødvendige. –Måske ét år, måske to … måske ti. Ingen ved det med sikkerhed.

Undtagelsestilstandens varighed kommer til at afhænge af to forhold: (a) Hvor alvorlige journalisternes; politikernes og BigPharma-teknokraternes sindslidelser og skadevoldende aktiviteter viser sig at være samt (b) udbredelsen af medløberiet.

Ligegyldigt hvor indgribende og langvarige de trufne forholdsregler til bekæmpelse af folkeforræderiet og covid-19 frygtpropagandaen ender med at blive, må tilliden til Hammersmedens myndighedsbeslutninger ikke under nogen omstændigheder drages i tvivl. Vi har ret til at træffe enhver disposition, vi finder nødvendig for at redde fædrelandet fra skadevoldernes angreb og vi har ekspertundersøgelsens autoritet til, at håndhæve alle vore beslutninger med magt.

Skulle nogle, mod forventning, pludselig komme i tvivl om deres rette samfundssind, er vi desuden bemyndigede til at udskrive klækkelige påmindelsesbøder til både asociale elementer og vrangvillige sammensværgelsesteoretikere.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

TEKNO-GULAG HJÆLPER OS TIL SAMMEN AT GENNEMLEVE KRISEN. HVIS BARE VI ALLE VISER SAMFUNDSSIND OG GØR SOM MYNDIGHEDERNE SIGER, LEMPES RESTRIKTIONERNE (MÅSKE). HVIS NOGLE TØVER MED AT ADLYDE ORDRER, SÅ STRAMMES RESTRIKTIONERNE, INDTIL ALLE MAKKER RET|

Videnskabistisk diktatur bogstavelig talt maskeret som moderigtig velgørenhed.

Det var engelskmanden William Pitt den yngre (1759 – 1806) der ytrede de udødelige ord,

[n]ecessity is the plea for every infringement of human freedom. It is the argument of tyrants; it is the creed of slaves[,]*

som siden har vist sig på så nøjagtig vis at beskrive og forudskikke al politisk virke.

*Nødvendighed er appellen til enhver krænkelse af menneskelig frihed. Det er tyranners argument; det er slavers trosbekendelse.

Nødretstilstanden er karrierepolitikerens, -embedsmandens, -teknokratens og enhver stræbsom tredjerangsdespots magtheroin. Undtagelsestilstanden, der, ved politisk udpegede eksperters mellemkomst, frelser fællesskabet af hjælpeløst uvidende undersåtter fra tidsubestemt overhængende (men usynlige og fleksibelt definerede) farer, er tvangsherredømmets videnskabistiske patentmedicin til retfærdiggørelse af og begrundelse for ethvert tiltag, der befæster og udvider myndighedernes magt, mens de stadig mere umyndiggjorte borgeres frihed og selvbestemmelse indskrænkes.

Pitt vidste øjensynlig hvad han talte om. Han blev i 1783, som fireogtyveårig, den yngste premierminister for Storbritannien nogensinde og døde, i en senere embedsperiode, på posten i 1806. I løbet af hans regeringsperioder gennemgik det britiske imperium dets indtil da dybeste krise, da de vigtige nordamerikanske kolonier gik tabt og Europas fyrster, en efter en, sluttede sig til den antibritiske koalition.

Den engelsk-skotske ledelse, militært såvel som politisk, økonomisk, gejstligt og monarkisk, var, som historieinteresserede læsere vil vide, ikke uden medskyld i den amerikanske uafhængighedskrigs katastrofale udfald (for England). Dette forhindrede dog ikke indsigtsfulde britiske kerneaktører som Pitt i, at udlede almengyldige politisk-filosofiske lektier af nederlagets bitre skæbnestund.

teknokollektivismen er global, børsnoteret, trendy og selvsagt nødvendig

Gratis undervisning i udsagnsanalyse til Hammersmedens læsere:

Relevante emner til analyse for svig og totalitær kontrolsyge findes til overflod blandt globalplutokratiske erhvervsledere; statslønnede akademikere og journalister; karrierepolitikere; videnskabsfolk; finanssvindlere; skuespillere; filminstruktører; komikere; forfattere; jurister; IT-iværksættere (teknokrati-profitører); pædagoger; sexologer; medie- og forlagsredaktører; præster; BigPharma-læger; musikere; sportsstjerner; ngo-direktører og bestyrelsesryttere samt inden for de professionelt parasitære horder af skatteyderlønnede embedsmænd og -kvinder.

Tænd for radioen, TVet eller stig på eget ansvar ned i de sociale mediers højhastigheds-malstrøm af hysterisk overstimuleret nyhedsaktualisme og nioghalvfems ud af hundrede talende hoveder vil med foruroligende regelmæssighed fremtræde som globalteknokratiets intetanende prædikanter. Enten direkte og med psykotisk overlæg som opblæste nwo-stedfortrædertyranner og ambitiøse spytslikkere eller indirekte som snothjernede medløber-apparatjiks.

Vi kunne sætte navn på de første snesevis, men vælger at spare på både tasterne, tiden samt læserens dyrebare opmærksomhed og overlader det til vore selvstændigt tænkende folkefæller at drage egne konklusioner.

NB: Videoen med Peter Hyatt ovenfor indeholder tre særskilte analyser. De første to fordeler sig omtrent ligeligt med cirka to timer til hver, den ene med udgangspunkt i en amerikansk kriminalsag af nyere dato, den anden i den velkendte Madeleine McCann-sag fra 2007. De sidste godt og vel tyve minutter gengiver, formidlet af Richard D. Hall, Hyatt’s analyse af NASA-frimureren Neil Armstrong’s udsagn om påstået månelandingserfaring i forbindelse med Apollo-11 massemediebegivenheden i 1969. Hele filen kan med fordel nedlastes fra archive.org og ses offline.

Tak til Richard D. Hall for mange års forbilledligt arbejde i sandhedens og den kritiske borgerjournalistiks tjeneste.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

FARLIGE SYGDOMME SPREDER SIG STADIG I SAMFUNDET: UBETINGET TRO PÅ KORRUPTE MYNDIGHEDER, GRUNDLØS TILLID TIL LÆGEVIDENSKAB OG MASSEPSYKOTISK ANGST FOR AT TRÆKKE VEJRET NÅR PANDEMISK OMFANG. ER DER GRÆNSER FOR LEMMINGERS LYDIGHED OG FØJELIGHED? [OPDATERET 2.01] | TODESSTRAFE FÜR KINDERSCHÄNDER!

Svaret er tilsyneladende nej. Mens slavetræningen pågår planmæssigt og inden længe overgår til næste fase, kollektivistisk indoktrinering til accept af tvangsvaccinerne, er flertallet af danskere optaget af statsfeministisk metoo-angiveri, forlegen politisk korrekt positionering i forhold til negrofilt opgejlet TV-racisme og ritualpolitisk valgteater fra USA. De kommer ikke til at vågne op.

Den anfaldsvise og stærkt begrænsede erkendelse der fra tid til anden kan spores i liberale og fupkonservative kredse, om magtfuldkommenhed og grundlovsstridige tiltag hos den socialdemokratiske regering, bevæger sig aldrig ud af det politisk ufarlige område, hvorfor mistro til BigPharma og kritik af Videnskab(ism)en forbliver et unævneligt, for mange sikkert utænkeligt, kætteri. Disse harmløst papirpatriotiske kritik-pip ville sandsynligvis enten forstumme helt, eller i hvert fald om muligt nedtones endnu mere, såfremt regeringsfarven skiftede fra rød til blå.

Desuden bliver de professionelle medløbere i systemmedierne (inklusive de sociale) ved med at genopgylpe deres psykopatisk antihvide manuskripter og paroler fra den naturlovsfjendtlige jødepresse og ditto kulturmarxistiske universitetsverden i USA. Så den marginale utilfredshed med covid-totalitarismen der trods alt findes hos kritisk tænkende danskere, når aldrig ud til zombierne i andet end en fordrejet og bedragerisk manipuleret form.

Problemet er at lemminge-andelen af danskere sandsynligvis uændret vil ligge stabilt omkring de 90%. Årsagerne hertil har vi analyseret i talrige artikler. Hovedsagen er, at vi inden for den nærmest overskuelige årrække kan se frem til en politisk virkelighed hvori BigPharma, BigFinance og BigTech i sammensværgelse med deres totalitært kulturmarxistiske forbundsfæller, indgroet i samfundets bærende institutioner som de i stigende grad har været det siden 1945, fortsat vil kunne udnytte overvægten af gennemindoktrinerede, instinktforkvaklede menneskefår i befolkningen (den danske såvel som hele den vesterlandske) til gennemførelse af deres allerede iværksatte naturlovsfjendtlige folkemorderdagsorden.

Meget tyder på at dele af den globalplutokratiske magtelite, ud over de velkendte psykotisk rovgriske og folkemorderiske vaneforbrydere, desuden udgøres af en gruppe sindssyge sadistiske satanister, der systematisk forgriber sig på mindreårige tenåringe, børn og sågar spædbørn! Pizzagate, Epstein-sagen og særligt Dutroux-affæren fra Belgien beviser ulykkeligvis denne anklages berettigelse.

Dette er en gruopvækkende erkendelse at komme til og det er med beklagelse, at vi ser os nødsaget til at offentliggøre videomateriale her på siden, som dokumenterer emner, der mildest talt er uappetitlige. Det er imidlertid nødvendigt at sprede bevidstheden om disse forbrydelser, hvis vi nogen sinde skal kunne gøre os forhåbninger om at bekæmpe, endsige udrydde de elendige misdædere.

Vi forstår at der findes mange hæderlige og retskafne danskere i politiet, som arbejder samvittighedsfuldt og fortjenstfuldt med at opklare overgreb på og seksuel udnyttelse af børn, optrevle distributionsnetværk af børnepornografi samt efterforske/retsforfølge lignende forbrydelser i Danmark. Spørgsmålet er om disse politifolk og -anklagere på tilfredsstillende og betryggende vis er i stand til at bekæmpe og nedkæmpe det tilsyneladende verdensomspændende netværk af politisk, økonomisk og kulturelt indflydelsesrige (magtfulde), satanistiske børnemishandlere og -mordere.

Vi opfordrer ikke til selvtægt i nogen ulovlig forstand, men beder vore læsere om at besinde sig på den beviselige forekomst af de nærmest ufattelige forbrydelser, som voldelige, seksuelle og lystmorderiske overgreb på forsvarsløse børn udgør. Taget vore læseres generelt fornuftige verdensanskuelse og naturlige instinktsundhed i betragtning, er vi overbeviste om, at denne opfordring vil blive fulgt med ansvarlighed, eftertænksomhed, retfærd og forpligtelse på iagttagelse af Naturens hellige orden.

Såfremt individuelle ofre for børnemishandling eller disses pårørende måtte finde politiets efterforskningsindsats og/eller domstolenes strafudmåling utilstrækkelig, og derfor griber til selvtægt i det mål de finder passende, skal der ikke herfra lyde nogen fordømmelse.

Det er nærliggende at mistænke organisationer, der har til formål at nedbryde og rin-geagte Naturens hellige orden, såsom ved propagandistisk ophævelse af kønsforskellene, videnskabelig manipulation med genetisk arvemateriale (kloning; CRISPR o.l.), sænkelse af den seksuelle lavalder samt uansvarligt naturfremmedgørende teknoprogressivisme i almindelighed, for meddelagtighed, bevidst eller ubevidst, i egentlig børnemishandling eller i normalisering af samme.

Arrangører af homomarcher; pornografer; kulturmarxistiske børnebogsforfattere; såkaldt normkritiske sexologer (med særlig interesse for børn og unge); aktive satanister samt journalister og mediepersonligheder der bagatelliserer, nedtoner eller ligefrem benægter eksistensen af organiseret børnemishandling, må påkalde sig relevant mistænksomhed.

Det skal anerkendes, at meget af det opklarende dokumentationsarbejde på dette område, som også ligger til grund for denne artikel, øjensynligt gøres af samvittighedsfulde kristne. Som asatro hedninge må vi retfærdigvis anerkende og respektere disse hæderlige kristnes fortjenstfulde indsats.

Problemet med kristendommen er imidlertid, at uanset hvor hæderlig, retskaffen og kulturkonservativ den enkelte kristne end måtte være, åbner den dogmatiske forestilling om universaltilgivelse en kristen bagdør for selv de mest perverterede og sadistiske forbrydere. –Der står jo altid en barmhjertig kristen parat til at tilgive alt i guds navn.

Desuden giver de abrahamitiske religioners grundliggende fatalisme anledning til alvorlig bekymring for etisk fordærv, idet den enkeltes personlige ansvar for egne handlinger let kan forflygtiges med from henvisning til guds (eller satans) vilje. Det samme gælder for satanisten, som ganske vist tillægger (ultra-egoistisk) fri vilje stor betydning, men, akkurat som sine abrahamitiske trosslægtninge (med hvilke han deler mytologisk verdensbillede), jo tilbeder en overnaturlig og almægtig fantasihersker, han kan tørre sin anger og sit moralske ansvar af på, når jorden brænder og han gribes på fersk gerning i skændig niddingsdåd.

De Fjorten Ord og højagtelse for Naturens Orden!

Udgivet i Uncategorized | 4 kommentarer

MYTH OF the 20th CENTURY #184 | JAMES LAFOND, WAKING UP IN INDIAN COUNTRY

Selv om udsendelsen tager sit udgangspunkt i amerikanske forhold, bliver lytteren delagtiggjort i særdeles vigtige almengyldige og relevante indsigter. Indsigter der kun bliver mere brugbare og aktuelle, jo længere Danmark og resten af Vesteuropa skrider nedad mod fortsat junk-amerikaniseret kulturløshed og nwo-negerficering.

Som hovedregel er egne erfaringer det eneste man virkelig kan lære af.

James LaFond’s livserfaring, skarpsindighed og formidlingsevne er imidlertid af en sådan særegen rå didaktisk beskaffenhed, at vesterlandske mænd i almindelighed og de af os der lever og arbejder i byerne i særdeleshed, kan drage stor nytte af bare at lytte til hans retledende og mandige visdomsråd.

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

FREMTIDSFORSKERNE — ET STUDIE I TEKNOMEDLØBERI

Man bemærker, hvis ikke man har brugt de seneste årtier på at overlade sin tænkning til jødisk-amerikanske manuskriptforfattere og psykopatiske IT-billionærer, et ejendommeligt særpræg ved det teknototalitære, globalplutokratisk styrede slavesamfund.

Lad os i det følgende prøve at undersøge, hvad der mon kan ligge bag, når apparatjik-medløbere rutinemæssigt forveksler fuldkommen ukritisk annammet meningsprogrammering, holdningsbearbejdning og systematisk indprentet sindelagskontrol … med egen tankevirksomhed.

Fænomenet, vi kan kalde det tankedressur; falsk bevidsthed; normie-alzheimers; demoraliserings-demens eller medløber-meningitis, optræder overalt i det kulturforarmede, historieløse samfund: på arbejdspladsen, ved de regnbue-sammenbragte ‘familiemiddage’ samt selvfølgelig i systemmedierne og ved undervisningsanstalterne.

Den moderne vesterlænding der er mest blottet for kritisk-historisk eftertænksomhed og grundigst trænet til, uden spørgsmål, at indoptage alle nye påvirkninger fra den institutionaliserede verdensstatstotalitarisme (på skærmen, i forelæsningssalen, til HR-møderne osv.) for derefter lydigt at omlægge sin adfærd og tilpasse (selvcensurere) sin ‘tænkning’, som han eller hun (oftere og oftere hverken/eller-udgaven) får besked på, er mærkværdigvis ofte også den som med størst hyppighed og mest forhåndsforurettet insisteren konsekvent vil omtale sig selv som ‘nysgerrig’; intellektuelt ‘fordomsfri’ og/eller sågar ‘oprørsk’; altid villig til at se sagen fra ‘forskellige vinkler’; ‘reflekterende’; ‘frisindet’ osv. osv.

Måske tydeligere end hos nogen anden afsjælet apparatjik-gruppe ser man denne behavioristisk indprentede bevidsthedsforvirring; dette tænkningens fravær oplevet som selvstændig meningsdannelse, komme til udtryk hos fremtidsforskerne. —Allerede benævnelsen er, som alt andet i den gennemvulgariserede erstatningskultur, bedragerisk og løgnagtig indtil det svigefulde: Disse selvprostituerende teknokrati-kommissærer forsker omtrent så meget i fremtiden som hvinende alkoholiserede teenagepiger forsker i deres kosmopolitisk præfabrikerede pop-idoler eller midaldrende fodboldfans i deres arabisk-ejede yndlingshold (fra byer de aldrig har besøgt).

Hvis der var tale om noget der bare mindede om egentlig forskning skulle man tro, at et par af ‘forskerne’ af og til afveg en millimeter eller to fra partilinjens kadaverkonsensus og udtalte sig kritisk forbeholdende angående … hmmm, lad os sige IT-teknologi eller BigPharma. Dette sker ikke. De forlorne ‘fremtidsforskere’ burde altså rettelig betegnes som fremtids-indvarslere, -evangelister eller –apologeter, idet deres egentlige funktion tydeligvis er, på verdensstatens og de multinationale tech-konglomeraters vegne, at forberede befolkningerne på de allerede centralt planlagte samfundsforandringer ved popularisering, bagatellisering (alt efter publikum) og i almindelighed forkyndelse af den teknototalitære udviklings teleologiske evangelium.

Karakteristisk for fænomenet i bred forstand er ikke blot de mange forskellige afarter af professionelle, zombie-progressivistiske nwo-medløberes fuldkomne mangel på selvstændig tænkeevne, men at de netop i deres åndelige kapitulation; netop midt i deres uforbeholdent følgagtige tilpassen-sig og selverklæret livslange laden-sig-koste-rundt-med af fremskridtets diktat, øjensynligt forestiller sig det polært modsatte: nemlig at de, opfyldt af avantgardismens fritænkning, aktivt kæmper imod noget (som regel ond reaktion og intolerant tilbageståenhed*).

*Et hyppigt forekommende udslag af denne selvbedrageriske grundvildfarelse hos de bogstavelig talt sindssyge politisk korrekte snothjerner (fuldbyrdet homoseksualitet; kollektivt projiceret etnisk selvhad, ofte i sammenhæng med tvillinge-psykosen, den kollektivt [symbolsk] selvmorderiske xenomani [sygelig optagethed af alt fremmed]; patologisk altruisme; alkoholisme) er når gymnasiepigerne (m/k) i systemmedierne med jævne mellemrum, stakåndede af forundring, rapporterer om mystiske og uforklarlige ‘stigninger i højreekstremisme’ rundt omkring i Europa og USA. Lidet forstår presseluderne, at de globalplutokratiske, oligarkisk selvudpegede diktatorer (organiseret i bl.a. WEF, CFR, FN, EU, IMF og Verdensbanken), hvis tvangsgennemførte teknototalitarisme og folkemorderiske verdensstatsdagsordner de selv logrende trofast, kritikløst og med ubetinget fremskridtsiver har propaganderet for, over årtierne systematisk har fremprovokeret og til sidst nødvendiggjort dén selvsamme forsvarsreaktion hos mindretallet af tilbageværende livskraftige, instinktsunde og historie-/racebevidste grupper blandt Europas indfødte folkeslag, som den uendeligt forvirrede (og/eller [selv]bedrageriske?) medie-apparatjik så tankeløst og uansvarligt (eller bevidst svigefuldt?) tolker og udlægger for lytterne/læserne/seerne som en spontant fremvoksende, ubegribeligt gådefuld, hadsk og farlig ekstremisme.

I grunden er der, ud over det forudsigelige resultat af individets livslange institutionelle afretning og årtiers flergenerationelt ophobede propagandistiske mediepåvirkning, tale om skamløs opportunisme: Eftersom der hos den naturfremmedgjorte, demoraliserede og instinktforkvaklede professionelle medløber selvsagt ikke findes fornøden, hverken åndelig eller legemlig modstandskraft til at turde stå alene, eller blot blandt et mindretal af afvigere, i opposition til udviklingen — et begreb hvis kosmisk-fatalistiske almægtige uafværgelighed fremskridtsapostlene, opslugte af nær-religiøs ærefrygt, aldrig undlader at minde deres omgivelser om — så ønsker og søger den enkelte apparatjik ikke overraskende, frem for alt, at være med på det vindende hold.

Medløberens hele tilværelse defineres ved og gennemsyres af en alt-inkluderende og tilsyneladende betingelsesløs eftergivenhed, ikke blot over for tvangsteknologiseringens uendelige krav til flere og flere dybt, ofte intimt, indgribende livsforandringer, herunder den ubegrænsede tillid til videnskaben og særligt lægevidenskabens påbud, men som hovedregel desuden sideløbende med et internaliseret basisprogram bestående af resten af kulturmarxismens sekulære slavekatekismus: demonstrativ billigelse af raceblanding; accept af og perfid støtte til multikulturalismens ensidigt vestlige selvfornægtelse og -udslettelse såvel som tålsomhed over for ‘ligestillingens’ (den psykopatiske dødsfeminismes kønsudjævnende og libido-udslukkende) statsligt sanktionerede og kommercielt markedsførte, efterhånden lovbefalede normskred, førende til mere og mere udtalt naturstridigt vanvid (kernefamiliens sammenbrud og slægtens undergang).

Man noterer sig den psykologisk interessante samtidige forekomst af underkastelse og hovmod.

Karriere-progressivisterne ‘vælger’ (som døde fisk vælger) at flyde med i overfladen på den ensrettede globo/homo/tekno-strøm, hvor end den måtte føre. Herfra hilses ufortøvet alle nye digitale trends; enhver ny ‘udvikling’ fra meningsfællerne i de statsstøttede ‘private’ teknologi-konglomerater i Israel, Silicon Valley, Sydkorea og Kina, velkommen som selvindlysende ønskværdige fremskridt. Tilfældigvis stemmer udviklingen nemlig altid overens med apparatjikkens ‘eget’ verdenssyn — et uransageligt sammentræf, uden tvivl, af verdens(stats)anskuelsernes interkontinentale harmoni. Det beror på rene kvantevidenskabelige tilfældigheder og en avanceret kaos-teoretisk vilkårlighed af hændelige omstændigheder, at medløberen deler sine dybfølte personlige overbevisninger med alle de globale virksomhedsledere og verdensstats-NGOerne og hollywoodskuespillerne og muzak-stjernerne og sportsidolerne og SoMe-influenzerne.

På trods af den bemærkelsesværdigt passive vaneføjelighed; denne nærmest komatøst viljeløse laden-sig-trække-rundt-ved-næsen af udviklingens teleologisk uimodståelige krav, er progressivisternes meddelelser i tale og skrift alligevel ofte præget af en besynderlig indbildskhed. Dette gennemgående, højst uberettigede, men umiskendeligt kendetegnende hovmod hos nwo-medløberne, der, for den historisk bevidste iagttager, skurrer så smerteligt i ørerne, skyldes vel, dels teknokrati-lakajernes fornemmelse af lige akkurat at tilhøre den økonomisk og materielt sikrede nomenklatura (gruppen af partitro funktionærer, udstyret med det til enhver tid behørigt doktrinært afstemte sæt af tilpasningsdygtige overbevisninger og omstillingsparate meninger), dels af behovet for at opveje for den totale intellektuelle uselvstændighed; den fuldkomne given køb på egen fri vilje, der synes at være hovedforudsætningen for deres forbliven i nomenklaturaen.

Hammersmedens velunderrettede læsere er formodentlig allerede bekendte med den ovenfor nævnte firdelte perverterede postmoderne grunddoktrin, hvis bestanddele (tekno-forblindelse, sodomi-tolerance, globaliserings-apati og etnokulturelt svig) næsten altid forekommer samtidigt hos gennemsnits-lemmingen. Blind tekno-fascination i særdeleshed samt den vidt udbredte verdsligt-fatalistiske tekno-resignation i almindelighed, hænger tilsyneladende uløseligt sammen med racefornægtelse, kønsrolleforvirring (ideologisk selvpålagt ved gruppepres/socialisering og/eller hormonelt-genetisk/kemisk betinget) og det dermed forbundne etnokulturelle selvhads mangfoldigt manifesterende helsot. Dette kan ved første øjekast forekomme paradoksalt: er vi da ikke vestlige og dermed videnskabeligt overlegne? Er det ikke gennem ‘vores’ jødevidenskab og ved ‘vores’ globalplutokratisk masseudbredte teknologi, at vi definerer os selv og grundfæster vores identitet?

Nej, det er ikke paradoksalt overhovedet. Ved nærmere eftertanke giver det derimod bedre og bedre mening, at forfaldssymptomerne går hånd-i-hånd. Tentaklerne udgår fra samme hydra. Overdreven teknoafhængighed og viden(gal)skabstilbedelse er først og sidst fremmedgørelse fra Naturens orden. Fremmedgørelse fra Naturens orden fører til forvirring og meningsløshed. Forvirring og meningsløshed fører til apati og ligegyldighed. Apati og ligegyldighed fører til behovet for underholdning og overdreven sansetilfredsstillelse. Behovet for underholdning og overdreven sansetilfredsstillelse fører til misbrug af stoffer, alkohol, porno osv. Misbrug fører til selvforagt. Selvforagt fører til forurettethed og skinsyge. Forurettethed og skinsyge fører til racemæssigt og kulturelt selvhad. Racemæssigt og kulturelt selvhad fører til forræderi. Forræderi fører til døden.

Et pejlemærke i gadebilledet er NASA-trøjerne. Disse ikoniske videnskabs-fetichistiske beklædningsgenstande er øjensynligt populære blandt de overvægtige og lilla-hårede homoer. Hvorfor mon? Årsagen ligger i progressivismen. Tillid til teknovidenskabens fremskridt, herunder mirakelmedicin fra BigPharma, er, når alt kommer til alt, udtryk for naturforagt. Progressivisme er blindhed for Naturens majestæt. Homoerne hader Naturen, fordi de udmærket véd, at de er vanskabninger og at Moder Jord forkaster dem. Dette er tragisk, fordi mange af homoerne i dag er kunstigt fremavlede ved lige dele kemisk forgiftning (en betragtelig del formodentlig allerede inden undfangelsen af deres mødrende og fædrende ophav samt ulykkeligvis in utero) og giftig indoktrinering, men også uundgåeligt. Og nødvendigt. Deres demonstrativt psykopatiske adfærd, sodomi; rygning; alkoholisme; piercinger; tatoveringer; hårfarvning; pillemisbrug osv., er symbolske selvmord.

—Det samme er for heteroseksuelle pornomisbrug og, i noget mindre grad, computerspil og hyppig katalepsi-kigning af streaming-serier på netflix og hbo-nordic.

I politisk-historisk forstand er det bemærkelsesværdigt, at lemmingerne (fra den elendigste syfilitiske stofmisbruger over den selvprostituerende nyhedsredaktør til den nålestribede-manicurerede investor) som hovedregel ikke bekymrer sig synderligt om privatliv. Man har jo ‘ikke noget at skjule’, så hvorfor kere sig om teknokratisk eller anden totalitær socialistisk masseovervågning? Jubelprogressivister, hvoraf fremtidsforskerne som dokumenteret ovenfor hører til blandt de afsindigste og ivrigst spytslikkende, gør sig i det hele taget sjældent overvejelser af politisk-historisk art. Det ville jo både være bagudskuende og reaktionært. Så længe globalteknokraterne giver dem deres stoffer; deres porno; deres underholdning og deres salær kommer kedeligt ufleksible privatlivsprincipper fra støvede gamle grundlove som regel bagest i køen. ‘Interessant-spændende’, ikke sandt?

Netop normies (medløbere) burde måske have noget at skjule, i den forstand, at de burde skamme sig over deres etnokulturelle forræderi; blues ved deres perverst antinaturlige udskejelser; genere sig over deres mangel på selvbeherskelse og føle skændslens anger ved deres almindelige usædelighed. Sandheden er imidlertid den, at deres globalplutokratiske herrer ikke føler sig truede af disse demoraliseringens selvstigmatiserende og uforskammede adfærdsmønstre*. Måske det er derfor usædelighed og alkoholisme og stofmisbrug og raceblanding i årtier er blevet populariseret og normaliseret i de vestlige, hovedsageligt jødisk-amerikanske, systemmedier.

Desuden må man, efter at have studeret moderne vesterlændinges medievaner og alment udbredte ‘kulturelle’ interesser, betvivle hvorvidt gennemsnitslemmingen overhovedet er i besiddelse af et selvstændigt sjæleliv.

*Som det i indledningen beskrevne paradoks-fænomen, hvorved de mest effektivt gennemindoktrinerede og åndeligt ensporede individer ofte i egen selvfremstilling besidder både intellektuel selvstændighed, kritisk analyseevne og ‘nysgerrighed’ til overflod, gør noget lignende sig tilsyneladende gældende her: Jo mere skændigt nogle mennesker opfører sig, des ihærdigere vil de hævde, at de intet som helst har at skjule. Den uforskammede skulle i sandhed skamme sig, men fremturer i stedet i sine skamløse (bevidstløse?) forseelser. Det budskab der af den typiske lemming, bevidst eller ubevidst, søges formidlet herved, er selvfølgelig i hovedsagen, at denne ikke udgør nogen politisk trussel for dens herrer. —Altså ikke besidder tankeforbryderisk materiale (det hele er uploadet til sky[e]n[et] alligevel, så who cares?). Vores iagttagelse er, at usædelig (selvødelæggende udisciplineret) adfærd i sig selv sender omtrent samme budskab til, eller i hvert fald opfattes som sådan af, magthaverne: lavt niveau eller fravær af politisk trussel; endda i grelle (hyppigere og hyppigere) tilfælde: fravær af elementær selvforsvars- og overlevelsesevne. Hvad der gælder for enkeltindivider, gælder også for grupper; for nationer og kulturer. Den usædelige og slappe porno-kultur er, i etnobiologisk og i sidste ende politisk forstand, forsvarsløs. Det er muligt at den besidder højteknologiske våben eller indgår i alliancer der besidder sådanne, men disse teknovåben er intet andet end fortættet dødsenergi. Det er livskraften det skorter på i det overteknologiserede Vesten. Korthårede kvinder i bukser, pornografi i gadebilledet og fimsemænd med barnevogne signalerer utvetydigt etnokulturel svaghed. Homoparader og swingerklubber etnokulturel dødsrallen.

I samfundsmæssig forstand giver vore betragtninger over progressivismens åndelige (højteknologiske) fallitbo anledning til en vis eftertanke:

Professionelle teknokrati-medløbere forstår tydeligvis ikke, at samfundssystemer (ofte benævnt stater) bør begrænses til at danne forudsigelige og stabile rammer, inden for hvilke det enkelte individ og den enkelte slægt, med udgangspunkt i naturlig agtelse, dels for det lokale dyre- og planteliv, dels for den stedlige, etnisk grundfæstede kulturhistorie, kan udvikle sig så frit og selvstændigt som muligt.

 

 

De fremskridtsforblindede futurister/transhumanister i særdeleshed og progressivisterne i almindelighed er imidlertid, gennem deres livslange naturfremmedgørende træning, gjort ude af stand til at opfatte nogen meningsfuld skillelinje mellem samfund og selv. Bemærk den demente ‘fremtidsforskers’ (lol) fremhævelse, i interviewet ovenfor, af tekno-utopiens ‘forbedrede’ fremtid som kollektiv. —Samfund, teknologi og eget liv, ja alle verdens nationer, smelter i progressivistens febrilsk forandringsivrende (i virkeligheden dybt autoritetstro) sind sammen til ét altomfattende, videnskabeligt godkendt og teknologisk kontrolleret supersamfund.

Sådanne totalitære tvangstanker hos enkelte fremskridtsfanatikere ville kunne afskrives som uansvarligt tankespind; som fantasterier groet i let påvirkelige menneskers historieløse sind, efterplapret uden den ringeste agtelse for kulturers og menneskers individualitet. Ulykkeligvis er lokale nikkedukker som Liselotte Lyngsø ikke alene om deres afsindige teknofetichistiske fantasier. Internationale aktører med betragtelig økonomisk, teknologisk, kulturel og politisk magt deler desværre, af egne årsager, disse utopi-forestillinger med deres mere eller mindre intetanende sagesløse tjenestefolk. Den let benovede; let hypnotiserbare apparatjik er værd at beskæftige sig med, alene fordi pinden fra nikkedukken leder os til dukkens dølgede fører: den globalplutokratisk-teknovidenskabelige magtsammensværgelse. Uden denne forbindelse til et manipulerende lag bag scenen, ville talentløse og åndeligt mindrebemidlede medløbere som Lyngsø næppe overhovedet optræde i systemmedierne. Hun og hendes slags udgør lokale talerør for deres herrer, som foretrækker at holde sig diskret i baggrunden.

Det afgørende for fremskridtsfantasterne (af begge typer) er tilsyneladende, at udviklingen hele tiden bliver mere og mere dynamisk og fuld af større og større transformationskraft.

Problemet med for megen dynamik og transformationskraft på samfundsniveau er imidlertid blot, at disse accelerations-fænomener let (uundgåeligt) kommer til at virke forstyrrende på og utidigt indgribende i det enkelte menneskes egenbestemmelse og selvudfoldelse. Heraf det rammende udtryk forandringens tyranni.

Når samfund og individ smelter sammen, eksempelvis gennem uhæmmet tvangsteknologisk ‘udvikling’, som vi med rædsel bevidner i dag, får individet aldrig fred til at forfølge sin egen skæbne og udfolde sit eget liv. Dette turde være åbenlyst for ethvert eftertænksomt menneske. Oplyst af fremskridtsevangeliets vidunderligt videnskabelige lære om evige, lineært opadstigende universalforbedringer skøjter progressivisten imidlertid let hen over sådanne distraherende overvejelser, og kan altid henvise til, at det bli’r bedre lige rundt om hjørnet, når el-lokomotiverne; edb-planlægningen; de flyvende biler; måne- og marskolonierne; robotterne eller 7g-netværket osv. osv. kommer og revolutionerer samfundet og giver os frihed fra trældom og arbejde. Vi skal bare lige arbejde og trælle lidt hårdere, i en ganske kort periode, for at nå helt hen til målet. kommer teknologien og redder os fra os selv og behøver vi ikke arbejde mere. Således indser de åndeligt stakåndede progressivister i deres febrilske hastværk aldrig, at også det nuværende (selvsagt aldeles utilstrækkeligt teknologiserede) samfundsstade, såvel som adskillige af de foregående, er fremkommet ved progressivismens og teknologiseringens skæbnesvangre mellemkomst. Disse forudgående stadier blev ligeledes bebudet med fantastiske løfter, blot afgivet af datidens progressivister, om arbejdets snarlige, hele eller delvise overflødiggørelse ved teknologiens hjælp og det videnskabelige idealsamfunds snarlige planmæssige indførelse osv. osv.

Hos progressivisten antages det a priori som ønskværdigt, at dynamisk samfundsudvikling også fører til dynamisk personlighedsudvikling af samfundets medlemmer. I udviklingsoptimistens hidsigt opgejlede fantasiforestillinger om snarlig (samt uafvendelig og nødvendig) tekno-frelse levnes der ikke plads til gammeldags filosofiske sondringer mellem stat, teknologi og menneske. Sådanne begrænsende skillelinjer overskrides let(sindigt) i den rationelle målsætnings ilmarch mod stadig bedre effektivisering, endnu mere agil proaktivitet og stedse mere nyskabende innovationskr(æ)ft.

Det er uden tvivl sandt, at et givet samfunds medlemmer, fordelt efter hvor i krydsfeltet på påvirkeligheds-/føjelighedsskalaen og selvberoenheds-/egenrådighedsskalaen de befinder sig, med tiden vil overtage en vis andel af de normer og egenskaber samt hige efter opnåelse af en række af de statusmarkører som samfundet, via dets institutioner, sprogbrug og omgangsformer, formidler som efterstræbelsesværdige. I tilfælde hvor samfundets politiske, økonomiske, kulturelle og teknologiske magthavere overskrider deres beføjelser og ikke længere respekterer grænsen mellem statsmagt og individ, kan en sådan institutionaliseret værdi-afsmitning fra samfund til enkeltindivid misbruges til borgerens ugunst.

Blot fordi samfundets magthavere, måske af kynisk egeninteresse, måske af misforståede forestillinger om verdensfrelsende uegennytte, styrer samfundet (som regel v.h.a. statsmagten) i en, i finansøkonomisk og teknologisk forstand, ‘dynamisk’ og ‘transformerende’ retning, er dette jo ikke ensbetydende med, at alle de i samfundet levende og hjemmehørende personer (folkefæller eller, i moderne sprogbrug, borgere; indbyggere) nødvendigvis ønsker at bevæge sig i samme retning.

Tillægsordet ‘dynamisk’ kommer af det græske dýnamis, som vist nok betyder ‘kraft’. Ordet forstås i almindelighed som en kraftfuld bevægelse af eller i noget. Kraftfuld bevægelse i sig selv er imidlertid ikke per definition ønskværdig. Mødet med et fortov efter nedstyrtning fra stor højde eller bilers frontalsammenstød på landevejene er vel også eksempler på kraftfulde, ‘dynamiske’ bevægelser. Lyngsø’s refleks-opgylpede modeord: ‘transformationskraft’ — altså omdannelseskraft — er ligeledes, netop som ‘forskeren’ (lol) selv fremhæver, værdineutralt og dermed, typisk for modernitetens videnskabsnihilisme, intetsigende. Den havarerede bil der dynamisk omdannes fra brugbart transportmiddel til en dødbringende, sammenkrøllet dynge af rygende skrot, har utvivlsomt været udsat for stærke transformationskræfter. Indehaveren af et raskt legeme, der forgiftes dødeligt ved indtag af særlige kemiske forbindelser; ved udsættelse for radioaktiv stråling e.l. transformeres vel også; omdannes — fra menneske til lig.

Når statsmagtens repræsentanter, uden at have adspurgt borgeren, bevæger samfundet på en kraftfuld måde (eller på andre måder) hen imod et sted, hvortil borgeren ikke ønsker at bevæge sig, og således ad ufrivillighedens vej transformerer borgerens omgivelser og livsbetingelser, f.eks. fra en stabil nationalstats traditionelle rammer til et uforudsigeligt, evigt foranderligt, multietnisk IT-/sociologieksperiment, bliver det tydeligt, at progressivismens forudantagelse om den lovbefalede teknokollektiviserings uafvendelighed bærer tvangsherredømmets kim i sig og dermed er uantagelig for enhver frihedselskende mand eller kvinde.

Fordi progressivisten i sin professionelt enøjede optimismefeber ikke formår at skelne tilstrækkelig skarpt mellem samfund (statsmagt) og individ, så oplever hun (de fleste [pseudo]fremtidsforskere og karriereprogressivister er tilsyneladende kvinder) formodentlig heller ikke denne type skelnen som særligt meningsfuld i eget liv. Af samme grund ser vi, at futuristerne og transhumanisterne og alle de andre professionelle teknomedløbere systematisk belønnes og sponsoreres af verdens totalitære magthavere: Progressivisterne er nemlig, grundet deres ringe selvstændighedstrang, manglende historiske bevidsthed og forkvaklede (udslukte?) instinkter, uendeligt lette at manipulere med og dermed brugbare som sjælesvækkede menneske-redskaber til indførelse af den totalitære, socialistiske verdensstat. Hvad mon de belønnes for?

—For deres medvirken, dels til afsjæling og uselvstændiggørelse af deres medborgere, dels til almindelig naturfremmedgørelse og demoralisering og dermed svækkelse af resterne af de etnokulturelle samfund (nationer) de opererer som femtekolonne i.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

TOLV TIMERS SAMMENSVÆRGELSESDOKUMENTARISK UNDERVISNING | ALAN WATT, CTTM 1781, 1782, 1783

Hr. Watt’s anførte henvisninger til de i forelæsningerne omtalte artikler osv her.

Ni af ti danskere (vesterlændinge i almindelighed) er, gennem den uafbrudte sindelagsstyring/holdningsbearbejdning fra underholdning, ‘nyheder’ og skolegang, ulykkeligvis blevet så grundigt indoktrineret til fremskridts-fatalismens ‘videnskabelige’ autoritetstro — en slags nihilisme i virkeligheden — og derved desuden så uhelbredeligt demoraliserede, at de i deres hedonistisk-kollektivistiske åndssløvhed tilsyneladende end ikke er i stand til at forestille sig, at internationale magthavere skulle have langtidsinteresser i modstrid med almenvellets, endsige at samme magthavere skulle have grund til at varetage disse interesser, med henblik på at fastholde og udbygge deres egen magtstilling.

Sådanne forestillinger er nemlig både ekstreme, paranoide og konspirationsteoretiske. Magthaverne er jo sympatiske velgørere, der uegennyttigt hjælper og vejleder deres mindrebemidlede medborgere til alles bedste. Hvis nogen gør indvendinger mod denne åbenlyst faktuelle sandhed, kan man altid henvise til Ockham’s ragekniv. –Så behøver man nemlig ikke ulejlige sig med at tænke yderligere over sammenhænge, der kunne føre til kontroversielle slutninger eller fremkalde ubehagelige tvivlsspørgsmål. Problemet med Ockham’s velkendte og sikkert udmærkede formaning, om at undgå unødige antagelser, er blot den, at der rent faktisk findes komplekse og indviklede årsagssammenhænge, ja endog hemmeligholdte sådanne.

Den epistemologiske barberkniv kan derfor hurtigt blive til en vane-reduktionistisk guillotine, der ikke tilskærer og trimmer argumenterne, som det øjensynlig var hensigten, men i stedet afhugger hovedet (tænkeevnen) og dermed giver vestlige bedsteborgere og systemakademikere et fint intellektuelt påskud for at krybe uden om behovet for og pligten til kritisk tænkning, så snart der er risiko for at bevæge sig ud i politisk ukorrekt terræn, hvor det kan blive nødvendigt at arbejde med uunderbyggede antagelser (uha) på områder hvor eventuelt udlagt røgslør kun efterlader konturerne af de årsagssammenhænge, man måtte ønske at afdække.

Det kan have lange udsigter at ankomme til et virksomt magtkritisk udgangspunkt for samfundsanalyse, hvis alle vore indledende antagelser, og dermed altså ansatserne til vore selvstændige tankemønstre, først skal godkendes, verificeres, af intellektuelle autoriteter, der er dybt ideologisk og økonomisk filtret ind i netop de magtstrukturer, man måtte finde anledning til at kritisere eller blot undersøge. Se James Corbett’s glimrende afdækning af hele det bedrageriske ‘faktacheck’-syndrom her for yderligere belysning af dette højst interessante problem.

–Men måske den egentlige grund til alle udflugterne og krumspringene, såsom de lidt for hyppige besøg i Ockham’s barbersalon og den lidt for fuldautomatiske uddeling af sølvpapirshatte til de såre latterlige og per definition helt irrelevante tankeafvigere er, at man slet ikke ønsker at afdække visse årsagssammenhænge.

Ifølge tilfældighedsteoretikerne er summen af verdenshistoriens begivenheder tilsyneladende blot udslag af en skæbnens universelle lotteri; en slags teleologisk tombola. Fuldkommen uforudsigelige og gensidigt løsrevne; rensede for enhver bevidst menneskelig planlægning opstår imperier, forretningskonglomerater, NGO’er og videnskabelige skoler med samme vilkårlighed som dagligdagens mest trivielle hændelser. Alt indtræffer af sig selv, spontant og randomiseret.

–Med mindre der selvfølgelig er tale om sympatisk og progressiv verdensstatsplanlægning. Dén slags globalkoordineret langtidssamarbejde findes selvfølgelig, men da det alene drives af eliternes ædle og åbent fremlagte motiver, er der ikke noget som helst at bekymre sig om. Tilværelsen er egentlig … meningsløs. Vi bebor jo et ubetydeligt sandskorn i et uendeligt eisteiniansk kosmos, bestående af en endeløs række af paralleluniverser, igangsat af det hawkingske og meget videnskabelige big bang. Lederne og eksperterne (videnskabsfolkene) ved bedst hvordan vi som almindelige borgere bør leve, arbejde og dø.

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

NÅR BANKFOLK OG VACCINEPRODUCENTER I OKTOBER 2019 MØDTES MED ERHVERVS-, SYSTEMMEDIE-, MILITÆR- OG VERDENSSTATSREPRÆSENTANTER FOR AT DETAIL-PLANLÆGGE DERES FÆLLES GLOBALE FORHOLDSREGLER I TILFÆLDE AF AT EN FARLIG CORONA-PANDEMI SKULLE INDTRÆFFE EN GANG I FREMTIDEN, SÅ ER DET BARE FORDI VORES ALTRUISTISKE LEDERE ER SÅ FREMSYNEDE OG ANSVARLIGE OG HAR SÅ GODT STYR PÅ TINGENE FOR OS. DET VILLE SELVFØLGELIG VÆRE ALDELES PARANOIDT OG IKKE MINDST SAMMENSVÆRGELSESTEORETISK AT TRO NOGET SOM HELST ANDET…

For fuldstændighedens skyld fremlægger vi her ‘begivenhed 201’ i dens frastødende, men særdeles lærerige helhed. Afsnit 1 (Intro and Medical Countermeasures), afsnit 4 (Communications Discussion and Epilogue) og afsnit 5 (Hotwash and Conclusion) er de mest afslørende, anskueliggørende og relevante.

Mødet er ikke på nogen måde forsøgt hemmeligholdt. Tværtimod. Disse selvudpegede globalteknokratiske herskere tager åbenbart for givet, at hovedparten af verdens befolkninger nu er så tilstrækkeligt demoraliserede, instinktforkvaklede, umyndiggjorte samt legemligt og åndeligt svækkede, at man kan få dem til at tro på og beordre dem til hvad som helst, uden seriøs modstand. Hovmodet og den vanetotalitære magtfuldkommenhed er rystende. Verdensstatsplutokraterne forventer tydeligvis, at undersåtterne ikke blot makker ret og adlyder deres almægtige herrers påbud ubetinget, men tillige takker dem for deres strålende lederskab.

 

Her deres kvalmende selvrosende og ufrivilligt selvinkriminerende efterrationaliseringer (fra marts 2020). Mange af de over 3000 kommentarer er ganske opmuntrende:

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

MYNDIGHEDSTAB, COVID1984 & GLOBAL STATSTERRORISME [opdateret 2.0]

Globalteknokraterne angriber på alle fronter nu. Uden tilstrækkelig beslutsom modstand fra befolkningerne må man påregne, at der kan blive indført tvangstestning og derefter, i de etnokulturelt svageste lande, tvangsvaccinering. Først vil ‘smart-opsporing’ ved apps, diverse fup-tests (DNA-indsamling og tilvænning til vaccinering) og vaccinering selvfølgelig blive ‘tilbudt’ og accepten heraf på forskellig vis manipuleret frem hos masserne, derefter påbudt, ét befolkningssegment ad gangen og, til sidst, hvis for få yder effektiv modstand, vil tests og injektioner blive forsøgt administreret ved legemlig tvang hos de mest genstridige og/eller politisk utilpassede (frittænkende) borgere. De hypnotiserede lemminger vil ikke røre en finger, når deres vrangvillige, tankeforbryderisk asociale medborgere køres bort til isolerings- og immuniseringslejrene. De fleste vil sympatisere med deres oligarkiske herskere og forholde sig passivt samarbejdsvillige, som de er programmeret til.

BigPharma kan, via fordelagtige klausuler i deres trilliard-kontrakter med korrupte nwo-regeringer og vha. adgang til den dyreste sagførerbistand, indtil videre ustraffet komme hvad som helst i deres massesteriliserende/invaliderende dødscocktails: dna og rna fra snegle, insekter, aber samt fra aborterede fostre; kemikalier; nano-partiker; diverse opdyrket virus.

Uanset følgerne for de millioner af sagesløse spædbørn, som vesterlændinge (og resten af jordens befolkninger) i deres bundløst naïve autoritetstro lader medicinalindustriens transnationale virksomheder eksperimentere og profitere på, har disse ultraprogressivistiske kvaksalver-konglomerater således intet juridisk erstatningsansvar og hæfter ikke formelt retsligt for påførte skader, selv når disse direkte kan påvises at hidrøre fra MedTech-virksomhedernes milliardindbringende, statsstøttede, mediekoordinerede udrulning af et stedse stigende antal ekspertanbefalede/-påbudte eksperimentalvacciner. Dét ansvar står skatteyderne (de selvforsørgende arbejdsdroner/selvregistrerende forsøgskaniner) selv for, via særlige tvangsinddrevne puljer til diskret erstatningsudbetaling i det fåtal af sager, hvor de pårørende til vaccineinvaliderede og/eller vaccinedræbte børn kan frembyde tilstrækkelige økonomiske og psykologiske ressourcer til at føre en retssag sejrrigt til ende mod de stenrige og politisk magtfulde, overnationale medicinalkarteller.

—Smart system, ikke? Minder lidt om de skattefinansierede trilliard-hjælpepakker til bankerne. Snyltere lever som bekendt af værtsorganismens blod og livskraft. Både i Naturen og i samfundet. Rollefordelingen er klar: De internationale medicinal-, teknologi-, og banksektorer tjener pengene, særligt i ‘krisetider’, såsom terror-; finans-; klima-; corona-, og alle andre tænkelige former for fremtidige medieopgejlede kriser (raceuroligheder), hvor gældsbyrden for hver krise kun vokser yderligere for den arbejdende middelklasse og hvor selvstændige erhvervsdrivende må dreje nøglen om, hvis ikke de lader sig opkøbe af storfinansen og/eller betingelsesløst underkaster sig globalteknokraternes totalitære bæredygtighedskrav. De menige skatteydere betaler som vanligt for festen (med deres tid; med deres helbred; med deres pensionsopsparinger; med den permanente inflations uafbrudte realløns- og levefodsænkninger; med tabet af deres etnokulturelle hjemlighed samt indskrænkningerne i deres borgerrettigheder).

Arbejdsløse og uformuende kommer under den ‘nye norm’ til at stå med valget mellem (a) digital borgerløn på betingelser (registrering; overvågning; vaccinering, senere chipning og sterilisering), (b) lakajtjeneste som STASI 2.0 opsporingsagent/angiver for systemet eller (c) den lovløse, fuldkomne udgrænsning fra samfundet.

Vaccinefremstillingen skal ‘speedes op’, læser, hører og ser man gentaget overalt i systemmedierne, og alle de bureaukratisk usmidige, præ-corona sikkerhedsstandarder, der så unødigt har hæmmet BigPharmas og forskningens filantropisk uegennyttige, verdensfrelsende laboratoriearbejde, bør derfor hurtigst muligt lempes, slækkes og strømlines (egentlig helst ryddes helt af vejen) på grund af p(l)andemi-katastrofens fantastiske (medie)omfang. Samtidig må og skal undtagelsestilstandens strengt nødvendige hastekrav til tidsubegrænset adfærdsregulering af borgerne indfris via de lige så akut påkrævede tids- og magtubegrænsede beføjelsesudvidelser til myndighederne.

De uendeligt samarbejdsvillige lockdown-lemminger vil gladeligt stille sig i kø i dagevis, forskriftsmæssigt socialdistanceret, for at blive injiceret —ligegyldigt med hvad. At stille spørgsmål til; på egen hånd at undersøge eller blot overveje hvilke stoffer man monstro måtte blive injiceret med, er for den veltrænede vesterlandske zog-undersåt spild af dyrebar tid; tid der kunne bruges på fornuftigere ting såsom e-hjemmearbejde eller streaming af de nyeste serier, og noget som kun paranoide tankeforbrydere i onde sammensværgelsesteoretiske kredse kunne finde på. Som uuddannet ikke-ekspert vil man jo mangle de nødvendige videnskabelige forudsætninger for at kunne beslutte, hvilke sundhedsfaglige dispositioner der til enhver tid skal træffes vedrørende ens eget og ens familiemedlemmers liv og legeme(r).

Selv hvis samtlige forudgående i vaccinekøen inden for lemmingens tågede synsradius segnede om straks efter at have modtaget eksperimentalvaccinen, og ligblegt lå ubevægelige tilbage på jorden efter at have undergået samme rækkefølge af samme type voldsomme rysteture og krampeanfald, må det befrygtes, at den velafrettede netflix-zombie stadig ville trække overbærende på skulderen og smilende rulle ærmet op for, med uantastet samfundssind og fuld af usvækket tillid til ekspertvældet, troskyldigt at skræve hen over de stadig varme ligdynger for, så hurtigt som muligt at kunne indtræde i teknoteltets eller supersygehusets antiseptiske (st)atmosfære og dér, endelig, lade sig injicere med mirakeleliksiren af de autoritativt udseende, dygtige, unge og sterilt uniformerede myndighedsrepræsentanter [eller alternativt af en tekno-ufejlbarlig robot].

Det er dødsens alvor nu. Globalteknokraternes angreb på civilbefolkningerne verden over er gået ind i en ny og hidtil uset aggressiv fase, hvor boligens og legemets ukrænkelighed, frihedens sidste bastioner, propaganda-beskydes fra alle vinkler og undermineres af konstant smart-teknologisk AI-overvågning for endelig at kunne bestormes af medicinal-teknokratiets sjælløse lejetropper … det hele retfærdiggjort i p(l)andemi-krisens navn.

Der forberedes interneringslejre for dissidenter (‘højreekstreme’, ‘anti-vaxxere’ og spredere af ‘fake news’) samt teknofarmaceutisk massesterilisation i de lande/områder, hvor ‘myndighederne’ kan slippe af sted med det. Indtil videre afprøves den danske befolknings grad af lydighed og apati med indledningsvis tale om ‘hjælp til frivillig selvisolation’ på tomme hoteller, feriecentre o.l. De første tests ved opsøgning af borgere i deres private hjem(!) er allerede gennemført. De 3000 ældre nordjyder der blev besøgt af testpatruljerne var heldigvis næsten alle samarbejdsvillige, kunne statsmedierne oplyse os om. Og der var selvfølgelig ikke tale om tvang. Bare venlige opfordringer fra BigPharma-teknokraterne til de fornuftige ældre medborgere om at gøre det videnskabeligt ansvarlige og lade de friske lægestuderende rode rundt i deres mundhuler og tage deres blod; nødvendige DNA-prøver, som det internationale videnskabelige samfund herefter kan bruge i deres fortsatte altruistisk eksperimenterende velgørenhedsarbejde.

Under dække af ‘sundhedskrisens’ undtagelsestilstand ændres lovgivningen diskret efter det globalplutokratiske teknotyrannis anvisninger, mens højintens 5G mikrobølge-/overvågnings-/ansigtsgenkendelsesteknologi udrulles planmæssigt. Samtidig hermed udfases kontante betalingsmidler, så alle transaktioner kan overvåges og fuld kontrol med de umyndiggjorte, evnesvækkede borgeres købekraft, og dermed overlevelsesevne, opnås.

Masseindvandring, feminisme, hedonisme, usædelighed, alkoholisme, p-piller, raceblanding, homoseksualitet og, senest, kønsudjævnings-/transkønnetheds-dagsordnen samt den allestedsnærværende smart-tech hypnose har alle haft samme virkning, hvis ikke samme hensigt: Gradvist at mørne og svække de vestlige landes etnonationale mod-standskraft således, at det (de) afgørende samordnede angreb (såsom det [de] igangværende BigPharma-/BigTech-statskup [overalt i verden]) så meget desto lettere vil kunne sættes ind, uden at de lammede og forvirrede befolkninger, splintret til sygelige, demoraliserede, adspredte, let manipulerbare, isolerede enkeltindivider uden familiens, ægteskabets, slægtens eller den solidarisk etnonationale kulturs ubetingede rygdækning, formår at ænse, erkende omfanget af disse svigefulde angreb, endsige vil kunne magte at yde nogen nævneværdig modstand herimod. Nu mangler vi bare at regimet systematisk begynder at løslade volds- og sædelighedsforbrydere, sådan som terrorregimet i 1790’ernes Paris og deres bolsjevikiske arvtagere for hundrede år siden gjorde det i Rusland, i München og i Ungarn.

Noget af det mest forfærdende ved de seneste måneders massepsykose i Danmark har været at iagttage befolkningens nært fuldkomne underkasten sig eksperttyranniets befalinger. En afgørende rolle i dette ulyksalige massebedrag har medierne; de lokale formidlere af teknokrati-drejebogens internationalt standardiserede, frygtpornografiske budskaber selvsagt spillet.

Ved daglig radiolytning har denne iagttager endnu til gode at erfare blot ét eneste tilfælde af ægte kritisk journalistik. Al hidtidig foragt for og mistillid til journaliststanden er tifoldigt bekræftet.

Det har ikke skortet på selvudnævnt kritisk journalistik, selvfølgelig. Mønstret har helt fra starten af ‘coronakrisen’ været det samme: I de få pauser man fra tilrettelæggere og produceres side åbenbart har fundet ønskelige for lejlighedsvis at bryde standardsignalets monotone dronen af den ubetingede servile velviljes logrende BigPharma-heppekor … har såkaldt kritiske journalister ‘kritiseret’ regering og myndigheder for, vent på det: ikke at gå langt nok i den tekno-medicinsk-totalitære strategi à la Sozialistische Einheitspartei Dänemarks.

Ingen fra systemmedierne har så vidt vides endnu formastet sig til at kritisere BigPharma eller BigTech. Alle apparatjik-journalisternes spørgsmål, indslag, reportager, artikler, interviews og/eller kommentarer har derimod, så langt denne iagttagers daglige opmærksomhed på systemmedierne har rakt, direkte eller indirekte, understøttet de lægevidenskabelige autoriteters særdeles tvivlsomme legitimitet.

Et andet tilbagevendende eksempel på den bedrageriske pseudokritik er, når undværlige marionet-politikere kritiseres for ikke at have lyttet tilstrækkelig opmærksomt og ærbødigt til de videnskabelige myndigheders orakelråd. Altid får den hellige videnskab lov til at henstå urørt på sin piedestal af uangribelig ekspert-autoritet. Læg vel mærke til mønstret. ‘Kritik’ fra den korrupte systempresse rammer altid omhyggeligt uden om teknovidenskaben. Dette besynderlige tabuiseringssyndrom kan iagttages dagligt, men anskueliggøres måske tydeligst ved Henrik Qvortrup’s i sig selv ganske vist relevante spørgsmål, rettet mod statsministerinden, medio maj 2020. Man bemærker mønstret. Det er, selv når bølgerne tilsyneladende går højt og en (folkevalgt) autoritetsfigur endelig kritiseres, alligevel netop de tilladte mål: Ministrenes dømmekraft og regeringens dispositioner, der sigtes til; ikke de oligarkisk udpegede, lægevidenskabelige fakta-pavers autoritet —og aldrig videnskaben selv. Det er her selvcensurens grænse, bevidst eller ubevidst, drages, også af systemjournalister af den mindst ringe type som Qvortrup.

Vi lever i et verdensomspændende tekno-plutokrati. Ministre og statslige embedsmænd er let udskiftelige frontfigurer og erstattelige administratorer af varierende (begrænset) indsigt og meddelagtighed i de egentlige globale magthaveres (den progressivistiske viden[gal]skabs psykopatiske ypperstepræster og finansfyrsternes) væsen, hensigt og historisk veldokumenterede forbryderiske forehavender.

 

 

De danske systemmedier har altså ikke blot svigtet i deres rolle som magtkritisk instans, men desuden virket direkte agiterende for en skærpelse af de i forvejen dekreterede og iværksatte statslige tiltag*, og dermed reelt ført propaganda for en gennemtvungen fuldbyrdelse, ikke bare af den allerede rådende globalteknokratiske dagsorden, men for tildeling af yderligere beføjelser til myndighederne og for anvendelse af en magtfuldkommen hensynsløshed i forhold til borgernes frihedsrettigheder, som ligger om muligt endnu længere ude på det politiske spektrums hastigt forrykkede Overton-vindue i teknototalitær, neokommunistisk retning, end regeringens linje allerede gør.

*’Statslige’ tiltag er som bekendt ofte af modellen offentligt-privat partnerskab [‘public-private partnership’], en foretrukken oligarkisk forretningsmåde, hvorved driftshæmmende beslutnings- og erstatningsansvar fortaber sig belejligt i virvaret af juridisk uoverskuelige, multinationalt udliciterede kludetæpper af indbyrdes konkurrerende, løntrykkende udbudsvindere af hoved-, mellem- og underentrepriser. I OPP er det gerne de ‘private’ (statsstøttede) virksomheders internationale aktionærer og de selvudpegede top-kommissærer på [verdens]statssiden der tager sig af profitten, mens regningen for store dele af driftsomkostningerne: for ‘partnernes’ let forudsigelige misligholdelse af de urealistisk indgåede underbudskontrakter, såsom forsinkelser, grelle arbejdsulykker og alle andre ‘uforudsete’ merudgifter, som regel ender samme sted: hos de stedlige vesterlandske skatteydere.

Pressemøderne med regeringens, politiets, sundhedsstyrelsens og seruminstituttets repræsentanter udgør et sandt overflødighedshorn af anskuelsesundervisning i og dokumentation af systemmediernes medløber-/indpiskerfunktion i den særlige danske variant af NWO-teknokratiet. DR P1’s angivelige journalistiske flagskib, ‘Orientering’, udgør et andet bundløst hav af eksempler. Presseludernes bedrageriske spørgsmål til regeringen og BigPharma-eksperterne falder som regel inden for tre følgende hovedtyper:

1. “Hvorfor går det så langsomt med/hvorfor er det så omstændeligt, at få vaccinen klar til ‘os’ (dvs. til den menige befolkning)?” 2. “Hvorfor tages der ikke flere teknologiske kontrolforanstaltninger, såsom flere tests og/eller mere STASI 2.0 smart-overvågning, i brug for at opspore virus blandt ‘os’?” og 3. “Hvorfor er jeres verdensfrelsende mirakel-medicin så dyr, når ‘vi’ nu så gerne bare vil have den og ‘vi’ alle sammen har så desperat brug for den?”.

De til bevidstløshed gentagne varianter over disse typer af spørgsmål foregiver, som det ses, alle at være kritiske. Reelt underbygger de dog indirekte (ved udeladelser) den helt afsindige automat-antagelse om teknokratiets og lægevidenskabens formodet uangribelige autoritet.

Det her kort skitserede fænomen afslører såre ildevarslende træk ved det danske samfund. Ikke blot vidner det om en rystende ringe evne til kritisk tænkning i befolkningen som helhed; om korrupte, uvidende og magtdrukne repræsentanter for statslige institutioner under fuldkommen globalteknokratisk og -plutokratisk kontrol, men desuden om et totalt fravær af integritet og magtkritik hos systempressen.

Apparatjik-mediernes rolle er ikke begrænset til spytslikkende medløberi (hvilket i sig selv ville være alarmerende nok) men antager ofte karakter af en besynderligt opviglende og udæskende nwo-avantgardisme.

Interviewgæster af varierende meddelagtighed, forhåndsudvalgt blandt gruppen af samarbejdsvillige lakajpolitikere, sindelagsscreenede akademikere og ‘naturvidenskabelige’ (doktrinært progressivistiske) forskere, får ikke blot lov til uimodsagt at opgylpe deres let forudsigelige tekno-globalistiske floskler; hele diskursen trækkes desuden i retning af mere og mere yderliggående verdensstats-totalitarisme, bl.a. ved hjælp af den ovenfor beskrevne pseudokritik.

Formen efterligner den kritiske debats forløb med spørgsmål, svar, uddybende spørgsmål, uddybende svar osv., men i virkeligheden er der tale om aldeles forlorne skindebatter, hvori alle grundlæggende antagelser (‘antiracisme’; ‘feminisme’; progressivisme; ubegrænset tillid til teknokrati og lægevidenskab) tages for givet, deles alle deltagere imellem og aldrig tilnærmelsesvis drages i tvivl.

Mange statsuddannede apparatjik-journalister er endnu mere følgagtige og ekstreme teknoglobalister end deres ligesindede verdensstatskollaboratører i politiker- og akademikerkredse. Deres funktion er at skubbe på Overton-vinduet således, at de nyeste teknototalitære og antihvide folkemorderiske retningslinjer fra FN og de jødeamerikanske universiteter normaliseres hos danske lyttere og seere.

Covid19-skuespillet har været beskæmmende, gruopvækkende og tåkrummende uværdigt i en grad, der vanskeligt fyldestgørende lader sig beskrive. Skabelonen; de bedragerisk manipulerende propaganda-redskaber som løgnemedierne har brugt og stadig bruger til masseindoktrinerende varetagelse af deres teknokratiske herrers verdensstatsdagsorden, med p(l)andemi-krisen som alibi, genkendes imidlertid let som genbrugt standardmåde, når fokus skifter til andre globalt koordinerede nyhedshistorier med passende dæmoniserings- og/eller demoraliseringspotentiale for Vestens hvide befolkninger.

Hvorfor tillader frie danske folkefæller overhovedet [verdens]statslige ‘myndigheder’ at diktere deres færden og adfærd?

—Kunne det monstro være fordi familiens; slægtens; ja, den enkelte borgers egen myndighed gradvis, over årtierne, er blevet udhulet; svækket; forkrøblet?

Måske det vi har været og stadig er vidner til under p(l)andemi-krisen, er, at systemets hjælpsomme, teknovidenskabelige ekspert-autoriteter, personliggjort ved STASI-Mor Mette og Homo-far Brostrøm, både symbolsk og reelt, træder i stedet for familiens naturlige autoritet —i stedet for slægtens erfaringsoverlevering. Denne stedfortræderfunktion kan finde sted, så længe der er et tomrum for den teknokratisk-videnskabelige erstatningsautoritet at udfylde.

Måske tekno-autoriteter, ‘statslige’ såvel som ‘privatkapitalistiske’ (grænsen er efterhånden blevet så flydende, at sondringen sjældnere og sjældnere giver mening), hvis ikke de møder beslutsom modstand fra et årvågent folkefællesskab af selvberoende, historisk bevidste og magtkritiske borgere, ender med også at glide ind som erstatning for det enkelte menneskes selvstændige dømmekraft og tænkeevne.

Danskernes personlige myndighed, dvs. vores selvbestemmelse og råderet over eget liv, forvitrer planmæssigt, i takt med udviklingen, men hvad gør det? —nu har vi teknostatens myndigheder til at tage vare på os og til, på faktuelt og videnskabeligt grundlag, at beslutte hvilke og hvor mange BigPharma-eksperimentalvacciner vi og vore spædbørn skal have indsprøjtet på hvilke tidspunkter og til at påbyde og specificere hvor, hvornår og under hvilke omstændigheder vi må færdes udendørs, i det samfund vi og vore forfædre selv har bygget. Så vi ikke bliver syge og belaster sundhedssystemet.

Den progressive teknoudvikling iler nemlig hele tiden så hastigt henimod højere og højere effektivitet, at ‘vores’ myndigheder, gennem rentable rækker af fremskridt, det ene mere disruptivt end det andet, inden for algoritmer, maskinlæring og kunstig intelligens, i agilt og synergistisk samarbejde med det globale erhvervslivs mest innovative og visionære ledere, kan vejlede og nudge os frem til netop dén adfærd de videnskabelige autoriteter sammen med AI har regnet sig frem til er bedst, for samfundet og for os selv, helt uden at vi bemærker det. —Så vi er fri for at bekymre os.

Og vi har jo selv valgt at købe og betale for brugen af vores personlige smartphones og for alle vores andre IOT-gadgets, som letter tilværelsen så meget for os, og som vi slet ikke kan undvære. Specielt ikke i fremtiden. Nu viser det sig så bare, tilfældigvis, at smart- og IOT-teknologien, ud over at få vores travle hverdag til at hænge sammen, også kan hjælpe os med at lade os overvåge. For vores egen sikkerheds skyld. Så vi ikke smitter hinanden. Med farlige sygdomme. Fra naturen.

 

 

Måske der findes en samfundslovmæssighed, der forudsiger at borgernes privatliv, frihed og selvbestemmelse som regel står i omvendt forhold til myndighedernes institutionelle magt (i nærværende tilfælde de farmaceutisk-globalteknokratiske, i økonomisk forstand neofascistiske [dvs. statsligt-privat korporative, tekno-plutokratisk monopoldannende] myndigheders).

Lad os prøve at anskue hele affæren ud fra en logisk betragtning. P(l)andemien er, hvad enten der blot er tale om en medieopgejlet sæson-influenza; om den skulle være undsluppet et medicinsk laboratorium ved et uheld eller med forsæt … ankommet hertil ad teknologiens veje. Selv hvis vi antog systemmediernes drejebogsudlægning som sandheden, og dermed forudsatte at ‘Corona-virus’ skulle være opstået tilfældigt, på en markedsplads i en kinesisk millionby, ville det i sidste ende stadig være en teknologi-afledt pestilens, forårsaget og betinget af, i dette tilfælde, (1) Han-mongolernes uafladelige teknologisering og urbanisering af deres omgivelser og (2) den interkontinentale, kommercielle, passager-jetflydrevne spredningsevne (herunder af infektionssygdomme).

Og hvori består så kuren, eller rettere: behandlingen, ifølge den herskende, kommercielt drevne, men dog alligevel statsstøttede, tekno-medicinske nomenklatura? Fællesnævneren for løsningsforslagene er næppe overraskende: anvendelse af teknologisk-institutionelle, herunder de multimilliardindbringende farmaceutiske, midler.

Covid19-ramte patienter kommer jo i respiratorbehandling, fortæller medierne os. Sikke godt og betryggende at sundhedsmyndighederne har så avanceret og højeffektivt medicinsk-teknologisk isenkram til rådighed på vores supersygehuse, til at helbrede de syge med, tænker vi alle imponeret.

Men de Covid19-smittede må sandelig også være alvorligt syge, når sundhedsteknokraterne må ty til akut opkobling til respiratorer, altså åndedrætsmaskiner —en behandling der trods alt må høre til i den alvorlige ende af listen over ambulante indgreb. Utvivlsomt en såre farlig og frygtelig og forfærdelig sygdom der følgelig må være tale om.

Men … måske det også er en smule farligt … at blive lagt i respirator. Kunne det tænkes, at kuren (behandlingen) også her, som mundheldet lyder, er værre end sygdommen?

Hvad indebærer det mon egentlig ‘at blive lagt i respirator’? Er der mon tale om en rutinemæssig, regelmæssigt helbredende behandlingsform, som trygt kan udføres af det dertil uddannede personale, hvis bare man har de fornødne apparater stående?

Nej, respiratortilkobling er et yderst kompliceret og, frem for alt, risikabelt indgreb. Der indføres slanger ned gennem patientens svælg, igennem hvilke lungerne skiftevis tømmes og fyldes ved maskinel udsugning og indpumpning af ilt. Alternativt åbnes der kirurgisk ind til luftrøret, gennem halsen. Det hele under fuld narkose, dvs. en slags kunstigt induceret koma. Indgrebene er notorisk livsfarlige og udgør et lægeligt minefelt af risici, der sædvanligvis kun betrædes i håbløse og desperate tilfælde, som en stakket, aller sidste livsforlængende frist, inden den sikre død.

Så måske respiratorbehandlingerne i sig selv kunne forklare nogle af dødstallene; tal som i månedsvis er blevet anført og gengivet monokausalt i den overvejende sensationalistiske medløberpresse, som ‘Corona-relaterede’ o.l.

Ældre mennesker i risikogruppen for influenzasmitte lider typisk af en hel række skavanker og kroniske sygdomme, der forringer deres immunforsvar og dermed gør dem særligt sårbare, ikke bare over for Covid19-virus, men vel også for andre typer af legemlige belastninger, såsom eksempelvis … under fuld narkose at få deres åndedrætsorganer tilsluttet en slags industristøvsuger, via slanger ført ned gennem svælget og/eller kirurgisk åbning til luftrøret gennem halsen.

Hvad er respiratorbehandling i virkeligheden andet end en mekanisk sammenkobling af menneske og maskine?

En overvejende analog, kadaverflænsende forening, ganske vist: tættere i sin bloddryppende, komatøse tvangsmekanisering af legemet på Mary Shelley’s Frankenstein, end på transhumanisterne Kurzweil’s og Istvan’s sterilt-utopisk-digitale kropsopløsning i ‘singularitetens’ neurale netværk. Men stadig netop dette: en maskinisering og dermed en teknologisering af legemet. Selve vejrtrækningen; åndedrættet, en for mennesket så grundlæggende og central, ja endda mytisk livsfunktion, overtages derved … af maskinen. Kan det næsten blive mere symbolsk for naturfremmedgørelse?

Naturen er farlig. Andre mennesker er farlige. Det er farligt at trække vejret. Det er farligt at røre ved noget eller nogen uden beskyttende latex-membraner og/eller konstant tvangspåsmørring af antiseptiske midler. Redningen fra alle de farlige smittekilder ude i naturen og fra samværet med andre mennesker ligger i de teknologiske hjælpemidler. I apps’ene; i IOT, i AI-databehandlingen og selvfølgelig i vaccinen, som vi alle venter på.

Hvis en ældre medborger først er ramt af naturpesten er der ikke meget andet at gøre for frontmedarbejderne ude på supersygehusene, end, hurtigst muligt, at få koblet vedkommende op til en respirator. Men sygdommen er bare så fantastisk udspekuleret og farlig, at selv denne helt nødvendige teknologiske hjælp, som er så sundhedsfagligt velbegrundet og fjerner den smittede så langt som overhovedet muligt fra alle smittefarerne, ude i naturen og ude i samværet med andre mennesker, bare ikke rigtig kan gøre noget for dem alligevel. —Gid dog videnskabsfolkene snart kunne få den vaccine klar.

Det skal ikke her postuleres, at samtlige læger og sygeplejesker der tager del i respiratorbehandlingen af sårbare, ældre Covid19-patienter, er vidende medsammensvorne i et globalt, teknorituelt, sadistisk massemedlidenhedsdrab på de gamle. Måske det overteknologiserede samfund på et tidspunkt bare bliver så hypermaskinelt; så fremmedgjort fra dets oprindelige forbundethed til Naturen og så umenneskeligt, at der, mere eller mindre ‘af sig selv’, opstår visse ustyrligt accelererende, selvforstærkende kræfter der, så at sige, suger de svageste; de mest modstandsudygtige individer ind i sig; ind i en kæmpemæssig digitalt-institutionaliseret, giftspyende kødhakkermaskine, uden at størstedelen af de involverede parter behøver være synderligt bevidste om, hvad de foretager sig (eller følgerne heraf). Hvis en sådan elektrificeret malstrøm af aggressivt kannibaliserende selvteknologisering af samfundet fik lov at løbe løbsk, ville dens blinde katastroferidt imidlertid let kunne udnyttes til tyranniske formål af et fåtal af sadistiske psykopater, såsom f.eks. de nuværende globalplutokratiske tekno-magthavere, hvis karakteristisk utålmodige trang til forhastet indførelse af stedse mere naturfremmedgørende og naturødelæggende teknologi tilsyneladende aldrig mættes.

Iagttagelsen af de selvforstærkende og altfortærende egenskaber ved den her beskrevne teknologiseringsmalstrøm indebærer hverken fornægtelse eller nedtoning af et bagvedliggende menneskeligt ansvar. Der findes jo uomtvisteligt bevidste aktører og agenter, der aktivt og med fuldt overlæg arbejder på at teknologisere menneskeheden i endnu mere udpræget grad end tilfældet allerede er, og således søger at fjerne os endnu længere fra Naturen. Ud over de velkendte (og mindre kendte), til dels kommercielt drevne BigTech-selskaber bør man her holde øje med tentaklerne fra Singularity University; de forskellige transhumanistiske selskaber samt de medicinsk-teknologiske fakulteter (‘biotech’; ‘life science’; genteknologi; kloning osv.) rundt omkring på universiteterne.

Erkendelsen af at fænomenet teknologisk selvaccelereration eksisterer (som indtræffende efter en tilstrækkelig kritisk masse er opnået; efter en skæbnesvanger tærskel er overskredet ved menneskeudført forberedelsesarbejde) påhæfter vel netop de ansvarlige herfor med større snarere end mindre skyld for deres handlinger. Ildspåsætteren er stadig ansvarlig for følgerne af hans ugerning, også selvom han personligt ophørte med, for egen hånd aktivt at sprede flammerne, længe inden nogle alvorlige brandskader skete. Desuden har de mest afsindige (og mest toneangivende) af transhumanisterne i årtier talt åbent om deres hensigter netop i retning af at fremkalde en sådan uigenkaldeligt selvaccelererende tekno-malstrøm: ‘singulariteten’.

En tilstrækkelig stor pulje af egosvage, medgørlige, demoraliserede, autoritetstro, naturfremmedgjorte (tvangsdigitaliserede) og korrumperbare medløbere har indtil nu, som under ethvert tyranni, stadig været en nødvendig forudsætning for at nwo-psykopaterne kan lykkes med deres teknototalitære foretagende. I takt med at AI-robotterne udvikles må det forventes, at de mest kynisk samvittighedsløse globalteknokrater og -plutokrater, samt disses medsammensvorne blandt korrupte politikere, grådige finansfolk og top-apparatjiks i systemmedierne, imidlertid vil søge at aftrappe deres behov for menneskelige medløbere. Her kommer gradvis sterilisering (og selvsterilisering), ved sociokulturelle såvel som medicinske og miljøkemiske midler, ind i billedet som den mest sandsynlige (mindst åbent konfrontatoriske og mest omkostningseffektive, ja endda rentable) strategi. Meget af en sådan trinvis befolkningsformindskelse vil blive (bliver allerede) forsøgt retfærdiggjort ved de fra skolealderen indprentede slagord om grøn omstilling; bæredygtighed og opfyldelse af FNs verdensmål, alt sammen for at redde klimaet og verden fra undergang, selvfølgelig. –Hvad ser vi ske i alle de vestlige samfund? Fertilitetsraterne og sædkvaliteten styrtdykker hos de oprindelige befolkninger. Unge kvinder afsværger klimabelastende moderskab. Færre og færre vesterlændinge sætter børn i verden —og nærmest ingen uden det teknomedicinske systems ‘hjælp’.

Men når alt kommer til alt venter vi selvfølgelig alle sammen på en vaccine, ikke sandt? Det er i hvert fald den næsten ufatteligt uansvarlige og spytslikkende formulering, som tjenstvillige radiojournalister og deres apparatjik-‘ekspertgæster’ på begge de skatteyderbetalte kanaler har afliret igen og igen, uden en eneste gang, over et forløb på flere måneder, at have givet plads til vaccineskeptiske stemmer. —‘Vi venter alle sammen på vaccinen’.

Der kan meget vel her være tale om en egentlig neurolingvistisk formular, altså en fra centralt hold (WHO?) forudaffattet frase, der oplæses programmatisk, mere eller mindre ordret, som fra en drejebog eller et manuskript. Hyppigheden og regelmæssigheden i anvendelsen af netop denne (og lignende) gruopvækkende stupide og kvalmende infame medløbersætning(er) i statslig radio tilsiger, set i lyset af den verdensomspændende medicinsk-teknokratiske lobbys betragtelige indflydelse på systemmedierne, at dette i det mindste er sandsynligt. Selv hvis vi tager fejl, og der blot er tale om en slags tillært selvprogrammering ved gruppepsykologisk afsmitning de altid beton-ortodokse globalist- og teknokrativenlige studieværtinder imellem … kan vi stadig konstatere, at det altså er denne vending, med stort set uændret ordlyd, der vedholdende er blevet og bliver brugt. Læseren må gøre sig sine egne iagttagelser og overvejelser desangående. Som allerede nævnt henviser vi her til udsendelser på de skatteyderbetalte stationer (samme syndrom forekommer i alle aviserne; i TV og på de digitale medier). Der er således for hovedpartens vedkommende tale om formelt uddannede journalister, som man, til trods for den velkendte og veldokumenterede overforekomst af politisk skoling i kulturmarxistisk-globalkapitalistisk ensretning på de journalistiske indoktrineringscentre, alligevel må formode har haft bare en eller to lektioner i kildekritik og/eller alsidighed i formidlingen i løbet af studietiden. Men nej. Ingen afvigelser. 100% teknomedicinsk nwo-medløberi hele vejen rundt.

Det eneste man hører om vaccineskepsis i statsmedierne er når de samme udslidte psykologiske teorier fremføres, om hvordan nogle dog kunne finde på at abonnere på ‘konspirationsteorier’. Ad hominem-psykologisering af modpartens motiver og forsøg på udskamning af afvigende tankeforbrydere, der ikke følger den udstukne BigPharma-teknokratiske partilinje, er åbenbart de eneste modsvar globalistlakajerne kan frembyde, stillet overfor relevant samfundskritik eller blot konfronteret med ubekvemme spørgsmål om visse givne magtstrukturer og udviklingstræk.

Eksemplarisk foruroligende forekomster af fænomenet her, her og her.

Fremgangsmåden bruges igen og igen. Så snart emnet falder på seriøse sammensværgelsesteorier, altså på dybdegående magt- og samfundskritik; kritik der, i modsætning til systemmediernes komplet ufarlige automatpilot-angreb på de samme socialt og institutionelt godkendte klassefjender (racister; gamle hvide mænd; konspirationsteoretikere; modernitets- og globaliseringskritikere af enhver art), peger på internationale årsagssammenhænge og interessekonflikter, som verdens sande magthavere tydeligvis helst så forblev ubelyste … så forskydes systemmediernes, og dermed deres seere og lytteres, opmærksomhed, med forbavsende metodisk indøvethed, væk fra sagsforholdene og over til de velbekendte forsøg på miskrediterende tilsværtning af budbringerne. Selvfinansierede borgerjournalister, der, i deres fritid, må påtage sig at udføre det arbejde, som de perfidt svigtende systemjournalister får deres faste hyre for, dvs. egentlig magtkritik ved afdækning af interessesammenfald blandt verdens sande overnationale magthavere, bliver herefter genstand for uendelige pseudo-akademiske overvejelser, indviklede adfærdspsykologiske teorier og motivgranskende ad hominem forklaringer (afsporinger).

Det vanlige systemtro korps af universitetsansatte psykologer og sociologer hidkaldes nu for beredvilligt at supplere diskursen med ‘forskningsresultater’ og ‘videnskabelige fakta’ fra deres ligesindede, folkemorderiske kulturødelæggere på de neomarxistiske fakulteter i USA. Skatteyderbetalte ‘eksperter’, i virkeligheden en slags professionelle, dybt magtkonforme langtidsbistandsklienter, fuldkommen åndeligt ensrettede i deres let forudsigelige progressivist-floskler og søvndyssende doktrinære afhandlinger, som de i en uendelighed skriver af efter hinanden (for andres penge), kommer således de intellektuelt letbenede fluevægter-journalister til undsætning … og analysen; granskningen, ikke af de internationale magthaveres motiver, nej-nej; deres bevæggrunde og hensigter er ganske uinteressante og helt irrelevante for vore dages fnisende gymnasiepige-journalister og deres snothjernede forbundsfæller på universiteterne —nej, analysen af budbringerne af kritikken af magthaverne kan nu begynde i det legitimerende skær fra imponerende akademiske titler.

Mønstret er altid det samme. Netværk af multimilliardærer med intime forbindelser til toppen af international politik, samt dele af lægestandens og lægemiddelbranchens åbenlyse interesser i at holde medicinalindustriens skadevoldende virke og belastende forhistorie skjult … disse sammenhænge friholdes altid omhyggeligt for journalisternes (og akademikernes) ‘nysgerrighed’. Ja, for de internationale CEOs; NGO-kommissærerne med skatteyderbetalte gager og alle bestyrelsesformændene i den globale finanselite er jo hipster-journalisternes trendy venner og vores allesammens progressive verdensfrelsere. Elon Musk, Bill Gates og de andre topfigurer inden for den statsstøttede, globale teknokapitalisme er innovative iværksættere med samme fremsynede meninger og overbevisninger og fulde af lutter gode hensigter, akkurat som hipster-journalisterne selv; det er folk som man uden videre fuldt ud kan stole på og hvis ædle motiver kun bagstræberiske og uvidenskabelige konspirationsteoretikere kunne finde på at beklikke. Fortilfælde for kriminalitet blandt meningsfællerne i silicon valley og NWO-multi-milliardær-kredse er øjensynligt ikke noget man vægter så tungt hos journalister.

Sidste år (2019) producerede P1 en føljeton, en såkaldt ‘mockumentary’, hvortil man havde hyret skuespillere(!), der skulle foregive at være konspirationsteoretikere, altså bogstavelig talt spille rollerne som sådanne —selvfølgelig manuskript-udstyret med et passende odiøst repertoire af afsindige, ganske utroværdige tvangsforestillinger og dertilhørende let psykotisk/forvirret-pueril stemmeføring. Først i slutningen af sidste afsnit i serien havde DR P1 desværre mulighed for at oplyse lytterne om, at de medvirkende i serien i virkeligheden var betalte skuespillere og at hele historien således, bogstavelig talt, var … opdigtet.

DR (og de andre skatteyderbetalte medier) afviser at medinddrage vaccineskeptikere i den offentlige samtale om vacciner og nægter i det hele taget at give taletid til kritikere af det global-teknokratiske system, men man vil gerne bruge skatteydernes penge på bevidst at falsificere modpartens stilling ved at hyre skuespillere til bedragerisk at præsentere direkte opdigtede fantasi-forestillinger om, hvad de fraværende (bortcensurerede) konspirationsteoretikere mener … uden på forhånd at oplyse lytterne om bedraget. En mere nøjagtigt dækkende, metodisk anskueliggørende og udpenslende eksemplarisk definition på fejlslutningen stråmandsargument skal man i sandhed lede længe efter.

DR og Radio4 (og til for nylig Radio24syv) benytter sig selvsagt rutinemæssigt netop af stråmænd, når de, selvfølgelig uden medvirken af konspirationsteoretikere selv, fuldkommen frit fortolker på og udlægger disses motiver og synspunkter efter behov. Men P1 har alligevel indtil videre sat standarden for professionel løgnagtighed og uvederhæftig, forsætligt vildledende medløber-journalistik med deres ikke-deklarerede ‘mockumentary’-serie på adskillige afsnit, komplet med skuespillere hyret til det ene formål at diskreditere og sætte konspirationsteoretisk samfundskritik i et dårligt lys. Man tror det er løgn, men det er det ikke. —Så uhæderlige, manipulerende og foragtelige er de statsansatte apparatjik-journalister vitterligt. Fuldkommen afvisning af enhver diskussion angående de saglige argumenter og stædig, ofte bevidst bedragerisk benægtelse af de hundredevis af, ved retsakter gennemdokumenterede, alvorlige vaccineskader.

Der kan ikke være tale om blot naïve eller uvidende mediefolk. Løgnene, de ensidigt tendentiøse fordrejelser og fortielserne kan ikke længere undskyldes med vankundighed. Man kan umuligt være uvidende om vaccine-industriens alvorlige og beviselige skadevirkninger over adskillige årtier, med mindre man aktivt censurerer sig selv og sine kolleger; med mindre man med forsæt ser bort fra åbent tilgængelige kilder og relevant bevismateriale.

Konklusionen er uafviselig og uomgængelig: Vi har at gøre med fjendtligt skadevoldende agenter, der, til trods for at deres skatteyderbetalte løn kontraktligt (og moralsk) set forpligter dem til, på upartisk vis og ved alsidighed i dækning og kildevalg, at oplyse danske borgere om alle relevante samfundsforhold, alligevel, aktivt og mod bedre vidende, konsekvent søger at skjule og fortie medicinalindustriens og korrupte lægers let dokumenterbare skyld i utallige sagesløse menneskers ødelagte liv, grundet vaccineskader.

Adskillige erstatningssager fra USA og Storbritannien, hvor forældre til permanent vaccineskadede børn (herunder permanent invaliderende hjerneskader [‘autisme’] og lammelser, men også flere tilfælde af dødsfald) har sagsøgt både læger og vaccineproducenter og fået medhold i retten, er frit tilgængelige og bl.a. retsakter desangående kan tilgås uden større problemer ved simple internetsøgninger af få minutters varighed. Men nej. Man nægter fra systemmediernes side, med ganske få undtagelser, at se i retning af BigPharmas ekstremt lukrative overvaccinering, selvom det må formodes, at oprigtigt magtkritiske journalister derved kunne få adgang til veritable dokumentations-guldgruber, med antagelig kærkomment potentiale for faglig interessant afdækning af korrupte magteliters lyssky foretagender samt tiltrængt belysning af det mildest talt mærkværdige (skandaløse) mønster af løntunge karriere-karruseller og gensidig interessevaretagelse på tværs af medicinalindustri, international politik og massemedier.

 

 

Måske utilbøjeligheden til at udføre såkaldt graverjournalistik netop på dette felt, såvel som på andre følsomme, ‘sammensværgelsesteoretiske’ områder (historier om de internationale pædofilinetværk, med tråde til magtfulde kredse blandt ledende globalist-politikere og langt ind i medie-/underholdningsbranchen forekommer f.eks. bemærkelsesværdigt sjældent i systemmedierne) skyldes, at den behagelige og vellønnede stilling med gunstige ferie- og pensionsforhold i vinteropvarmede og sommer-airconditionerede studier, kantineordning, afslappede redaktionsmøder og de festligt våde jule-/påskefrokoster i meningsfællers lag, i så fald hurtigt ville kunne komme i fare. Journalisterne er altså enten korrupte, uansvarlige lakajer i den globalteknokratiske fjendes sold eller idioter. Logisk set er der ikke andre muligheder.

Men … vi venter allesammen på vaccinen. Og fremstillingen af vaccinen kan selvfølgelig kun gå for langsomt. Men så er det godt, at vores allesammens journalister er så flinke til, på befolkningens vegne, at skynde på de travle og selvopofrende og velgørende videnskabsmænd og medicinaleksperter og myndighedsrepræsentanter, for at få hele processen speedet op, så vi bare kan vaccinen, uden alle de omstændelige og langsommelige og unødvendige testprocedurer. Det er jo dét, vi allesammen venter så utålmodigt på. –Så vi kan blive reddet af videnskabsfolkene og eksperterne og myndighederne.

Det eneste det kræver, for at vi sammen kan overvinde sygdommen, er, at vi passivt og tillidsfuldt venter på, at de internationale eksperter i USA og Israel har forsket færdig og fået udviklet og masseproduceret og markedsført en teknofarmaceutisk mirakel-eliksir til os, som vi så bare skal møde op på det rigtige sted og lade os selv og vore spædbørn injicere med, lige så ofte og i lige nøjagtig de doser som eksperterne siger.

Det er sandelig betryggende hvordan udviklingen og eksperterne sådan kan frelse os, hvis bare vi allesammen gør som der bliver sagt fra de videnskabelige autoriteters side. Og så bliver alt godt. Vi skal bare altid huske på, at der til enhver tid kan opstå en ny slem virus, ude i naturen, måske en mutation, eller en anden eller tredje eller fjerde eller femte bølge, selvfølgelig. Man dét har eksperterne og forskerne også styr på. Så gentager vi bare processen og får hasteproduceret nogle nye mirakel-vacciner. Det handler jo om at bekæmpe sygdommen. Med teknovidenskabens hjælp.

I mellemtiden er det heldigt at vi har alle vores gadgets og trådløse IOT-teknologi til at ‘forbinde’ os med hinanden. Takket være teknologien og dens usynlige magi, der svæver harmløst rundt omkring os med bedre og bedre båndbredde og livreddende opsporingspotentiale til følge, kan vi holde den menneskelige kontakt ved lige. Ja, vi må alle lære at forbinde os på afstand i en tid, hvor sygdomme uden symptomer hærger samfundet.

Som Thomas Jefferson (1743-1826) bør enhver frihedselskende mand eller kvinde til stadighed ihukomme grunderkendelsen, at når borgerne frygter staten, da hersker tyranniet; når staten imidlertid frygter borgerne, da råder friheden.

Det var vist også Jefferson der mindede os om, at den statsmagt der er stor nok til at opfylde alle vore behov og give os alt vi behøver, også er stor nok til at berøve os alt hvad vi ejer.

Apokalypse betyder på græsk åbenbaring, afsløring eller afdækning. Interessant er det da også at erfare hvorledes Covid1984-fænomenet afdækker mangt og meget ved magt- og interesseforholdene i Danmark (og i Vesten som helhed). Måske katastrofen, som den oprindelige græske oversættelse af det ord antyder, bliver et erkendelsesmæssigt vendepunkt for mange hidtil vantro iagttagere.

Udgivet i Uncategorized | 4 kommentarer

PANDEMI-HYSTERI DANNER GROBUND FOR TEKNOTYRANNI

 

 

Der findes i hundredevis af ultra-avancerede militære laboratorier overalt i denne verden. Fænomenet er ikke begrænset til Vesten. Forskere ved disse (inklusive mange af deres højtuddannede kolleger ved civile laboratorier) arbejder målrettet på udviklingen af stedse mere dødbringende biologiske og kemiske våben. Om COVID19 hører til i denne kategori, kan ikke fastslås med sikkerhed. –Men muligheden kan, logisk set, ikke afvises.

Under alle omstændigheder er det åbenlyst i BigPharmas og kyniske globalteknokratiske magthaveres interesse, at kunne henvise til verdensomspændende trusler, disse være sig virkelige, syntetiske eller opdigtede, såsom netop pandemier, når nye totalitære tiltag over for de autoritetstro befolkninger skal retfærdiggøres.

Sammenhængen er værd at overveje og giver i hvert fald denne iagttager anledning til alvorlig bekymring om, hvor grænsen for staters magtudfoldelse bør trækkes. Mængden af påskud for udøvelse af totalitær, enevældig magt er tilsyneladende uendelig. Med den verdensomspændende mediebevågenhed som hysteriforstærker vil der bestandigt kunne peges på katastrofer eller farlige trusler af forskellig art, der, efter teknologi-forblændede og/eller korrupte magthaveres mening, vil kunne begrunde og undskylde strengere og strengere nødforholdsregler og af omstændighederne ufravigeligt påtvungne ekspert-indgreb … for at beskytte civilbefolkningen og varetage almenvellet, selvfølgelig.

Taget den accelererende medicinsk-videnskabelige udvikling og tyranniske magthaveres mindre end flatterende historiske synderegistre i betragtning, er det nok bedst at iagttage forsigtighedsprincippet og derudfra både sætte og håndhæve særdeles faste grænser for teknokratiske myndigheders (statslige såvel som privates) beføjelser. –De sætter dem sjældent selv.

På et helt overordnet plan viser COVID19 og de utallige andre former for sygdoms-spredning forbundet med postmodernitetens interkontinentale folkevandringer, uagtet om de enkelte vira eller bakterievækster så måtte være kunstigt fremstillede eller ej, at grænseløs globalisering virker problemforværrende.

Udgivet i Uncategorized | 9 kommentarer

FENTANYLFORBINDELSER [opdateret]

 

 

Atwill’s baggrundsartikel (om Huxley’s valg af titlen og begrebet ‘Fagre Nye Verden’) her.

 

 

 

 

 

 

 

 

Den oplevede stigning i autisme har at gøre med bedre diagnosticering … det er det hele. Det samme gælder for hjernesvulster og sterilitet. Der findes ingen årsager. Kun objektive omstændigheder og fakta. –Alt er ok. Forskerne og lægerne, de videnskabelige autoriteter, har styr på det for os. Vi kan alligevel ikke modsætte os udviklingen. Inklusion og accept af den spændende nye og berigende neurologiske mangfoldighed er vejen frem.

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

LØNTRYK AVLER MODTRYK: FINANSSNYLTERNE HAR BEDT OM DET LÆNGE | SÆRDELES OPMUNTRENDE LIVSTEGN FRA ARBEJDERKLASSEN | HAMMERSMEDEN STØTTER VARMT AKTIONERENDE DANSKE STILLADSARBEJDERE I KAMPEN MOD GLOBALKAPITALENS UMÆTTELIGE BLODSUGERE | NÆSTE RELEVANTE MÅL: PÅNY STORM MOD KOSMOPOLIT-IGLERNES HOVEDKVARTER, FONDSBØRSEN, SOM I 1918?

Satme på tide nogen slog tilbage mod de internationale spekulantvampyrer. At modstanden skulle komme fra arbejderklassen, der har de ringeste tidsmæssige og økonomiske ressourcer dertil og i forvejen bærer de tungeste byrder (i bogstaveligste forstand) for resten af samfundet, vidner om hvor bedøvet den danske middelstand og hvor korrumperet den danske intelligentsia er blevet…

note til notat: disruption går begge veje…

TILLYKKE MED INDSATSEN, GUTTER! DANSKE ARBEJDERE FINDER SIG ÅBENBART IKKE I HVAD SOM HELST … LANG GENERAL-/FOLKESTREJKE STADIG HÅRDT TILTRÆNGT. BEGIVENHEDERNE 3. DECEMBER 2019 KAN FORHÅBENTLIG VÆRE ET VIGTIGT SKRIDT PÅ VEJEN.   

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer